JLT Mobile Computers AB: Delårsrapport januari – september, 2021

Dela

JLT Mobile Computers AB: Delårsrapport januari – september, 2021

  • Orderingång 117,9 MSEK (82,4)
  • Nettoomsättning 99,0 MSEK (81,5)
  • Rörelseresultat 7,9 MSEK (2,5)
  • Resultat efter skatt 6,6 MSEK (1,9)

Kommentarer från VD

Återhämtningen efter 2020 års nedgång har stärkts under tredje kvartalet. Orderingången under kvartalet ökade med 43% och faktureringen med 35% jämfört med samma period 2020. I början av tredje kvartalet vann JLT en stor affär värd drygt 11 MSEK hos en av Nordamerikas största transportföretag. Vidare har vi lyckats parera den rådande globala komponentbristen. Tack vare en rad förebyggande insatser har inverkan på vår leveranskapacitet varit minimal även under tredje kvartalet. För hela perioden januari till september har orderingången ökat med 43% och faktureringen med 21%.

I mitten av september lanserade vi den fordonsmonterade datorn JLT6012A, en Android-version av vår populära modell JLT6012. Android är världens vanligaste operativsystem för konsumentprodukter och har snabbt vuxit till att bli ett efterfrågat alternativ även inom industrisegmentet. Den nya JLT-datorn är certifierad för Google Mobile Services (GMS) och innebär ett stort kliv in på Android-marknaden för JLT. Med JLT6012A-datorn får kunden en enhet med ett bekant användargränssnitt och ett operativsystem gemensamt för alla typer av datorer i verksamheten, vilket bidrar till ökad produktivitet och lägre kostnader.

Den 13:e september tecknade vi en avsiktsförklaring med vår franska säljpartner ID Work, med syftet att förvärva verksamheten och etablera ett säljkontor i egen regi på den franska marknaden. Det förväntade förvärvet är ett naturligt steg för att utveckla vår försäljningskanal vilket är en av grundpelarna i vår tillväxtstrategi.

Utvecklingen i nya dotterbolaget JLT Software Solutions, som startades under första kvartalet i år, fortgår enligt plan. Syftet med denna satsning är att utveckla mjukvara och tjänster till JLT:s kärnprodukter för att skapa unika konkurrensfördelar och generera nya affärsmöjligheter. Ett utvecklingsteam är på plats bestående av egen personal plus inhyrda resurser och vi har pågående kundsamarbeten. Vi räknar med att rulla ut de första mjukvaruprodukterna under nästa år.

Förutsättningarna för ett starkt slut på året ser i nuläget goda ut då vi går in i det fjärde kvartalet med en orderstock värd 36 MSEK, varav 20 MSEK är planerat för leverans i år. Dock är komponentbristen på marknaden fortsatt allvarlig och det är svårt att förutse eventuell påverkan på ledtider och komponentkostnader. Trots detta ser jag optimistiskt på framtiden.

Per Holmberg, VD

Koncernens omsättning och resultat för perioden januari till september 2021

För perioden redovisar koncernen en omsättning på 99,0 MSEK (81,5). Bruttovinsten uppgick till 42,2 MSEK (35,9) och bruttomarginalen till 42,2 procent (44,0).

Rörelsens omkostnader var 35,8 MSEK (32,5) av detta var övriga kostnader 11,8 MSEK (9,7). Personalkostnader uppgick till 24,0 MSEK (22,8).

EBITDA för perioden uppgick till 8,6 MSEK (3,7).

Avskrivningar under perioden var 0,7 MSEK (1,1) varav utvecklingsutgifter 0,5 MSEK (0,9) och materiella anläggningstillgångar 0,2 MSEK (0,2).

Koncernens rörelseresultat uppgick till 7,9 MSEK (2,5).

Finansnettot uppgick till 0,4 MSEK (-0,3) vilket gav ett resultat före skatt på 8,4 MSEK (2,2).

Schablonskatt för koncernen om 1,8 MSEK (0,4) gav ett resultat efter skatt på 6,6 MSEK (1,9).

Under perioden har det aktiverats utvecklingskostnader på totalt 2,7 MSEK (1,8) varav 0,1 MSEK (0,3) avser upparbetad intern tid.

Från och med andra kvartalet 2021 är JLT Software Solutions AB (JLT SW) konsoliderat i resultatet. Under perioden har JLT SW:s kostnader uppgått till 1,8 MSEK varav 0,8 i kvartalet.

Orderingången under perioden har uppgått till 117,9 MSEK (82,4) och orderstocken var vid periodens slut 35,7 MSEK (13,0) varav 20,0 MSEK med beräknad leverans i fjärde kvartalet.

Förutbetalda serviceavtal, vilka skuldförts, uppgick till 14,4 MSEK (16,5).

Resultaträkning JLT Group, MSEK 2021
Kv 3
2020
Kv 3
2021
Kv1-3
2020
Kv1-3
2020
Helår
Nettoomsättning33,324,799,081,5110,3
Bruttovinst14,410,642,235,947,1
- Bruttomarginal43,3%42,8%42,6%44,0%42,7%
Övriga intäkter0,00,02,20,30,5
Varav:
- Övriga rörelseintäkter0,00,02,10,00,0
- Aktiverat arbete för egen räkning0,00,20,10,30,5
Försäljnings- och Marknadskostnader-5,1-4,7-15,5-17,0-23,0
Organisations- och FoU-kostnader-6,7-4,1-20,3-15,5-21,0
EBITDA2,62,08,63,73,6
- EBITDA marginal7,9%8,1%8,5%4,5%3,2%
Avskrivningar-0,2-0,4-0,7-1,1-1,5
Varav:
- Materiella anläggningstillgångar-0,1-0,1-0,2-0,2-0,3
- Utvecklingsutgifter-0,2-0,3-0,5-0,9-1,2
Rörelseresultat2,41,77,92,52,1
- Rörelsemarginal7,2%6,6%7,8%3,1%1,9%

Kommentarer till resultatet för tredjekvartalet

Bruttomarginalen för tredje kvartalet var 43,3 procent (42,8), variationen mellan kvartalen är huvudsakligen beroende på produktmix i enskilda affärer samt valutaeffekter.

Under kvartalet har det aktiverats utvecklingskostnader på totalt 0,4 MSEK (0,8) varav 0,0 MSEK (0,2) avser upparbetad intern tid.

Avsättning för rörliga löner under kvartalet har uppgått till 1,1 MSEK (0,0).

Orderingången under tredje kvartalet uppgick till 34,8 MSEK (24,4).

Finansiell ställning och kassaflöde

Kassaflödet har uppgått till -2,5 MSEK (2,7) efter utdelning om 7,7 MSEK. Koncernens likvida medel uppgick på balansdagen till 47,6 MSEK (50,6).

Soliditeten uppgick till 64 procent (60) och det egna kapitalet var 59,3 MSEK (60,2).

Kassan är delvis placerad i diskretionär förvaltning enligt en fastställd placeringspolicy med maximalt 20 procent i aktier eller aktierelaterad placering. Storleken på det förvaltade beloppet baseras på aktuellt likviditetsbehov.

Inga räntebärande skulder föreligger.

Moderbolaget

Moderbolaget utför tjänster åt dotterbolaget och debiterar dessa vidare. Rörelseresultatet uppgick till -3,9 MSEK (-2,8).

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats enligt BFNAR 2007:1, Frivillig delårsrapportering. Fr.o.m. 2014 tillämpar JLT årsredovisningslagen och BFN:s kompletterande regelverk K3, Årsredovisning och koncernredovisning.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Aktien

Totalt har 4,8 miljoner aktier (4,6) omsatts under året vilket motsvarar 17 procent av det totala antalet aktier.

Aktien noterades i 5,43 SEK vid periodens början och 6,47 SEK vid periodens slut.

JLT-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market med Eminova Fondkommission AB som Certified Advisor.

Eminova Fondkommission AB
+46 (0)8 – 684 211 00
info@eminova.se

Rapporteringstillfällen för 2021

Bokslutskommuniké 2021                10 februari, 2022

Växjö den 22 oktober 2021

På styrelsens uppdrag: Per Holmberg, verkställande direktör

För ytterligare information:                

Per Holmberg        VD        070 – 361 3934        

Stefan Käck        vVD / CFO        073 – 531 0057        

www.jltmobile.com

Delårsrapporter: https://www.jltmobile.com/sv/investerare

Denna information är sådan information som JLT Mobile Computers AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2021 kl. 08:00 CET.

Koncernens räkenskaper*
Resultaträkning, MSEK 2021
Kv 3
2020
Kv 3
2021
Kv1-3
2020
Kv1-3
2020
Helår
Summa rörelsens intäkter33,324,9101,281,8110,8
Rörelsens kostnader
Handelsvaror-18,9-14,2-56,8-45,7-63,2
Övriga externa kostnader-3,9-2,5-11,8-9,7-13,1
Personalkostnader-7,9-6,3-24,0-22,8-30,9
Avskrivningar-0,2-0,4-0,7-1,1-1,5
Rörelseresultat 2,41,77,92,52,1
Finansnetto 0,00,10,4-0,3-0,3
Resultat efter finansiella poster 2,41,88,42,21,8
Skatt-0,5-0,3-1,8-0,4-0,3
Periodens resultat 1,91,56,61,91,5
Resultat per aktie (kronor)0,070,050,230,070,05
Resultat per aktie efter full utspädning (kronor)0,070,050,220,060,05
Balansräkning, MSEK2021
30 sep
2020
30 sep
2020
31 dec
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar5,73,53,5
Materiella anläggningstillgångar 1,30,51,3
Finansiella anläggningstillgångar0,40,20,2
Summa anläggningstillgångar 7,44,15,0
Varulager 17,819,117,4
Kortfristiga fordringar20,026,021,8
Likvida medel och finansiella placeringar47,650,650,1
Summa omsättningstillgångar 85,595,689,2
Summa tillgångar 92,899,794,2
Eget kapital, avsättningar och skulder
Aktiekapital28,628,628,6
Bundet eget kapital8,96,86,9
Ansamlat resultat21,824,824,5
Summa eget kapital 59,360,260,0
Avsättningar 1,71,91,7
Kortfristiga skulder31,837,732,5
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 92,899,794,2
* Matematisk avrundning


Kassaflödesanalys, MSEK2021
Kv1-3
2020 Kv1-32020
Helår
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital7,8-0,70,0
Förändring av rörelsekapital0,45,25,3
Löpande verksamheten 8,14,55,4
Investeringsverksamheten exkl. kortf. placeringar-2,9-1,8-3,2
Finansieringsverksamheten-7,70,00,0
Årets kassaflöde exkl. kortf. placeringar-2,52,72,2
Årets kassaflöde inklusive kortfristiga placeringar-2,52,7#2,2
Likvida medel inkl. kortfristiga placeringar47,650,650,1
Nettolåneskuld*-47,6-50,6-50,1
Förändring av eget kapital, (MSEK)2021
Kv1-3
2020
Kv1-3
2020
Helår
Ingående eget kapital60,058,658,6
Periodens resultat6,61,91,5
Omräkningsdifferens0,4-0,3-0,1
Utdelning-7,70,00,0
Belopp vid periodens utgång59,360,260,0
Nyckeltal 2021
Kv1-3
2020 Kv1-32020
Helår
EBITDA marginal %8,54,53,2
Rörelsemarginal % 7,83,11,9
Vinstmarginal % 8,32,71,6
Sysselsatt kapital MSEK59,360,260,0
Avkastning på sysselsatt kapital %1953
Eget kapital MSEK59,360,260,0
Avkastning på eget kapital % 1543
Nettolåneskuld inklusive kortfr placeringar * MSEK-47,6-50,6-50,1
Skuldsättningsgrad ggr000
Soliditet % 646064
Resultat per aktie kronor0,230,070,05
Eget kapital per aktie kronor2,082,112,10
Nettolåneskuld per aktie* kronor-1,67-1,77-1,76
Aktiens sista avslutskurs i perioden kronor6,474,975,32
Antal utestående aktier .000 st28 55228 55228 552
Genomsnittligt antal utestående aktier .000 st28 55228 55228 552
Antal utestående aktier efter full utspädning .000 st29 55229 75229 752
* Negativt värde = nettokassa

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

JLT Mobile Computers förvärvar sin franska säljpartner ID Work8.12.2021 23:30:00 CET | Pressmeddelande

Frankrike är ett av de största och viktigaste länderna i Europa för JLT ochsyftet med förvärvet är att etablera ett säljkontori egen regi för att stärkaden lokala närvaron Växjö, Sverige, 8:e december2021 * * * JLT Mobile Computers, ledande leverantör av stryktåliga datorer för krävande miljöer, annonserar idag att man har tecknat ett avtal om förvärv av sin franska säljpartner ID Work med tillträde i januari 2022. Sedan starten 2013 har ID Work framgångsrikt drivit försäljningen av JLT:s produkter i Frankrike genom ett landstäckande nätverk bestående av systemintegratörer och återförsäljare. Den franska marknaden har sedan dess vuxit till att bli en av JLT:s största och viktigaste marknader i Europa. JLT kommer att ta över ID Works verksamhet och etablera ett säljkontor med egen personal. Förvärvet gör att JLT kommer närmare sina kunder och säljpartners. Grundaren av ID Work som idag driver företaget kommer att ha ett fortsatt engagemang i JLT under de kommande åren. För mer informati

HMS Networks AB ingår ett strategiskt partnerskap med Connectitude8.12.2021 12:00:00 CET | Pressmeddelande

HMS Industrial Networks AB, ett helägt dotterbolag till HMS Networks AB (publ), har den 8 december ingått ett strategiskt partnerskap med Connectitude och förvärvat en minoritetspost i deras holdingbolag. Connectitude erbjuder en Software as a Service (SaaS) lösning för industriell digitalisering, vilken gör det möjligt för både maskinbyggare och fabriksägare att samarbeta och dela värdefulla databaserade insikter från sina produktionsprocesser i realtid. Connectitudes vision är ett smart produktionsekosystem som förverkligar hållbarhet inom tillverkningsindustrin. "Med Connectitude kan vi erbjuda en komplettpaketlösningtillsammans med Remote Data-erbjudandetfrånvårt varumärke Ewon.Kombinationen av lösningarna stärker HMS värdeerbjudande inom ramen för vårt molnerbjudande, Talk2M, och kommer att möjliggöraflerSaaS-intäkter", säger Staffan Dahlström, VD för HMS Networks AB. "Vi är mycket glada över att ingå detta partnerskap med HMS, både när det gäller att kombinera våra erbjudanden oc

HMS Networks AB gör förändringar i koncernledningen8.12.2021 09:00:00 CET | Pressmeddelande

Som en del i arbetet mot att nå koncernens mål för 2025 gör HMS Networks nu två förändringar i koncernledningen. Nuvarande CFO, Joakim Nideborn utses till CFO och Vice VD och Alexander Hess, nuvarande chef för affärsenheten Ixxat, utses även till Vice President Information Centric och kommer ingå i koncernledningen. Förändringarna träder i kraft vid årsskiftet. Joakim Nideborn (38), har arbetat på HMS Networks sedan 2017. Han innehar idag rollen som CFO och ingår i bolagets koncernledning. Nu utses han även till bolagets Vice VD. Joakim Nideborn, bosatt i Sverige, har en lång karriär bakom sig inom Industriell Automation och konsultbranschen. Alexander Hess (40) har arbetat på HMS Networks sedan 2020 och innehar idag rollen som General Manager för Ixxat, en av HMS tyska verksamheter. Nu utses han dessutom till koncernens Vice President Information Centric och kommer att ingå i bolagets koncernledning från årsskiftet. Alexander Hess, bosatt i Tyskland, har lång erfarenhet av arbete i in

Sinch slutför förvärvet av Pathwire7.12.2021 17:10:00 CET | Pressmeddelande

Stockholm, Sverige – 7 december 2021 – Sinch AB (publ), en ledande global leverantör av molntjänster för kundinteraktion via mobilen, meddelar idag att förvärvet av Pathwire har slutförts. Pathwire tillhandahåller en plattform för högkvalitativ leverans av transaktions- och marknadsförings-meddelanden i form av e-post. Fler än 100 000 företag använder Pathwires produkter Mailgun, Mailjet och Email on Acid för att kommunicera med sina kunder. Bland Pathwires kunder finns ledande företag som Lyft, Kajabi, Microsoft, Iterable och DHL Pathwire. “Pathwires ledarskap inom e-post gör det möjligt för företag att skicka e-post på ett kostnadseffektiv och leveranssäkert sätt till kunder över hela världen. Tillsammans kommer vi att kunna erbjuda en ledande produktportfölj för meddelanden, röst och e-post, som ger företag och utvecklare möjlighet att skapa en oöverträffad digital kundupplevelse.", kommenterar Oscar Werner, vd Sinch. Sinch meddelade att avtal om att förvärva Pathwire ingåtts den 30

Avtal ingångna avseende försäljning av fyra anläggningar för Volvo och Renault i Bergslagen, Sverige7.12.2021 08:30:00 CET | Pressmeddelande

Bilia har idag, som ett led i överenskommelsen med Volvo Cars daterad den 1 oktober 2021, ingått avtal om att sälja fyra anläggningar i Bergslagen i Sverige till Bilkompaniet i Dalarna AB. Försäljningen avser anläggningarna i Avesta, Hedemora, Fagersta och Sala. Dessa anläggningar bedriver försäljning av nya bilar, begagnade bilar samt serviceverksamhet för Volvo och Renault. Försäljningen förväntas ske den 1 februari 2022. Överlåtelsen är villkorad godkännande från den svenska konkurrensmyndigheten. Göteborg den 7 december 2021 Bilia AB (publ) För information vänligen kontakta: Per Avander, VD och koncernchef, 010-497 70 00, per.avander@bilia.se Kristina Franzén, CFO, 010-497 73 40, kristina.franzen@bilia.se Fakta om Biliakoncernen Bilia är en av Europas största bilåterförsäljare med en ledande position inom service och försäljning av personbilar, transportbilar och lastbilar. Bilia har cirka 160 anläggningar i Sverige, Norge, Tyskland, Luxemburg och Belgien. Bilia säljer personbilar

Electra Gruppen och Elon Group går samman7.12.2021 08:30:00 CET | Pressmeddelande

ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 Pressmeddelande 2021-12-07 Electra Gruppen och Elon Group går samman och bildar Nordens ledande frivilliga fackhandelskedja för produkter till hemmet Electra Gruppen AB (publ) (”Electra”), noterat på Nasdaq Stockholm, och Elon Group Holding AB (publ) (”Elon Group Holding”) har idag träffat överenskommelse innebärande att Electra och Elon Group AB (”Elon”) går samman. Samgåendet kommer att ske genom att Elons moderbolag, Elon Group Holding, byter samtliga aktier i Elon mot aktier i Electra genom en apportemission (”Transaktionen”). Efter Transaktionen kommer Elon Group Holding att vara den största aktieägaren i den sammanslagna koncernen och äga 65 procent av aktierna och rösterna. Den sammanslagna koncernen kommer att ha en nettoomsättning överstigande sex miljarder kronor samt erbjuda produkter och tjänster genom fler än900 butiker ägda av frivilliga fackhandlare och entreprenörer i Norden. Transaktionen är bland annat föremål för godkännan

EN BLINDAD UTVÄRDERING AV IBT:S CONNECTION STUDY – “SUSTAINED FEEDING TOLERANCE” (SFT) KORRELERAR MED KLINISKA UTFALL6.12.2021 19:47:52 CET | Pressmeddelande

En blind utvärdering av IBTs Connection Study kommer att presenteras av Professor Josef Neu, University of Florida, vid 2021 Hot Topics in Neonatology® den 6 december 2021. Utvärderingen avslöjar att även en blygsam minskning av tiden till Sustained Feeding Tolerance (SFT) korrelerar positivt med ett flertal kliniskt relevanta komplikationer inklusive sepsis och bronkopulmonell dysplasi, en kronisk lungsjukdom som drabbar för tidigt födda barn. Med tanke på att IBT:s produkt IBP-9414 är först i sin klass, fanns det inga validerade markörer fastställda för SFT, Connection Study:s andra primära endpoint. Innan studien påbörjades kom därför IBT och FDA överens om ett lämpligt valideringsförfarande, vars resultat nu har presenterats av Dr. Josef Neu. IBT:s kliniska fas III-studie av läkemedelskandidaten IBP-9414 för förebyggande av nekrotiserande enterokolit (NEC) och förbättring av SFT hos för tidigt födda barn, startade i juli 2019 (NTC02472769 ClinicalTrials.gov). Utvärderingen som pres

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum