Örnsköldsviks Kommun

Information från kommunstyrelsen i Örnsköldsvik

Dela

Kommunstyrelsen i Örnsköldsvik fattade beslut idag om att gå vidare med arbetet för en innovationsarena som ska stimulera utveckling och tillväxt. Läs mer om detta, beslutet om ny politisk organisation och övriga beslut vid dagens sammanträde.

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 4 maj 2021.  Kompletta handlingar finns på kommunens webbplats www.ornskoldsvik.se.

Örnsköldsvik tar ytterligare steg för innovationsarena

Kommunstyrelsen fattade idag beslut om att ge kommunledningsförvaltningen och Rodret i uppdrag att ta fram förslag till organisations-, ägande- och finansieringsmodell för Innovationsarena Örnsköldsvik. I uppdraget ingår också att mobilisera intressenter från näringslivet som är villiga att starta en ägarförening och ingå i ett ägarskap med kommunen samt att ta fram förslag på bolagsordning, ägardirektiv och aktieägaravtal. Innovationsarenan ska ta hand om och utveckla idéer till förmån för såväl utveckling och tillväxt som livskvalitet enligt den förstudie som har föregått beslutet.

Investerar i mobilitetshus i centrum

Utvecklingen av Örnsköldsviks stadskärna med exploateringar och nybyggnationer innebär också ett behov av nya offentliga parkeringar för handel, bostäder och arbetsplatser. Kommunstyrelsen sa idag ja till att investera 131 miljoner kronor i ett nytt så kallat mobilitetshus. Mobilitetshuset ersätter parkeringsplatser som försvinner i och med exploateringar och ska möta även behov av klimatsmarta lösningar för exempelvis samåkning, bilpooler, anropsstyrd trafik, cykel och elcykel. Planen är att det ska ligga vid Strandgatan intill södra infarten till staden i ett område som kommunen vill förtäta och knyta ihop med befintligt centrum.

Ska utreda förslagshantering

Kommunstyrelsen föreslår efter en motion från Margareta Andreasson (C) och Mats Kjellsson (C) att kommunen ska utreda ett modernare och enklare sätt att hantera medborgares förslag. Att genomföra medborgardialoger tidigare i olika förändringsprocesser anser kommunstyrelsen uppfylls genom det arbete som pågår för en förbättrad medborgardialog.

Webbfilter mot pornografi föreslås

Ett webbfilter mot pornografi ska införas för Örnsköldsviks kommuns samtliga datorer, surfplattor och nätverk, föreslår kommunstyrelsen. Detta efter en motion från Erik Howcroft (S) och Kristoffer Park (S) och sex medborgarförslag. Kommunstyrelsen föreslår däremot avslag på den del i medborgarförslagen som handlar om porrfria zoner eller porrfri policy i kommunala lokaler där barn och ungdomar vistas eftersom vad personer surfar på med hjälp av egna digitala verktyg ligger utanför kommunfullmäktiges beslutsområde.

Kommunutveckling omfattar innehåll i medborgarförslag

Kommunstyrelsen behandlade idag ett medborgarförslag om kommunens utveckling som omfattar bland annat företag, etableringar, arbete, boende och byggande. Kommunstyrelsen föreslår avslag på den del som handlar om förbud att bygga på brukad mark och anser i övrigt att det arbete som pågår i kommunen omfattar det medborgarförslaget syftar på i övrigt.

Nej till skrotbilsbyte

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska avslå medborgarförslaget om att det ska vara möjligt att byta gamla skrotbilar mot elfordon.

Avslagsförslag på förslag om fluorutredning

Tandvård är inte en del av den kommunala kompetensen föreslår kommunstyrelsen att fullmäktige ska avslå medborgarförslaget om att kommunen ska utreda nyttan av att alla skolbarn fluxar/sköljer munnen med fluor varje dag.

Ytterligare raketbegränsning inte aktuell

Att förbjuda försäljning av raketer, smällare eller andra fyrverkerier som beskrivs i ett medborgarförslag är inte en del i den kommunala kompetensen, det vill säga de uppgifter en kommun får utföra. I övrigt bedömer kommunstyrelsen att den lokala ordningsföreskriften är väl avvägd när det gäller begränsning av användandet och föreslår avslag på medborgarförslaget.

Ekonomiska underlag tillräckliga

Kommunstyrelsen anser att de rapporter som tas fram inför det årliga budgetarbetet och den årliga ekonomiska rapporteringen i övrigt är tillräckligt stöd för eventuell omfördelning av skattemedel eller förändrad utdebitering. Därför föreslår den avslag på medborgarförslaget om ”…att skapa ett kraftfullt instrument som gör det möjligt att följa upp den operativa verksamheten i kommunen…”

Avtal för utveckling av handelsområde

Örnsköldsviks kommun och byggherren ML Utveckling i Norr har efter en markanvisningstävling kommit överens om markanvisningsavtal för ett område i förlängningen av Hästmarksvägen vid norra utfarten av Örnsköldsvik. Byggherrens idé är att skapa en modern och lättskött fastighet med flexibla lokaler både för egna verksamheter och för uthyrning inom handel och industri. Markanvisningsavtalen gäller under perioden 1 april i år till 1 april nästa år.

Kommunen fortsätter sköta Rävelsmyrskojan

Örnsköldsviks kommun tecknar ett nytt nyttjanderättsavtal med SCA om Rävelsmyrskojan. Kojan har rustats upp och skötts av kommunen sedan 1980-talet och är ett populärt utflyktsmål för skoteråkare och besökare till Solbergsanläggningen och är också ett av kommunens kulturmiljöobjekt.

Ytterligare flerbostadshus planeras i Örnsköldsvik

Nybergs Blåklockan Fastighets AB köper fastigheten Blåklockan 5, 6 och 7 och en del av Örnsköldsvik 10:1 nära Örnsköldsviks centrum av kommunen. Köparen ska enligt avtalet söka bygglov för två flerbostadshus enligt detaljplan och att de ska vara byggda inom fyra år.

Förslag presenteras på förändrad politisk organisation

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska godkänna förslaget på en förändrad politisk organisation som Demokratiutredningen presenterar. Demokratiutredningen under ledning av Carolina Sondell (S) har haft i uppdrag att utforma en enklare och effektivare organisation för ökad demokrati och medborgaren i centrum. Organisationen föreslås gälla från den 1 januari 2023.

Förslaget innebär att antalet politiska nämnder minskas från sex till fem. Dessa nämnder är kommunstyrelsen, bildningsnämnden, välfärdsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden. Humanistiska nämnden och omsorgsnämnden ska bilda nya välfärdsnämnden. Säkerhetsenheten, räddningstjänsten och kommunens alarmeringscentral (KAC), som idag finns placerade i samhällsbyggnadsförvaltningens brand- och säkerhetsavdelning, flyttas till kommunstyrelsen. I och med organisationsförändringen utökas kommunstyrelsens ansvar för säkerhet för kommun och samhälle. Kommunstyrelsens arbetsutskott behåller nuvarande ansvarsområden samt utökas förutom ansvaret för säkerhet och trygghet med strategiska frågor kring hållbarhet, folkhälsa, strategisk utveckling samt digitalisering, människors etablering och utveckling av demokrati.För att bättre knyta ihop och samla samhällsbyggnadsprocessen för planering föreslår DEMU att ett tillväxt- och planutskott ska skapas.

-Vi föreslår ett system med fler utskott till kommunstyrelsen, berättar Carolina Sondell. Under kommunstyrelsen läggs ett nytt utskott till vilket innebär totalt fyra utskott. Dessa utskott ska fokusera på delar av nämndens ansvarsområden och genom detta fokus stärka arbetet och styra hela kommunens inriktning och ambitionsnivå inom sina specifika områden.

Övriga ärenden:
Månadsuppföljning april 2021

Yttrande, granskning av målstyrning Örnsköldsviks kommun

Yttrande, förslag till uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön

Försäljning, del av fastighet Bredånger 2:165 och 2:160

Försäljning, del av fastigheten Nätra Prästbord 1:133

Försäljning av fastigheten Domsjö 2:26

Förvärv av fastigheten Skorped 10:2

Förvärv av fastigheten Hantverkaren 13

Yttrande angående ansökan om planbesked för Örnsköldsvik 5:14

Gallring av visselblåsarhandlingar

Redovisning av upphandlingar startade och avslutade 2020

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

Revidering av samhällsbyggnadsnämndens reglemente

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 4 2020

Bokslut för stiftelser 2020

Representation till styrelse för Destination Jobb, ekonomisk förening

Nominering till Cesams styrelse

Nominering till Norrlandsförbundets styrelse, länsgrupper och valberedning

Fyllnadsval, ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott, planeringsgruppen och adjungerad i kommunstyrelsens ekonomiberedning

BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideella förening, val till bolagsstämma och föreningsstämma

Redovisning av fattade delegationsbeslut, utskott

Redovisning av fattade delegationsbeslut 2021, förtroendevalda och tjänstepersoner

Ytterligare information:
Per Nylén, kommunstyrelsens ordförande, 0660-881 57, 072-514 22 60

Helén Sahlin, kommunikationschef, 0660-887 53

Emma Grann, kommunsekreterare, 0660-888 47

Webbplats: www.ornskoldsvik.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Örnsköldsviks Kommun
Örnsköldsviks KommunÖrnsköldsviks kommun är kommunens största arbetsplats. Drygt 5 000 personer i kommunal förvaltning och kommunala bolag ser till att kommunens 56 000 invånare får god samhällsservice.

Kommunen är företagstät med många internationella företag, lång företagande- och industritradition och stort utvecklingsfokus där samverkan är en viktig nyckel. Närheten till Umeå gör att Örnsköldsvik är en del av en större arbetsmarknadsregion med totalt 200 000 invånare och 13 000 företag. Örnsköldsvik är en del av natursköna Höga kusten där skärgård och klippor möter skog och vildmark.

Följ Örnsköldsviks Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Örnsköldsviks Kommun

Digital omställning – coronadrabbade branscher i fokus för nytt projekt27.5.2021 09:52:40 CEST | Pressmeddelande

Örnsköldsviks kommun har beviljats 4,3 miljoner kronor i projektmedel från Europeiska regionala utvecklingsfonden i Mellersta Norrland för att stödja företagens digitala omställning och stärka stadens företags möjlighet till återhämtning efter pandemin. Hållbar tillväxt och konkurrenskraftiga företag genom digital omställning är målet för det tvååriga projektet ”Digistad Örnsköldsvik”

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum