JLT Mobile Computers AB: Delårsrapport januari – september, 2020

Dela
  • Orderingång 82,4 MSEK (102,0)
  • Omsättning 81,8 MSEK (108,2)
  • Rörelseresultat 2,5 MSEK (10,7)
  • Resultat efter skatt 1,9 MSEK (8,7)

Kommentarer från VD

Åtgärdspaketet vi sjösatte under andra kvartalet för att säkerställa stabilitet i verksamheten under pandemin ger fortsatt bra resultat. Genom videokonferens och andra digitala verktyg driver vi effektiva möten internt såväl som med kunder och leverantörer. Med nuvarande och eventuellt utökade reserestriktioner i våra målmarknader är dock nyprospektering en utmaning. Därför har vi under tredje kvartalet påbörjat en betydande satsning på digital marknadsföring för att nå nya kunder.

Kvartalets orderingång på 24 MSEK och fakturering på 25 MSEK är lägre än föregående kvartal (29 respektive 30 MSEK) främst på grund av att tredje kvartalet påverkas av semestertider. Vi har dock sett en gradvis ökad aktivitetsnivå hos många av våra kunder och under oktober bokade vi bland annat en stor order värd 7,8 MSEK från en global dryckestillverkare i Kalifornien USA. Kunden som har arbetat med JLT sedan 2003 valde våra produkter baserat på ledande prestanda och enkel installation. Hela ordern är planerad för leverans i fjärde kvartalet (se pressrelease 15 oktober).

Under kvartalet utökade JLT sin närvaro i det heta Android-segmentet med två nya produktlanseringar. VM3010A, en ruggad fordonsmonterad dator med 10-tums skärm utvecklad för att passa i trånga fordonskupéer och MT3007A för USA-marknaden, en ruggad men lätt, bärbar 7-tums tablet för service- och lagerarbetare som behöver vara produktiva ”on the go”.

Med ett positivt resultat för perioden och vår starka finansiella ställning fortsätter vi driva våra strategiska utvecklingsprojekt och ökar nu vår marknadssatsning, vilket skapar förutsättningar för att växa trots det rådande läget och att accelerera ytterligare när marknaden ger oss möjlighet.

Per Holmberg, VD


Koncernens omsättning och resultat för perioden januari till september 2020

För perioden redovisar koncernen en omsättning på 81,8 MSEK (108,2). Bruttovinsten uppgick till 36,2 MSEK (47,9) och bruttomarginalen till 44,2 procent (44,2).

Rörelsens omkostnader var 32,5 MSEK (35,5) av detta var övriga kostnader 9,7 MSEK (12,2). Personalkostnader uppgick till 22,8 MSEK (23,4).

EBITDA för perioden uppgick till 3,7 MSEK (12,3).

Avskrivningar under perioden var 1,1 MSEK (1,6) varav utvecklingsutgifter 0,9 MSEK (0,9) och goodwill 0,0 MSEK (0,4).

Koncernens rörelseresultat uppgick till 2,5 MSEK (10,7).

Finansnettot uppgick till -0,3 MSEK (0,3) vilket gav ett resultat före skatt på 2,2 MSEK (11,1).

Schablonskatt för koncernen om 0,4 MSEK (2,4) gav ett resultat efter skatt på 1,9 MSEK (8,7).

Under perioden har det aktiverats utvecklingskostnader på totalt 1,8 mkr (0,0) varav 0,5 mkr (0,0) avser upparbetad intern tid.

Orderingången under perioden har uppgått till 82,4 MSEK (102,0) och orderstocken var vid periodens slut 12,5 MSEK (17,0).

Förutbetalda serviceavtal vilka skuldförts uppgick till 16,5 MSEK (16,8).

Resultaträkning, MSEK 2020
Kv 3
2019
Kv 3
2020
Kv 1-3
2019
Kv 1-3
2019
Helår
Nettoomsättning24,932,881,8108,2141,7
Bruttovinst10,814,636,247,965,3
- Bruttomarginal43,3%44,5%44,2%44,2%46,1%
Försäljnings- och Marknadskostnader-4,7-6,0-17,0-17,9-23,9
Organisations- och FoU-kostnader-4,1-5,7-15,5-17,6-25,5
EBITDA2,02,93,712,316,0
- EBITDA marginal8,1%8,9%4,5%11,4%11,3%
Avskrivningar-0,4-0,5-1,1-1,6-2,3
Varav:
- Materiella anläggningstillgångar-0,1-0,1-0,2-0,2-0,3
- Utvecklingsutgifter-0,3-0,3-0,9-0,9-1,2
- Goodwill0,0-0,20,0-0,4-0,8
Rörelseresultat1,72,42,510,713,6
- Rörelsemarginal6,6%7,2%3,1%9,9%9,6%

Kommentarer till resultatet för tredje kvartalet

Bruttomarginalen för tredje kvartalet var 43,3 % (44,5 %), variationen mellan kvartalen är huvudsakligen beroende på produktmix i enskilda affärer.

Företagets omkostnader ökade under första kvartalet, delvis beroende på valutaeffekter, men huvudsakligen på expansion i sälj- och marknadsresurser för att aktivt driva tillväxt. I och med att Corona-effekter blev uppenbara under första kvartalet har merparten av dessa satsningar dragits tillbaka och personalneddragningar har skett, vilket har fått effekt under senare delen av perioden.

Företagets goodwill härstammade från förvärvet av USA-verksamheten 2014 och är slutavskriven.

Orderingången under tredje kvartalet uppgick till 24,4 MSEK (26,0)

Finansiell ställning och kassaflöde

Kassaflödet har uppgått till 2,7 MSEK (10,2). Koncernens likvida medel uppgick på balansdagen till 50,6 MSEK (54,1).

Soliditeten uppgick till 60 % (56 %) och det egna kapitalet var 60,2 MSEK (56,7).

Från och med andra kvartalet 2017 är kassan delvis placerad i diskretionär förvaltning enligt en fastställd placeringspolicy med maximalt 20 procent i aktier eller aktierelaterad placering. Storleken på det förvaltade beloppet baseras på aktuellt likviditetsbehov.

Inga räntebärande skulder föreligger.

Moderbolaget

Moderbolaget utför tjänster åt dotterbolaget och debiterar dessa vidare. Rörelseresultatet uppgick till   -2,8 MSEK (-2,5).

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats enligt BFNAR 2007:1, Frivillig delårsrapportering. Fr.o.m. 2014 tillämpar JLT årsredovisningslagen och BFN:s kompletterande regelverk K3, Årsredovisning och koncernredovisning.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Aktien

Totalt har 4,6 miljoner aktier (6,5) omsatts under året vilket motsvarar 16 procent av det totala antalet aktier.

Aktien noterades i 7,18 SEK vid periodens början och 4,97 SEK vid periodens slut.

JLT-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market med Eminova Fondkommission AB som Certified Advisor.

Eminova Fondkommission AB
+46 (0)8 – 684 211 00
info@eminova.se

Rapporteringstillfällen för 2020

Bokslutskommuniké 2020                                        10 februari, 2021

Växjö den 23 oktober 2020

På styrelsens uppdrag: Per Holmberg, verkställande direktör

För ytterligare information:                                    

Per Holmberg   VD                        070 – 361 3934 

Stefan Käck       vVD / CFO           073 – 531 0057  

www.jltmobile.com

Delårsrapporter: https://www.jltmobile.com/sv/investerare

Denna information är sådan information som JLT Mobile Computers AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2020 kl. 08:00 CET.Koncernens räkenskaper*
Resultaträkning, MSEK 2020
Kv 3
2019
Kv 3
2020
Kv 1-3
2019
Kv 1-3
2019
Helår
Summa rörelsens intäkter24,932,881,8108,2141,7
Rörelsens kostnader
Handelsvaror-14,2-18,2-45,7-60,4-76,4
Övriga externa kostnader-2,5-4,1-9,7-12,2-18,0
Personalkostnader-6,3-7,6-22,8-23,4-31,3
Avskrivningar-0,4-0,5-1,1-1,6-2,3
Rörelseresultat 1,72,42,510,713,6
Finansnetto0,10,0-0,30,30,2
Resultat efter finansiella poster 1,82,42,211,113,9
Skatt-0,3-0,5-0,4-2,4-3,0
Periodens resultat 1,51,91,98,710,9
Resultat per aktie (kronor)0,050,070,070,300,38
Resultat per aktie efter full utspädning (kronor)0,050,060,060,290,37
Balansräkning,  MSEK2020
30 sep
2019
30 sep
2019
31 dec
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar3,53,22,6
Materiella anläggningstillgångar0,50,30,6
Finansiella anläggningstillgångar0,20,20,1
Summa anläggningstillgångar 4,13,83,3
Varulager19,116,219,3
Kortfristiga fordringar26,026,926,2
Likvida medel och finansiella placeringar50,654,147,9
Summa omsättningstillgångar 95,697,293,4
Summa tillgångar 99,7100,996,7
Eget kapital, avsättningar och skulder
Aktiekapital28,628,628,6
Bundet eget kapital6,86,15,9
Ansamlat resultat24,822,024,2
Summa eget kapital 60,256,758,6
Avsättningar 1,91,72,0
Kortfristiga skulder37,742,536,0
Summa eget kapital, avsättningar och skulder  99,7100,996,7
* Matematisk avrundning


Kassaflödesanalys,  MSEK2020
Kv 1-3
2019
Kv 1-3
2019
Helår
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital-0,711,712,6
Förändring av rörelsekapital5,24,8-2,8
Löpande verksamheten 4,516,59,7
Investeringsverksamheten exkl. kortf. placeringar-1,8-0,10,1
Finansieringsverksamheten0,0-6,3-6,3
Årets kassaflöde exkl. kortf. placeringar2,710,23,5
Årets kassaflöde inklusive kortfristiga placeringar2,710,2#-1,5
Likvida medel  inkl. kortfristiga placeringar50,654,147,9
Nettolåneskuld*-50,6-54,1-47,9
Förändring av eget kapital, (MSEK)2020
Kv 1-3
2019
Kv 1-3
2019
Helår
Ingående eget kapital58,654,154,1
Periodens resultat1,98,710,9
Omräkningsdifferens-0,30,2-0,2
Utdelning0,0-6,3-6,3
Belopp vid periodens utgång60,256,758,6
Nyckeltal 2020
Kv 1-3
2019
Kv 1-3
2019
Helår
EBITDA marginal %4,511,411,3
Rörelsemarginal %3,19,99,6
Vinstmarginal %2,710,29,8
Sysselsatt kapital MSEK60,256,758,6
Avkastning på sysselsatt kapital %52724
Eget kapital MSEK60,256,758,6
Avkastning på eget kapital %42119
Nettolåneskuld * MSEK-50,6-54,1-27,7
Skuldsättningsgrad ggr000
Soliditet %605661
Resultat per aktie kronor0,070,300,38
Eget kapital per aktie kronor2,111,982,05
Nettolåneskuld per aktie* kronor-1,77-1,89-0,97
Aktiens sista avslutskurs i perioden kronor4,977,287,08
Antal utestående aktier .000 st28 55228 55228 552
Genomsnittligt antal utestående aktier .000 st28 55228 55228 552
Antal utestående aktier efter full utspädning .000 st29 75229 75229 752
* Negativt värde = nettokassa

Bilaga

Om

GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Sinch AB (publ): Sinch offentliggör genomförandet av en riktad nyemission om 3 187 736 aktier och tillförs ca 3,3 miljarder kronor, samt större aktieägares försäljning av befintliga aktier till en fond förvaltad av SB Management30.11.2020 23:58:07 CETPressmeddelande

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUERING ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND, HONGKONG, SINGAPORE ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTIONEN ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE KUNNA VARA OLAGLIG, KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER Pressmeddelande Stockholm den 30 november 2020 Sinch offentliggör genomförandet av en riktad nyemission om 3 187 736 aktier och tillförs ca 3,3 miljarder kronor, samt större aktieägares försäljning av befintliga aktier till en fond förvaltad av SB Management Stockholm, Sverige – Sinch AB (publ) – XSTO: SINCH Sinch AB (publ) (”Sinch” eller ”Bolaget”) har, i enlighet med Bolagets tidigare pressmeddelande idag den 30 november 2020 och med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 15 maj 2020, beslutat om en riktad nyemission om 3 187 736 nya aktier till en teckningskurs om 1 050 kronor per aktie (”Nyemissionen”), motsvarande

Sinch AB (publ): Sinch offentliggör sin avsikt att genomföra riktad nyemission och större aktieägares avsikt att sälja befintliga aktier till en fond förvaltad av SB Management30.11.2020 17:36:35 CETPressmeddelande

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUERING ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND, HONGKONG, SINGAPORE ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTIONEN ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE KUNNA VARA OLAGLIG, KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER Pressmeddelande Stockholm den 30 november 2020 Sinch offentliggör sin avsikt att genomföra riktad nyemission och större aktieägares avsikt att sälja befintliga aktier till en fond förvaltad av SB Management Stockholm, Sverige – Sinch AB (publ) – XSTO: SINCH Sinch AB (publ) (”Sinch” eller ”Bolaget”) har uppdragit åt Carnegie och Handelsbanken Capital Markets (tillsammans ”Joint Bookrunners”) att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission om cirka 3,2 miljoner aktier, genom ett accelererat bookbuilding-förfarande (”Nyemissionen”). I samband med Nyemissionen, och i syfte att möta efterfrågan, har vissa s

Karolinska Developments portföljbolag Aprea Therapeutics erhåller Fast Track designation från FDA för behandling med eprenetapopt vid AML30.11.2020 16:31:31 CETPressmeddelande

STOCKHOLM, SVERIGE 30 november 2020. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar idag att den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har beviljat Fast Track designation för portföljbolaget Aprea Therapeutics läkemedelskandidat eprenetapopt vid behandling av TP53-mutant akut myeloisk leukemi (AML). Bolaget har tidigare erhållit Breakthrough-status, särläkemedelsstatus och Fast Track designation för eprenetapopt vid behandling av TP53-mutant myelodysplastiskt syndrom (MDS). FDA:s Fast Track designation är avsedd att underlätta utvecklingen och den regulatoriska granskningen av läkemedelskandidater som adresserar allvarliga sjukdomstillstånd och tillgodoser betydande medicinska behov. En läkemedelskandidat som erhåller Fast Track designation kan vara berättigad till frekventare interaktion med FDA för att diskutera den fortsatta utvecklingsplanen och ger dessutom möjlighet till påskyndad handläggning av en registreringsansökan. Eprenetapopt (APR-246) är en småmolekylär läke

Kommuniké från extra bolagsstämma i Active Biotech samt justering av tidigare kommunicerad tidplan avseende nyemissionen30.11.2020 15:30:00 CETPressmeddelande

Extra bolagsstämma i Active Biotech AB (publ) hölls den 30 november 2020. Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Genom nyemissionen ges högst 72 618 240 nya aktier ut. Två befintliga aktier berättigar till teckning av en ny aktie. Nyemissionen omfattas av vederlagsfria teckningsåtaganden och emissionsgarantier om cirka 40,0 miljoner kronor. Teckningskursen uppgår till 1,05 kronor per aktie. Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen är den 4 januari 2021. Teckning av de nya aktierna ska ske under perioden 7 – 21 januari 2021. Ett prospekt avseende nyemissionen kommer att offentliggöras före teckningsperiodens början. Preliminär tidplan Sista dag för handel i Active Biotech-aktien inklusive rätt att delta i emissionen infaller den 29 december 2020, istället för den 30 december 2020 som tidigare har kommunicerats. 30 november 2020Extra bolagsstämma 29 december 2020Sista dag för handel i Active Biotech-aktien inklusive

BESLUT AV SOLIDIUM OY:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA30.11.2020 13:31:45 CETPressmeddelande

Solidiums ordinarie bolagsstämma hölls i Helsingfors 30.11.2020. Bolagsstämman fastställde bokslutet för räkenskapsperioden 1.7.2019-30.6.2020 samt beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. Bolagsstämman beslöt att ingen dividend utbetalas. Till styrelseledamöter omvaldes fram till avslutandet av följande ordinarie bolagsstämma Harri Sailas (ordförande), Aaro Cantell (vice ordförande) samt som ordinarie ledamöter Timo Ahopelto, Jannica Fagerholm, Marjo Miettinen, Laura Raitio och Kimmo Viertola. Bolagsstämman beslöt att hålla de månatliga arvodena till styrelsen oförändrade och fastslog följande arvoden: styrelseordförande 5 500 euro per månad, vice ordförande 3 000 euro per månad och ledamot 2 500 euro per månad. Dessutom fastslogs ett mötesarvode om 600 euro för varje möte. Till revisor omvaldes CGR-samfundet KPMG Oy Ab med CGR Marcus Tötterman som huvudansvarig revisor fram till slutet av den följande ordinarie bolagsstämman. Solidium Oy Tilläggsinformation: st

Aktia grundar Finlands Företagarskydd, ett företag som specialiserar sig på personförsäkringar30.11.2020 10:00:00 CETPressmeddelande

Aktia Bank Abp Pressmeddelande 30.11.2020 kl. 11.00 Aktia grundar Finlands Företagarskydd, ett företag som specialiserar sig på personförsäkringar Aktia utvidgar sitt distributionsnätverk i fråga om försäkringar och grundar företaget Finlands Företagarskydd som specialiserar sig på försäkringar för företagare och företag samt på distributionen av dessa. Utöver Aktia ägs företaget av Veritas samt privata ägare. Den nya aktören erbjuder huvudsakligen personförsäkringar för företagare samt både lagstadgade och frivilliga pensionsförsäkringar. Teemu Lillrank, som tillträder som verkställande direktör för Finlands Företagarskydd, berättar att det nya företaget koncentrerar sig på att erbjuda försäkringstjänster speciellt till små och medelstora företag i hela Finland. ”Företagare har mycket olika behov. Finlands Företagarskydd är en ny och intressant distributör som hjälper sina företags- och företagarkunder att förbereda sig på framtiden, säkerställer regelbunden inkomst även efter arbetsk

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum