JLT Mobile Computers AB: Delårsrapport januari – juni, 2020

Dela
  • Orderingång 58,0 MSEK (76,0)
  • Omsättning 56,9 MSEK (75,4)
  • Rörelseresultat 0,9 MSEK (8,4)
  • Resultat efter skatt 0,4 MSEK (6,8)

Kommentarer från VD

Under första kvartalet vidtog vi en rad förebyggande åtgärder för att säkerställa fortsatt stabilitet genom Coronakrisen. Dessa åtgärder har givit det resultat vi eftersträvade. Vi har säkerställt kundleveranser genom att öka lagren av nyckelkomponenter och färdiga produkter. Vi har under andra kvartalet sänkt JLT:s marknads- och utvecklingskostnader med 2,7 MSEK för att kompensera för en förväntad lägre omsättning och vi har undvikit smittspridning hos vår personal genom att skapa möjligheter att arbeta hemifrån.

Faktureringen för andra kvartalet slutade på 30 MSEK med ett positivt rörelseresultat på 1,8 MSEK, vilket kompenserar för förlusten i första kvartalet. Resultatet för första halvåret slutade därmed på 0,9 MSEK. Orderingången för andra kvartalet var 29 MSEK, vilket är lägre än samma period föregående år men i paritet med första kvartalet.

Under sommaren har vi sett en ökad aktivitetsnivå hos vissa kunder, speciellt inom hamnsegmentet, men det är fortfarande svårt att bedöma hur pågående pandemi kommer att påverka våra huvudmarknader med eventuella nya nedstängningar. Därför behåller vi införda besparingar samtidigt som vi följer utvecklingen noggrant och avser att öka när vi ser en återgång till mer normala förhållanden.

Andra kvartalets resultat och JLT:s starka finansiella ställning ger oss förutsättningar för att fortsätta driva våra viktigaste framåtriktade aktiviteter trots det rådande läget och att accelerera när marknaden visar tecken på att vända.

Per Holmberg, VD


Koncernens omsättning och resultat för perioden januari till juni 2020

För perioden redovisar koncernen en omsättning på 56,9 MSEK (75,4). Bruttovinsten uppgick till 25,4 MSEK (33,3) och bruttomarginalen till 44,6 procent (44,1).

Rörelsens omkostnader var 23,7 MSEK (23,9) av detta var övriga kostnader 7,2 MSEK (8,1). Personalkostnader uppgick till 16,5 MSEK (15,7).

EBITDA för perioden uppgick till 1,6 MSEK (9,4).

Avskrivningar under perioden var 0,7 MSEK (1,1) varav utvecklingsutgifter 0,6 MSEK (0,6) och goodwill 0,0 MSEK (0,3).

Koncernens rörelseresultat uppgick till 0,9 MSEK (8,4).

Finansnettot uppgick till -0,5 MSEK (0,3) vilket gav ett resultat före skatt på 0,4 MSEK (8,7).

Schablonskatt för koncernen om 0,1 MSEK (1,9) gav ett resultat efter skatt på 0,3 MSEK (6,8).

Orderingången under perioden har uppgått till 58,0 MSEK (76,0) och orderstocken var vid periodens slut 13,0 MSEK (23,8).

Resultaträkning, MSEK 2020
Kv 2
2019
Kv 2
2020
Kv 1-2
2019
Kv 1-2
2019
Helår
Nettoomsättning30,238,356,975,4141,7
Bruttovinst12,217,825,433,365,3
- Bruttomarginal40,4%46,5%44,6%44,1%46,1%
Försäljnings- och Marknadskostnader-5,2-6,4-12,3-11,9-23,9
Organisations- och FoU-kostnader-4,8-6,3-11,4-11,9-25,5
EBITDA2,15,11,69,416,0
- EBITDA marginal7,1%13,3%2,9%12,5%11,3%
Avskrivningar-0,4-0,5-0,7-1,1-2,3
Varav:
- Materiella anläggningstillgångar-0,1-0,1-0,1-0,2-0,3
- Utvecklingsutgifter-0,3-0,3-0,6-0,6-1,2
- Goodwill0,0-0,10,0-0,3-0,8
Rörelseresultat1,84,60,98,413,6
- Rörelsemarginal5,8%11,9%1,6%11,1%9,6%

Kommentarer till resultatet för andra kvartalet

Bruttomarginalen för andra kvartalet var 40% (47%), variationen mellan kvartalen är huvuidsakligen beroende på produktmix i enskilda affärer. För halvåret uppgick bruttomarginalen till 44,6 (44.1)

Företagets omkostnader ökade under första kvartalet, delvis beroende på valutaeffekter, men huvudsakligen på expansion i sälj och marknads resurser för att aktivt driva tillväxt. I och med att Corona effekter blev uppenbara under första kvartalet har merparten av dessa satsningar dragits tillbaka och personalneddragningar har skett vilket har fått effekt i andra kvartalet.

Företagets goodwill härstammade från förvärvet av USA-verksamheten 2014 och är slutavskriven.

Under perioden har det aktiverats utvecklingskostnader på totalt 1,0 mkr (0,0) varav 0,3 mkr (0,0) avser upparbetad intern tid.

Orderingången under andra kvartalet uppgick till 29,0 MSEK (44,7)

Finansiell ställning och kassaflöde

Kassaflödet har uppgått till 0,4 MSEK (6,2). Koncernens likvida medel uppgick på balansdagen till 48,3 MSEK (50,1).

Soliditeten uppgick till 60 procent (58) och det egna kapitalet var 59,0 MSEK (54,7).

Från och med andra kvartalet 2017 är kassan delvis placerad i diskretionär förvaltning enligt en fastställd placeringspolicy med maximalt 20 procent i aktier eller aktierelaterad placering. Storleken på det förvaltade beloppet baseras på aktuellt likviditetsbehov.

Inga räntebärande skulder föreligger.

Moderbolaget

Moderbolaget utför tjänster åt dotterbolaget och debiterar dessa vidare. Rörelseresultatet uppgick till   -2,2 MSEK (-1,9).

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats enligt BFNAR 2007:1, Frivillig delårsrapportering. Fr.o.m. 2014 tillämpar JLT årsredovisningslagen och BFN:s kompletterande regelverk K3, Årsredovisning och koncernredovisning.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Aktien

Totalt har 3,3 miljoner aktier (4,6) omsatts under året vilket motsvarar 12 procent av det totala antalet aktier.

Aktien noterades i 7,18 SEK vid periodens början och 4,85 SEK vid periodens slut.

JLT-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market med Eminova Fondkommission AB som Certified Advisor.

Eminova Fondkommission AB
+46 (0)8 – 684 211 00
info@eminova.se

Rapporteringstillfällen för 2020

Delårsrapport Jan - Sept, 2020                     23 oktober, 2020
Bokslutskommuniké 2020                             10 februari, 2021

Växjö den 13 augusti 2020

På styrelsens uppdrag: Per Holmberg, verkställande direktör

För ytterligare information:                         

Per Holmberg  VD                  070 – 361 3934                    

Stefan Käck     vVD / CFO       073 – 531 0057                    

www.jltmobile.com

Delårsrapporter: https://www.jltmobile.com/sv/investerare

Denna information är sådan information som JLT Mobile Computers AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 augusti 2020 kl. 08:00 CET.Koncernens räkenskaper*
Resultaträkning, MSEK 2020
Kv 2
2019
Kv 2
2020
Kv 1-2
2019
Kv 1-2
2019
Helår
Summa rörelsens intäkter30,238,356,975,4141,7
Rörelsens kostnader
Handelsvaror-18,0-20,5-31,5-42,1-76,4
Övriga externa kostnader-3,0-4,8-7,2-8,1-18,0
Personalkostnader-7,0-7,9-16,5-15,7-31,3
Avskrivningar-0,4-0,5-0,7-1,1-2,3
Rörelseresultat 1,84,60,98,413,6
Finansnetto-0,4-0,1-0,50,30,2
Resultat efter finansiella poster 1,34,40,48,713,9
Skatt-0,3-0,9-0,1-1,9-3,0
Periodens resultat 1,03,50,46,810,9
Resultat per aktie (kronor)0,030,120,010,240,38
Resultat per aktie efter full utspädning (kronor)0,030,120,010,230,37
Balansräkning,  MSEK2020
30 jun
2019
30 jun
2019
31 dec
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar2,93,72,6
Materiella anläggningstillgångar0,50,40,6
Finansiella anläggningstillgångar0,20,20,1
Summa anläggningstillgångar 3,64,23,3
Varulager21,017,819,3
Kortfristiga fordringar25,921,526,2
Likvida medel och finansiella placeringar48,350,147,9
Summa omsättningstillgångar 95,289,593,4
Summa tillgångar 98,893,796,7
Eget kapital, avsättningar och skulder
Aktiekapital28,628,628,6
Bundet eget kapital6,36,45,9
Ansamlat resultat24,119,824,2
Summa eget kapital 59,054,758,6
Avsättningar 1,92,02,0
Kortfristiga skulder38,037,036,0
Summa eget kapital, avsättningar och skulder  98,893,796,7
* Matematisk avrundning


Kassaflödesanalys,  MSEK2020
Kv 1-2
2019
Kv 1-2
2019
Helår
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital-2,68,712,6
Förändring av rörelsekapital3,63,8-2,8
Löpande verksamheten 1,012,59,7
Investeringsverksamheten exkl. kortf. placeringar-0,60,00,1
Finansieringsverksamheten0,0-6,3-6,3
Årets kassaflöde exkl. kortf. placeringar0,46,23,5
Årets kassaflöde inklusive kortfristiga placeringar0,46,2-1,5
Likvida medel  inkl. kortfristiga placeringar48,350,147,9
Nettolåneskuld*-48,3-50,1-47,9
Förändring av eget kapital, (MSEK)2020
Kv 1-2
2019
Kv 1-2
2019
Helår
Ingående eget kapital58,654,154,1
Periodens resultat0,46,810,9
Omräkningsdifferens0,00,1-0,2
Utdelning0,0-6,3-6,3
Belopp vid periodens utgång59,054,758,6
Nyckeltal 2020
Kv 1-2
2019
Kv 1-2
2019
Helår
EBITDA marginal %2,912,511,3
Rörelsemarginal %1,611,19,6
Vinstmarginal %0,811,59,8
Sysselsatt kapital MSEK59,054,758,6
Avkastning på sysselsatt kapital %23524
Eget kapital MSEK59,054,758,6
Avkastning på eget kapital %12719
Nettolåneskuld * MSEK-48,3-50,1-47,8
Skuldsättningsgrad ggr000
Soliditet %605861
Resultat per aktie kronor0,010,240,38
Eget kapital per aktie kronor2,071,922,05
Nettolåneskuld per aktie* kronor-1,69-1,76-1,67
Aktiens sista avslutskurs i perioden kronor4,625,087,08
Antal utestående aktier .000 st28 55228 55228 552
Genomsnittligt antal utestående aktier .000 st28 55228 55228 552
Antal utestående aktier efter full utspädning .000 st29 75229 75229 752
* Negativt värde = nettokassa

Bilaga

Om

GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Riksgälden föreslår oförändrade riktlinjer för statsskuldens förvaltning30.9.2020 09:30:00 CESTPressmeddelande

Riksgälden föreslår oförändrade riktlinjer för statsskuldens förvaltning Riksgälden föreslår inga väsentliga ändringar i riktlinjerna för förvaltningen av statsskulden inför 2021. De ändringar som gjorts de senaste åren har lett till en mer övergripande styrning av förvaltningen, vilket ger flexibilitet att hantera en växande statsskuld och ökad osäkerhet. Det framgår av Riksgäldens förslag till riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2021–2024 som lämnas till Finansdepartementet i dag. I riktlinjerna, som beslutas av regeringen, fastställs bland annat hur statsskulden ska vara sammansatt och vilken löptid den ska ha. Målet för förvaltningen är att långsiktigt minimera kostnaden samtidigt som risken beaktas. I Riksgäldens förslag lämnas riktlinjerna för statsskuldens sammansättning och löptid oförändrade: Sammansättning Andelen real kronskuld ska långsiktigt vara 20 procent av statsskulden.Statsskuldens exponering i utländsk valuta ska vara oförändrad.Utöver real kronskuld och skuld i

Corline lämnar in studiedata till Läkemedelsverket och preciserar studiedesign för klinisk fas 230.9.2020 08:49:30 CESTPressmeddelande

Corline Biomedical AB (”Corline” eller ”bolaget”) har idag färdigställt studierapporten för RENAPAIR 01 och lämnar in data från studien till Läkemedelsverket. Rapportens slutsats är att Renaparin® är säkert att administrera till donatornjuren i samband med transplantation. Analysen av data från RENAPAIR 01 har resulterat i en preciserad design av den kommande fas 2-studien RENAPAIR 02, vilken är planerad att starta under första halvåret 2021. Corline utvecklar produkten Renaparin® för att förbättra njurtransplantation med målet att förebygga den ischemi-reperfusionsskada (IRI) och delayed graft function (DGF) som uppstår i upp till 40 procent av alla njurtransplantationer och som kan leda till sämre njurfunktion och i värsta fall re-transplantation. Top-line-resultaten från bolagets fas 1-studie RENAPAIR 01 presenterades under Q2 2020 där Corline konstaterade att Renaparin® funnits vara säkert att administrera i samband med njurtransplantation. Nu har bolaget slutfört analysen av säker

Eolus lägger order på 11 vindkraftverk med en effekt på 68 MW hos Siemens Gamesa Renewables30.9.2020 08:30:00 CESTPressmeddelande

Hässleholm den 30 september 2020 Eolus har tecknat avtal med Siemens Gamesa Renewables om leverans av 11 vindkraftverk omfattande 68 MW till vindparkerna Boarp, Dållebo and Rosenskog i södra Sverige. Vindparkerna kommer att bestå av 7 Siemens Gamesa 5.8-170 vindkraftverk och 4 Siemens Gamesa SG 5.8-155 vindkraftverk som levereras med olika installerad effekt. Vindparkerna beräknas vara färdigställda under hösten 2023 och omfattas av ett 15-årigt fullserviceavtal. De tre vindparkerna omfattas av det avtal om försäljning som Eolus tecknat med Commerz Real och som offentliggjordes genom pressmeddelande från Eolus den 29 september 2020. Boarp i Vaggeryds kommun består av 4 SG 5.8-170 vindkraftverk med en installerad effekt om 24,2 MW medan Rosenskog i Falköpings kommun kommer att bestå av 3 SG 5.8-170 vindkraftverk med en installerad effekt om 17,8 MW. De 4 SG 5.8-155 vindkraftverken med en installerad effekt om 26,4 MW kommer att etableras i Dållebo i Ulricehamns kommun. -På Eolus är vi g

Minskat antal aktier och röster i Kinnevik30.9.2020 08:00:00 CESTPressmeddelande

Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att per den 30 september 2020 uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 278.121.044, och det totala antalet röster i bolaget uppgår till 581.919.932. Den 19 augusti 2020 beslutade den extra bolagsstämman i Kinnevik om en extra kontant värdeöverföring om 7,00 kr per aktie till sina stamaktieägare (d.v.s. ägare av A-aktier respektive B-aktier) genom ett aktieinlösenprogram. Aktieinlösenprogrammet innefattade en aktiesplit varigenom varje existerande aktie i bolaget delades upp i två nya aktier (aktiesplit 2:1), varav en inlösenaktie. Som ett resultat av aktiespliten ökade antalet aktier i Kinnevik tillfälligt med 278.121.044 aktier till totalt 556.242.088 aktier. Se pressmeddelande om tilfälligt ökat antal aktier och röster i Kinnevik från den 31 augusti 2020. De 278.121.044 inlösenaktierna löstes under september 2020 in av Kinnevik som en del av aktieinlösenprogrammet. Därefter uppgår antalet aktier i Kinnevik till 278.121.044, samma

Stockwik ändrar antalet aktier och röster30.9.2020 08:00:00 CESTPressmeddelande

Stockwik Förvaltning AB (publ) har under september 2020 registrerat 63.224 nya aktier hos Bolagsverket samt i bolagets aktiebok med anledning av tilldelning i riktad nyemission till säljarna av Run Communications AB innebärande en ökning av Stockwiks aktiekapital med 31.612,001 kronor. Före registreringen uppgick Stockwiks aktiekapital till 2.466.143,053 kronor fördelat på 4.932.286 aktier. Varje aktie hade ett kvotvärde om 0,5 kronor och medförde en röst. Per den 30 september 2020 uppgår Stockwiks aktiekapital till 2.497.755,054 kronor fördelat på totalt 4.995.510 aktier. Varje aktie har ett kvotvärde om 0,5 kronor och medför en röst. Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Stockwik Förvaltning AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt 4 kap. 9 § lag (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 september 2020 kl. 08:00 (CET). För ytterligare information kontak

Kallelse till extra bolagsstämma i Saniona AB29.9.2020 18:00:00 CESTPressmeddelande

PRESSMEDDELANDE 29 september 2020 Aktieägarna i Saniona AB, org. nr 556962-5345, kallas härmed till extra bolagsstämma i Setterwalls Advokatbyrå AB:s lokaler på Stortorget 23 i Malmö fredagen den 23 oktober 2020 kl. 16:00. Information med anledning av coronaviruset Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av coronaviruset, har styrelsen i Saniona AB (”Saniona”) beslutat att begränsa planerade anföranden till ett minimum och att ingen förtäring kommer att serveras. Deltagande av både styrelseledamöter, bolagsledning och antalet närvarande icke-aktieägare kommer att begränsas, med målsättningen att stämman blir kort och effektiv för att minska risken för smittspridning. För aktieägare som känner sig oroliga för smittspridning med anledning av coronaviruset vill vi understryka möjligheten att inte närvara personligen vid stämman utan att istället delta via ombud eller utnyttja möjligheten till förhandsröstning. Motsvarande möjlighet uppmanar Saniona aktieägare som ha

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum