Norrköpings kommun

Information inför samhällsplaneringsnämnd den 17 juni

Dela

Nedan följer en sammanställning av några av de ärenden som kommer att tas upp under stadsplaneringsnämndens sammanträde 17 juni.

Anbudet Triangelfastigheterna. Bild ED bygg/Regio
Anbudet Triangelfastigheterna. Bild ED bygg/Regio

Försäljning av mark på Händelö. PostNord vill köpa mark för att uppföra en ny modern anläggning på Händelö. Markområdet omfattar 109 000 m² och består av fastigheten Randmärket 1 samt del av Händelö 2:2. Ambitionen är att byggnaden ska miljöcertifieras och terminalen kommer att hantera paket- styckegods- och distributionsverksamhet.

PostNord har redan idag en större distributionsverksamhet vid Norra Promenaden samt driver flertalet tredjepartslager. Behovet att utöka verksamheten sammanfaller med att godsbangården flyttas och framtida stadsutveckling påverkar dagens förutsättningar för post och paket-utdelning.

Den nya terminalen planeras att stå klar under slutet av 2023 och kan komma att generera cirka 150 nya jobbtillfällen i Norrköping.

Marktilldelningstävling Triangelfastigheterna. Kommunfullmäktige beslutade den 19 mars 2021 att ge samhällsplaneringsnämnden i uppdrag att genomföra en markanvisningstävling och för fastigheterna Triangeln 10, Triangeln 11 och Triangeln 15. Samhällsplaneringsnämnden beslutade den 17 januari 2021 i enlighet med fullmäktiges uppdrag att utlysa en marktilldelningstävling för fastigheterna.

Syftet med markanvisningstävlingen har varit att skapa de allra bästa förutsättningarna för att förädla och utveckla kvarteret och för den fortsatta stadsutvecklingen inom Sylten.

Vid tävlingstidens slut den 3 maj 2021 hade fyra anbud kommit in, varav tre godkändes för bedömning. Anbuden har utvärderats av representanter från Samhällsbyggnadskontoret och näringslivsavdelningen. Utvärderingsgruppen konstaterar att de tre förslagsställarna har angripit förutsättningarna i tävlingsuppgiften på olika sätt och i varierande grad svarat mot de intentioner och den målbild som finns.

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att Samhällsplaneringsnämnden beslutar att utse anbudet Kulturverket av ED Bygg och Regio som vinnare i marktilldelningstävlingen. Anbudet presenterar ett koncept med potential att utvecklas och bearbetas med den bästa förståelsen för platsen, med en välbalanserad förändring av den befintlig bebyggelse som framhäver kulturmiljön.

Detaljplanen för den östra delen av Inre hamnens etapp 2 ställs ut för granskning. I och med att detaljplanen för Inre hamnens första etapp vann laga kraft sommaren 2018 har omvandlingen från hamn och industrimark till ny innerstadsbebyggelse påbörjats i Inre hamnen. Det nu aktuella planområdet inom etappen 2 sträcker sig från Inre hamnens första etapp och fram till Norra Promenaden.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ändrad markanvändning från hamn och industri till ny innerstadsbebyggelse i en attraktiv stadsmiljö. Området ska ha bebyggelse av hög arkitektonisk kvalitet. Bostadsgårdar ska erbjuda viktiga funktioner och kvaliteter för boende.

Inre hamnen ska bli en levande kvartersstad med en blandning av funktioner, byggnadstyper och boendeformer. Nya parkmiljöer, grönytor och planteringar kommer att anläggas. Centralt i området anläggs en aktivitetspark med möjlighet till lek och rörelser.

Sträckningen för tidigare industrispår blir kvar och omvandlas till en gång- och cykelväg som kopplar samman Saltängsgatan i söder till Norra Promenaden i norr genom att skära som en diagonal genom området. Kring diagonalen bildas mindre platser och torg.

Granskningen kommer att pågå juni till augusti. Beslut om antagande av detaljplanen bedöms kunna ske kring årsskiftet och därefter kan utbyggnad påbörjas.

Kontakt:
Reidar Svedahl (L)
Titel: kommunalråd
Telefon: 070-643 83 33

Edvard Kobusinski (Händelö)
Titel: Exploateringsingenjör
Telefon: 011-15 32 69

Martin Heidesjö (Triangelfastigheterna)
Titel: stadsbyggnadsstrateg
Telefon: 011-15 13 68

Azita Taheri (Inre hamnen)
Titel: planarkitekt
Telefon: 011-15 19 67

___________________________________________
Avsändare: Andreas Åsenheim, presskommunikatör
Telefon: 072-584 72 15

Bilder

Anbudet Triangelfastigheterna. Bild ED bygg/Regio
Anbudet Triangelfastigheterna. Bild ED bygg/Regio
Ladda ned bild
Etapp 2 Inre hamnen.
Etapp 2 Inre hamnen.
Ladda ned bild
Kvarteret Lommen. Bild: GKAK arkitektgruppen.
Kvarteret Lommen. Bild: GKAK arkitektgruppen.
Ladda ned bild
Postnords nya terminals tänkta  placering. på Händelö.
Postnords nya terminals tänkta placering. på Händelö.
Ladda ned bild
Triangelfastigheterna.
Triangelfastigheterna.
Ladda ned bild

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Norrköpings kommun har omkring 143 500 invånare, varav cirka 68 000 är förvärvsarbetande. I kommunen finns drygt 9 000 företag i starka branscher som pappersindustri, transport och logistik, energi, visualisering och medieteknik samt besöksnäring. Med drygt 11 000 anställda är Norrköpings kommun den största arbetsgivaren i Norrköping. Under mandatperioden 2018-2022 styrs Norrköpings kommun av en kvartett, som består av S, L, C och KD. 

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

Pressinbjudan: Anna Sjödahl – All denna jävla lycka16.9.2021 15:17:36 CEST | Pressinbjudan

Norrköpings Konstmuseum presenterar för första gången en omfattande retrospektiv med konstnären Anna Sjödahl. All denna jävla lycka samlar över fyrtio år av Anna Sjödahls rika konstnärskap genom ett stort och varierat urval av hennes måleri, teckning och skulptur. Politiskt laddade verk som Vår i Hallonbergen möter i utställningen mindre kända sidor som landskapsmåleriet från Ukna-dalen, reflektioner över gränsdragningen mellan konst/vetenskap och djupdykningen i hennes egen släkts kvinnoöden.

Ny uppsökande verksamhet riktat till unga i utsatta områden15.9.2021 13:30:00 CEST | Pressmeddelande

Nu har socialkontoret i Norrköpings kommun, på uppdrag av socialnämnden, påbörjat sin uppsökande verksamhet som riktar sig till ungdomar i utsatta områden. Målgruppen är barn och ungdomar som är i riskzonen för att utveckla, eller som redan har utvecklat, ett normbrytande beteende. Det uppsökande teamet ska aktivt söka upp barn och unga i de socialt utsatta områdena och prata med dem på deras villkor och utifrån barnets bästa. Allt i nära samverkan med bland annat polis, skolor och föreningar.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum