Norrköpings kommun

Information inför samhällsplaneringsnämnd 11 juni

Dela

Nedan följer en sammanställning av några av de ärenden som tas upp på Samhällsplaneringsnämndens möte torsdagen den 11 juni.

Bossgård 17:1.
Bossgård 17:1.

Ny detaljplan för Gåsåker 2:2 i Arkösund. Norrköpings Segel Sällskap vill bygga en ny samlingslokal. Om den nya detaljplanen antas innebär det att byggrätten utökas och gör det möjligt att uppföra en ny samlingslokal söder om huvudbyggnaden. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en lokal för publika ändamål och föreningsverksamhet.

Med tanke på huvudbyggnadens kulturhistoriska värden ska samlingslokalen utformas som ett komplement till fastigheten och inte konkurrera med intrycket av huvudbyggnaden. Ett modernare inslag som samspelar med terrängen genom terrassering eftersträvas. Samlingslokalens placering tar hänsyn till flera aspekter däribland siktförhållandena från vattnet och anpassning till terrängen. Det är viktigt att den nya bebyggelsen inte inverkar negativt på det öppna kustlandskapet.

Översiktsplanen för landsbygden i Norrköpings kommun (antagen 2017) anger att Arkösund bör fortsätta utvecklas som turist- och bostadsort och att allmänhetens tillgång till skärgården samt möjligheten till rekreation och friluftsliv bör stärkas. Kommunens generella ställningstagande är att viss bostadsutveckling samt verksamheter kopplade till besöksnäringen och det rörliga friluftslivet bör tillåtas. Detta under förutsättning att riksintressenas kärnvärden inte skadas påtagligt.

Segelklubbens expansionsplaner bedöms kunna främja såväl Arkösunds besöksnäring som det rörliga friluftslivet. Förutsatt att den nya bebyggelsen anpassas till platsens kulturhistoriska förutsättningar bedöms inte riksintressena påverkas negativt.

Detaljplan för fastigheten Bossgård 17:1 inom Östra Husby. Stadsplaneringsnämnden föreslås besluta att ge samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för fastigheten Bossgård 17:1 i centrala delen av Östra Husby samhälle.

Arkö Hus AB har ansökt om en ny detaljplan med önskemål om att bygga bostäder. Samhällsplaneringsnämnden har tidigare meddelat positivt planbesked. Det berörda området ligger i östra kanten av Östra Husby samhälle

Det föreslagna planområdet omfattar hela fastigheten Bossgård 17:1 med undantag för den ingående delen av Rovägen i söder. Fastigheten ligger omedelbart öster om Vikbolandsskolan och i nordväst och i öster ligger tre befintliga bostadstomter.

Den föreslagna byggrätten omfattar cirka 4 400 kvadratmeter inklusive nya komplementbyggnader. Planen omfattar också befintligt bostadshus och befintliga uthus. Enligt intressenten kan en blandning av hustyper och upplåtelseformer bli aktuellt.

Inför framtagandet av en ny detaljplan kommer utredningar att göras kring bland annat buller från väg 209, kultur- och naturmiljö och av den tekniska försörjningen som vatten, avlopp, dagvatten, och uppvärmning.

Kontakt:
Reidar Svedahl (L)
Titel: ordförande samhällsplaneringsnämnden
Telefon: 070-643 83 33

Thomas Nyström (Östra Husby)
Titel: planarkitekt
Telefon: 011-15 13 23

Johan Nordström (Arkösund)
Titel: planarkitekt
Telefon: 011-15 13 67

Karin Milles (Arkösund)
Titel: stadsarkitekt
Telefon: 011-15 13 02
_______________________________________________
Avsändare: Andreas Åsenheim, presskommunikatör
Telefon: 072-584 72 15

Bilder

Bossgård 17:1.
Bossgård 17:1.
Ladda ned bild
Fågelperspektiv Gåsåker
Fågelperspektiv Gåsåker
Ladda ned bild
Hamninloppet
Hamninloppet
Ladda ned bild
Gammal bild av segelklubbens hus
Gammal bild av segelklubbens hus
Ladda ned bild

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum