JLT Mobile Computers AB: Delårsrapport januari – mars 2021

Dela
  • Omsättning 29,4 MSEK (26,7)
  • Rörelseresultat 2,0 MSEK (-0,9)
  • Resultat efter skatt 1,7 MSEK (-0,6)
  • Orderingång 28,1 MSEK (29,0)

Kommentarer från VD

Under perioden tog vi ett viktigt steg mot visionen att öka vårt tjänsteinnehåll och erbjuda mer kompletta produktivitetshöjande lösningar till våra kunder. Som tidigare aviserats (se pressrelease den 10:e februari) etablerade vi JLT Software Solutions, ett helägt dotterbolag för mjukvaruutveckling. En VD är rekryterad och arbetet med att bygga upp en kompletterande affärsverksamhet och ett utvecklingsteam har påbörjats. Syftet med denna satsning är att utveckla unika kundvärden och konkurrensfördelar samt generera nya och återkommande intäkter.

För att möta ett växande behov av fordonsmonterade datorer med Android inom lager- och logistiksegmenten har vi under 2020 utvecklat en ny Android-10 baserad fordonsdator, JLT6012A. Under perioden slutförde vi produktionen av den första pilotserien och inledde leveranser till tidiga kunder som nu provkör datorn i sin miljö (se pressrelease den 10:e februari). En bred lansering kommer ske senare under året.

Första kvartalets omsättning slutade på 29 MSEK vilket, trots en negativ påverkan av valutan, är en ökning med 11 procent jämfört med samma period föregående år. Orderingången var i paritet med föregående år och slutade på 28 MSEK, med valutajustering en viss ökning. Verksamheten genererade ett rörelseresultat på 2,0 MSEK att jämföra med samma period föregående år då JLT redovisade en förlust på 0,9 MSEK.

Som en följdeffekt av Coronapandemin i samspel med andra marknadshändelser råder en omtalad global brist på elektronikkomponenter. Utvecklingen är svår att förutse men tack vare egna utvecklings- och tillverkningsanläggningar i Sverige har vi kunnat utföra snabba produktanpassningar och långsiktigt säkra material. Till dags dato har vi lyckats upprätthålla leveranser och ledtider mot våra kunder.

Vi har sett en ökad aktivitetsnivå på våra målmarknader, och med nya produkter och lösningar runt hörnet ser jag med tillförsikt och optimism mot framtiden. Med en lättnad av rådande rese- och besöksrestriktioner som hämmat oss det senaste året är vi i en god position där vi kan satsa framåt och fortsätta exekvera på vår tillväxtstrategi som bygger på att stärka vår säljkanal, marknadsföring och vårt produkterbjudande.

Per Holmberg, verkställande direktör

Koncernens omsättning och resultat för perioden januari till mars 2021

För perioden redovisar koncernen en omsättning på 29,4 MSEK (26,7) vilket är en ökning med 11 procent, justerat för valutaeffekter uppgår ökningen till 21 procent. Bruttovinsten uppgick till 12,6 MSEK (13,2) och bruttomarginalen till 43,0 procent (49,4).

Bruttovinsten uppgick till 12,6 MSEK (13,2) och bruttomarginalen till 43,0 procent (49,4).

Rörelsens omkostnader var 10,5 MSEK (13,7) av detta var övriga kostnader 3,6 MSEK (4,2). Personalkostnader uppgick till 6,9 MSEK (9,5).

EBITDA för perioden uppgick till 2,2 MSEK (-0,5).

Avskrivningar under perioden var 0,2 MSEK (0,4) varav utvecklingsutgifter 0,2 MSEK (0,3) och materiella anläggningstillgångar 0,1 MSEK (0,1).

Koncernens rörelseresultat uppgick till 2,0 MSEK (-0,9).

Finansnettot uppgick till 0,2 MSEK (0,0) vilket gav ett resultat före skatt på 2,2 MSEK (-0,9).

Schablonskatt för koncernen om 0,6 MSEK (+0,3) gav ett resultat efter skatt på 1,7 MSEK (-0,6).

Under perioden har det aktiverats utvecklingskostnader på totalt 2,1 mkr (0,0) varav 0,1 mkr (0,0) avser upparbetad intern tid.

Orderingången under perioden har uppgått till 28,1 MSEK (29,0) och orderstocken var vid periodens slut 15,4 MSEK (14,2).

Förutbetalda serviceavtal vilka skuldförts uppgick till 15,9 MSEK (17,8).

Resultaträkning JLT Group, MSEK 2021
Kv 1
2020
Kv 1
2020
Helår
Nettoomsättning29,426,7110,3
Aktiverat arbete för egen räkning0,1-0,5
Bruttovinst12,613,247,1
- Bruttomarginal43,0%49,4%42,7%
Försäljnings- och Marknadskostnader-5,1-7,1-23,0
Organisations- och FoU-kostnader-5,4-6,6-21,0
EBITDA2,2-0,53,6
- EBITDA marginal7,4%-1,9%3,2%
Avskrivningar-0,2-0,4-1,5
Varav:
- Materiella anläggningstillgångar-0,1-0,1-0,3
- Utvecklingsutgifter-0,2-0,3-1,2
Rörelseresultat2,0-0,92,1
- Rörelsemarginal6,7%-3,3%1,9%

Kommentarer till resultatet för första kvartalet

Bruttomarginalen ligger i nivå med föregående helår, första kvartalet 2020 påverkades bruttomarginalen positivt av en ökad USD-kurs liksom högre andel avräknade serviceintäkter.

Under andra kvartalet 2020 gjordes vissa personalneddragningar, detta tillsammans med valutaeffekter förklarar den lägre omkostnaden i första kvartalet 2021 jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Finansiell ställning och kassaflöde

Kassaflödet har uppgått till 4,5 MSEK (2,3). Koncernens likvida medel uppgick på balansdagen till 54,6 MSEK (50,2).

Soliditeten uppgick till 64 procent (62) och det egna kapitalet var 61,7 MSEK (58,9).

Kassan är delvis placerad i diskretionär förvaltning enligt en fastställd placeringspolicy med maximalt 20 procent i aktier eller aktierelaterad placering. Storleken på det förvaltade beloppet baseras på aktuellt likviditetsbehov.

Inga räntebärande skulder föreligger.

Moderbolaget

Moderbolaget utför tjänster åt dotterbolaget och debiterar dessa vidare. Rörelseresultatet uppgick till -1,1 MSEK (-1,6).

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats enligt BFNAR 2007:1, Frivillig delårsrapportering. Fr.o.m. 2014 tillämpar JLT årsredovisningslagen och BFN:s kompletterande regelverk K3, Årsredovisning och koncernredovisning.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Utdelningspolicy

Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning lämnas för verksamhetsåret 2020 med 0,27 kronor per aktie med föreslagen avstämningsdag den 10 maj.

Förslaget om utdelning av 0,27 kronor per aktie motsvarar 70 procent av 2020 års resultat motsvarande 0,04 kronor per aktie samt ursprungligt föreslagen utdelning (0,23 kronor) för 2019 vilken innehölls beroende på osäkerhet kring kommande effekter av Coronapandemin. Bolagets utdelningspolicy stipulerar utdelning om 50 till 70 procent av årets resultat.

Aktien

Totalt har 1,7 miljoner aktier (2,5) omsatts under perioden vilket motsvarar 6 procent av det totala antalet aktier.

Aktien noterades i 5,20 SEK vid periodens början och 5,82 SEK vid periodens slut.

Utestående optionsprogram omfattande 1 200 000 optioner med lösenkurs på 7 kr per aktie förfaller i juli 2021.

JLT-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market med Eminova Fondkommission AB som Certified Advisor.

Eminova Fondkommission AB
+46 (0)8 – 684 211 00
info@eminova.se

Rapporteringstillfällen för 2021

Delårsrapport jan - jun, 2021                12 augusti, 2021
Delårsrapport jan - sep, 2021                22 oktober, 2021
Bokslutskommuniké 2021                10 februari, 2022

Växjö den 6 maj, 2021

På styrelsens uppdrag:

Per Holmberg

VD

För ytterligare information:                

Per Holmberg        VD        070 – 361 3934        

Stefan Käck        vVD / CFO        073 – 531 0057        

www.jltmobile.com

Delårsrapporter: https://www.jltmobile.com/sv/investerare

Denna information är sådan information som JLT Mobile Computers AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 maj 2021 kl. 13:00 CET.

Koncernens räkenskaper*
Resultaträkning, MSEK 2021
Kv 1
2020
Kv 1
2020
Helår
Summa rörelsens intäkter29,526,7110,8
Rörelsens kostnader
Handelsvaror-16,8-13,5-63,2
Övriga externa kostnader-3,6-4,2-13,1
Personalkostnader-6,9-9,5-30,9
Avskrivningar-0,2-0,4-1,5
Rörelseresultat 2,0-0,92,1
Finansnetto 0,20,0-0,3
Resultat efter finansiella poster 2,2-0,91,8
Skatt-0,60,3-0,3
Periodens resultat 1,7-0,61,5
Resultat per aktie (kronor)0,06-0,020,05
Resultat per aktie efter full utspädning (kronor)0,06-0,020,05
Balansräkning, MSEK2021
31 mar
2020
31 mar
2020
31 dec
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar5,42,63,5
Materiella anläggningstillgångar 1,40,61,3
Finansiella anläggningstillgångar0,20,20,2
Summa anläggningstillgångar 7,03,45,0
Varulager 18,222,317,4
Kortfristiga fordringar16,319,621,8
Likvida medel och finansiella placeringar54,650,250,1
Summa omsättningstillgångar 89,092,189,2
Summa tillgångar 96,095,494,2
Eget kapital, avsättningar och skulder
Aktiekapital28,628,628,6
Bundet eget kapital8,86,06,9
Ansamlat resultat24,324,424,5
Summa eget kapital 61,758,960,0
Avsättningar 1,71,91,7
Kortfristiga skulder32,534,732,5
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 96,095,494,2
* Matematisk avrundning


Kassaflödesanalys, MSEK2021
Kv 1
2020
Kv1
2020
Helår
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital1,5-2,00,0
Förändring av rörelsekapital5,14,75,3
Löpande verksamheten 6,62,75,4
Investeringsverksamheten exkl. kortf. placeringar-2,2-0,4-3,2
Finansieringsverksamheten0,00,00,0
Årets kassaflöde exkl. kortf. placeringar4,52,32,2
Årets kassaflöde inklusive kortfristiga placeringar4,52,32,2
Likvida medel inkl. kortfristiga placeringar54,650,250,1
Nettolåneskuld*-54,6-50,2-50,1
Förändring av eget kapital, (MSEK)2021
Kv 1
2020
Kv 1
2020
Helår
Ingående eget kapital60,058,658,6
Periodens resultat1,7-0,61,5
Omräkningsdifferens0,10,9-0,1
Utdelning0,00,00,0
Belopp vid periodens utgång61,758,960,0
Nyckeltal 2021
Kv 1
2020
Helår
2020
Helår
EBITDA marginal%7,4-1,93,2
Rörelsemarginal %6,7-3,31,9
Vinstmarginal% 7,6-3,31,6
Sysselsatt kapital MSEK61,758,961,7
Avkastning på sysselsatt kapital %15-64
Eget kapital MSEK61,758,960,0
Avkastning på eget kapital % 11-43
Nettolåneskuld inklusive kortfr. placeringar* MSEK-54,6-50,2-50,1
Skuldsättningsgrad ggr000
Soliditet % 646264
Resultat per aktie kronor0,06-0,020,05
Eget kapital per aktie kronor2,162,062,10
Nettolåneskuld per aktie* kronor-1,91-1,76-1,76
Aktiens sista avslutskurs i perioden kronor5,825.005,32
Antal utestående aktier .000 st28 55228 55228 552
Genomsnittligt antal utestående aktier .000 st28 55228 55228 552
Antal utestående aktier efter full utspädning .000 st29 75229 75229 752
* Negativt värde = nettokassa

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Terranet ändrar sina företagsnamn23.6.2021 10:32:35 CEST | Pressmeddelande

TerraNet AB har ändrats till Terranet Tech AB samt TerraNet Holding AB har ändrats till Terranet AB. Istället för versal skrivs N med liten bokstav. Namnändringen följer en logik i ändring av bransch- och verksamhetsinriktning. Det markerar därmed också slutpunkten i en strategisk förändringsprocess och bolagets tidigare kommunicerade pivot och ompositionering. Från signalbehandling och optimering av meshnätverk till bildanalys, objektidentifikation och utveckling av sensormjukvara åt fordonsindustrin. En uppdatering har också gjorts av företagets grafiska profil med en ny uppdaterad logotyp och varumärke för att tydligare kommunicera den nya företagsvisionen i en ny bransch för Terranet. Idag onsdagen den 23 juni kl.12.00-13.00 CET bjuder Terranet in till en live frågestund tillsammans med bolagets vd Pär-Olof Johannesson via Zoom. Länk till eventet här Se en tidigare publicerad video om den patenterade teknologin VoxelFlow här. Om Terranet Terranet utvecklar en banbrytande mjukvara f

Immunicum tillkännager inkludering av den första patienten i fas I ALISON-studien som utvärderar vaccinkandidaten DCP-001 vid äggstockscancer23.6.2021 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Pressrelease 23 juni, 2021 Immunicum tillkännager inkludering av den första patienten i fas I ALISON-studien som utvärderar vaccinkandidaten DCP-001 vid äggstockscancer - Första studien för utvärdering av vaccinkandidaten mot canceråterfall, DCP-001, hos patienter med solida tumörer - Immunicum AB (publ) tillkännagav idag att den första patienten har inkluderatsI ALISON-studienvilken utvärderar DCP-001, Bolagets ledande vaccinkandidat mot canceråterfallhos patienter med kvarvarande aggressiv äggstockscancer efter genomgången standardbehandling. ALISON-studien leds av Professor Hans Nijman och hans forskarteam i Groningen, Nederländerna och undersöker DCP-001:s förmåga att stärka immunförsvaret i syfte att kontrollera och hantera eventuella kvarvarande cancerceller efter en första genomförd behandling med kirurgi och kemoterapi,och därmed förhindra, eller minska, tumöråterfall. Studien är den första att undersöka återfallsvaccinets förmåga att angripa en solid tumör och kommer att utvär

Kinnevik har genomfört utskiftningen av sitt innehav i Zalando och inleder omregistrering till Tyska Zalandoaktier23.6.2021 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att bolaget i enlighet med tidigare kommunicerad tidplan genomfört utskiftningen av Kinneviks aktieinnehav i Zalando till aktieägarna iform av Zalandoaktier registrerade hos Euroclear Sweden (”Svenska Zalandoaktier”) samt att omregistrering till Zalandoaktier registrerade hos Clearstream i Tyskland ("Tyska Zalandoaktier") inleds idag onsdag den 23 juni 2021. Innehavare av Svenska Zalandoaktier kan från och med idag till och med onsdagen den 14 juli 2021 kostnadsfritt omregistrera sina Svenska Zalandoaktier till Tyska Zalandoaktier. Omregistreringen genomförs för att aktieägarna ska kunna genomföra transaktioner med de utskiftade Zalandoaktierna på Frankfurtbörsen. Vidare har Skatteverket den 21 juni 2021 publicerat sina allmänna råd avseende fastställande av anskaffningskostnad för de Svenska Zalandoaktier som skiftats ut. Kinneviks innehav i Zalando skiftades av tekniska skäl ut i form av Svenska Zalandoaktier. Under perioden 23 juni - 14

Aino Health AB (publ): Aino Health utökar sitt erbjudande och tecknar samarbetsavtal med Health-techbolaget Zebrain22.6.2021 08:33:18 CEST | Pressmeddelande

Aino Health hjälper företag och organisationer att skapa en hälsosam kultur på arbetsplatsen, få engagerade anställda och sänka frånvaron. Företagets SaaS-lösning hjälper organisationerna att ta ledarskapet till nya nivåer, med positiva effekter på såväl dina anställdas välmående som organisationens. Nu utökar Aino Health sitt erbjudande och ekosystem inom Health Management genom att ingå samarbete med Health-techbolaget Zebrain. Zebrain är Sveriges första plattform för nätcoaching och kommer att ingå i Aino Healths ekosystem av tilläggstjänster som inkluderas i SaaS-tjänsten HealthManager. Det kompletterar Aino Healths värdeerbjudande genom sin metod och plattform för nätcoaching som minskar sjukfrånvaron både snabbare och mer effektivt. Samarbetet faller sig även naturligt då bolagen riktar sig mot samma slutkunder. "Zebrain är ett bra tillskott i Aino Healths heltäckande erbjudande till företag och organisationer om att sänka sjukfrånvaron. Medarbetarnas välmående är en viktig fakto

Kinnevik: Telefonkonferens och presentation av resultatet för andra kvartalet 202122.6.2021 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") kommer att offentliggöra resultatet för det andra kvartalet 2021 måndagen den 12 juli 2021 cirka kl. 08.00 CEST. En telefonkonferens kommer att hållas samma dag kl. 10.00 CEST för att presentera resultatet. Presentationen kommer att hållas på engelska och även finnas tillgänglig som audiocast på Kinneviks webbplats, www.kinnevik.com. Länk till audiocast: https://edge.media-server.com/mmc/p/r43dvxoq De som vill delta i telefonkonferensen i samband med presentationen är välkomna att ringa in på nedanstående nummer. För att vara säker på att uppkopplingen till konferenssamtalet fungerar, ring in några minuter innan konferensen börjar för att registrera er. Telefonnummer: UK: +44 3333000804 US: +1 6319131422 SE: +46 856642651 Kod: 95597845# För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta: Torun Litzén, Informations- och IR-chef Telefon +46 (0)70 762 00 50 Email press@kinnevik.com Kinneviks ambition är att vara Europas ledande börsnoterade

Inbjudan till HMS Networks telefonkonferens för det andra kvartalet 202121.6.2021 10:15:00 CEST | Pressmeddelande

HMS Networks AB (publ) offentliggör sin rapport för det andra kvartalet 2021 onsdagen den 14 juli 2021 kl. 08.00. Samma dag kl. 09.00 arrangeras en telefonkonferens för press och aktiemarknad, där VD och koncernchef Staffan Dahlström samt finanschef Joakim Nideborn presenterar rapporten. Presentationen hålls på engelska och följs direkt via telefon eller internet. De bilder som används under presentationen kommer att finnas tillgängliga på HMS webbplats före telefonkonferensen. För att delta i telefonkonferensen, ring in eller följ webbpresentationen via länken nedan. SE: +46 8 566 426 93 UK: +44 3333 009 263 US: +16 467 224 956 Länk till webbsändningen Presentation och inspelning av telefonkonferensen kommer sedan att finnas tillgängligt på HMS webbsida. https://www.hms-networks.com/sv/aktieagare För mer information, kontakta: Staffan Dahlström, VD HMS, +46 (0)35 17 29 01 Joakim Nideborn, Finanschef HMS, +46 (0)35 710 6983 HMS Networks AB (publ) är en marknadsledande leverantör av lös

Eolus förvärvar två fullt tillståndsgivna svenska vindkraftsprojekt18.6.2021 16:15:00 CEST | Pressmeddelande

Hässleholm den 18 juni 2021 Eolus har tecknat avtal med RWE om att förvärva två fullt tillståndsgivna svenska vindkraftsprojekt. Projekten som omfattar 99 MW är lokaliserade i SE3 och Eolus kommer under sommaren att påbörja försäljningsprocessen med ambitionen att teckna avtal med en investerare under hösten 2021. Projekten är belägna i Avesta kommun (Skallberget/Utterberget) och Hedemora kommun (Tjärnäs) och omfattar totalt vardera 74,4 MW och 24,8 MW. Projekten är fullt tillståndsgivna. Eolus kommer under sommaren att påbörja försäljningsprocessen med ambitionen att teckna ett avtal med en investerare under hösten 2021. Planerad driftsättning är under 2023. För ytterligare information kontakta: Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)70-265 16 15 Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)720-50 59 11 Kort om Eolus Eolus Vind är en av Nordens ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanl

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum