JLT Mobile Computers AB: Delårsrapport januari - mars, 2020

Dela


  • Orderingång 29,0 MSEK (31,2)
  • Omsättning 26,7 MSEK (37,1)
  • Rörelseresultat -0,9 MSEK (3,8)
  • Resultat efter skatt -0,6 MSEK (3,2)


Kommentarer från VD

Den rådande Coronapandemin har fått omfattande globala konsekvenser och världen idag ser annorlunda ut än vad vi är vana vid. Effekterna påverkar oss både privat och professionellt och vi har en ny vardag att finna oss i. Detta har förändrat förutsättningarna även för JLT och vi har under första kvartalet 2020 vidtagit en rad förebyggande åtgärder för fortsatt stabilitet genom Coronakrisen, och trots det tuffa läget har vi har även ett antal lyckade satsningar och aktiviteter att se tillbaka på.

I januari lanserade vi en helt ny varumärkesidentitet och hemsida som en del i vår långsiktiga strategi att gå från att vara en traditionell hårdvaruleverantör till en samarbetspartner som tillgodoser en större del av behovet av stabila IT-lösningar hos våra kunder. Idag erbjuder vi den bästa kombinationen av hårdvara, programvara, tjänster och lösningar.

Senare i kvartalet deltog vi också vid MODEX 2020 i Atlanta, årets största amerikanska logistikmässa. Inför mässan annonserade vi ett antal nya partnerskap, framför allt inom olika mjukvarulösningar, vilka är betydande för strategin att komplettera vårt erbjudande och anpassa det efter kunders behov. Vi utökade även vårt befintliga samarbete med Winmate och har nu ensamrätt att distribuera deras mobila datorer på USA-marknaden. Vi stärkte också vår egen produktportfölj och lanserade nya ultrakompakta JLT1014P-datorn, en mindre version av vår bästsäljare JLT1214P. Den nya datorn är marknadens minsta fordonsmonterade 10-tums dator och passar perfekt för användning där utrymmet är begränsat, som till exempel trånga förarhytter på lagertruckar.

Kvartalet har samtidigt präglats av Coronapandemin och dess effekter, flera planerade kundaktiviteter har ställts in och vår nykundsbearbetning hämmas väsentligt av rådande restriktioner gällande resor och fysiska möten. Under slutet av första kvartalet sköt vissa kunder på sina beställningar vilket påverkade resultatet. Sett till hela kvartalet skedde dock ingen större minskning i orderingången utan den slutade på 29 MSEK jämfört med 31 MSEK för samma period ett år tidigare. Faktureringen slutade på 27 MSEK jämfört med 37 MSEK föregående år. Men då inköp av JLT:s produkter ofta sker sent i kunders projektcykler har vi troligen inte sett effekterna av Corona-krisen fullt ut ännu.

Genom flera proaktiva insatser och kostnadsbesparingar har vi nu skapat förutsättningarna för JLT att ta sig genom det oförutsägbara marknadsläget och snabbt kunna växla upp när situationen vänder. Vi månar om vår personal genom att skapa möjligheter att arbeta hemifrån. Vi reducerar risken för leveransstörningar genom att öka lagren av nyckelkomponenter och färdiga produkter. Vi sänker våra kostnader genom en omprioritering av utvecklingsprojekt och marknadsaktiviteter, samt minskad arbetstid och viss personalreduktion. Samtidigt har jag tillsammans med resterande ledningsgruppen valt att sänka våra löner med 10 procent.

JLT har en god finansiell ställning med en stark nettokassa, vilket gör att vi kan fortsätta driva våra viktigaste framåtriktade utvecklingsprojekt och bibehålla en acceptabel nivå av marknadsbearbetning. På så sätt skapar vi ett läge där JLT kan stå stabila genom krisen och vara redo att accelerera när marknaden vänder.

Per Holmberg, VD


Koncernens omsättning och resultat för perioden januari till mars 2020

För perioden redovisar koncernen en omsättning på 26,7 MSEK (37,1). Bruttovinsten uppgick till 13,2 MSEK (15,5) och bruttomarginalen till 49,4 procent (41,7).

Rörelsens omkostnader var 13,7 MSEK (11,1) av detta var övriga kostnader 4,2 MSEK (3,3). Personalkostnader uppgick till 9,5 MSEK (7,8).

EBITDA för perioden uppgick till -0,5 MSEK (4,3).

Avskrivningar under perioden var 0,4 MSEK (0,5) varav utvecklingsutgifter 0,3 MSEK (0,3) och goodwill 0,0 MSEK (0,1).

Koncernens rörelseresultat uppgick till -0,9 MSEK (3,8).

Finansnettot uppgick till 0,0 MSEK (0,4) vilket gav ett resultat före skatt på -0,9 MSEK (4,2).

Schablonskatt för koncernen om 0,3 MSEK (-1,0) gav ett resultat efter skatt på -0,6 MSEK (3,2).

Orderingången under perioden har uppgått till 29,0 MSEK (31,2) och orderstocken var vid periodens slut 14,2 MSEK (18,3).

Resultaträkning, MSEK 2020
Kv. 1
2019
Kv. 1
2019
Helår
Nettoomsättning26,737,1141,7
Bruttovinst13,215,565,3
- Bruttomarginal49,4%41,7%46,1%
Försäljnings- och Marknadskostnader-7,1-5,5-23,9
Organisations- och FoU-kostnader-6,6-5,6-25,5
EBITDA-0,54,316,0
- EBITDA marginal-1,9%11,7%11,3%
Avskrivningar-0,4-0,5-2,3
Varav:
- Materiella anläggningstillgångar-0,1-0,1-0,3
- Utvecklingsutgifter-0,3-0,3-1,2
- Goodwill0,0-0,1-0,8
Rörelseresultat-0,93,813,6
- Rörelsemarginal-3,3%10,3%9,6%


Kommentarer till resultatet för första kvartalet

Avräknat resultat från servicekontrakt har relativt sett högre marginal än produktföräljning. Med lägre omsättning utgör avräknat resultat från servicekontrakt en högre andel, vilket är en delförklaring till  en ökad marginal i kvartalet. En svag SEK kurs ger också en positiv påverkan.

Företagets omkostnader ökade under första kvartalet, delvis beroende på valutaeffekter, men huvudsakligen på expansion i sälj- och marknadsresurser för att aktivt driva tillväxt. I och med att effekterna från Corona blev uppenbara under första kvartalet har merparten av dessa satsningar dragits tillbaka och personalneddragningar har skett vilka kommer att få effekt från andra kvartalet.

Företagets goodwill härstammade från förvärvet av USA-verksamheten 2014 och är slutavskriven.

Den globala marknadsnedgången i finansiella instrument har under första kvartalet träffat JLT:s finansiella placeringar men balanseras av att tillgodohavanden i USD stärkts mot SEK.


Finansiell ställning och kassaflöde

Kassaflödet har uppgått till 2,3 MSEK (6,2). Koncernens likvida medel uppgick på balansdagen till 50,2 MSEK (50,1). Nettokassan om 50 MSEK motsvarar i princip företagets totala rörelsekostnader, exklusive kostnad sålda varor för 2019.

Soliditeten uppgick till 62 procent (61) och det egna kapitalet var 58,9 MSEK (57,3).

Från och med andra kvartalet 2017 är kassan delvis placerad i diskretionär förvaltning enligt en fastställd placeringspolicy med maximalt 20 procent i aktier eller aktierelaterad placering. Storleken på det förvaltade beloppet baseras på aktuellt likviditetsbehov.

Inga räntebärande skulder föreligger.


Moderbolaget

Moderbolaget utför tjänster åt dotterbolaget och debiterar dessa vidare. Rörelseresultatet uppgick till ‑1,6 MSEK (-0,4).

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats enligt BFNAR 2007:1, Frivillig delårsrapportering. Fr.o.m. 2014 tillämpar JLT årsredovisningslagen och BFN:s kompletterande regelverk K3, Årsredovisning och koncernredovisning.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Utdelningspolicy

Styrelsen föreslår årsstämman, med hänsyn till den osäkerhet avseende utvecklingen av Coronavirusets effekter, att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2019. Föregående års utdelning var 0,22 kronor per aktie, varav extrautdelning 0,07 kronor.


Aktien

Totalt har 2,5 miljoner aktier (2,8) omsatts under året vilket motsvarar 9 procent av det totala antalet aktier.

Aktien noterades i 7,18 SEK vid periodens början och 5,00 SEK vid periodens slut.

JLT-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market med Eminova Fondkommission AB som Certified Advisor.

Eminova Fondkommission AB
+46 (0)8 - 684 211 00
info@eminova.se


Rapporteringstillfällen för 2020

Delårsrapport Jan - Juni, 2020     13 augusti, 2020
Delårsrapport Jan - Sept, 2020    23 oktober, 2020
Bokslutskommuniké 2020           10 februari, 2021

Växjö den 6 maj, 2020

På styrelsens uppdrag: Per Holmberg, verkställande direktör

För ytterligare information:                                    
Per Holmberg   VD                        070 – 361 3934 
Stefan Käck       vVD / CFO           073 – 531 0057  

www.jltmobile.com
Delårsrapporter: https://www.jltmobile.com/sv/investerare

Denna information är sådan information som JLT Mobile Computers AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 maj 2020 kl. 13:00 CET.Koncernens räkenskaper*
Resultaträkning, MSEK 2020
Kv. 1
2019
Kv. 1
2019
Helår
Summa rörelsens intäkter26,737,1141,7
Rörelsens kostnader
Handelsvaror-13,5-21,6-76,4
Övriga externa kostnader-4,2-3,3-18,0
Personalkostnader-9,5-7,8-31,3
Avskrivningar-0,4-0,5-2,3
Rörelseresultat -0,93,813,6
Finansnetto0,00,40,3
Resultat efter finansiella poster -0,94,213,9
Skatt0,3-1,0-3,0
Periodens resultat -0,63,210,9
Resultat per aktie (kronor)-0,020,110,38
Resultat per aktie efter full utspädning (kronor)-0,020,110,37
Balansräkning, MSEK2020
31 mar
2019
31 mar
2019
31 dec
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar2,64,12,6
Materiella anläggningstillgångar0,60,50,6
Finansiella anläggningstillgångar0,20,20,1
Summa anläggningstillgångar 3,44,83,3
Varulager22,317,519,3
Kortfristiga fordringar19,621,226,2
Likvida medel och finansiella placeringar50,250,147,9
Summa omsättningstillgångar 92,188,793,4
Summa tillgångar 95,493,596,7
Eget kapital, avsättningar och skulder
Aktiekapital28,628,628,6
Bundet eget kapital6,06,75,9
Ansamlat resultat24,422,124,2
Summa eget kapital 58,957,358,6
Avsättningar 1,92,02,0
Kortfristiga skulder34,734,236,0
Summa eget kapital, avsättningar och skulder  95,493,596,7
* Matematisk avrundning
Kassaflödesanalys, MSEK2020
Kv. 1
2019
Kv. 1
2019
Helår
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital-2,04,112,6
Förändring av rörelsekapital4,72,1-2,8
Löpande verksamheten 2,76,29,7
Investeringsverksamheten exkl. kortfristiga placeringar-0,40,00,1
Finansieringsverksamheten0,00,0-6,3
Årets kassaflöde exkl. kortfristiga placeringar2,36,23,5
Årets kassaflöde inkl. kortfristiga placeringar2,36,2#-1,5
Likvida medel inkl. kortfristiga placeringar50,250,147,9
Nettolåneskuld*-50,2-50,1-47,9
Förändring av eget kapital, (MSEK)2020
Kv. 1
2019
Kv. 1
2019
Helår
Ingående eget kapital58,654,154,1
Periodens resultat-0,63,210,9
Omräkningsdifferens0,90,0-0,2
Utdelning0,00,0-6,3
Belopp vid periodens utgång58,957,358,6
Nyckeltal 2020
Kv. 1
2019
Kv. 1
2019
Helår
EBITDA-marginal %-1,911,711,3
Rörelsemarginal %-3,310,39,6
Vinstmarginal %-3,311,49,8
Sysselsatt kapital MSEK58,957,358,6
Avkastning på sysselsatt kapital %-63224
Eget kapital MSEK58,957,358,6
Avkastning på eget kapital %-42419
Nettolåneskuld* MSEK-50,2-50,1-47,8
Skuldsättningsgrad ggr000
Soliditet %626161
Resultat per aktie kronor-0,020,110,38
Eget kapital per aktie kronor2,062,012,05
Nettolåneskuld per aktie* kronor-1,76-1,75-1,67
Aktiens sista avslutskurs i perioden kronor5.006,137,08
Antal utestående aktier .000 st.28 55228 55228 552
Genomsnittligt antal utestående aktier .000 st.28 55228 55228 552
Antal utestående aktier efter full utspädning .000 st.29 75229 75229 752
* Negativt värde = nettokassa

Bilaga

Om

GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Bergman & Beving AB: Årsredovisning 2019/2020 offentliggjord10.7.2020 15:00:00 CESTPressmeddelande

Pressmeddelande Årsredovisning 2019/2020 offentliggjord Bergman & Bevings årsredovisning för räkenskapsåret 1 april 2019 – 31 mars 2020 har idag publicerats på bolagets hemsida där den kan laddas ner som PDF-version. Stockholm den 10 juli 2020 Bergman & Beving AB (publ) För ytterligare information kontakta: Peter Schön, CFO, telefon 070-339 89 99 Denna information är sådan information som Bergman & Beving AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 juli 2020 kl. 15:00 CET. Bergman & Beving äger och förädlar bolag som utvecklar och marknadsför starka varumärken till professionella användare inom industri och bygg – främst i Norden, Baltikum och Polen. Bergman & Beving ska vara den plats där framgångsrika produktbolag kan ta nästa steg och bli ledande varumärken inom sina kategorier. Koncernen har idag runt 20 varumärken, cirka 1000 anställda och en omsättning på cirka 4 miljarder kronor. Bergman & Bevi

Eolus förvärvar sju vindkraftsprojekt i tidig utvecklingsfas10.7.2020 08:30:00 CESTPressmeddelande

Hässleholm den 10 juli 2020 Eolus har tecknat avtal om att förvärva sju vindkraftsprojekt i tidig utvecklingsfas av Vindkraft Värmland som är ett dotterbolag till Modern Energy. Sammantaget bedöms projekten som är belägna i SE3 och SE4 kunna omfatta upp till cirka 450 MW. Sex av de förvärvade projekten är belägna i SE3 och ett är beläget i SE4. Slutlig köpesumma är beroende av hur projekten utvecklas och omfattas av vinstdelning med säljaren vid realisering av projekten. Eolus har även tecknat optionsavtal om förvärv av tre projekt i tidig fas belägna i SE3 omfattande upp till ytterligare cirka 280 MW. -Det finns ett stort intresse på marknaden för projekt i SE3 och SE4 och vi är därför glada över att kunna förstärka Eolus svenska projektportfölj med dessa projekt som befinner sig i tidig utvecklingsfas säger Gustav Grumert, chef för Origination hos Eolus. . Förvärvet av vindkraftsprojekten är det första som sker inom ramen för den nya funktionen Origination som infördes i januari 2020

Sinch AB (publ): Inbjudan till telefonkonferens och webbpresentation av Sinch delårsrapport Q2 202010.7.2020 07:00:00 CESTPressmeddelande

Stockholm, Sverige – Sinch AB (publ) – XSTO: SINCH Sinch AB kommer att publicera sin delårsrapport för det andra kvartalet 2020 vid 07:30 CET på fredag 17 juli 2020. VD Oscar Werner och CFO Roshan Saldanha kommer att presentera rapporten i en webbsänd telefonkonferens klockan 14:00 samma dag. Efter presentationen finns de tillgängliga för att svara på frågor. Tid för publicering av delårsrapport Fredag den 17 juli 2020 kl 07:30 CET Tid för telefonkonferens och webbpresentation Fredag den 17 juli 2020 kl 14:00 CET Telefonkonferens Försäkra dig om att du är uppkopplad till telefonkonferensen genom att ringa in och registrera dig några minuter innan konferensen börjar. Sverige: +46 (8) 506 921 85 Storbritannien: +44 (0) 203 009 5710 USA: +1 917 720 0178 Access code: 27 56 118# Webbpresentation Direktsändningen nås genom investors.sinch.com/webcast Presentationsmaterial och rapporten kommer att finnas tillgängligt på investors.sinch.com efter offentliggörandet. För ytterligare information

Kinnevik deltar i VillageMDs finansieringsrunda om 275 MUSD ledd av Walgreens Boots Alliance, Inc.8.7.2020 14:15:00 CESTPressmeddelande

Kinnevik AB (publ) (“Kinnevik), meddelade idag att bolaget har investerat ytterligare 25 MUSD i VillageMD, en ledande aktör inom primärvård i USA, som del av en finansieringsrunda på 275 MUSD ledd av Walgreens Boots Alliance, Inc (”WBA”), en av bolagets nuvarande aktieägare. Medräknat denna investering kommer WBA investera totalt 1 MdUSD under de kommande tre åren för att finansiera ett fördjupat samarbete med VillageMD. Med hänsyn till samarbetet och dess inverkan på VillageMDs framtidsutsikter, avser Kinnevik att värdera sin investering i VillageMD, exklusive den nya investeringen om 25 MUSD, till 2,4 Mdkr i den kommande kvartalsrapporten för det andra kvartalet 2020. Det motsvarar en ökning om 1,4 Mdkr – eller 5,2 kr per Kinnevikaktie – jämfört med värderingen i Kinneviks senaste kvartalsrapport. VillageMD kommer att öppna 500-700 Village Medical-vårdcentraler i anslutning till Walgreens butiker i över 30 marknader i USA under de kommande fem åren, med avsikt att bygga ytterligare f

Mjukvaruleverans till Burger Kings ryska snabbmatsrestauranger8.7.2020 09:00:00 CESTPressmeddelande

Malmö - ZetaDisplay AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ZETA) meddelar att dess mjukvara kommer att vara en del av Digital Signage installation för mer än 750 Burger RUS snabbmatsrestauranger i ryska federationen och OSS-länder. ZetaDisplays norska dotterbolag Webpro har tecknat avtal med det inhemska installationsföretag Unitex LLC. Kontraktet sträcker sig initialt på ett år, och kan därefter förlängas ytterligare fyra år. Det totala kontraktsvärdet för ZetaDisplay uppskattas till 3,3 MSEK som består helt av SaaS-intäkter. – Det här avtalet är ytterligare ett bevis på vår förmåga att kunna hantera ett komplext internationellt uppdrag. Grattis till det norska teamet för denna framgång", kommenterar Per Mandorf, VD och koncernchef för ZetaDisplay. "Vår lösning ansågs vara bäst i test under utvärderingsfasen och vi är stolta över det förtroende som kunden sätter i vår kompetens". ZetaDisplay är den ledande leverantören av Digital Signage-lösningar för snabbmatsrestauranger (QSR) i den ryska fed

Eolus Vind AB delårsrapport 1 mars 2020 – 31 maj 20208.7.2020 08:30:00 CESTPressmeddelande

Hässleholm den 8 juli 2020 Verksamhetsårets tredje period 1 mars 2020 – 31 maj 2020 Nettoomsättningen uppgick till 380,6 (520,3) MSEK.Rörelseresultatet uppgick till 38,1 (10,9) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 13,5 (10,0) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till 17,6 (12,2) MSEK.Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,71 (0,49) SEK.Under perioden togs 0 (0) nya vindkraftverk med en total effekt om 0 (0) MW i drift.Under perioden överlämnades motsvarande 0 (1) vindkraftverk med en total effekt om 0,0 (2,0) MW till kund.Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 687 (421) MW.Projektbolaget Øyfjellet Wind AS, som Eolus är byggnationsansvarig för, tecknade i mars 2020 turbinleveransavtal med Nordex omfattande 72 vindkraftverk av modell N149 med en total installerad effekt om 400 MW. Ett 20-årigt Premium servicekontrakt med option på förlängning tecknades samtidigt. Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång I juli tecknade Eo

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum