Inspektionen för vård och omsorg

IVO föreslår lagändringar för att förhindra oseriösa assistansanordnare

Dela

IVO föreslår nu ett paket av lagändringar för att kunna förhindra oseriösa anordnare av personlig assistans. Idag saknar myndigheten tillgång till information som finns hos andra myndigheter, till exempel Polisen, Försäkringskassan och Skatteverket. Regeländringarna möjliggör ökad datatillgång på ett mer automatiserat sätt och en förstärkt samverkan med andra berörda myndigheter.

IVO överlämnar nu sina slutsatser inom ett regeringsuppdrag som omfattar att lämna förslag på förbättringsåtgärder inom området personlig assistans.

- Det är väl känt att det finns en utbredd problematik vad avser verksamheter med personlig assistans där assistansersättningen används på ett felaktigt sätt och i kriminellt syfte. Därför efterfrågar vi nu de verktyg vi behöver för att kunna göra de rätta riskbedömningarna, säger IVO:s generaldirektör Sofia Wallström. 
 

I rapporten som i dagarna överlämnas till regeringen föreslår IVO bland annat att IVO ska få direktåtkomst till belastnings- och misstankeregister.

- Vi föreslår ett paket av regeländringar. IVO bör bland annat omfattas av ”LUS”, lagen om uppgiftsskyldighet mot viss organiserad brottslighet, få direktåtkomst till belastnings- och misstankeregister och tillgång till uppgifter om enskildas skattekonton från Skatteverket, säger Suzana Brandt, inspektör på IVO och ansvarig för regeringsuppdraget. 

Utöver detta föreslår IVO att verksamheternas egen anmälningsskyldighet ska skärpas, liksom att Försäkringskassan respektive Migrationsverket ska ges möjlighet att stoppa vissa utbetalningar och skyldighet att anmäla viss information till IVO. IVO vill även kunna förbjuda verksamheter som bedrivs utan tillstånd och i vissa fall med Polismyndighetens hjälp genomföra inspektioner av sådana verksamheter.

Bakgrund till IVO:s förslag om regeländringar
IVO har fått regeringens uppdrag att göra en analys av arbetet med tillsyn och prövning av tillstånd för assistansanordnare, samt ge förslag på åtgärder för att hindra oseriösa assistansanordnare. Inom ramen för uppdraget, som ska rapporteras till Socialdepartementet den 26 oktober, ska IVO samråda med Försäkringskassan. De lagändringar IVO föreslår är följande:

  • IVO bör omfattas av lagen (2016:774) om uppgiftsskyldighet mot viss organiserad brottslighet, LUS).
  • IVO bör ges direktåtkomst till belastnings- och misstankeregister. Anmälningsplikt för Polismyndigheten bör även införas i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.
  • Anmälningsskyldigheten i 10 § förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS-förordningen, bör utökas till att omfatta förändringar av verksamhet. När anmälningsskyldigheten inte följs bör IVO få lagstadgad möjlighet att förelägga tillståndshavaren att åtgärda bristen. IVO bör även få rätt att återkalla tillstånd som inte utnyttjas.
  • I utlänningslagen (2005:716) bör införas en skyldighet för Migrationsverket att till IVO anmäla avslag på ansökningar om arbetstillstånd hos assistansanordnare pga. misstänkta skenanställningar, falska arbetsintyg eller andra oegentligheter.
  • Sekretessbrytande bestämmelse gentemot Skatteverket bör införas i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet så att IVO kan få tillgång till uppgifter om enskildas skattekonton.
  • Försäkringskassan och kommuner bör få möjlighet att stoppa utbetalning av assistansersättning till brukare som anlitat anordnare utan tillstånd från IVO, genom en författningsändring i 51 kap. 16 § socialförsäkringsbalken (2010:110), SFB, och i 9 d § LSS.
  • Försäkringskassan bör genom en författningsändring i 110 kap. 14 § SFB ges möjligheten att hämta uppgifter även om andra än den försäkrade.
  • I lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, bör införas en möjlighet för IVO att förbjuda verksamhet som bedrivs olovligt.
 

Kontakter

Dokument

Om

Inspektionen för vård och omsorg
Inspektionen för vård och omsorg
Box 45184
104 30 Stockholm

010-788 5010http://www.ivo.se/

IVO ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvårdspersonal, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Myndigheten ansvarar också för viss tillståndsprövning.

Följ Inspektionen för vård och omsorg

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Inspektionen för vård och omsorg

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum