JLT Mobile Computers AB: Delårsrapport januari – juni, 2020

Dela
  • Orderingång 58,0 MSEK (76,0)
  • Omsättning 56,9 MSEK (75,4)
  • Rörelseresultat 0,9 MSEK (8,4)
  • Resultat efter skatt 0,4 MSEK (6,8)

Kommentarer från VD

Under första kvartalet vidtog vi en rad förebyggande åtgärder för att säkerställa fortsatt stabilitet genom Coronakrisen. Dessa åtgärder har givit det resultat vi eftersträvade. Vi har säkerställt kundleveranser genom att öka lagren av nyckelkomponenter och färdiga produkter. Vi har under andra kvartalet sänkt JLT:s marknads- och utvecklingskostnader med 2,7 MSEK för att kompensera för en förväntad lägre omsättning och vi har undvikit smittspridning hos vår personal genom att skapa möjligheter att arbeta hemifrån.

Faktureringen för andra kvartalet slutade på 30 MSEK med ett positivt rörelseresultat på 1,8 MSEK, vilket kompenserar för förlusten i första kvartalet. Resultatet för första halvåret slutade därmed på 0,9 MSEK. Orderingången för andra kvartalet var 29 MSEK, vilket är lägre än samma period föregående år men i paritet med första kvartalet.

Under sommaren har vi sett en ökad aktivitetsnivå hos vissa kunder, speciellt inom hamnsegmentet, men det är fortfarande svårt att bedöma hur pågående pandemi kommer att påverka våra huvudmarknader med eventuella nya nedstängningar. Därför behåller vi införda besparingar samtidigt som vi följer utvecklingen noggrant och avser att öka när vi ser en återgång till mer normala förhållanden.

Andra kvartalets resultat och JLT:s starka finansiella ställning ger oss förutsättningar för att fortsätta driva våra viktigaste framåtriktade aktiviteter trots det rådande läget och att accelerera när marknaden visar tecken på att vända.

Per Holmberg, VD


Koncernens omsättning och resultat för perioden januari till juni 2020

För perioden redovisar koncernen en omsättning på 56,9 MSEK (75,4). Bruttovinsten uppgick till 25,4 MSEK (33,3) och bruttomarginalen till 44,6 procent (44,1).

Rörelsens omkostnader var 23,7 MSEK (23,9) av detta var övriga kostnader 7,2 MSEK (8,1). Personalkostnader uppgick till 16,5 MSEK (15,7).

EBITDA för perioden uppgick till 1,6 MSEK (9,4).

Avskrivningar under perioden var 0,7 MSEK (1,1) varav utvecklingsutgifter 0,6 MSEK (0,6) och goodwill 0,0 MSEK (0,3).

Koncernens rörelseresultat uppgick till 0,9 MSEK (8,4).

Finansnettot uppgick till -0,5 MSEK (0,3) vilket gav ett resultat före skatt på 0,4 MSEK (8,7).

Schablonskatt för koncernen om 0,1 MSEK (1,9) gav ett resultat efter skatt på 0,3 MSEK (6,8).

Orderingången under perioden har uppgått till 58,0 MSEK (76,0) och orderstocken var vid periodens slut 13,0 MSEK (23,8).

Resultaträkning, MSEK 2020
Kv 2
2019
Kv 2
2020
Kv 1-2
2019
Kv 1-2
2019
Helår
Nettoomsättning30,238,356,975,4141,7
Bruttovinst12,217,825,433,365,3
- Bruttomarginal40,4%46,5%44,6%44,1%46,1%
Försäljnings- och Marknadskostnader-5,2-6,4-12,3-11,9-23,9
Organisations- och FoU-kostnader-4,8-6,3-11,4-11,9-25,5
EBITDA2,15,11,69,416,0
- EBITDA marginal7,1%13,3%2,9%12,5%11,3%
Avskrivningar-0,4-0,5-0,7-1,1-2,3
Varav:
- Materiella anläggningstillgångar-0,1-0,1-0,1-0,2-0,3
- Utvecklingsutgifter-0,3-0,3-0,6-0,6-1,2
- Goodwill0,0-0,10,0-0,3-0,8
Rörelseresultat1,84,60,98,413,6
- Rörelsemarginal5,8%11,9%1,6%11,1%9,6%

Kommentarer till resultatet för andra kvartalet

Bruttomarginalen för andra kvartalet var 40% (47%), variationen mellan kvartalen är huvuidsakligen beroende på produktmix i enskilda affärer. För halvåret uppgick bruttomarginalen till 44,6 (44.1)

Företagets omkostnader ökade under första kvartalet, delvis beroende på valutaeffekter, men huvudsakligen på expansion i sälj och marknads resurser för att aktivt driva tillväxt. I och med att Corona effekter blev uppenbara under första kvartalet har merparten av dessa satsningar dragits tillbaka och personalneddragningar har skett vilket har fått effekt i andra kvartalet.

Företagets goodwill härstammade från förvärvet av USA-verksamheten 2014 och är slutavskriven.

Under perioden har det aktiverats utvecklingskostnader på totalt 1,0 mkr (0,0) varav 0,3 mkr (0,0) avser upparbetad intern tid.

Orderingången under andra kvartalet uppgick till 29,0 MSEK (44,7)

Finansiell ställning och kassaflöde

Kassaflödet har uppgått till 0,4 MSEK (6,2). Koncernens likvida medel uppgick på balansdagen till 48,3 MSEK (50,1).

Soliditeten uppgick till 60 procent (58) och det egna kapitalet var 59,0 MSEK (54,7).

Från och med andra kvartalet 2017 är kassan delvis placerad i diskretionär förvaltning enligt en fastställd placeringspolicy med maximalt 20 procent i aktier eller aktierelaterad placering. Storleken på det förvaltade beloppet baseras på aktuellt likviditetsbehov.

Inga räntebärande skulder föreligger.

Moderbolaget

Moderbolaget utför tjänster åt dotterbolaget och debiterar dessa vidare. Rörelseresultatet uppgick till   -2,2 MSEK (-1,9).

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats enligt BFNAR 2007:1, Frivillig delårsrapportering. Fr.o.m. 2014 tillämpar JLT årsredovisningslagen och BFN:s kompletterande regelverk K3, Årsredovisning och koncernredovisning.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Aktien

Totalt har 3,3 miljoner aktier (4,6) omsatts under året vilket motsvarar 12 procent av det totala antalet aktier.

Aktien noterades i 7,18 SEK vid periodens början och 4,85 SEK vid periodens slut.

JLT-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market med Eminova Fondkommission AB som Certified Advisor.

Eminova Fondkommission AB
+46 (0)8 – 684 211 00
info@eminova.se

Rapporteringstillfällen för 2020

Delårsrapport Jan - Sept, 2020                     23 oktober, 2020
Bokslutskommuniké 2020                             10 februari, 2021

Växjö den 13 augusti 2020

På styrelsens uppdrag: Per Holmberg, verkställande direktör

För ytterligare information:                         

Per Holmberg  VD                  070 – 361 3934                    

Stefan Käck     vVD / CFO       073 – 531 0057                    

www.jltmobile.com

Delårsrapporter: https://www.jltmobile.com/sv/investerare

Denna information är sådan information som JLT Mobile Computers AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 augusti 2020 kl. 08:00 CET.Koncernens räkenskaper*
Resultaträkning, MSEK 2020
Kv 2
2019
Kv 2
2020
Kv 1-2
2019
Kv 1-2
2019
Helår
Summa rörelsens intäkter30,238,356,975,4141,7
Rörelsens kostnader
Handelsvaror-18,0-20,5-31,5-42,1-76,4
Övriga externa kostnader-3,0-4,8-7,2-8,1-18,0
Personalkostnader-7,0-7,9-16,5-15,7-31,3
Avskrivningar-0,4-0,5-0,7-1,1-2,3
Rörelseresultat 1,84,60,98,413,6
Finansnetto-0,4-0,1-0,50,30,2
Resultat efter finansiella poster 1,34,40,48,713,9
Skatt-0,3-0,9-0,1-1,9-3,0
Periodens resultat 1,03,50,46,810,9
Resultat per aktie (kronor)0,030,120,010,240,38
Resultat per aktie efter full utspädning (kronor)0,030,120,010,230,37
Balansräkning,  MSEK2020
30 jun
2019
30 jun
2019
31 dec
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar2,93,72,6
Materiella anläggningstillgångar0,50,40,6
Finansiella anläggningstillgångar0,20,20,1
Summa anläggningstillgångar 3,64,23,3
Varulager21,017,819,3
Kortfristiga fordringar25,921,526,2
Likvida medel och finansiella placeringar48,350,147,9
Summa omsättningstillgångar 95,289,593,4
Summa tillgångar 98,893,796,7
Eget kapital, avsättningar och skulder
Aktiekapital28,628,628,6
Bundet eget kapital6,36,45,9
Ansamlat resultat24,119,824,2
Summa eget kapital 59,054,758,6
Avsättningar 1,92,02,0
Kortfristiga skulder38,037,036,0
Summa eget kapital, avsättningar och skulder  98,893,796,7
* Matematisk avrundning


Kassaflödesanalys,  MSEK2020
Kv 1-2
2019
Kv 1-2
2019
Helår
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital-2,68,712,6
Förändring av rörelsekapital3,63,8-2,8
Löpande verksamheten 1,012,59,7
Investeringsverksamheten exkl. kortf. placeringar-0,60,00,1
Finansieringsverksamheten0,0-6,3-6,3
Årets kassaflöde exkl. kortf. placeringar0,46,23,5
Årets kassaflöde inklusive kortfristiga placeringar0,46,2-1,5
Likvida medel  inkl. kortfristiga placeringar48,350,147,9
Nettolåneskuld*-48,3-50,1-47,9
Förändring av eget kapital, (MSEK)2020
Kv 1-2
2019
Kv 1-2
2019
Helår
Ingående eget kapital58,654,154,1
Periodens resultat0,46,810,9
Omräkningsdifferens0,00,1-0,2
Utdelning0,0-6,3-6,3
Belopp vid periodens utgång59,054,758,6
Nyckeltal 2020
Kv 1-2
2019
Kv 1-2
2019
Helår
EBITDA marginal %2,912,511,3
Rörelsemarginal %1,611,19,6
Vinstmarginal %0,811,59,8
Sysselsatt kapital MSEK59,054,758,6
Avkastning på sysselsatt kapital %23524
Eget kapital MSEK59,054,758,6
Avkastning på eget kapital %12719
Nettolåneskuld * MSEK-48,3-50,1-47,8
Skuldsättningsgrad ggr000
Soliditet %605861
Resultat per aktie kronor0,010,240,38
Eget kapital per aktie kronor2,071,922,05
Nettolåneskuld per aktie* kronor-1,69-1,76-1,67
Aktiens sista avslutskurs i perioden kronor4,625,087,08
Antal utestående aktier .000 st28 55228 55228 552
Genomsnittligt antal utestående aktier .000 st28 55228 55228 552
Antal utestående aktier efter full utspädning .000 st29 75229 75229 752
* Negativt värde = nettokassa

Bilaga

Om

GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Kallelse till årsstämma i Eolus Vind AB (publ)16.4.2021 08:30:00 CEST | Pressmeddelande

Hässleholm den 16 april 2021 Aktieägarna i Eolus Vind AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 19 maj 2021. Styrelsen har beslutat att årsstämman ska hållas enbart genom poströstning med stöd av de tillfälliga lagregler som gäller under år 2021. Detta innebär att årsstämman kommer att genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Aktieägares utövande av rösträtt på årsstämman kan därför endast ske genom att aktieägare poströstar i den ordning som föreskrivs nedan. Ett anförande där verkställande direktören Per Witalisson kommenterar Eolus verksamhet samt adresserar eventuella inkomna frågor kommer att läggas ut på Eolus hemsida www.eolusvind.com den 19 maj 2021. Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs den 19 maj 2021 när utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt. Rätt till deltagande Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 10 maj 2021, dels anm

Infant Bacterial Therapeutics erhåller ytterligare patentskydd i Kina15.4.2021 19:00:00 CEST | Pressmeddelande

Infant Bacterial Therapeutics AB (IBT) tillkännager idag att det Kinesiska patentmyndigheten har beslutat utfärda ett godkännande av IBTs patentansökan: “A method of activating lactic acid bacteria”, vilket omfattar formuleringar av Lactobacillus reuteri inklusive IBP-9414. IBP-9414 är den läkemedelskandidat IBT utvecklar i fas III för förebyggande av nekrotiserande enterokolit hos prematura spädbarn och för förbättrat födointag hos dessa barn. Uppfinningen omfattar ett unikt sätt att aktivera bakterien och patentansökningar behandlas samtidigt i flera viktiga framtida marknader, inklusive USA och EU. IBT har sedan tidigare erhållit motsvarande patentskydd i Japan. Patentet styrker det existerande skyddet för IBTs läkemedelskandidat IBP-9414 för vilken både särläkemedelsstatus och dataskydd för biologiska produkter beviljats i USA och EU. Det kinesiska patentet sträcker sig till 2036 och IBP-9414 avses att marknadsföras i Kina när marknadsgodkännande erhållits. “Vi är mycket glada över

Nexstim Abp: Kallelse till årsstämm15.4.2021 11:00:00 CEST | Pressmeddelande

Företagsmeddelande, Helsingfors 15 april 2021 kl. 12.00 (EEST) Nexstim Abp: Kallelse till årsstämma Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”bolaget”) bjuder in till bolagets årsstämma den 11 maj 2021 klockan 12.00 (EEST). Årsstämman ordnas undantagsvis utan närvaro av aktieägarna eller deras ombud på Nexstims huvudkontor, Elimägatan 9 B (innergården), 4 våningen, 00510 Helsingfors. Bolagets styrelse har beslutat om undantagsarrangemangen för årsstämman med stöd av lagen om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, som riksdagen antog den 15 september 2020. För att begränsa spridningen av pandemin med covid-19 ordnas årsstämman utan att aktieägarna eller deras ombud är fysiskt närvarande på stämman. Detta är nödvändigt för att stämman ska kunna genomföras på ett förutsebart sätt och med hänsyn till aktieägarnas, bolagets medarbetares och andra berörda parters hälsa och säkerhet. Aktieägarna och ombuden kan delta i stämman och utöva sina rättigheter endast genom att rösta på

Saniona presenterar prekliniska resultat för SAN903 på ASPETs årsmöte för experimentell biologi 202114.4.2021 14:00:00 CEST | Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE 14 april 2021 Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, meddelar idag att bolagets vetenskapliga team kommer att presentera prekliniska resultat för SAN903 i en modell av idiopatisk lungfibros vid American Society of Pharmacology and Experimental Therapeutics (ASPET) årsmöte för experimentell biologi (EB) 2021, som kommer att hållas digitalt 27–30 april 2021. SAN903 är en ny first-in-class-hämmare av den kalciumaktiverade kaliumjonkanalen KCa3.1. Jonkanalen återfinns i immunceller och fibroblaster där den reglerar spridningen, migrationen och frisättandet av cytokiner och kollagen. Tidigare studier har indikerat att hämning av KCa3.1 kan minska inflammation och fibros i samband med olika sjukdomar. Saniona utvärderar för närvarande SAN903 i prekliniska modeller av ett flertal sällsynta inflammatoriska och fibrotiska sjukdomar och räknar med att inleda kliniska studier under första halvåret 2022. Vid ASPE

Formpipe och Danska Landbrugsstyrelsen avser att teckna ett avtal värt cirka 50 Miljoner DKK14.4.2021 09:06:00 CEST | Pressmeddelande

Mjukvaruföretaget Formpipe Software och Danska Landbrugsstyrelsen har enats om att teckna ett avtal avseende vidareutveckling av den lösning som Formpipe utvecklat för Landbrugsstyrelsens räkning sedan flera år. Avtalet kommer att löpa under två år och värdet uppskattas till cirka 50 miljoner DKK. Inom ramen för avtalet förvärvar Landbrugsstyrelsen rätten att upphandla fortsatt drift och utveckling av systemet via tredje part efter juni 2023. ”Vi har ett mycket bra samarbete med Landbrugsstyrelsen sedan många år då vi tillsammans arbetat med att utveckla det system som vår kund använder för att administrera utbetalningar av EU-bidrag till Danmarks jordbrukare. Att vi nu enats om att teckna det här avtalet innebär att samarbetet kommer att fortsätta ytterligare minst två år, vilket givetvis är mycket glädjande”, säger Christian Sundin, VD på Formpipe. Avtalet är föremål för sedvanlig avtalsspärr inom ramen för de regler som gäller vid en offentlig upphandling, vilket innebär att det kan

Elanders publicerar datum för delårsrapport januari-mars 2021 och telefonkonferens14.4.2021 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

Elanders publicerar delårsrapport för första kvartalet 2021 onsdagen den 28 april kl. 07:30 (svensk tid), följt av telefonkonferens kl. 09:30 (svensk tid) med vd och koncernchef Magnus Nilsson samt ekonomidirektör Andréas Wikner. Vi bjuder in fondförvaltare, analytiker och media att delta i telefonkonferensen. Se nedan detaljer för att delta i konferensen. Använd länken ”CLICK TO JOIN” nedan, 5-10 minuter före starttid, för att ansluta till telefonkonferensen. Du kommer att bli ombedd att ange telefonnummer och registreringsinformation. Vårt konferenssystem kommer därefter att ringa upp dig på det telefonnummer du anger och placera dig i telefonkonferensen. Observera att länken blir aktiv först 15 minuter före evenemanget. CLICK TO JOIN Använd länken ovan för det enklaste sättet att ansluta till telefonkonferensen eller använd ett av telefonnumren nedan: Sverige: +46 (0)8 5033 6546 Tyskland: +49 (0)69 2222 10763 Storbritannien: +44 (0)330 336 9401 USA: +1 929-477-0630 Kod: 111145 Agend

Immunicum AB (publ) inleder forskningssamarbete med Icahn School of Medicine vid Mount Sinai14.4.2021 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Pressmeddelande 14 april 2021 Immunicum AB (publ) inleder forskningssamarbete med Icahn School of Medicine vid Mount Sinai Immunicum AB (publ; IMMU.ST) tillkännagav idag inledandet av ett forskningssamarbete med Nina Bhardwaj, M.D., Ph.D., chef för immunterapi och medicinsk chef för vaccin och cellterapi på The Tisch Cancer Institute, Icahn School of Medicine vid Mount Sinai i New York City. Dr. Bhardwaj är ledande inom sitt område och hennes forskning har inneburit ett betydande bidrag till området för mänskliga dendritceller. Hennes translationella forskning har resulterat i utvecklingen av receptoragonist- och dendritcellbaserade vacciner för behandling av såväl cancer som infektionssjukdomar. Hon har även bedrivit banbrytande studier gällande neoantigenvacciner vid The Tisch Cancer Institute. Immunicum och Icahn Mount Sinai kommer, som en del av samarbetet, att undersöka bolagets allogena dendritiska cellterapikandidater i syfte att få ytterligare inblick i dess interaktioner med,

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum