Norrköpings kommun

Information inför samhällsplaneringsnämnd 10 december

Dela

Nedan följer en sammanställning av ett par av de ärenden som tas upp på Samhällsplaneringsnämndens möte tisdag 10 december.

Kullerstad.
Kullerstad.

Upplåtelse av tomträtt inom del av Gamla staden 1:2 och Ankarstocken 17 (tomt B). En ny detaljplan för kvarteret Ankarstocken vann laga kraft 2004. Den möjliggjorde byggnation av bostäder på tomten mot Repslagargatan och Kristinagatan. Nu ska samhällsplaneringsnämnden fatta beslut om att upplåta en del av kvarteret med tomträtt till Youthl Holding AB.

Youthl Holding AB planerar att bygga cirka 230 små hyreslägenheter för unga vuxna. Många unga vuxna mellan 20-27 år har idag svårt att flytta hemifrån. Youthl Holding vänder sig till denna grupp med konceptet små lägenheter med hotellstandard, sociala utrymmen, restaurang i bottenvåningen och extra service.

Området pekas ut som en av Norrköpings otryggaste platser och den planerade byggnationen ska bidra till att göra den tryggare. Byggnationen återskapar också den gamla rutnätsstaden som karaktäriserar centrala Norrköping.

Inom området har träd tagits ned och arkeologisk förundersökning påbörjats. Vad gäller träden har naturutredning gjorts och biotopskyddet har hanterats av länsstyrelsen. Rotstockar från de nedtagna träden ligger nu som faunadepåer på annan plats i staden för att gynna pollinerande insekter. Nya träd kommer att planteras inom allmän plats, bland annat utmed Kristinagatan.

Detaljplan för Kullerstad 2:3. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förskoleverksamhet samt bostadsbebyggelse inom planområdet.  

Skärblacka är en av kommunens prioriterade utvecklingsorter. Planområdet ligger i närhet till tätorten Skärblacka. Större delen av planområdet är en del av fastigheten Kullerstad 2:3 som ägs av Norrköpings kommun.

Norrevo är exploatör för ytan tänkt för Skola. Ytan är cirka 10.000 kvadratmeter stor och förutsättningar finns här för att skapa en förskola med upp till cirka 120 barn. Förskolan är även tänkt att kunna erbjuda förskoleplatser på kvälls- och nattid. Exploateringsenheten på Norrköpings kommun är exploatör för kvartersmark med bestämmelsen Bostäder. Detaljplanen möjliggör cirka 25 bostäder.

Utbyggnaden medför behov av standardhöjning för befintlig väg och byggande av en ny lokalgata. Vägnätet inom detaljplanen kommer att anläggas enligt kommunal standard men förvaltas av en gemensamhetsanläggning.  Den övergripande stadsbyggnadsidén är att skapa ett attraktivt bostadsområde med närhet till både centrumfunktioner och natur- och rekreationsvärden. Planområdet innehåller möjligheter till både friliggande småhus, parhus, kedjehus och radhus för att kunna skapa variation.

Fokus på barnens perspektiv är en viktig del i planeringen. Inte minst när det gäller planläggning av en förskola. Förskolans utemiljö är en central del av vardagen för de flesta barn. Ytan består av både ängsmark och glesare skogsmark vilket ger förutsättningar att skapa en naturlig variation i lekmiljön.

Planområdet har goda pendlingsmöjligheter och är beläget nära Bergslagsvägen som är huvudvägen in och ut ur Skärblacka. Detaljplanen överensstämmer med översiktsplanen och handläggs med standardförfarande.

Kontakt:
Reidar Svedahl (L)
Titel: ordförande samhällsplaneringsnämnden
Telefon: 070-643 83 33

Lisa Nyström
Titel: Mark- och exploateringsingenjör
Telefon: 011-15 30 42

Matilda Hallgren
Titel: planarkitekt
Telefon:  011-15 53 97
______________________________________________
Andreas Åsenheim, presskommunikatör
Telefon: 072-584 72 15

Bilder

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

Presentation av nulägesanalys gällande Norrköpings stadskärna16.1.2020 10:20:52 CETPressmeddelande

Idag presenterades en nulägesanalys över styrkor, möjligheter och utmaningar i det gemensamma arbetet med utvecklingen av Norrköpings stadskärna. Analysen är utförd inom ramarna för projektmodellen BID – business improvement district – och visar att Norrköpings stadskärna har goda förutsättningar att vidareutvecklas som ett levande city men att detta kräver fortsatta investeringar inom samverkan mellan kommun, näringsliv och andra intressenter.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum