Norrköpings kommun

Information inför samhällsplaneringsnämnd 17 mars

Dela

Nedan följer en sammanställning av ett par av de ärenden som tas upp på Samhällsplaneringsnämndens möte tisdagen den 17 mars.

Översikt Järnstången.
Översikt Järnstången.

Detaljplan för fastigheten Järnstången 10 inom Östantill i Norrköping. Heimstaden Järnstången AB har ansökt om detaljplaneläggning för fastigheten Järnstången 10 i Norrköping. Sökanden vill möjliggöra bostäder inom kvarteret. Området ligger centralt i Norrköping och gränsar till Östra promenaden i öster, Styrmansgatan i väster, Trädgårdsgatan i norr och Hospitalsgatan i söder.

Idag är kvarteret Järnstången en parkeringsyta. Bebyggelse av tomten skulle färdigställa innerstadens kant mot Östra promenaden. En utgångspunkt för ny bebyggelse inom fastigheten är rutnätsstaden. En ny bebyggelse av hög arkitektonisk kvalitet eftersträvas. Samhällsbyggnadskontoret eftersträvar också en grön innergård som höjer boendekvaliteten.

Samhällsbyggnadskontoret bedömer att det är lämpligt att pröva högre bebyggelse i hörnet Östra promenaden/Trädgårdsgatan. Lämpligen 8-10 våningar. Denna plats kommer att vara väl synlig och vara särskilt exponerad vilket ställer ännu högre krav på utformning.

Fastigheten ligger centralt och kommer i framtiden att upplevas ännu mer centralt med tanke på de förändringar som sker i närområdet, exempelvis byggnation av Inre Hamnen. Det är viktigt att i detaljplanen verka för att verksamheter tillskapas i bottenplan. Hur stor del av bottenplanet som bör vara verksamhetslokaler utreds i det fortsatta planarbetet.

Markanvisningstävling Sandtorp etapp 3. Nämnden ska fatta beslut om att utlysa en markanvisningstävling för en tomt avsedd för flerbostadshus inom Sandtorp.

Intentionen med tävlingen är att tillskapa ett ekonomiskt tillgängligt boende med så låg hyra som möjligt. Syftet är att skapa bostäder som möjliggör för fler invånare att ha ett eget boende. Projektet arbetar nu med att sätta platsen för denna byggrätt och avser att tävlingen ska utlysas under 2020.

Detaljplan för fastigheten Torshag 5:5 inom Åby i Norrköpings kommun. Ansökan har inkommit till nämnden från Torshags fastighets AB om detaljplaneläggning för fastigheten Torshag 5:5 inom Åby i Norrköpings kommun. Området är beläget i norra delen av Åby längs med Katrineholmsvägen och angränsar till Loddbynäset.

Syftet med den aktuella detaljplanen är att möjliggöra omvandling av industribyggnad till bostäder samt verksamheter som inte är störande. Planen kommer också pröva möjligheten att bygga nya bostäder på höjden nordöst om befintlig byggnad. Verksamheter som kan rymmas inom planen är restaurang, hotell/vandrarhem, hantverksbod och café.

Åby är en prioriterad utvecklingsort och ny detaljplan för området bedöms följa Översiktsplan för stadens intentioner. På platsen finns idag industribyggnader som är viktiga ur ett historiskt perspektiv för Åby som ort. Industribyggnaderna nyttjas idag som industrihotell och kontor men stora lokalytor är tomma och sökande vill omvandla dem till lägenheter och ta ett helhetsgrepp för utvecklingen inom området.

Under planprocessen kommer arbetsformer där exploatören är med och driver planläggningen prövas.

Kontakt:
Reidar Svedahl
Titel: ordförande samhällsplaneringsnämnden
Telefon: 070-643 83 33

Matilda Hallgren (Järnstången 10)
Titel: planarkitekt
Telefon: 011-15 53 97

Julia Stenström Karlsson (Torshag 5:5)
Titel: gruppledare detaljplanering
Telefon: 011-15 13 41

Edvard Kobusinski (Sandtorp etapp 3)
Titel: exploateringsingenjör
Telefon: 011-15 18 05

____________________________________
Avsändare: Andreas Åsenheim, presskommunikatör
Telefon: 072-584 72 15

Bilder

Översikt Järnstången.
Översikt Järnstången.
Ladda ned bild
Järnstången.
Järnstången.
Ladda ned bild
Översikt Järnstången.
Översikt Järnstången.
Ladda ned bild
Torshag.
Torshag.
Ladda ned bild
Torshag.
Torshag.
Ladda ned bild

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum