Umeå kommun

Inga effektiviseringskrav på grundskolan i för- och grundskolenämndens budget 2020

Dela

Kommunfullmäktige ger för- och grundskolenämnden 78 miljoner kronor i utökad budgetram för indexuppräkning och för barn- och elevökningar i verksamheterna. I budget för 2020 har nämnden beslutat om inga effektiviseringskrav på grundskolan och att förskolans resursfördelning ska justeras med bibehållen personaltäthet.

Ny budgetram för 2020 är 1 969,9 miljoner kronor. Förskoleklass, grundskola och grundsärskola får inga effektiviseringskrav för 2020 utifrån indexuppräkning och barn- och elevökningar. Det innebär att Umeå kommun kan få statsbidrag på 75 miljoner kronor. Statsbidragen har till syfte att öka bemanningen i lågstadiet, stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i förskoleklass och grundskolan samt satsa på lärarlönelyft och karriärtjänster.

I budget för 2020 beslutar nämnden att elevpengen för fritidshemmen minskas med 2,6 %, totalt 5,5 miljoner kronor, från 2020 års prisnivå.

Bibehålla personaltätheten i förskolan

Nämndens budgetbeslut innebär en justering i nuvarande resursfördelning till förskolan, där den så kallade lönefaktorn tas bort. Syftet är att bibehålla personaltätheten i förskolan. Det sker genom att successivt förändra fördelningen mellan förskollärare och barnskötare, andelen förskollärare minskas till förmån för behöriga barnskötare. Från 2021 kommer resursfördelningen ske med en personalsammansättning på 50 % förskollärare och 50 % barnskötare. Dagens nivå är ca 62 % förskollärare och 38 % barnskötare.

För att möjliggöra omställningen ska resurstilldelningen minska gradvis med totalt 6,7 miljoner kronor år 2020 och sedan lika mycket år 2021. Minskningen görs från 2020 års prisnivå, vilket möjliggör en bibehållen personaltäthet inom verksamheten. Resursfördelning för pedagogisk omsorg omfattas inte av förändringen.

– Med ny fördelningsmodell som styr personalsammansättningen kan vi bibehålla personaltätheten och öka likvärdigheten mellan förskolor. De två behöriga yrkeskategorierna, förskollärare och barnskötare, är oerhört viktiga för förskolans uppdrag. Med tanke på rekryteringsbehoven och de ökade antalet barn i verksamheten är det fortsatt viktigt att vi kan säkerställa att vi har behörig personal i förskolan, säger Moa Brydsten (S), ordförande i för- och grundskolenämnden.

Sammanlagt behövs effektiviseringar och anpassningar i budgeten motsvarande 18,5 miljoner kronor för att få en budget i balans 2020. Andra poster är exempelvis volymanpassning inom undervisning av nyanlända samt en minskad budget på 2,6 % för de icke lagstadgade verksamheterna Idéan, som stödjer förskolans utveckling, och Naturskolan, som arbetar inom området lärande för hållbar utveckling.

Kraftig ökning av barn och elever

Befolkningsprognosen för Umeå kommun visar att både inom förskolan och grundskolan är ökningen kraftig under kommande tioårsperiod. Under 2020-2029 ökar antalet barn i förskolans verksamhet med ca 1 300. Antalet barn i förskoleklass och grundskola, 6-15 åringar, ökar med ca 1 900 under samma period. Ökningen är kraftigast under början och slutet av tioårsperioden.

M, L, C och Kd reserverade sig mot budgetbeslutet och yrkade på att avveckla Naturskolan och Idéan till förmån för en lägre effektivisering av fritidshem.

Vänsterpartiet reserverade sig mot justerad resursfördelningsmodell för förskolan och att avslå budgetförslaget till förmån för sitt eget förslag att äska ytterligare medel från Kommunfullmäktige.

För- och grundskolenämnden hade presskonferens kl. 12.00 och sammanträdet fortsätter nu fram till kl 16.00. Presentationsmaterial från presskonferensen finns bifogat.

Mer information efter sammanträdets slut:
Moa Brydsten (S)
ordförande
076-774 73 37
moa.brydsen@umea.se

Lena Riedl (M)
vice ordförande
070-206 93 00
lena.riedl@umea.se

Nasteho Lander (V)
2:e vice ordförande
076-810 64 68
nastehoali.lander@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är norra Sveriges största arbetsgivare. Våra verksamheter präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service.

Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 129 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum