Norrköpings kommun

Information inför samhällsplaneringsnämnd den 10 november.

Dela

Nedan följer en sammanställning av några av de ärenden som kommer att tas upp under stadsplaneringsnämndens sammanträde.

Kvarteret Vävstolen
Kvarteret Vävstolen

Detaljplan för kvarteret Vävstolen

Samhällsplaneringsnämnden ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan för del av kvarteret Vävstolen (del av fastigheten Kopparhammaren 2 vid Korsgatan) inom Berget i Norrköping.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förtätning med kontor, centrumverksamhet och utbildningslokaler. Det aktuella planområdet är den första av tre etapper inom fastigheten Kopparhammaren 2.

Planområdet ligger i ett område som är representativt för Industrilandskapets bebyggelse från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet med ångturbinen som kraftkälla och elektricitet som gjorde det möjligt att driva maskiner och belysning dygnet runt. De ikoniska sågtandstaken dominerar i kvarteret Vävstolen. Byggnaden längs med Korsgatan uppfördes 1909 och var ursprungligen ett färgeri. Denna tegelbyggnad med sågtandstak har högsta kulturhistoriskt värde. I april 2018 brann byggnaden och bara ytterväggarna och en del av stommen finns kvar idag.

Sökanden önskar bygga en ny, högre byggnad på platsen som innehåller kontors- och utbildningslokaler. En lämplig höjd avgörs genom prövning i planarbetet. Möjligheten att bevara kvarvarande ytterväggar med sågtandsprofilen behöver studeras eftersom taktypen är allt mer ovanligt i industrilandskapet. Det är angeläget att den gamla industribyggnaden blir en avgörande inspirationskälla för den nya byggnadens gestaltning. Arkitektoniska lösningar i skala, volym och uttryck, med särskilt hänsyn till den kulturhistoriska miljön, behöver studeras i det fortsatta planeringsarbetet.

Detaljplan för del av fastigheten Norsholms gårdsområde 1:171

Samhällsplaneringsnämnden ändrar planuppdraget för detaljplan för fastigheten Norsholms gårdsområde 1:171 med närområde inom Norsholm i Norrköpings kommun för att pröva en tätare exploatering inom två områden i södra delen av planområdet. Nämnden ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att teckna ett nytt plankostnadsavtal med fastighetsägaren Norsholm Invest AB.

En skrivelse har inkommit till samhällsplaneringsnämnden från fastighetsägaren till Norsholms gårdsområde 1:171 med en önskan om ändring av planuppdraget för att möjliggöra en tätare exploatering i form av radhus och/eller grupphus inom två områden i södra delen av planområdet. Denna förtätning skulle innebära att cirka 40-50 nya bostäder skulle kunna skapas inom hela planområdet istället för 25 nya bostäder som i samrådsförslaget.

Samhällsplaneringsnämnden bedömer att denna förtätning stämmer överens med fördjupningen av översiktsplanen för Norsholm samt bidrar till att orten blir än mer attraktiv. Fler boende skapar ett större underlag för offentlig och kommersiell service samt exempelvis förskola, skola och livsmedelsaffär på orten. Det skapar även ett större resandeunderlag till en framtida pendeltågsstation i Norsholm.

Kontakt:
För detaljplan del av fastighet Norsholm gårdsområde 1:171:
Magnus Gullstrand
Titel: tf gruppledare detaljplanering, samhällsbyggnadskontoret
Telefon: 011-15 19 66

För detaljplan kvarteret Vävstolen:
Jackie Leiby
Titel: planarkitekt, samhällsbyggnadskontoret
Telefon: 011-15 13 53

_____________________________________________________________
Avsändare: Fanny Miles, presskommunikatör
Telefon: 072-584 55 69

Bilder

Kvarteret Vävstolen
Kvarteret Vävstolen
Ladda ned bild
Kvarteret Vävstolen
Kvarteret Vävstolen
Ladda ned bild
Kvarteret Vävstolen
Kvarteret Vävstolen
Ladda ned bild

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

Pressinbjudan: Anna Sjödahl – All denna jävla lycka16.9.2021 15:17:36 CEST | Pressinbjudan

Norrköpings Konstmuseum presenterar för första gången en omfattande retrospektiv med konstnären Anna Sjödahl. All denna jävla lycka samlar över fyrtio år av Anna Sjödahls rika konstnärskap genom ett stort och varierat urval av hennes måleri, teckning och skulptur. Politiskt laddade verk som Vår i Hallonbergen möter i utställningen mindre kända sidor som landskapsmåleriet från Ukna-dalen, reflektioner över gränsdragningen mellan konst/vetenskap och djupdykningen i hennes egen släkts kvinnoöden.

Ny uppsökande verksamhet riktat till unga i utsatta områden15.9.2021 13:30:00 CEST | Pressmeddelande

Nu har socialkontoret i Norrköpings kommun, på uppdrag av socialnämnden, påbörjat sin uppsökande verksamhet som riktar sig till ungdomar i utsatta områden. Målgruppen är barn och ungdomar som är i riskzonen för att utveckla, eller som redan har utvecklat, ett normbrytande beteende. Det uppsökande teamet ska aktivt söka upp barn och unga i de socialt utsatta områdena och prata med dem på deras villkor och utifrån barnets bästa. Allt i nära samverkan med bland annat polis, skolor och föreningar.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum