Örnsköldsviks Kommun

Information från kommunstyrelsen i Örnsköldsvik

Dela

Nya bostadsområden, förberedelser för förskola, kompetensförsörjning och nytt utvecklingsprogram för kommunen - ärenden på kommunstyrelsens första sammanträde efter sommaruppehållet idag.

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 9 augusti 2022. Kompletta handlingar finns på kommunens webbplats www.ornskoldsvik.se.

Föreslår att koldioxidbudget ska införas

Örnsköldsviks kommun ska ta fram en koldioxidbudget för den geografiska kommunen, föreslår kommunstyrelsen efter ett medborgarförslag. I det fortsatta arbetet föreslår kommunstyrelsen att Klimatkollen ska användas. Det är en kostnadsfri tjänst som baserat på officiell statistik och öppen källkod tar fram koldioxidbudgetar och som baserar dessa på Parisavtalets 1,5 ℃-mål.

Ansöker om medlemskap i Klimatkommunerna

Örnsköldsviks kommun kommer ska ansöka om medlemskap i Klimatkommunerna som ett led i att stärka kommunkoncernens arbete med målet om klimatneutralitet 2030 och att minska klimatpåverkan i den geografiska kommunen. Klimatkommunerna är en förening av kommuner och regioner som arbetar aktivt med lokalt klimatarbete och har som övergripande syfte att minska utsläppen av växthusgaser i Sverige.

Fortsätter satsning på arbetsmarknadskunskap i skolan

Örnsköldsviks kommun fortsätter sin medfinansiering av projektet Framtidsvalet som är en satsning på arbetsmarknadskunskap i skolan och som är en samverkan i Västernorrland och Jämtland. Projektägare är Handelskammaren Mitt. Framtidsvalet 2.0 bygger vidare på det arbete som bedrivits inom Destination Jobb i Örnsköldsvik och omfattar en budget på totalt 18,3 miljoner kronor. Projektet innehåller också en ansökan om medfinansiering av europeiska socialfonden. Örnsköldsviks kommuns medfinansiering blir maximalt 675 000 kronor under åren 2023-2026.

Utvecklingsprogram för kraftig befolkningstillväxt

Det utvecklingsprogram som har tagits fram för att visa riktningen för kommunkoncernens arbete för att utveckla Örnsköldsvik till en kommun med kraftig befolkningsutveckling kommer att stärka den gemensamma utvecklingsförmågan, säger kommunstyrelsen i sitt yttrande. Detta i linje med visionen ”Vi bygger bäst tillsammans! 2030 är Örnsköldsvik ett kreativt nav med stark utveckling där initiativ och idéer tas till vara. En plats för 65 000 nyfikna med framtidstro. Här känner människor, trygghet, gemenskap och glädje”. Programmet gäller för perioden 2022-2030 och ska årligen följas upp av kommunstyrelsen och Rodret i Örnsköldsvik AB. Fullmäktige fattar beslut efter samtliga nämnders yttranden.

Nytt bostadsområde i Örnsköldsvik

Örnsköldsviks kommun säljer nu fastigheten Gullvivan 4 i centrala Örnsköldsvik till företaget TWR Utveckling AB för bygget av ett nytt grupphusområde med en-, två och flerbostadshus. Köpeskillingen är 3 160 000 kronor.

Förbereder för förskola i Bredbyn

För att planera för ytterligare förskolor beslutade kommunstyrelsen idag om att ansöka om planbesked för fastigheten Bredbyn 17:1 som i dagsläget inte är detaljplanelagd.

Föreslår investering i gruppbostad i Gimåt

Kommunstyrelsen föreslår att kommunen ska bygga en LSS-gruppbostad i Gimåt med 6 platser och att 31 miljoner kronor ska avsättas för den.

Detaljplan för Håvgatans förlängning klar

Nu är detaljplanen klar för Håvgatans förlängning, med ett centralt läge i Örnsköldsvik. Syftet är att detaljplanen bland annat ska skapa förutsättningar för stadsnära och attraktiva fastigheter som en del i kommunens utveckling.

Fler än ett LSS-boende ska kunna byggas

Som svar på ett medborgarförslag menar kommunstyrelsen att fler än ett LSS-boende ska byggas i Domsjö. Kommunen bedömer att utformning och arbetssätt inte kommer att bidra till en institutionell känsla för boende eller allmänhet som förslagsställaren befarar flera boenden ska medföra.

Upprustning av Måvägen inte kommunens ansvar

Upprustning av Måvägen som ett aktuellt medborgarförslag föreslår ligger inte inom kommunens ansvarsområde och därför föreslår kommunstyrelsen avslag. Kommunen har ansvar för underhåll av vägen, men eftersom förslaget är av större omfattning kan det inte ses som underhåll och är därmed inte kommunens ansvar.

Trafikljus på E4 inte kommunens ansvar

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska avslå medborgarförslaget om att trafikljusen där Storgatan korsar Centralesplanaden ska lysa grönt hela tiden fram till att någon ska gå över. Ansvaret för trafikljus på E4 ligger på Trafikverket och därför får inte kommunen ha hand om denna fråga.

Föreslår utredning av räddningstjänstsamarbete

2023 ska en utredning av förutsättningarna för ett brett samarbete mellan räddningstjänstorganisationerna i länet inledas, föreslår kommunstyrelsen. I ett sådant samarbete ska arbetsuppgifterna genomföras med större ekonomisk effektivitet och med högre kvalitet. Översynen ska omfatta samtliga verksamhetsområden, det vill säga även trygghetsfrågor, säkerhetsberedskap, krisberedskap och civilt försvar, kommunal samordningscentral m.m.

Övriga ärenden:
Månadsuppföljning juni 2022

Godkännande av årsredovisning 2021 och ansvarsfrihet för kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten

Godkännande av årsredovisning 2021 och ansvarsfrihet för Samordningsförbundet i Örnsköldsvik

Antagande av ny arbetsordning kommunfullmäktige

Antagande av reviderat reglemente samhällsbyggnadsnämnden

Yttrande, sänk tröskeln till en god bostad

Nominering av ledamöter till styrelsen för Leader Höga Kusten

Anmälan av fattade delegationsbeslut, utskott

Anmälan av fattade delegationsbeslut, förtroendevalda och tjänstepersoner

Avsägelse och fyllnadsval, ersättare i forum för kompetensförsörjning

Anmälan av fattade delegationsbeslut 2022, förtroendevalda och tjänstepersoner

Ytterligare information:
Per Nylén, kommunstyrelsens ordförande, 0660-881 57, 072-514 22 60

Helén Sahlin, kommunikationschef, 0660-887 53

Emma Grann, kommunsekreterare, 0660-888 47

Webbplats: www.ornskoldsvik.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Örnsköldsviks Kommun
Örnsköldsviks KommunÖrnsköldsviks kommun är kommunens största arbetsplats. Drygt 5 000 personer i kommunal förvaltning och kommunala bolag ser till att kommunens 56 000 invånare får god samhällsservice.

Kommunen är företagstät med många internationella företag, lång företagande- och industritradition och stort utvecklingsfokus där samverkan är en viktig nyckel. Närheten till Umeå gör att Örnsköldsvik är en del av en större arbetsmarknadsregion med totalt 200 000 invånare och 13 000 företag. Örnsköldsvik är en del av natursköna Höga kusten där skärgård och klippor möter skog och vildmark.

Följ Örnsköldsviks Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Örnsköldsviks Kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum