Norrköpings kommun

Information inför samhällsplaneringsnämnd den 10 november.

Dela

Nedan följer en sammanställning av några av de ärenden som kommer att tas upp under stadsplaneringsnämndens sammanträde.

Kvarteret Vävstolen
Kvarteret Vävstolen

Detaljplan för kvarteret Vävstolen

Samhällsplaneringsnämnden ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan för del av kvarteret Vävstolen (del av fastigheten Kopparhammaren 2 vid Korsgatan) inom Berget i Norrköping.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förtätning med kontor, centrumverksamhet och utbildningslokaler. Det aktuella planområdet är den första av tre etapper inom fastigheten Kopparhammaren 2.

Planområdet ligger i ett område som är representativt för Industrilandskapets bebyggelse från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet med ångturbinen som kraftkälla och elektricitet som gjorde det möjligt att driva maskiner och belysning dygnet runt. De ikoniska sågtandstaken dominerar i kvarteret Vävstolen. Byggnaden längs med Korsgatan uppfördes 1909 och var ursprungligen ett färgeri. Denna tegelbyggnad med sågtandstak har högsta kulturhistoriskt värde. I april 2018 brann byggnaden och bara ytterväggarna och en del av stommen finns kvar idag.

Sökanden önskar bygga en ny, högre byggnad på platsen som innehåller kontors- och utbildningslokaler. En lämplig höjd avgörs genom prövning i planarbetet. Möjligheten att bevara kvarvarande ytterväggar med sågtandsprofilen behöver studeras eftersom taktypen är allt mer ovanligt i industrilandskapet. Det är angeläget att den gamla industribyggnaden blir en avgörande inspirationskälla för den nya byggnadens gestaltning. Arkitektoniska lösningar i skala, volym och uttryck, med särskilt hänsyn till den kulturhistoriska miljön, behöver studeras i det fortsatta planeringsarbetet.

Detaljplan för del av fastigheten Norsholms gårdsområde 1:171

Samhällsplaneringsnämnden ändrar planuppdraget för detaljplan för fastigheten Norsholms gårdsområde 1:171 med närområde inom Norsholm i Norrköpings kommun för att pröva en tätare exploatering inom två områden i södra delen av planområdet. Nämnden ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att teckna ett nytt plankostnadsavtal med fastighetsägaren Norsholm Invest AB.

En skrivelse har inkommit till samhällsplaneringsnämnden från fastighetsägaren till Norsholms gårdsområde 1:171 med en önskan om ändring av planuppdraget för att möjliggöra en tätare exploatering i form av radhus och/eller grupphus inom två områden i södra delen av planområdet. Denna förtätning skulle innebära att cirka 40-50 nya bostäder skulle kunna skapas inom hela planområdet istället för 25 nya bostäder som i samrådsförslaget.

Samhällsplaneringsnämnden bedömer att denna förtätning stämmer överens med fördjupningen av översiktsplanen för Norsholm samt bidrar till att orten blir än mer attraktiv. Fler boende skapar ett större underlag för offentlig och kommersiell service samt exempelvis förskola, skola och livsmedelsaffär på orten. Det skapar även ett större resandeunderlag till en framtida pendeltågsstation i Norsholm.

Kontakt:
För detaljplan del av fastighet Norsholm gårdsområde 1:171:
Magnus Gullstrand
Titel: tf gruppledare detaljplanering, samhällsbyggnadskontoret
Telefon: 011-15 19 66

För detaljplan kvarteret Vävstolen:
Jackie Leiby
Titel: planarkitekt, samhällsbyggnadskontoret
Telefon: 011-15 13 53

_____________________________________________________________
Avsändare: Fanny Miles, presskommunikatör
Telefon: 072-584 55 69

Bilder

Kvarteret Vävstolen
Kvarteret Vävstolen
Ladda ned bild
Kvarteret Vävstolen
Kvarteret Vävstolen
Ladda ned bild
Kvarteret Vävstolen
Kvarteret Vävstolen
Ladda ned bild

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

Norrköpings kommun stöttar näringslivet inför julhandeln27.11.2020 13:30:00 CETPressmeddelande

För att stötta handeln i Norrköping föreslår kommunen att tillfälligt och utan avgift för näringsidkarna, ta bort de utpekade försäljningsplatserna. Detta möjliggör att fler ska kunna nyttja den allmänna platsmarken till försäljning och varuexponering, till exempel möjlighet att flytta ut försäljningen från butiken. – Den lokala handeln har drabbats väldigt hårt av de restriktioner som råder och behöver stöd för att ens överleva. Genom att göra det möjligt att kunna bedriva försäljning utomhus eller erbjuda smidig upphämtning, kan människor lättare hålla avstånd och samtidigt stötta detaljhandeln i Norrköping, säger Karin Jonsson (C), ordförande i tekniska nämnden.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum