Norrköpings kommun

Information inför samhällsplaneringsnämnd den 8 december.

Dela

Nedan följer en sammanställning av några av de ärenden som kommer att tas upp under stadsplaneringsnämndens sammanträde.

Skogslotten.
Skogslotten.

Detaljplan för fastigheten Skogslotten 1:1 med närområde inom Ringsta Mo i Norrköpings kommun. Samhällsplaneringsnämnden ska vid sitt sammanträde 8 december ta beslut om att ge samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan för fastigheten Skogslotten 1:1 med närområde inom Ringsta Mo i Norrköpings kommun.

Fastighetsägare för Skogslotten 1:1 har ansökt om detaljplaneläggning för att möjliggöra en ny ridanläggning med SM-standard och för ett område med nya bostäder. Området är beläget norr om Norrköping, nordöst om Riksväg 51 och korsningen mellan Kvillingevägen och Finspångsvägen.

Ridanläggningen föreslås flyttas till södra sidan om Kvillingevägen, där anläggningen får mer yta. På platsen där ridverksamheten finns i dag vill den sökande istället möjliggöra bostäder för boende nära hästar och natur. Cirka 125 stycken bostäder med blandade typer av villor, radhus, parhus och mindre flerbostadshus önskas. Utbyggnaden ska ske på ett sådant sätt att Ringstad Mos befintliga bebyggelsestruktur och karaktär bibehålls. Den varierade småskaliga bebyggelsen passar in i landskapet och utgör en kvalité som bör förstärkas. Ringstad mo ska fortsätta att präglas av landsbygdskänslan som är tydlig i området idag.

Detaljplan för del av fastigheten Östantill 1:2 och fastigheten Svalan 3 inom Östantill. Samhällsplaneringsnämnden ska fatta beslut om att lämna  planbesked för att inleda arbetet till en ny detaljplan för en del av fastigheten Östantill 1:2 och fastigheten Svalan 3 inom Östantill i Norrköping.

Ansökan har kommit till samhällsplaneringsnämnden från Norrevo Fastigheter AB om detaljplaneläggning för en ny idrottshall inom fastigheten Östantill 1:2 och fastigheten Svalan 3 inom Östantill i Norrköping. Området är beläget i centrala Norrköping och utgörs idag av allmän platsmark och allmänt ändamål för Djäkneparksskolan.

Norrevos begäran om detaljplaneläggning överensstämmer med kommunens översiktsplan. För en planering med ett långsiktigt tidsperspektiv av markutnyttjande och framtida behov föreslås att det tas ett helhetsgrepp för området som omfattar en större yta. I takt med att Norrköping växer med fler invånare ökar behovet av skollokaler och sporthallar samt fritidsgårdar i stadens centrum.

Därmed bör kommande detaljplan även studera möjligheten till en utökad byggrätt för skolverksamhet inom kvarteret. Främst längs med Östra Promenaden.

Planområdet ligger inom innerstaden och inom riksintresse för kulturmiljövården vilket innebär att vid planläggning ska extra stor omsorg läggas vid gestaltning av byggnader, gaturum och parker.

Kontakt:
Reidar Svedahl (L)
Titel: kommunalråd
Telefon: 070643 83 33

Johan Nordström (Östantill)
Titel: planarkitekt
Telefon: 011-15 13 67

Ida Hansson (Skogslotten)
Titel: Planarkitekt
Telefon: 011 -15 12 99

_______________________________________
Avsändare: Andreas Åsenheim, presskommunikatör
Telefon: 072-584 72 15

Bilder

Dokument

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum