JLT Mobile Computers AB: Delårsrapport januari – juni, 2021

Dela
  • Orderingång 83,1 MSEK (58,0)
  • Omsättning 65,7 MSEK (56,6)
  • Rörelseresultat 5,5 MSEK (0,9)
  • Resultat efter skatt 4,6 MSEK (0,4)

Kommentarer från VD

Aktivitetsnivån på våra målmarknader fortsätter att öka och vi gör ett starkt andra kvartal med en rekordhög orderingång på 55 MSEK, vilket är nästintill en dubblering jämfört med samma period föregående år. Kvartalets nettoomsättning uppgick till 36 MSEK, en ökning med 21%.

Den globala komponentbrist som nu råder på världsmarknaden resulterar i långa ledtider och högre priser för flera av de delar som ingår i våra produkter. Eftersom vi har egen utveckling och produktion lokalt i Sverige har vi haft möjlighet att genomföra produktanpassningar efter behov och kunnat säkerställa långsiktig materialtillgång. Därmed har vi, trots det ansträngda läget på marknaden, lyckats upprätthålla leveranserna till våra kunder med en bibehållen bruttomarginal som slutade på 42% för kvartalet, att jämföras med 40% föregående år. I dagsläget ser situationen bra ut, men komponentbristen är inte över och det är svårt att förutse hur den kan komma att påverka vår leveranskapacitet framöver.

Som ett led i vår långsiktiga strategi att öka tjänsteinnehållet i vårt erbjudande etablerade vi under årets första kvartal dotterbolaget JLT Software Solutions med syfte att skapa unika konkurrensfördelar, generera nya affärsmöjligheter och återkommande intäkter. VD och utvecklingschef är på plats och tillsammans arbetar de med utvecklingen av nya mjukvaruprodukter som kommer att ligga till grund för affärsdiskussioner och framtida kundsamarbeten.

På utvecklingssidan är vi i slutfasen med att Google-certifiera den kommande modellen JLT6012A, en fordonsmonterad dator med operativsystemet Android som lanseras i höst. Datorn har tagits fram för att möta en ökad efterfrågan på Androidbaserade produkter för användning i tuffa miljöer då det kan förenkla och effektivisera användningen av mobila datorer i kunders verksamheter.

Halvvägs genom det nya året börjar våra marknder så sakteliga att öppnas upp. Besöks- och reserestriktioner har hämmat oss det senaste året men när dessa nu lättar befinner vi oss i en god position, redo att satsa framåt och fortsätta exekvera vår tillväxtstrategi som bygger på att stärka vår säljkanal, marknadsföring och vårt produkterbjudande. Med ett starkt kvartal i ryggen, en värld som börjar återgå till det normala och med nya produkter och lösningar runt hörnet ser jag med tillförsikt och optimism på framtiden.

Per Holmberg, VD

Koncernens omsättning och resultat för perioden januari till juni 2021

För perioden redovisar koncernen en omsättning på 65,7 MSEK (56,6). Bruttovinsten uppgick till 27,8 MSEK (25,1) och bruttomarginalen till 42,3 procent (44,3).

Rörelsens omkostnader var 24,0 MSEK (23,7) av detta var övriga kostnader 7,9 MSEK (7,2). Personalkostnader uppgick till 16,0 MSEK (16,5).

EBITDA för perioden uppgick till 6,0 MSEK (1,6).

Avskrivningar under perioden var 0,4 MSEK (0,7) varav utvecklingsutgifter 0,3 MSEK (0,6) och materiella anläggningstillgångar 0,1 MSEK (0,1).

Koncernens rörelseresultat uppgick till 5,5 MSEK (0,9).

Finansnettot uppgick till 0,4 MSEK (-0,5) vilket gav ett resultat före skatt på 5,9 MSEK (0,4).

Schablonskatt för koncernen om 1,3 MSEK (0,1) gav ett resultat efter skatt på 4,6 MSEK (0,4).

Under perioden har det aktiverats utvecklingskostnader på totalt 2,3 MSEK (1,0) varav 0,1 MSEK (0,3) avser upparbetad intern tid.

Orderingången under perioden har uppgått till 83,1 MSEK (58,0) och orderstocken var vid periodens slut 34,2 MSEK (13,0) varav 22 MSEK med beräknad leverans i tredje kvartalet.

Förutbetalda serviceavtal, vilka skuldförts, uppgick till 13,3 MSEK (19,0). Den minskande avtalsstocken relateras huvudsakligen till ett pågående större utbyte av äldre datorer på USA-marknaden.  

Resultaträkning JLT Group, MSEK 2021
Kv 2
2020
Kv 2
2021
Kv 1-2
2020
Kv 1-2
2020
Helår
Nettoomsättning36,329,965,756,6110,3
Bruttovinst15,111,927,825,147,1
- Bruttomarginal41,7%39,8%42,3%44,3%42,7%
Övriga intäkter2,10,32,20,30,5
Varav:
- Övriga rörelseintäkter2,10,02,10,00,0
- Aktiverat arbete för egen räkning0,00,30,10,30,5
Försäljnings- och Marknadskostnader-5,3-5,2-10,4-12,3-23,0
Organisations- och FoU-kostnader-8,2-4,8-13,6-11,4-21,0
EBITDA3,72,16,01,63,6
- EBITDA marginal9,7%7,0%8,8%2,8%3,2%
0,00,00,00,00,0
Avskrivningar-0,2-0,4-0,4-0,7-1,5
Varav:
- Materiella anläggningstillgångar-0,1-0,1-0,1-0,1-0,3
- Utvecklingsutgifter-0,2-0,3-0,3-0,6-1,2
Rörelseresultat3,51,85,50,92,1
- Rörelsemarginal9,2%5,8%8,2%1,6%1,9%

Kommentarer till resultatet för andra kvartalet

Bruttomarginalen för andra kvartalet var 41,7 procent (39,8), variationen mellan kvartalen är huvudsakligen beroende på produktmix i enskilda affärer samt valutaeffekter.

Övriga rörelseintäkter på 2,1 MSEK avser ett Corona-relaterat statligt stöd till det amerikanska dotterbolaget för att säkerställa den amerikanska verksamheten under pandemin då dess effekter var nya och okända. Bidraget var ursprungligen ett lån som nu efterskänkts. Huvudsakligen kommer dessa medel återinvesterash i den amerikanska säljorganisationen.

Från och med andra kvartalet 2021 är JLT Software solutions AB (JLT SW) konsoliderat i resultatet. JLT SW är en långsiktig investering som avser att komplettera JLT:s utbud med mjukvara som stärker och utökar JLT:s totala utbud mot definierade huvudmarknader. Under perioden har JLT Software solutions AB:s kostnader uppgått till 1,0 MSEK.

Under kvartalet har det aktiverats utvecklingskostnader på totalt 0,2 MSEK (1,0) varav 0,0 MSEK (0,3) avser upparbetad intern tid.

Avsättning för rörliga löner under kvartalet har uppgått till 1,2 MSEK (0,0).

Orderingången under andra kvartalet uppgick till 55,0 MSEK (29,0).

Finansiell ställning och kassaflöde

Kassaflödet har uppgått till -11,4 MSEK (0,4) efter utdelning om 7,7 MSEK. Koncernens likvida medel uppgick på balansdagen till 38,7 MSEK (48,3).

Soliditeten uppgick till 64 procent (60) och det egna kapitalet var 57,0 MSEK (59,0).

Kassan är delvis placerad i diskretionär förvaltning enligt en fastställd placeringspolicy med maximalt 20 procent i aktier eller aktierelaterad placering. Storleken på det förvaltade beloppet baseras på aktuellt likviditetsbehov.

Inga räntebärande skulder föreligger.

Moderbolaget

Moderbolaget utför tjänster åt dotterbolaget och debiterar dessa vidare. Rörelseresultatet uppgick till ‑2,2 MSEK (-2,2).

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats enligt BFNAR 2007:1, Frivillig delårsrapportering. Fr.o.m. 2014 tillämpar JLT årsredovisningslagen och BFN:s kompletterande regelverk K3, Årsredovisning och koncernredovisning.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Aktien

Totalt har 2,7 miljoner aktier (3,3) omsatts under året vilket motsvarar 10 procent av det totala antalet aktier.

Aktien noterades i 5,43 SEK vid periodens början och 5,30 SEK vid periodens slut.

JLT-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market med Eminova Fondkommission AB som Certified Advisor.

Eminova Fondkommission AB
+46 (0)8 – 684 211 00
info@eminova.se

Rapporteringstillfällen för 2021

Delårsrapport jan - sep, 2021                        22 oktober, 2021
Bokslutskommuniké 2021                              10 februari, 2022

Växjö den 12 augusti 2021

På styrelsens uppdrag: Per Holmberg, verkställande direktör

För ytterligare information:                            

Per Holmberg      VD          070 – 361 3934 

Stefan Käck         vVD / CFO           073 – 531 0057 

www.jltmobile.com

Delårsrapporter: https://www.jltmobile.com/sv/investerare

Denna information är sådan information som JLT Mobile Computers AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 augusti 2021 kl. 08:00 CET.


Koncernens räkenskaper*
Resultaträkning, MSEK 2021
Kv 2
2020
Kv 2
2021
Kv 1-2
2020
Kv 1-2
2020
Helår
Summa rörelsens intäkter38,430,267,956,9110,8
Rörelsens kostnader
Handelsvaror-21,2-18,0-37,9-31,5-63,2
Övriga externa kostnader-4,4-3,0-7,9-7,2-13,1
Personalkostnader-9,1-7,0-16,0-16,5-30,9
Avskrivningar-0,2-0,4-0,4-0,7-1,5
Rörelseresultat 3,51,85,50,92,1
Finansnetto 0,2-0,40,4-0,5-0,3
Resultat efter finansiella poster 3,71,35,90,41,8
Skatt-0,8-0,3-1,3-0,1-0,3
Periodens resultat 2,91,04,60,41,5
Resultat per aktie (kronor)0,100,030,160,010,05
Resultat per aktie efter full utspädning (kronor)0,100,030,160,010,05
Balansräkning,  MSEK2021
30 jun
2020
30 jun
2020
31 dec
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar5,42,93,5
Materiella anläggningstillgångar 1,40,51,3
Finansiella anläggningstillgångar0,20,20,2
Summa anläggningstillgångar 7,03,65,0
Varulager 16,621,017,4
Kortfristiga fordringar26,625,921,8
Likvida medel och finansiella placeringar38,748,350,1
Summa omsättningstillgångar 81,895,289,2
Summa tillgångar 88,898,894,2
Eget kapital, avsättningar och skulder
Aktiekapital28,628,628,6
Bundet eget kapital8,96,36,9
Ansamlat resultat19,624,124,5
Summa eget kapital 57,059,060,0
Avsättningar 1,71,91,7
Kortfristiga skulder30,138,032,5
Summa eget kapital, avsättningar och skulder  88,898,894,2
* Matematisk avrundning
Kassaflödesanalys,  MSEK2021
Kv 1-2
2020     Kv 1-22020
Helår
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital5,0-2,60,0
Förändring av rörelsekapital-6,33,65,3
Löpande verksamheten -1,31,05,4
Investeringsverksamheten exkl. kortf. placeringar-2,5-0,6-3,2
Finansieringsverksamheten-7,70,00,0
Årets kassaflöde exkl. kortf. placeringar-11,40,42,2
Årets kassaflöde inklusive kortfristiga placeringar-11,40,4#2,2
Likvida medel  inkl. kortfristiga placeringar38,748,350,1
Nettolåneskuld*-38,7-48,3-50,1
Förändring av eget kapital, (MSEK)2021
Kv 1-2
2020
Kv 1-2
2020
Helår
Ingående eget kapital60,058,658,6
Periodens resultat4,60,41,5
Omräkningsdifferens0,10,0-0,1
Utdelning-7,70,00,0
Belopp vid periodens utgång57,059,060,0
Nyckeltal 2021
Kv 1-2
2020     Kv 1-22020
Helår
EBITDA marginal %8,82,93,2
Rörelsemarginal % 8,21,61,9
Vinstmarginal % 8,80,81,6
Sysselsatt kapital MSEK57,059,060,0
Avkastning på sysselsatt kapital %2023
Eget kapital MSEK57,059,060,0
Avkastning på eget kapital % 1613
Nettolåneskuld inklusive kortfr placeringar * MSEK-38,7-48,3-50,1
Skuldsättningsgrad ggr000
Soliditet % 646064
Resultat per aktie  kronor0,160,010,05
Eget kapital per aktie kronor2,002,072,10
Nettolåneskuld per aktie* kronor-1,35-1,69-1,76
Aktiens sista avslutskurs i perioden kronor5,304,625,32
Antal utestående aktier .000 st28 55228 55228 552
Genomsnittligt antal utestående aktier .000 st28 55228 55228 552
Antal utestående aktier efter full utspädning .000 st29 55229 75229 752
* Negativt värde = nettokassa

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Sinch tar ledande position inom interaktiva meddelandetjänster genom förvärv av MessengerPeople22.9.2021 07:30:00 CEST | Pressmeddelande

Stockholm, Sverige – 22 september 2021 – Sinch AB (publ), en ledande global leverantör av molntjänster för kundinteraktion via mobilen, meddelade idag att man har ingått ett bindande avtal om att förvärva MessengerPeople, en ledande tysk leverantör av mjukvara för kundkommunikation genom meddelandetjänster. Köpeskillingen uppgår till 48 miljoner EUR på kassa- och skuldfri basis, varav Sinch betalar 33,6 miljoner EUR kontant och 14,4 miljoner EUR i form av nya aktier i Sinch. Med gårdagens valutakurs där EUR/SEK är 10,18 motsvarar detta en sammanlagd köpeskilling om 489 miljoner SEK. MessengerPeople grundades i München 2015 och erbjuder en molnbaserad mjukvara som gör det enkelt för företag att kommunicera med sina kunder via interaktiva meddelandetjänster som WhatsApp, Telegram och Apple Business Chat (iMessage). MessengerPeople insåg tidigt potentialen i nästa generations meddelandetjänster och har utvecklat innovativa mjukvaruverktyg som gör att företag kan dra nytta av dessa möjligh

Mangold Insight presenterar ny analys om Terranets möjligheter21.9.2021 10:14:59 CEST | Pressmeddelande

I en ny analys upprepar Mangold Insight sin köprekommendation för Terranets aktie efter de senaste framstegen för företaget och med utgångspunkt i den höga aktiviteten i fordonsindustrin. Det expanderande teamet med ett högre kommersiellt fokus lyfts fram i kombination med den patenterade teknologin. Den livräddande VoxelFlow-tekniken kompletterar annan sensorteknologi i dagens fordon. Möjligheten att kunna klassificera och följa objekt upp till hundra gånger snabbare än branschstandarden är dess mest unika attribut, i kombination med den höga bildkvaliteten som teknologin genererar. Du hittar analysen "Snabbare Takt framåt" här: https://bit.ly/3nSsz55 För mer information om Terranet: Pär-Olof Johannesson Tel: +46 70 332 32 62 E-post: parolof.johannesson@terranet.se Om Terranet Terranet (Nasdaq: TERRNT-B.ST). Med visionen att rädda liv utvecklar Terranet sensorteknologi för kollisionsvarning i trafiken. Bolaget levererar mjukvara med tillämningar för avancerat förarstöd och autonoma fo

Kinnevik: Kallelse till extra bolagsstämma21.9.2021 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Aktieägarna i Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 21 oktober 2021. Med anledning av den pågående coronapandemin har Kinneviks styrelse beslutat att extra bolagsstämman ska genomföras endast genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Det kommer inte finnas någon möjlighet för aktieägare att närvara personligen eller genom ombud vid extra bolagsstämman. Kallelsen är bifogad till detta pressmeddelande. Information om de vid extra bolagsstämman fattade besluten kommer att offentliggöras den 21 oktober 2021 så snart utfallet av poströstningen är slutligt fastställt. Den extra bolagsstämman hålls för att besluta om styrelsens förslag om ett långsiktigt aktieincitamentsprogram för anställda i Kinnevik, innefattande bland annat beslut om ändring av Kinneviks bolagsordning och beslut om överlåtelse av incitamentsaktier till deltagarna i programmet. Deltagande Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman ska vara införd i den av Eur

Riksgälden föreslår i stort oförändrade riktlinjer för statsskulden17.9.2021 09:30:00 CEST | Pressmeddelande

Riksgälden föreslår i stort oförändrade riktlinjer för statsskulden Riksgälden föreslår inga väsentliga ändringar i riktlinjerna för förvaltningen av statsskulden.Förslaget till riktlinjer för 2022lämnas till Finansdepartementet i dag. Riksgälden ser inte behov av några större ändringar i riktlinjerna efter att de justeringar som gjorts de senaste åren har lett till en mer övergripande styrning av skuldförvaltningen. Därmed har Riksgälden god flexibilitet att hantera stora variationer i statens lånebehov inom de ramar som riktlinjerna ger. Regeringen beslutar om riktlinjerna varje år senast den 15 november. Beslutet fattas efter att Riksgälden har lämnat sitt förslag och Riksbanken har yttrat sig över förslaget. I riktlinjerna fastställs bland annat hur statsskulden ska vara sammansatt och vilken löptid den ska ha. Riktvärden för sammansättning och löptid ligger fast Sammansättning Real kronskuld – andelen ska långsiktigt vara 20 procent av statsskulden.Skuld i utländsk valuta – expone

Saniona utser Robert Hoffman till ny styrelseledamot och ordförande för revisionsutskottet16.9.2021 17:50:00 CEST | Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE 16 september 2021 Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, tillkännager idag att styrelsen kompletteras med Robert E. Hoffman enligt beslut av den extra bolagsstämma som avhölls den 16 september 2021. Hoffman är en erfaren finansdirektör och styrelseledamot, med nära 30 års erfarenhet inom redovisning, ekonomiförvaltning, kapitalanskaffning, strategisk planering, företagsledning, investerarrelationer och ledarskap. ”Roberts gedigna erfarenhet av att leda och agera rådgivare till amerikanska börsnoterade bolag i företagsfinansiella frågor, investerarrelationer och andra relaterade verksamheter kommer att vara värdefull för vår fortsatta utveckling av styrelsen och utvärderingen av en framtida notering i USA”, säger J. Donald deBethizy, styrelseordförande i Saniona. ”Jag ser Saniona som ett bolag med en avsevärd outnyttjad potential. Det finns en enorm kapacitet i pipelinen och kompetensen och jag ser fra

Kommuniké från extra bolagsstämma den 16 september 2021 i Saniona AB16.9.2021 17:45:00 CEST | Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE 16 september 2021 Idag, den 16 september 2021, hölls extra bolagsstämma i Saniona AB. Mot bakgrund av den pågående covid-19-pandemin och i syfte att minska risken för smittspridning genomfördes extra bolagsstämman enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Val och arvodering av ny styrelseledamot Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Robert E. Hoffman som ny ordinarie styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma vid sidan av de styrelseledamöter som valdes vid årsstämman den 26 maj 2021. Extra bolagsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med 260 000 kronor till Robert E. Hoffman för tiden intill slutet av nästa årsstämma (motsvararande ett årligt arvode om 390 000 kronor, varav 140 000 kronor avser det ytterligare a

Kinnevik investerar 100 MUSD i Spring Health, en globalt ledande tjänst för psykisk hälsa16.9.2021 15:08:57 CEST | Pressmeddelande

Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att bolaget investerar 100 MUSD i Spring Health, en globalt ledande tjänst för psykisk hälsa. Spring Health hjälper arbetsgivare att modernisera sina erbjudanden inom beteendemässig hälsa med den mest omfattande lösningen för medarbetares välbefinnande. Bolaget grundandes av April Koh och Dr Adam Chekroud i New York med visionen om att bygga en värld där gissningar inte är en del av psykologisk vård. Alltför ofta måste patienter testa sig fram till effektiva lösningar för psykisk hälsa. Spring Health bygger en datainfrastruktur för att ta mer precisa beslut när det kommer till matchning av utförare och personanpassade behandlingsplaner. Data visar att metoden uppnår ledande resultat på halva tiden jämfört andra i branschen. Spring Health erbjuder en samlad punkt för alla sorters stöd – från digitala övningar för personalen, till coachning, terapi eller medicinering – vilket leder till snabbare resultat, högre engagemang samt hälsosammare,

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum