Umeå kommun

Insatser för en likvärdig skola

Dela

Utbildningsförvaltningen har beviljats statsbidrag för ökad likvärdighet på 46 miljoner kronor för 2021. Pengarna ska användas för att utöka pågående insatser eller genomföra nya insatser för att stärka likvärdighet och elevernas kunskapsutveckling i förskoleklass, fritidshem och grundskola.

– Kraven för att få ta del av bidraget är att för- och grundskolenämndens budget för 2021 ger full ekonomisk täckning för behov i förskoleklass, fritidshem och grundskola, vilket nämnden uppfyllt. Det här bidraget skapar förutsättningar för satsningar som ger eleverna ökade möjligheter att nå längre i sin kunskapsutveckling och därmed ökad måluppfyllelse, säger Moa Brydsten (S), ordförande i nämnden.

Umeå kommun som skolhuvudman har identifierat behov som grundar sig på det systematiska kvalitetsarbetet. Flera prioriterade insatser genomförs på flera organisatoriska nivåer. Några insatser skapar förbättrade förutsättningar för långsiktig strategisk skolutveckling, några till ökad samordning och några är direkt kopplade till insatser i klassrummen.

Fem exempel på prioriterade insatser 2021

  • Läs-, skriv- och räknagaranti i förskoleklass och lågstadiet

Används till ökad grundbemanning av lärarpersonal i förskoleklass och lågstadiet i grundskolan. Målet är att garantera elever tidiga stödinsatser samt att alla skolenheter ska uppfylla läs-, skriv- och räkna garantin.

  • Utökad grundbemanning i elevhälsan

Utökad grundbemanning med skolkuratorer och skolsköterskor då elevantalet ökar. Tillgången och tillgängligheten till elevhälsa måste bli mer likvärdig så att förutsättningarna för ett långsiktigt, hälsofrämjande och förebyggande arbete ökar.

  • Utökning av team med specialkompetens

Teamen stödjer rektorer och medarbetare i skolan med att förbättra lärmiljön. Det kan exempelvis vara att kartlägga och analysera orsaker till problematisk skolfrånvaro och upprätta handlingsplaner för elever, anpassa lärmiljön efter elevens förutsättningar samt samordna adekvata insatser.

  • Förstelärartjänster inom svenska som andraspråk

Försteläraren ska verka för att eleverna på skolenheten möter språk och kunskapsutvecklande undervisning i alla ämnen. Förstärkningen riktar sig till skolor utifrån låga skolresultat över tid och utifrån socioekonomiskt definierade.

  • Utökad grundbemanning med studie- och yrkesvägledare

Med bättre och tidig tillgång till studie- och yrkesvägledare kan vi i större omfattning undvika avhopp och programbyten på gymnasiet och även säkerställa lika möjlighet till utbildning oavsett bakgrund. För att elevernas val inte ska grundas på socioekonomisk, kulturell bakgrund eller genus krävs att studievägledarna jobbar med gemensamma insatser på alla enheter och att insatser riktas från årskurs 3 till och med årskurs 9.

Sammanträdet pågår fram till kl 16.00 och därefter är ordföranden tillgänglig för frågor. 

Kontakt
Moa Brydsten (S)
ordförande
076-774 73 37
moa.brydsten@umea.se

Lena Riedl (M)
vice ordförande
070-206 93 00
lena.riedl@umea.se

Nasteho Lander (V)
2:e vice ordförande
073-055 74 28
nastehoali.lander@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum