JLT Mobile Computers AB: Delårsrapport januari – september, 2020

Dela
  • Orderingång 82,4 MSEK (102,0)
  • Omsättning 81,8 MSEK (108,2)
  • Rörelseresultat 2,5 MSEK (10,7)
  • Resultat efter skatt 1,9 MSEK (8,7)

Kommentarer från VD

Åtgärdspaketet vi sjösatte under andra kvartalet för att säkerställa stabilitet i verksamheten under pandemin ger fortsatt bra resultat. Genom videokonferens och andra digitala verktyg driver vi effektiva möten internt såväl som med kunder och leverantörer. Med nuvarande och eventuellt utökade reserestriktioner i våra målmarknader är dock nyprospektering en utmaning. Därför har vi under tredje kvartalet påbörjat en betydande satsning på digital marknadsföring för att nå nya kunder.

Kvartalets orderingång på 24 MSEK och fakturering på 25 MSEK är lägre än föregående kvartal (29 respektive 30 MSEK) främst på grund av att tredje kvartalet påverkas av semestertider. Vi har dock sett en gradvis ökad aktivitetsnivå hos många av våra kunder och under oktober bokade vi bland annat en stor order värd 7,8 MSEK från en global dryckestillverkare i Kalifornien USA. Kunden som har arbetat med JLT sedan 2003 valde våra produkter baserat på ledande prestanda och enkel installation. Hela ordern är planerad för leverans i fjärde kvartalet (se pressrelease 15 oktober).

Under kvartalet utökade JLT sin närvaro i det heta Android-segmentet med två nya produktlanseringar. VM3010A, en ruggad fordonsmonterad dator med 10-tums skärm utvecklad för att passa i trånga fordonskupéer och MT3007A för USA-marknaden, en ruggad men lätt, bärbar 7-tums tablet för service- och lagerarbetare som behöver vara produktiva ”on the go”.

Med ett positivt resultat för perioden och vår starka finansiella ställning fortsätter vi driva våra strategiska utvecklingsprojekt och ökar nu vår marknadssatsning, vilket skapar förutsättningar för att växa trots det rådande läget och att accelerera ytterligare när marknaden ger oss möjlighet.

Per Holmberg, VD


Koncernens omsättning och resultat för perioden januari till september 2020

För perioden redovisar koncernen en omsättning på 81,8 MSEK (108,2). Bruttovinsten uppgick till 36,2 MSEK (47,9) och bruttomarginalen till 44,2 procent (44,2).

Rörelsens omkostnader var 32,5 MSEK (35,5) av detta var övriga kostnader 9,7 MSEK (12,2). Personalkostnader uppgick till 22,8 MSEK (23,4).

EBITDA för perioden uppgick till 3,7 MSEK (12,3).

Avskrivningar under perioden var 1,1 MSEK (1,6) varav utvecklingsutgifter 0,9 MSEK (0,9) och goodwill 0,0 MSEK (0,4).

Koncernens rörelseresultat uppgick till 2,5 MSEK (10,7).

Finansnettot uppgick till -0,3 MSEK (0,3) vilket gav ett resultat före skatt på 2,2 MSEK (11,1).

Schablonskatt för koncernen om 0,4 MSEK (2,4) gav ett resultat efter skatt på 1,9 MSEK (8,7).

Under perioden har det aktiverats utvecklingskostnader på totalt 1,8 mkr (0,0) varav 0,5 mkr (0,0) avser upparbetad intern tid.

Orderingången under perioden har uppgått till 82,4 MSEK (102,0) och orderstocken var vid periodens slut 12,5 MSEK (17,0).

Förutbetalda serviceavtal vilka skuldförts uppgick till 16,5 MSEK (16,8).

Resultaträkning, MSEK 2020
Kv 3
2019
Kv 3
2020
Kv 1-3
2019
Kv 1-3
2019
Helår
Nettoomsättning24,932,881,8108,2141,7
Bruttovinst10,814,636,247,965,3
- Bruttomarginal43,3%44,5%44,2%44,2%46,1%
Försäljnings- och Marknadskostnader-4,7-6,0-17,0-17,9-23,9
Organisations- och FoU-kostnader-4,1-5,7-15,5-17,6-25,5
EBITDA2,02,93,712,316,0
- EBITDA marginal8,1%8,9%4,5%11,4%11,3%
Avskrivningar-0,4-0,5-1,1-1,6-2,3
Varav:
- Materiella anläggningstillgångar-0,1-0,1-0,2-0,2-0,3
- Utvecklingsutgifter-0,3-0,3-0,9-0,9-1,2
- Goodwill0,0-0,20,0-0,4-0,8
Rörelseresultat1,72,42,510,713,6
- Rörelsemarginal6,6%7,2%3,1%9,9%9,6%

Kommentarer till resultatet för tredje kvartalet

Bruttomarginalen för tredje kvartalet var 43,3 % (44,5 %), variationen mellan kvartalen är huvudsakligen beroende på produktmix i enskilda affärer.

Företagets omkostnader ökade under första kvartalet, delvis beroende på valutaeffekter, men huvudsakligen på expansion i sälj- och marknadsresurser för att aktivt driva tillväxt. I och med att Corona-effekter blev uppenbara under första kvartalet har merparten av dessa satsningar dragits tillbaka och personalneddragningar har skett, vilket har fått effekt under senare delen av perioden.

Företagets goodwill härstammade från förvärvet av USA-verksamheten 2014 och är slutavskriven.

Orderingången under tredje kvartalet uppgick till 24,4 MSEK (26,0)

Finansiell ställning och kassaflöde

Kassaflödet har uppgått till 2,7 MSEK (10,2). Koncernens likvida medel uppgick på balansdagen till 50,6 MSEK (54,1).

Soliditeten uppgick till 60 % (56 %) och det egna kapitalet var 60,2 MSEK (56,7).

Från och med andra kvartalet 2017 är kassan delvis placerad i diskretionär förvaltning enligt en fastställd placeringspolicy med maximalt 20 procent i aktier eller aktierelaterad placering. Storleken på det förvaltade beloppet baseras på aktuellt likviditetsbehov.

Inga räntebärande skulder föreligger.

Moderbolaget

Moderbolaget utför tjänster åt dotterbolaget och debiterar dessa vidare. Rörelseresultatet uppgick till   -2,8 MSEK (-2,5).

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats enligt BFNAR 2007:1, Frivillig delårsrapportering. Fr.o.m. 2014 tillämpar JLT årsredovisningslagen och BFN:s kompletterande regelverk K3, Årsredovisning och koncernredovisning.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Aktien

Totalt har 4,6 miljoner aktier (6,5) omsatts under året vilket motsvarar 16 procent av det totala antalet aktier.

Aktien noterades i 7,18 SEK vid periodens början och 4,97 SEK vid periodens slut.

JLT-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market med Eminova Fondkommission AB som Certified Advisor.

Eminova Fondkommission AB
+46 (0)8 – 684 211 00
info@eminova.se

Rapporteringstillfällen för 2020

Bokslutskommuniké 2020                                        10 februari, 2021

Växjö den 23 oktober 2020

På styrelsens uppdrag: Per Holmberg, verkställande direktör

För ytterligare information:                                    

Per Holmberg   VD                        070 – 361 3934 

Stefan Käck       vVD / CFO           073 – 531 0057  

www.jltmobile.com

Delårsrapporter: https://www.jltmobile.com/sv/investerare

Denna information är sådan information som JLT Mobile Computers AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2020 kl. 08:00 CET.Koncernens räkenskaper*
Resultaträkning, MSEK 2020
Kv 3
2019
Kv 3
2020
Kv 1-3
2019
Kv 1-3
2019
Helår
Summa rörelsens intäkter24,932,881,8108,2141,7
Rörelsens kostnader
Handelsvaror-14,2-18,2-45,7-60,4-76,4
Övriga externa kostnader-2,5-4,1-9,7-12,2-18,0
Personalkostnader-6,3-7,6-22,8-23,4-31,3
Avskrivningar-0,4-0,5-1,1-1,6-2,3
Rörelseresultat 1,72,42,510,713,6
Finansnetto0,10,0-0,30,30,2
Resultat efter finansiella poster 1,82,42,211,113,9
Skatt-0,3-0,5-0,4-2,4-3,0
Periodens resultat 1,51,91,98,710,9
Resultat per aktie (kronor)0,050,070,070,300,38
Resultat per aktie efter full utspädning (kronor)0,050,060,060,290,37
Balansräkning,  MSEK2020
30 sep
2019
30 sep
2019
31 dec
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar3,53,22,6
Materiella anläggningstillgångar0,50,30,6
Finansiella anläggningstillgångar0,20,20,1
Summa anläggningstillgångar 4,13,83,3
Varulager19,116,219,3
Kortfristiga fordringar26,026,926,2
Likvida medel och finansiella placeringar50,654,147,9
Summa omsättningstillgångar 95,697,293,4
Summa tillgångar 99,7100,996,7
Eget kapital, avsättningar och skulder
Aktiekapital28,628,628,6
Bundet eget kapital6,86,15,9
Ansamlat resultat24,822,024,2
Summa eget kapital 60,256,758,6
Avsättningar 1,91,72,0
Kortfristiga skulder37,742,536,0
Summa eget kapital, avsättningar och skulder  99,7100,996,7
* Matematisk avrundning


Kassaflödesanalys,  MSEK2020
Kv 1-3
2019
Kv 1-3
2019
Helår
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital-0,711,712,6
Förändring av rörelsekapital5,24,8-2,8
Löpande verksamheten 4,516,59,7
Investeringsverksamheten exkl. kortf. placeringar-1,8-0,10,1
Finansieringsverksamheten0,0-6,3-6,3
Årets kassaflöde exkl. kortf. placeringar2,710,23,5
Årets kassaflöde inklusive kortfristiga placeringar2,710,2#-1,5
Likvida medel  inkl. kortfristiga placeringar50,654,147,9
Nettolåneskuld*-50,6-54,1-47,9
Förändring av eget kapital, (MSEK)2020
Kv 1-3
2019
Kv 1-3
2019
Helår
Ingående eget kapital58,654,154,1
Periodens resultat1,98,710,9
Omräkningsdifferens-0,30,2-0,2
Utdelning0,0-6,3-6,3
Belopp vid periodens utgång60,256,758,6
Nyckeltal 2020
Kv 1-3
2019
Kv 1-3
2019
Helår
EBITDA marginal %4,511,411,3
Rörelsemarginal %3,19,99,6
Vinstmarginal %2,710,29,8
Sysselsatt kapital MSEK60,256,758,6
Avkastning på sysselsatt kapital %52724
Eget kapital MSEK60,256,758,6
Avkastning på eget kapital %42119
Nettolåneskuld * MSEK-50,6-54,1-27,7
Skuldsättningsgrad ggr000
Soliditet %605661
Resultat per aktie kronor0,070,300,38
Eget kapital per aktie kronor2,111,982,05
Nettolåneskuld per aktie* kronor-1,77-1,89-0,97
Aktiens sista avslutskurs i perioden kronor4,977,287,08
Antal utestående aktier .000 st28 55228 55228 552
Genomsnittligt antal utestående aktier .000 st28 55228 55228 552
Antal utestående aktier efter full utspädning .000 st29 75229 75229 752
* Negativt värde = nettokassa

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Saniona får särläkemedelsklassning av FDA för Tesomet mot hypotalamisk fetma26.7.2021 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE 26 juli 2021 Tesomet är det första och enda prövningsläkemedlet för behandling av hypotalamisk fetma som erhållit särläkemedelsklassning Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, meddelar idag att det amerikanska läkemedelsverket FDA har beviljat särläkemedelsklassning av Tesomet för behandling av hypotalamisk fetma (HO). Tesomet är det första och enda prövningsläkemedlet för behandling av HO som erhållit särläkemedelsklassning. Saniona förbereder starten av två Fas 2b-studier med Tesomet under andra halvåret i år, en på HO och den andra på Prader Willis syndrom där särläkemedelsstatus redan erhållits. ”Det finns i nuläget inga FDA-godkända läkemedel för hypotalamisk fetma. Trots den förödande viktuppgång och hunger som den sällsynta sjukdomen kan orsaka har relativt lite läkemedelsutveckling specifikt inom HO-området. Saniona är stolta över att bryta ny mark för människor som lever med HO och vi är myck

Karolinska Developments portföljbolag Aprea Therapeutics rapporterar positiva fas 2-resultat för eprenetapopt22.7.2021 14:29:44 CEST | Pressmeddelande

STOCKHOLM, SVERIGE 22 juli 2021. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar idag att portföljbolaget Aprea Therapeutics har rapporterat positiva resultat från en fas 2-studie av läkemedelskandidaten eprenetapopt i kombination med azacitidin som underhållsbehandling efter transplantation i patienter med TP53-muterat myelodysplastiskt syndrom (MDS) eller akut myeloisk leukemi (AML). Den återfallsfria överlevnaden ett år efter transplantation var 58% och den totala överlevnaden var 79% Hos de 33 patienter som inkluderades i studien var återfallsfri överlevnad (RFS) vid ett år efter transplantation 58% och median RFS 12,1 månader. Den totala överlevnaden (OS) vid ett år efter transplantationen var 79%, med en median OS på 19,3 månader. Behandlingen tolererades väl hos de patienter som ingick i den kliniska prövningen. Tidigare kliniska prövningar som har utvärderat resultat efter transplantation hos TP53-mutanta MDS- och AML-patienter har rapporterat en 1-årig RFS efter tr

Aktias halvårsrapport för januari–juni publiceras torsdagen 5.8.2021 kl. 8.0022.7.2021 12:00:00 CEST | Pressmeddelande

Aktia Bank Abp Pressmeddelande 22.7.2021 kl. 13.00 Aktias halvårsrapport för januari–juni publiceras torsdagen 5.8.2021 kl. 8.00 Aktias halvårsrapport för januari–juni 2021 publiceras torsdagen 5.8.2021 kl. 8.00. Halvårsrapporten finns tillgänglig på Aktias webbplats på adressen www.aktia.com efter publiceringen. Webcast-sändning från resultattillställningen En direkt webcast-sändning arrangeras från Aktias resultattillställning torsdagen 5.8.2021 kl. 10.30. Verkställande direktör Mikko Ayub och ekonomi- och finansdirektör Outi Henriksson presenterar resultatet. Tillställningen hålls på engelska och kan ses som en direkt webcast-sändning eller en inspelning efter tillställningen på adressen https://aktia.videosync.fi/2021-q2-results. Frågor kan ställas skriftligt under den direkta webcast-sändningen. Presentationsmaterialet på engelska finns tillgängligt på Aktias webbplats www.aktia.com före resultattillställningen. Aktia Bank Abp Mera information: Lotta Borgström, direktör för invest

Delårsrapport april - juni 2021: Förbättrat resultat för första halvåret men lägre omsättning22.7.2021 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

April - juni Nettoomsättningen minskade med -23,0 procent till 64,6 (83,9) mkr (-18 procent i lokala valutor)Rörelseresultatet uppgick till -1,9 (12,1) mkrRörelsemarginalen uppgick till -2,9 (14,4) procentResultat efter skatt uppgick till -2,9 (10,4) mkrResultat per aktie före/efter utspädning uppgick till -0,16 (0,56) krKassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1,1 (-1,6) mkrLikvida medel uppgick vid periodens utgång till 70,8 (64,8) mkr VD's kommentar Ökad vinst första halvåret men omsättningen under det andra kvartalet sjönk tillbaka något vilket beror på några sammanfallande faktorer. Orsaken till omsättningsminskningen är till största del beroende på Nordamerika. Den större omorganisationen vi gjorde i USA i slutet av förra året börjar ge resultat och vi har stora förhoppningar framåt gällande den viktiga amerikanska marknaden. Vi gör rätt saker och vinner fler kunders förtroende, även om det inte är något som återspeglas i våra redovisade siffror ännu. Vi fortsätter ö

Terranet introducerar nya framsteg med sin sensorteknik på Startup Autobahn21.7.2021 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

VoxelFlow har en potential att upptäcka, positionera och klassificera objekt på ett fåtal millisekunder. Den patenterade teknologin kan redan nu detektera objekt på mindre än 20 millisekunder. Lund, Sverige, juli 21, 2021 - Terranet AB (Nasdaq: TERRNT-B.ST) utvecklar livsavgörande sensorteknologi för ADAS (Advanced Driver Assistance Systems). Idag presenterar Terranet sin teknologi live på Startup Autobahns fysiska event i Stuttgart. Detta har framförts i en gemensam demo tillsammans med Mercedes-Benz i deras exklusiva bilmodell Maybach S-Class Configurator. Efter framgångsrika funktionsprov på testbanan i Ljungbyhed tidigare i juli kan Terranet visa upp att VoxelFlow™ kan uppfatta objekt på under 20 millisekunder (att jämföras med en prestanda med idag tillgängliga system på runt 300 millisekunder). Den nuvarande detektionshastigheten är endast en milstolpe för utvecklingen av teknologin med potential att uppnå 100 gånger bättre prestanda än befintlig industristandard. Den revolutione

Systemair håller årsstämma den 26 augusti 202120.7.2021 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Pressmeddelande 20 juli 2021 Systemair AB (publ) (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR), med brutet räkenskapsår 1 maj – 30 april, håller årsstämma torsdagen den 26 augusti 2021 kl. 15.00 i Aulan, Systemair Expo, i Skinnskatteberg. Kallelsen till årsstämman, med förslag till dagordning och styrelsens förslag till beslut, bifogas i sin helhet till detta pressmeddelande och publiceras på bolagets webbplats group.systemair.com. På webbplatsen finns också fullmaktsformulär och möjlighet att anmäla sig för deltagande i årsstämman. Kallelsen publiceras i Post- och Inrikes Tidningar samt information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri tisdagen den 20 juli 2021. Visning av Systemair Expo, för dem som så önskar, äger rum i anslutning till stämman med samling kl. 13.00 vid Systemairs Expo, i Skinnskatteberg. Rätt att delta samt anmälan Rätt att delta i stämman har den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen onsdagen den 18 augusti

Riksgälden ställer ut en låneram till SAS16.7.2021 14:20:00 CEST | Pressmeddelande

Riksgälden ställer ut en låneram till SAS Riksgälden har på uppdrag av regeringen ställt ut en låneram på 1,5 miljarder kronor till SAS. Åtagandet är en gemensam åtgärd där den danska staten gör ett lika stort åtagande.Låneramen kan utnyttjas till och med den 31 december 2022. Återbetalning av lån ska ske senast 31 december 2026. Som en följd av coronapandemin har efterfrågan på flygresor legat på fortsatt mycket låga nivåer. Samtidigt är SAS viktigt för att tillgodose samhällets grundläggande behov av tillgänglighet med flyg inom Norden. Svenska staten som tillsammans med den danska staten är de största ägarna i SAS, vill med denna åtgärd stötta flygbolaget i den pågående krisen. Presskontakt: 08 613 46 01

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum