Örnsköldsviks Kommun

Information från kommunstyrelsen i Örnsköldsvik

Dela

Idag fattade kommunstyrelsen i Örnsköldsvik beslut om bland annat investering i nya förskoleavdelningar i Köpmanholmen och om exploateringsavtal för Järvedstrand.

Exploateringsavtal för Järvedstrand klart

Exploateringsavtalet mellan Örnsköldsviks kommun och Byggsigurd för Järved 1:101 och del av fastigheten Järved 1:326 är nu klart och kommer att gälla under förutsättning att detaljplanen för Järvedstrand antas av fullmäktige, vilket kommunstyrelsen också föreslår. Exploatören planerar för ett antal friliggande villor, kedjehus, radhus och flerbostadshus inom området.

Går in i projekt för innovativa energilösningar

Örnsköldsviks kommun medfinansierar det kommande projektet Bothnia green energy för samverkan kring utveckling av innovativa energilösningar med totalt 501 000 kronor under treårsperioden. Projektet planeras inom ramen för Interreg Aurora och är tänkt ska drivas 2023-2025 med Kvarkenrådet EGTS som huvudpartner och stödmottagare. Utförande parter är i projektet Concodia, Kosek, Merinova, Vasek, Skellefteå Science City, Umeå kommun och Övik Energi. Total budget i projektet beräknas till 25 300 000 kronor och projektbudgeten i Örnsköldsviks kommun blir totalt 3 026 000 kronor.

Förenklar taxa och sänker vissa avgifter

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige antar föreslaget till ny taxa för ansöknings- och tillsynsavgifter. En tydlig taxa ska göra det enklare för den som ska betala avgift att förstå vilken avgift som är aktuell, och förändringarna innebär också bland annat sänkning av vissa avgifter. Förändringarna gäller avgifterna enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter, lagen om tobaksfria nikotinprodukter och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.

Avbryter arbete med mobilitetshus

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige återtar det tidigare beslutade investeringsutrymmet på 131 miljoner kronor i mobilitetshus i Örnsköldsvik på grund av ökat kostnadsläge de ekonomiska konsekvenser det innebär.

Ytterligare två förskoleavdelningar i Köpmanholmen

Förskolan i Köpmanholmen ska byggas ut med ytterligare två avdelningar, föreslår kommunstyrelsen. Investeringen på 15,8 miljoner kronor är ett led i att möta efterfrågan på barnomsorg idag och i framtiden. Förskolan eldhärjades 2021 vid en anlagd brand och byggdes upp därefter upp med sina fem befintliga avdelningar och fastigheten förbereddes för att möjliggöra utbyggnad.

Plats inte rätt för motorgård

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska avslå medborgarförslaget om en plats för motorgård för motorburna ungdomar eftersom kommunen redan har avtal om marken med en annan part.

Föreslår avslag på nytt fadderverksamhetsförslag

Kommunstyrelsen föreslår att medborgarförslaget om fadderverksamhet för nyanlända ska avslås. Kommunen arbetar, och har arbetat, med olika former för att skapa ökad inkludering och en del av dem kan benämnas fadderverksamhet. Exempelvis medverkar kommunen i en projektansökan tillsammans med studieförbudet Bilda för att starta upp konceptet Familjekompis i Örnsköldsvik. Sammantaget gör kommunstyrelsen bedömningen att medborgarförslaget ska avslås.

Vill utreda grön rutt

Kommunstyrelsen föreslår att en utredning om grön rutt för avfalls- och posthantering ska genomföras. Detta är en del i ett medborgarförslag som handlar om att postlådor och sopkärl placeras på samma sida inför hämtning för att minska körsträckor, bränsleförbrukning och öka trafiksäkerhet.

Föreslår förändring för småskaliga inmatningsabonnemang

Kommunstyrelsen föreslår att Övik Energi ska ta bort kravet att småskaliga inmatningsabonnemang, det vill säga anläggningar under 63A och installerad toppeffekt 43,5 kW, måste ta ut mer el från elsystemet än vad man matar ut under ett år. Detta efter ett medborgarförslag som föreslår slopad avgift hos Övik Energi för småskaliga inmatningsabonnemang.

Prioriterar inte särskild underhållsbudget

Att införa en särskild underhållsbudget enligt motionen från Lars Näslund (M), Johannes Nordin (M) och Annica Jonsson (M) är inte prioriterat, menar kommunstyrelsen och föreslår avslag på motionen. En sådan bedöms administrativt krävande och arbetet riskerar att bli godtyckligt, och fokus bör istället ligga på prioritering av underhåll via partiförslagens direktiv och ekonomiska satsningar.

Övriga ärenden:
Återrapportering av samhällsbyggnadsförvaltningens arbete med invasiva arter

Yttrande, nulägesbeskrivning, prövningsgrupp Moälven 36:1 i den nationella planen för omprövning av vattenkraft (KS)

Årsredovisning med förvaltningsberättelse 2021 samt revisionsberättelse för Stiftelsen Örnsköldsviks Naturskyddsfond

Reviderad förbundsordning för kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Medborgarförslagsvar, bostadsföretaget Övikshem AB

Anmälan av fattade delegationsbeslut, förtroendevalda och tjänstepersoner

Fyllnadsval, ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsens ekonomibredning, planeringsgruppen för översiktlig planering

Fyllnadsval, ersättare i forum för kompetensförsörjning

Antagande av reglementen för kommunstyrelsen, bildningsnämnden, krisledningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, myndighetsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, välfärdsnämnden, valnämnden och för kommunfullmäktiges revisorer

Regler för ersättning till förtroendevalda 2023-2026

Anmälan av fattade delegationsbeslut, utskott

Avsägelse och fyllnadsval, ersättare i forum för kompetensförsörjning

Anmälan av fattade delegationsbeslut 2022, förtroendevalda och tjänstepersoner

Nyckelord

Kontakter

Om

Örnsköldsviks Kommun
Örnsköldsviks KommunÖrnsköldsviks kommun är kommunens största arbetsplats. Drygt 5 000 personer i kommunal förvaltning och kommunala bolag ser till att kommunens 56 000 invånare får god samhällsservice.

Kommunen är företagstät med många internationella företag, lång företagande- och industritradition och stort utvecklingsfokus där samverkan är en viktig nyckel. Närheten till Umeå gör att Örnsköldsvik är en del av en större arbetsmarknadsregion med totalt 200 000 invånare och 13 000 företag. Örnsköldsvik är en del av natursköna Höga kusten där skärgård och klippor möter skog och vildmark.

Följ Örnsköldsviks Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Örnsköldsviks Kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum