NASDAQ OMX

Kallelse till årsstämma i BIMobject AB (publ)

Dela

Aktieägarna i BIMobject AB (publ), org. nr. 556856-7696 kallas härmed till årsstämma onsdagen den 31 maj 2017, kl. 10.00 på STUDIO, Nordenskiöldsgatan 24, våning 9, i Malmö.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

· vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 24 maj 2017, och
·  anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 24 maj 2017 skriftligen till BIMobject AB, STUDIO, Nordenskiöldsgatan 24, 211 19 Malmö. Anmälan kan också göras per telefon 040-685 29 00 eller per e-post bolagsstamma@bimobject.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast onsdagen den 24 maj 2017, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.bimobject.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 51 717 254 st. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:
0.     Stämman öppnas.
1.     Val av ordförande vid stämman.
2.     Upprättande och godkännande av röstlängd.
3.     Godkännande av dagordningen.
4.     Val av en eller två justeringsmän.
5.     Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6.     Verkställande direktörens anförande.
7.     Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8.     Beslut
a)    om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
b)    om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen;
c)    om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
9.     Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer.
10.  Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer.
11.  Val av styrelse och revisorer.
12.  Beslut om ändring av bolagsordningen.
13.  Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Resultatdisposition (punkt 8)
Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets förlust enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer (punkterna 9 och 10)
Aktieägare representerande cirka 42 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att sex styrelseledamöter skall utses. Vidare föreslås att styrelsearvode skall utgå med ett prisbasbelopp till Michael Thydell. Vidare har styrelsen föreslagit att två revisorer skall utses och att arvode till revisorer skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisorer (punkt 11)
Aktieägare representerande cirka 42 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att Phillippe Butty, Ben O'Donnell, Stefan Larsson, Johannes Reischböck och Michael Thydell väljs om som ordinarie styrelseledamöter samt att Anders Wilhjelm väljs som ny ordinarie styrelseledamot (se Bilaga 1). Till styrelseordförande föreslås nyval av Anders Wilhjelm. Sven Holmgren och Christian Rasmusson har avböjt omval. Vidare har styrelsen föreslagit att bolagets revisorer KPMG AB och Jacob Kvarnhammar omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 12)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedanstående:

Nuvarande lydelse
§ 12 Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6 - 8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Föreslagen lydelse
§ 12 Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6 - 8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt
Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget och koncernen, liksom fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, STUDIO, Nordenskiöldsgatan 24 i Malmö samt på bolagets webbplats (bimobject.com) från och med tre veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Malmö i april 2017
BIMobject AB (publ)
STYRELSEN

För mer information, vänligen kontakta:
Louise Otto - presskontakt
Tel: +46 40 - 685 29 00 
E-mail: press@bimobject.com

Om BIMobject AB:
BIMobject AB är med sitt molnbaserade content management system för BIM-objekt, en "game changer" för byggindustrin världen över.

BIMobject är ett innovativt teknologiföretag som ligger i framkant vad gäller digitaliseringen av byggprodukter och material. Detta genom att tillgängliggöra produktinformation som kan omvandlas till kunskap tidigt i BIM-processen. Det gör det möjligt att industrialisera byggindustrin och ha stort inflytande över design, produktval, konstruktion, svinn, energi, kostnader, kvalitet och logistik.

Våra unika lösningar för tillverkare av byggnads- och interiörprodukter erbjuder utveckling, hosting, underhåll, administration och publicering av digitala kopior av tillverkares produkter - BIM-objekt. Webbtjänsterna för digital marknad- och pre-sales som BIMobject Cloud erbjuder, kanaliseras och integreras via appar till CAD/BIM-applikationer för att skapa direkta affärsrelationer och kommunikation världen över.

BIM-objekten integreras i informationsmodellen genom hela processen och beskriver byggnaden och dess delar i detalj, därmed ökar chanserna för att bli föreskriven för de produkter som finns tillgängliga i BIMobject Cloud.

BIMobject® - Vinnare av 2013 Red Herring 100 Global

BIMobject AB (publ) - Nasdaq Stockholm First North - Ticker: BIM

https://bimobject.com    

Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: BIMobject AB via Globenewswire

Om

NASDAQ OMX
NASDAQ OMXFölj NASDAQ OMX

Skriv in din e-postadress så får du ett mejl när vi har något nytt att berätta.

Senaste pressmeddelandena från NASDAQ OMX

Hitachi Vantara Unveils New Turnkey IoT Appliance, Powered by Lumada Software19.9.2017 17:50Pressmeddelande

Hitachi IoT Appliance Accelerates the Time to Insight and Value of IoT Solution Deployments for Industrial and Commercial Enterprise Customers LAS VEGAS, Sept. 19, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hitachi Vantara, a wholly owned subsidiary of Hitachi, Ltd. (TSE:6501), today unveiled a new appliance for internet of things (IoT) deployments: Hitachi IoT Appliance, powered by Lumada, Hitachi's IoT platform. Delivered as a turnkey system, the appliance's "hyperconverged meets microservices" architecture combines Hitachi's best-in-class storage and compute with industry-leading networking technologies and comes fully integrated with Hitachi's latest Lumada software. Hitachi IoT Appliance has been fully pre-architected and pre-validated to provide a plug-and-play solution that can be easily deployed and production-ready in under an hour. This gives users the ability to more rapidly connect, monitor and extract actionable insights from their business and industrial assets. Fo

Hitachi Aims To Disrupt Industrial IoT Platform Market With New Commercial Lumada Software Stack19.9.2017 17:50Pressmeddelande

Fully Enhanced and Now Available as a Standalone Offering for IoT Developers and Architects, Hitachi's Lumada Provides an Intelligent, Composable Platform That Delivers Faster Time to Insight and Business Value for Industrial and Enterprise Customers TOKYO and LAS VEGAS, Sept. 19, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hitachi Ltd. (TSE:6501) and Hitachi Vantara, today jointly announced Hitachi's first commercial Lumada internet of things (IoT) platform offering. Now in its v2.0 release, the Lumada IoT platform has been fully updated with an elegant, portable architecture that enables it to run both on-premises or in the cloud and to support industrial IoT deployments both at the edge and in the core. The new software stack is designed to help customers quickly and easily gain insights, predictions and recommendations from their data, and can be easily adapted to support mid-to-large-scale environments. Lumada's integrated advanced analytics have also b

Hitachi Introduces Hitachi Vantara: A New Digital Company Committed to Solving the World's Toughest Business and Societal Challenges19.9.2017 17:45Pressmeddelande

Company Formed to Help Customers Achieve Unprecedented Outcomes by Tapping the Full Potential of Their Data TOKYO and LAS VEGAS, Sept.  19, 2017  (GLOBE NEWSWIRE) -- Hitachi, Ltd. (TSE:6501) ("Hitachi") today launched Hitachi Vantara, a new business entity to leverage the broad portfolio of innovation, development and experience from across Hitachi Group companies to deliver data-driven solutions for commercial and industrial enterprises. This new company will unify the operations of Hitachi Data Systems, Hitachi Insight Group, and Pentaho into a single integrated business as Hitachi Vantara to capitalize on Hitachi's social innovation capability in both operational technologies (OT) and information technologies (IT). More Than a Century of OT Expertise Combined with IT Trusted by the World's Largest Enterprises Hitachi has been a leader in OT for industries such as finance, government, manufacturing, power/energy and transportation

Sigma Designs Launches Z-Wave Smart Home Maker Challenge19.9.2017 17:00Pressmeddelande

Sigma Designs and Make: Debut Smart Home Design Mission at World Maker Faire 2017 in New York Celebrating Maker Community Creativity, Collaboration and Inspiring Z-Wave App Design    FREMONT, Calif., Sept. 19, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sigma Designs® (NASDAQ:SIGM), a leading provider of intelligent system-on-chip (SoC) solutions for Connected Smart TV platforms and Smart home IoT, and Make:, leader of the Maker movement and producer of the popular Maker Faire events, today announces a smart home Z-Wave app design contest for Makers and Developers. Sigma Designs launches the Z-Wave Smart Home Maker Challenge today in cooperation with Make: and in unison with the flag-ship World Maker Faire that takes place in New York City September 23-24th. The smart home design competition will be hosted on the all-new Maker Share community platform where participants will have the opportunity to submit their idea for a smart home application that would turn their dream sm

3Gtms Names Managing Director of EMEA19.9.2017 16:00Pressmeddelande

Chris van der Harst will lead growth of unique TMS solution SHELTON, Conn., Sept. 19, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- 3Gtms, Inc., a global provider of Tier 1 transportation management software (TMS), announced that it has named Chris van der Harst to the new position of managing director, EMEA.   In this position, van der Harst will lead 3Gtms' overseas efforts from its EMEA headquarters in Utrecht, The Netherlands. He will be responsible for growing 3Gtms' market share among 3PLs and mid-large sized shippers, as well as ensuring 3Gtms' industry-leading satisfaction rate is upheld among all customers. 3Gtms' robust TMS gives 3PLs and shippers the most powerful and intuitive system for over-the-road and intermodal freight, along with best-in-class rating and optimization. The modern design enables flexible, seamless handling of the most complicated shipping requirements, covering the complete order-to-cash process. A 30-year supply cha

Novavax Initiates Phase 1/2 Trial of NanoFlu(TM) Vaccine in Older Adults19.9.2017 15:05Pressmeddelande

Recently published NanoFlu(TM) preclinical data provide strong rationale for Phase 1/2 clinical trial based on robust antibody titers and improved protective responses against both current and drifted strains Data from trial expected by the end of 2017 GAITHERSBURG, Md., Sept. 19, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novavax, Inc., (Nasdaq:NVAX) today announced the enrollment of the first participant in a Phase 1/2 clinical trial of its nanoparticle influenza vaccine candidate including its proprietary Matrix-M(TM) adjuvant (NanoFlu(TM)) in older adults. The trial is a randomized, observer-blinded, active comparator-controlled trial in approximately 330 healthy older adults. The primary objective of the trial is to assess the safety and immunogenicity of two concentrations (15 µg or 60 µg) of NanoFlu compared to a licensed influenza vaccine, Fluzone® High-Dose (Fluzone HD).

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum