Norrköpings kommun

Information inför samhällsplaneringsnämnd den 15 mars

Dela

Nedan följer en sammanställning av ett par ärenden som kommer att tas upp under samhällsplaneringsnämndens sammanträde den 15 mars.

Planområdesavgränsning och justerad vägkorridor för Johannisborgsförbindelsen för etappen mellan Lindörondellen och Norra Promenaden. 
Johannisborgsförbindelsen är en ny vägförbindelse som ska binda samman huvudvägnätet och skapa en komplett yttre ringled runt Norrköping. I arbetet med detaljplanen för vägen ska samhällsplaneringsnämnden fatta beslut om en ny inriktning för vägens sträckning och det fortsatta arbetet i projektet.

Sedan 2021 har delsträckan mellan Lindörondellen och Norra Promenaden utretts och det har konstaterats att planområdet behöver justeras. Den föreslagna justeringen innebär att planområdesavgränsningen söder om Motala ström flyttas och går längs Lindövägen och Surgatan i stället för som tidigare längs Söderleden och Sjötullsgatan.

Motiven till den föreslagna förändringen är att den nya sträckningen kan byggas till en lägre kostnad och med mindre negativ påverkan på fastighetsägare i området. En justering av planområdet skulle också vara positivt för projektets tidplan.

Genom att bygga Johannisborgsförbindelsen kan trafiken genom staden minska och de hårt belastade vägarna Östra promenaden, Hamnbron och Packhusgatan avlastas. När trafiken flyttar lägre ut från stadens centrum skapas en trevligare innerstad med mindre buller och bättre luft, vilket möjliggör en ökad stadsutveckling av Norrköping och ett mer effektivt markutnyttjande.

Johannisborgsförbindelsen planeras börja byggas under 2024 och stå färdig under 2026.

Detaljplan för fastigheten Beryllen 1 med närområde inom Vilbergen i Norrköping. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra på- och ombyggnad av Vilbergen centrum och att skapa förutsättningar för nybyggnation på en del av marken som idag nyttjas till markparkering

Inom detaljplaneområdet kommer det att finnas möjlighet att uppföra bostäder, centrumverksamhet, kontor, vård, spårväg och parkeringar.

Detaljplanen kommer skapa förutsättningar för ett tryggare och mer utåtriktat stadsdelscentrum och fler bostäder med närhet till god service. Planförslaget möjliggör cirka 200 nya bostäder och cirka 3500 kvadratmeter lokalyta.

Den befintlig livsmedelsbutik kommer att bli kvar på samma plats. Centrumbutikernas entréer i bottenplan är tänkta att vändas utåt och genom att delar av centrumbyggnaden rivs ska en ny allmän torgyta skapas mellan vårdcentralen och centrum. En ny allmän gata skapas som ska göra centrumanläggningens samtliga sidor tillgängliga. Det befintliga underjordiskt parkeringsgaraget och en del av markparkeringen i norr blir kvar.

Planläggning av Vilbergen centrum utgör del av en större omvandling som pågår inom hela stadsdelsområdet.

Detaljplanen var ute på samråd under våren 2021.

Kontakt:
Reidar Svedahl (L)
Titel: ordförande samhällsplaneringsnämnden
Telefon: 070-643 83 33

Johan Smedner (Johannisborgsförbindelsen)
Titel: enhetschef infrastruktur
Telefon: 070-581 34 88

Hannes Granath
Titel: planarkitekt (Johannisborgsförbindelsen)
Telefon: 011-15 14 56

Johan Nordström (Vilbergen)
Titel: planarkitekt
Telefon: 011- 15 13 67

________________________________________
Avsändare: Andreas Åsenheim, presskommunikatör
Telefon: 072-584 72 15

Bilder

Ladda ned bild
Ladda ned bild
Bild: Utopia arkitekter AB
Bild: Utopia arkitekter AB
Ladda ned bild
Bild: Norrköpings kommun.
Bild: Norrköpings kommun.
Ladda ned bild
Bild: Utopia arkitekter AB.
Bild: Utopia arkitekter AB.
Ladda ned bild
Bild: Utopia arkitekter AB
Bild: Utopia arkitekter AB
Ladda ned bild
Bild: Utopia arkitekter AB
Bild: Utopia arkitekter AB
Ladda ned bild
Bild: Utopia arkitekter AB
Bild: Utopia arkitekter AB
Ladda ned bild

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Norrköpings kommun har omkring 143 500 invånare, varav cirka 68 000 är förvärvsarbetande. I kommunen finns drygt 9 000 företag i starka branscher som pappersindustri, transport och logistik, energi, visualisering, medieteknik samt besöksnäring. Dessutom finns många företag inom de gröna näringarna. Med drygt 11 000 anställda är Norrköpings kommun den största arbetsgivaren i Norrköping. Under mandatperioden 2018-2022 styrs Norrköpings kommun av en kvartett, som består av S, L, C och KD. 

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum