Norrköpings kommun

Information inför samhällsplaneringsnämnd den 19 januari.

Dela

Nedan följer en sammanställning av ett par av de ärenden som kommer att tas upp under stadsplaneringsnämndens sammanträde 19 januari.

Triangelfastigheterna.
Triangelfastigheterna.

Detaljplan för del av fastigheterna Fiskeby 1:48 och Pryssgården 1:1 med närområde inom Fiskeby och Pryssgården: Kommunens exploateringsenhet önskar att möjliggöra en ny detaljplan som anpassas till en ny trafikplats på Europaväg 4. Exploateringsenheten anger att den gällande detaljplanen är föråldrad med avseende på infrastruktur, byggrätt och detaljplanens innehåll.

Arbetet är tänkt att delas upp i tre etapper och det är den första etappen som förväntas få planuppdrag i samband med samhällsplaneringsnämndens sammanträde den 19 januari 2021. Första etappen berör den söderliggande delen av planområdet och kommer främst att syfta till att ansluta planområdet till Europaväg 4 och hantering av dagvatten. I den mån det bedöms möjligt kommer verksamhetsmark för industrier planläggas.

Den andra och tredje etappen delar av det resterande området och kommer att möjliggöra ytterligare verksamhetsmark för industri, småindustrier, kontor och eventuellt bostäder om kommande utredningar stödjer en sådan etablering.

Området är beläget i stadens nordvästra del mellan stadsdelarna Pryssgården och Fiskeby, samt mellan Södra stambanan i väster och Europaväg 4 i öster. I övrigt kommer särskilt fokus läggas på bullerhantering, gestaltning och trafikfrågor. Beslut om att anta ny detaljplan bedöms kunna ske år 2022.

Marktilldelningstävling på fastigheterna Triangeln 10, 11 och 15. Kommunfullmäktige ska i början av 2021 fatta beslut om ett eventuellt köp av Triangelfastigheterna med landmärket Bråvallaverket av E.ON, för att sedan sälja vidare till en part med bred, gedigen kunskap och uthållighet att ta sig an ett bebyggelsebestånd med stora kulturhistoriska värden.

Samhällsplaneringsnämnden ansvarar för att genomföra en tävling med syfte att skapa allra bästa förutsättningar för att förädlingen av kvarteret ska tillföra staden en mycket attraktiv omvandling som är till gagn för Norrköpingsborna, stadens och regionens näringsliv samt en fortsatt stadsutveckling inom Sylten.

Inriktningen är att Triangelfastigheterna med landmärket i staden, Bråvallaverket, ska förädlas med plats för tjänsteföretag och kommersiell service. Inslag av bostäder kan förekomma, i mindre utsträckning. Den befintliga bebyggelsen utgör grunden för förnyelsen och det kraftfulla och storslagna Bråvallaverket har potential att inte bara synas i stadsbilden utan också bli en självklar målpunkt i staden.

Kontakt:
Reidar Svedahl (L)
Titel: samhällsplaneringsnämndens ordförande
Telefon: 070-643 83 33

John Bovellan (Fiskeby)
Titel: planarkitekt
Telefon: 011-15 19 18

Martin Heidesjö (Triangeln)
Titel: stadsbyggnadsstrateg
Telefon: 011-15 13 68

_____________________________________________
Avsändare: Andreas Åsenheim, presskommunikatör
Telefon: 072-584 72 15

 

Bilder

Triangelfastigheterna.
Triangelfastigheterna.
Ladda ned bild
Triangelfastigheterna.
Triangelfastigheterna.
Ladda ned bild
Fiskeby och Pryssgården.. Rött markerat område visar det aktuella området i staden. Karta: Norrköpings kommun.
Fiskeby och Pryssgården.. Rött markerat område visar det aktuella området i staden. Karta: Norrköpings kommun.
Ladda ned bild
Fiskeby och Pryssgården.  Etapperna.
Fiskeby och Pryssgården. Etapperna.
Ladda ned bild

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

Snart sker övergången till kommunens nya väktarorganisation30.3.2021 13:00:00 CEST | Pressmeddelande

Den första april går Norrköpings kommun enligt avtal över till en ny väktarorganisation för kommunens verksamheter. Securitas Sverige AB kommer att fortsätta leverera tjänsten men i en ny form med fler fasta tjänster och minst två väktarbilar igång större delen av dygnet. Insatserna kommer att utföras i tät samverkan med kommunens säkerhetsenhet och andra verksamheter i brottsförebyggande och trygghetsskapande syfte.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum