GlobeNewswire

Kallelse till årsstämma i HMS Networks AB

Dela


Aktieägarna i HMS Networks AB (publ), org. nr. 556661-8954, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 21 april 2022 klockan 10.30 i bolagets lokaler, Stationsgatan 37, Halmstad. Inregistrering för stämman börjar kl. 09.30.

Rätt att delta vid årsstämman
Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 11 april 2022, dels anmäla sitt deltagande senast onsdagen den 13 april 2022, gärna före klockan 16.00.

Anmälan ska ske via telefon 08-402 92 16, skriftligen till HMS Networks AB, ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller på www.hms-networks.com. Vid anmälan ska namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden (högst två) anges.

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Den som företräder juridisk person ska tillhandahålla kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om inte en längre giltighetstid anges i fullmakten (högst fem år). Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis ska i god tid före stämman insändas till HMS Networks AB, ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till generalmeetingservice@euroclear.com. Fullmaktsformulär finns att hämta på HMS hemsida www.hms-networks.com och på bolagets huvudkontor.

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per måndagen den 11 april 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 13 april 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av en eller två personer att justera protokollet
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av
  1. årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
  2. revisorsyttrade avseende tillämpningen av gällande riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
  3. styrelsens förslag enligt punkterna 14-17
 8. Verkställande direktörens anförande
 9. Beslut om
  1. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  2. dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer
 11. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisor
 12. Val av styrelse
 13. Val av revisor
 14. Beslut om godkännande av ersättningsrapport
 15. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 16. Beslut om styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
 17. Beslut om styrelsens förslag till (a) införande av prestationsbaserat Aktiesparprogram 2023-2026 för samtliga anställda, (b) bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier inom ramen för Aktiesparprogram 2023-2026 samt (c) överlåtelse av egna aktier till deltagare i Aktiesparprogram 2023-2026
 18. Stämmans avslutande

Valberedningens förslag
Val av ordförande vid stämman, fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer, fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisor samt val av styrelse och revisor (punkt 2 och 10-13)
2022 års valberedning, vilken består av ordförande Johan Menckel (Investment AB Latour), Staffan Dahlström (eget innehav), Patrik Jönsson (SEB Fonder), Tomas Risbecker (AMF Fonder) samt Charlotte Brogren (styrelsens ordförande) föreslår:

 • att Charlotte Brogren ska utses till årsstämmans ordförande (punkt 2);
 • att styrelsen ska bestå av sex bolagsstämmovalda ledamöter utan suppleanter, samt att ett registrerat revisionsbolag ska väljas till revisor (punkt 10);
 • att styrelsearvode ska utgå med totalt 2 025 000 kronor (1 875 000), exklusive utskottsarvode, varav styrelsens ordförande ska erhålla 675 000 kronor (625 000) och övriga bolagsstämmovalda ledamöter ska erhålla 270 000 kronor (250 000) vardera, att ersättning för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 110 000 kronor (100 000) till ordföranden och 55 000 kronor (50 000) vardera till övriga ledamöter, samt att ingen ersättning ska utgå för arbetet i övriga utskott. Till revisorn ska arvode utgå enligt godkänd räkning (punkt 11);
 • att omval ska ske av styrelseledamöterna Charlotte Brogren, Fredrik Hansson, Anders Mörck, Cecilia Wachtmeister och Niklas Edling, att nyval ska ske av Anna Kleine samt att Charlotte Brogren ska omväljas till styrelsens ordförande. Ulf Södergren har avböjt omval. (punkt 12);
 • att, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, välja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig revisor Johan Palmgren, till revisor för en mandatperiod om ett år (punkt 13).

Styrelsens förslag
Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9b)
Styrelsen föreslår att moderbolagets resultat om 422 495 tkr och balanserade vinstmedel om 192 473 tkr, totalt 614 968 tkr, disponeras så att 3,00 kronor per aktie, motsvarande totalt 139 928 tkr, utbetalas till aktieägarna och att återstående belopp överförs i ny räkning. Som avstämningsdag för utdelning föreslås måndagen den 25 april 2022. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen utbetalas genom Euroclear Swedens försorg torsdagen den 28 april 2022.

Godkännande av ersättningsrapport (punkt 14)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 15)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. I förhållande till nuvarande ersättningsriktlinjer innebär förslaget att ledande befattningshavare utöver årlig rörlig kontantersättning ska kunna erhålla en långsiktig rörlig kontantbonus (LTI-bonus) uppgående till högst 50 procent av den fasta kontantlönen per sista året i mätperioden.

Dessa riktlinjer omfattar de personer som under den tid som riktlinjerna gäller ingår i HMS Networks koncernledning. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2022. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Riktlinjernas främjande av HMS Networks affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet
HMS Networks är en marknadsledande leverantör av lösningar för industriell ICT (Information and Communication Technology). HMS industriella kommunikationsprodukter gör det möjligt för miljontals maskiner som robotar, frekvensomriktare och luftkonditionerings­utrustning att kopplas upp till olika typer av system — en nödvän­dighet för att möta framtidens krav på energieffektivitet och hållbar­het. HMS affärsstrategi består i korthet i att eftersträva lönsam till­växt inom strategiska marknader, fokusera på hållbar produktutveckling, vara en global spelare med en lokal närvaro samt ha en hållbar förädlingskedja. En framgångsrik implemente­ring av HMS affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets intres­sen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att HMS kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. Målsättningen med HMS ersättningspolicy för ledande befattningshavare är därför att erbjuda konkurrenskraftig och marknadsmässig ersättning, så att kompetenta och skickliga medarbetare kan attraheras, motiveras och behållas. Dessa riktlin­jer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en kon­kurrenskraftig totalersättning. Ytterligare information om HMS affärsstrategi finns på www.hms-networks.com/sv.

HMS har pågående långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram som har beslutats av bolagsstämman och därför inte omfattas av dessa riktlinjer. Programmen omfattar samtliga anställda i HMS och syftar till att de anställda ska få ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höjd motivation samt samhörighetskänsla med bolaget genom ett långsiktigt ägarengagemang. Programmen bidrar även till att HMS kan erbjuda en konkurrenskraftig totalersättning och därigenom skapa förutsättningar för att rekrytera och behålla kompetent personal. Prestationskraven relaterar för närvarande till vinst per aktie. Programmen uppställer vidare krav på egen investering och viss innehavstid. För mer information om dessa program se HMS hemsida www.hms-networks.com/sv.

Formerna av ersättning m.m.
Ersättningen till ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig och kan bestå av fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och andra förmåner, samt ytterligare rörlig kontantersättning vid vissa extraordinära omständigheter. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

Fast kontantlön ska fastställas med utgångspunkten att den ska vara konkurrenskraftig tillsammans med kort- och långsiktiga incitament. Den absoluta nivån ska fastställas utifrån den aktuella befattningen och den enskildes kompetens, erfarenhet och prestation. Den fasta kontantlönen ska revideras årligen. 

Rörlig kontantersättning ska baseras på förutbestämda och mätbara finansiella och icke-finansiella mål för koncernen. Mätperioden för målen för årlig rörlig kontantersättning ska vara ett år och årlig rörlig kontantersättning får uppgå till högst 50 procent av den fasta kontantlönen. Utöver årlig rörlig kontantersättning ska ledande befattningshavare kunna erhålla en långsiktig rörlig kontantbonus (LTI-bonus) uppgående till högst 50 procent av den fasta kontantlönen per sista året i mätperioden. LTI-bonusen ska baseras på uppnådda finansiella- och operativa mål, kopplade till exempelvis tillväxt- och rörelseresultat, efter en flerårig mätperiod om tre till fem år.  

Fördelningen mellan fast och rörlig kontantersättning ska stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenhet. Målen ska huvudsakligen relatera till tillväxt och lönsamhet, där relationen mellan dessa nyckeltal ska vara bestämmande för utfallet av rörlig kontantersättning. Därutöver kan även individuella mål fastställas. Målen ska vara utformade så att de främjar HMS affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att exempelvis ha en tydlig koppling till koncernens strategiska fokusområden och/eller främja befattningshavarens långsiktiga utveckling inom HMS.

För verkställande direktören ska pensionsförmåner, inklusive sjukförsäkringsförmåner, vara premiebestämda. Rörlig kontantersättning ska vara pensionsgrundande. Pensionspremien ska uppgå till högst 35 procent av den pensionsgrundande inkomsten upp till 28,5 prisbasbelopp, och högst 25 procent på överstigande lönedelar.

För övriga ledande befattningshavare ska pensionsförmåner, inklusive sjukförsäkringsförmåner, vara premiebestämda. Rörlig kontantersättning ska vara pensionsgrundande. Pensionspremien ska följa ITP1-planen och ska uppgå till högst 30 procent av den pensionsgrundande inkomsten.

Andra förmåner får innefatta bl.a. sjukvårdsförsäkring, företagshälsovård och bilförmån. Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 10 procent av den fasta kontantlönen.

Ytterligare rörlig kontantersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana extraordinära arrangemang endast görs i syfte att rekrytera eller behålla befattningshavare. Sådan ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande 50 procent av den fasta kontantlönen samt ej utges mer än en gång per år och per individ. Beslut om sådan ersättning ska fattas av styrelsen på förslag av ersättningsutskottet.

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får, såvitt avser pensionsförmåner och andra förmåner, vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt som möjligt ska tillgodoses.

Fastställande av utfall för rörlig kontantersättning m.m.
Ersättningsutskottet ska för styrelsen bereda, följa och utvärdera frågor rörande rörlig kontantersättning. När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning har avslutats ska fastställas i vilken utsträckning som kriterierna har uppfyllts. Bedömningar huruvida finansiella mål har uppfyllts ska baseras på fastställt finansiellt underlag för aktuell period. Ersättningar till verkställande direktören beslutas av styrelsen utifrån ersättningsutskottets rekommendationer. Ersättningar till övriga befattningshavare beslutas av verkställande direktören efter samråd med ersättningsutskottet.

Rörlig kontantersättning kan utbetalas efter avslutad mätperiod eller vara föremål för uppskjuten utbetalning. Styrelsen ska ha möjlighet att enligt lag eller avtal helt eller delvis återkräva rörlig ersättning som utbetalats på felaktiga grunder.

Upphörande av anställning

Ledande befattningshavare ska vara anställd tills vidare. I händelse av uppsägning ska för verkställande direktören gälla sex månaders ömsesidig uppsägningstid. Vid uppsägning av verkställande direktören från bolagets sida kan därutöver avgångsvederlag motsvarande maximalt tolv månaders fast kontantlön utgå. Andra inkomster ska inte avräknas från avgångsvederlaget. Vid uppsägning från verkställande direktörens sida ska avgångsvederlag inte utgå. Mellan bolaget och övriga ledande befattningshavarna ska gälla en ömsesidig uppsägningstid om sex månader, utan rätt till avgångsvederlag.

Ledande befattningshavare ska kunna ersättas för konkurrensbegränsande åtaganden efter anställningens upphörande, dock endast i den mån avgångsvederlag inte utgår för motsvarande tidsperiod. Sådan ersättning ska syfta till att ersätta befattningshavaren för skillnaden mellan den fasta kontantlönen vid tidpunkten för uppsägningen och den (lägre) inkomst som erhålls genom nytt anställningsavtal, uppdrag eller egen verksamhet. Ersättningen får betalas under den tid som det konkurrensbegränsande åtagandet är tillämpligt, dock som längst under en period om tolv månader efter anställningens upphörande.

Lön och anställningsvillkor för anställda
Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för HMS anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna
Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess nya riktlinjer har antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i HMS. Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna. 

Avvikelse från riktlinjerna
Styrelsen får besluta att tillfälligt avvika från riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och avsteg är nödvändigt för att tillgodose HMS långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa HMS ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avvikelse från riktlinjerna.

Aktieägarnas synpunkter
Styrelsen har inte erhållit några synpunkter från aktieägarna på riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.


Beslut om styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 16)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier i bolaget i enlighet med följande villkor:

 1. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämman 2023.

 2. Emission får ske av sammanlagt högst 2 340 943 aktier, vilket motsvarar ca 5 procent av bolagets aktiekapital.

 3. Emission får ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

 4. Emission får ske mot kontant betalning, genom kvittning eller apport.

 5. Emissionskursen ska, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fastställas på marknadsmässigt sätt. Styrelsen ska äga rätt att bestämma övriga villkor för emissionen.

Syftet med bemyndigandet, och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att möjliggöra för bolaget att helt eller delvis finansiera eller genomföra företagsförvärv med egna aktier. Det har funnits önskemål från säljare av bolag att erhålla HMS Networks‑aktier som betalning i samband med företagsförvärv, och vid förvärv av mindre entreprenörsledda företag kan det fungera som ett viktigt incitament för säljaren att erhålla aktier i HMS Networks.

Stämmans beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier kräver enligt aktiebolagslagen att aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna röstar för förslaget.

Beslut om styrelsens förslag till (a) införande av prestationsbaserat Aktiesparprogram 2023-2026 för samtliga anställda, (b) bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier inom ramen för Aktiesparprogram 2023-2026 samt (c) överlåtelse av egna aktier till deltagare i Aktiesparprogram 2023-2026 (punkt 17)

A. Införande av prestationsbaserat Aktiesparprogram 2023-2026 för samtliga anställda

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införande av nedan beskrivna Aktiesparprogram 2023-2026 till samtliga anställda, omfattande högst 75 000 aktier i bolaget, enligt följande huvudsakliga villkor:

 1. Samtliga tillsvidareanställda inom koncernen per den 31 december 2022 (uppskattningsvis ca 800 personer) kommer att erbjudas att delta i programmet. För att få delta i programmet ska deltagaren med egna medel investera minst 1 % och max mellan 3 % till 6 % (beroende på befattning, se punkt 2 nedan) av sin årliga fasta bruttolön i aktier i bolaget till marknadspris över Nasdaq Stockholm (”Sparaktier”). Anmälan om deltagande i Aktiesparprogram 2023-2026 ska ske senast den 31 december 2022. Investeringen ska ske under år 2023, och ska avse ett belopp som minst motsvarar 1 % av bruttolönen för år 2022, med möjlighet till ytterligare investering upp till fastställt tak.

 2. För ledande befattningshavare (ca 90 personer) krävs för deltagande att den egna investeringen uppgår till minst 1 % och max 6 % av bruttolönen för år 2022. För övriga anställda (ca 710 personer) krävs för deltagande att den egna investeringen uppgår till minst 1 % och max 3 % av bruttolönen för år 2022.

 3. Varje Sparaktie ger rätt till att vederlagsfritt erhålla maximal två (2) aktier i bolaget baserat på att vissa prestationsvillkor uppfylls (”Prestationsaktie”). Prestationsvillkoren är baserade på utvecklingen av vinst per aktie enligt av styrelsen fastställda mål under räkenskapsåren 2024 – 2026 ("Mätperioden"). Det prestationsmål som måste uppnås eller överträffas avser genomsnittlig årlig tillväxt för bolagets vinst per aktie under Mätperioden, varvid Prestationsaktie faller ut linjärt i intervallet mellan 0-20 % och en genomsnittlig årlig tillväxt under Mätperioden om 20 % motsvarar maximal tilldelning, dvs. två (2) Prestationsaktier. Genom kopplingen till vinst per aktie under hela mätperioden bidrar prestationsmålen till bolagets långsiktiga värdeskapande.

 4. Vid uppfyllelse av prestationsvillkoren erhålls Prestationsaktier inom 60 dagar efter dagen för offentliggörandet av bokslutskommunikén avseende räkenskapsåret 2026. Med förbehåll för sedvanliga undantag erhåller deltagaren inte Prestationsaktier om deltagaren inte förvärvar Sparaktier enligt fastställd miniminivå, inte behåller samtliga sina Sparaktier till och med den 31 december 2026, eller inte kvarstår i sin anställning eller motsvarande inom koncernen per detta datum.

 5. Ett litet antal utvalda konsulter med uppdrag av väsentlig betydelse för bolaget ska kunna erbjudas att på jämförbara villkor delta i Aktiesparprogram 2023-2026.

 6. Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av Aktiesparprogram 2023-2026 inom ramen för de ovan angivna huvudsakliga villkoren samt även ha rätt att göra de smärre justeringar av dessa villkor som kan komma att påkallas till följd av legala eller administrativa skäl. Styrelsen ska därutöver ha rätt att göra mindre justeringar av villkoren och administrationen av aktiesparprogrammet för att på ett kostnadseffektivt sätt förhålla sig till lokala regler, marknadspraxis och administrativa omständigheter i andra jurisdiktioner än Sverige .

B. Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier inom ramen för Aktiesparprogram 2023-2026

För att möjliggöra bolagets leverans av Prestationsaktier enligt Aktiesparprogram 2023-2026 föreslår styrelsen att årsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier i enlighet med följande villkor:

 1. Förvärv får ske på Nasdaq Stockholm.

 2. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2023.

 3. Det antal aktier som erfordras för leverans av Prestationsaktier till deltagare i Aktiesparprogram 2023-2026, dock högst 75 000 aktier, får förvärvas till säkerställande av sådan leverans.

 4. Förvärv får ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

 5. Betalning för förvärvade egna aktier ska erläggas kontant.

 6. Styrelsen äger besluta om övriga villkor för förvärvet.

Återköp förväntas ske vid ett eller flera tillfällen i samband med anmälnings- och investeringsperioderna under 2022 och 2023. I den mån återköp måste ske efter årsstämman 2023 för att säkerställa leverans av aktier enligt programmets maximala omfattning krävs nytt bemyndigande av kommande årsstämma avseende återköp av aktier.
C. Överlåtelse av egna aktier till deltagare i Aktiesparprogram 2023-2026

För att kunna leverera Prestationsaktier enligt Aktiesparprogram 2023-2026 föreslår styrelsen vidare att årsstämman beslutar om överlåtelse av egna aktier i enlighet med följande villkor:

 1. Överlåtelse av aktier får ske vederlagsfritt till deltagare i Aktiesparprogram 2023-2026, varvid högst 75 000 aktier får överlåtas.

 2. Rätt att vederlagsfritt erhålla aktier ska – med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – tillkomma sådana personer inom koncernen som är deltagare i Aktiesparprogram 2023-2026, med rätt för var och en av deltagarna att erhålla högst det antal aktier som följer av villkoren för Aktiesparprogram 2023-2026.

 3. Överlåtelse av aktier ska ske vederlagsfritt vid den tidpunkt och på de övriga villkor som deltagare i Aktiesparprogram 2023-2026 har rätt att tilldelas aktier.

 4. Antalet aktier som kan komma att överlåtas inom ramen för Aktiesparprogram 2023-2026 kan omräknas till följd av en mellanliggande uppdelning och sammanläggning av aktier, fondemission, företrädesemission och/eller andra liknande bolagshändelser.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att överlåta Prestationsaktier till deltagarna i Aktiesparprogram 2023-2026.

Aktier som har förvärvats av bolaget och som inte överlåts till deltagare i Aktiesparprogram 2023-2026 får överlåtas till deltagare i tidigare års aktiesparprogram eller kommande aktiesparprogram som bolagsstämman i bolaget beslutar om. Även sådana aktier som förvärvats av bolaget inom ramen för tidigare års aktiesparprogram får överlåtas till deltagare i Aktiesparprogram 2023-2026, tidigare års aktiesparprogram eller kommande aktiesparprogram som beslutas av bolagsstämman. Överlåtelse ska ske i överensstämmelse med tillämpliga regler för aktuellt aktiesparprogram.

Uppskattade kostnader
Programmet kommer att generera kostnader relaterade till tillämpning av IFRS 2 ”Aktierelaterade ersättningar” om ca 25 Mkr samt kostnader för sociala avgifter om ca 8 Mkr för de aktier som tilldelas vederlagsfritt. Den sammanlagda effekten på resultaträkningen beräknas uppgå till ca 33 Mkr, fördelade över åren 2023-2026.

Kostnaderna enligt IFRS 2 påverkar inte kassaflöde eller eget kapital under aktiesparprogrammets löptid. Anskaffningskostnaden för aktierna beräknas till ca 25 Mkr och påverkar kassaflöde och eget kapital i samband med förvärv av aktierna. De sociala avgifterna påverkar eget kapital löpande men kassaflödet först under år 2027 efter att aktierna tilldelats. Administrativa kostnader för programmet beräknas uppgå till 0,8 Mkr under programmets löptid.

Ovanstående kostnadsberäkningar baseras på antaganden om att drygt hälften av de anställda deltar i programmet, att samtliga deltagare kvarstår till programmets slut, en investeringsnivå per deltagare baserat på historiskt utfall samt ett maximalt utfall på prestationsmålen motsvarande två (2) Prestationsaktier per Sparaktie. För aktiekursen vid programmets slut har antagits en utveckling som motsvarat utfallet av prestationsvillkoret vinst per aktie.

Motiv till förslaget
Styrelsens motiv till ovanstående förslag till Aktiesparprogram 2023-2026 är att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos de anställda förväntas stimulera ett ökat intresse för bolagets verksamhet och resultatutveckling samt höja motivationen och samhörighetskänslan med bolaget. Erbjudandet och deltagande i aktiesparprogrammet ska ses som en del av det totala ersättningspaketet. Styrelsen bedömer därför att aktiesparprogrammet är fördelaktigt för bolaget och dess aktieägare. Det är styrelsens intention att årligen återkomma till årsstämman med förslag om aktiesparprogram med motsvarande villkor och effekt. För det fall att förutsättningarna för de antaganden om antal anställda som kan erbjudas att delta i aktiesparprogrammet eller i övrigt som ligger till grund för beräkningarna av programmets maximala storlek visar sig förändras, avser styrelsen att inför årsstämman 2023 återkomma med kompletterande förslag om återköp och överlåtelse av egna aktier inom ramen för Aktiesparprogram 2023-2026 för att säkerställa att samtliga anställda per den 31 december 2022 som önskar att delta i programmet kan göra det.

Effekter på nyckeltal
Antalet aktier i bolaget uppgår per dagen för styrelsens förslag till 46 818 868. Aktiesparprogram 2023-2026 antas medföra förvärv och överlåtelse av sammanlagt 75 000 aktier, vilket motsvarar ca 0,15 % av totala antalet utestående aktier och röster. Nyckeltalet vinst per aktie antas inte påverkas väsentligt.

Majoritetskrav
Beslut om styrelsens förslag under punkterna A, B och C ska fattas som ett gemensamt beslut. Förslaget förutsätter för giltigt beslut, biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar
Styrelsen och den verkställande direktören ska på årsstämman, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Tillgängliga handlingar
Årsredovisningen och revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen avseende räkenskapsåret 2021, styrelsens motiverade yttrande rörande förslaget till vinstutdelning, valberedningens motiverade yttrande och styrelsens fullständiga förslag avseende punkterna 14-17 samt revisorns yttrande om huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts, framläggs genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.hms-networks.com senast från och med den 31 mars 2022 samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. En tryckt version av årsredovisningen kan erhållas genom att skicka adressuppgifter till ir@hms.se.

Antal aktier och röster i bolaget
Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 46 818 868. Bolagets innehav av egna aktier uppgår till 176 320, vilka inte berättigar till rösträtt så länge bolaget innehar aktierna.

Behandling av personuppgifter
För information om behandling av personuppgifter, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

....................................................

Halmstad i mars 2022
HMS Networks AB (publ)
Styrelsen
För ytterligare information vänligen kontakta:
CEO Staffan Dahlström, telefon: 035-17 29 01
CFO Joakim Nideborn, telefon: 035- 710 69 83

HMS Networks AB (publ) är en marknadsledande leverantör av lösningar inom industriell informations- och kommunikationsteknologi (Industrial ICT). HMS utvecklar och tillverkar produkter under varumärkena Anybus®, Ixxat®, Ewon® och Intesis®. Utveckling sker på hu­vudkontoret i Halmstad, samt i Ravensburg, Nivelles, Igualada, Wetzlar, Buchen, Delft och Bilbao. Lokal försäljning och support sköts från säljkontor i Tyskland, USA, Japan, Kina, Singapore, Italien, Frankrike, Spanien, Nederländerna, Indien, Storbritannien, Sverige, Sydkorea och Förenade Arabemiraten (UAE), samt genom ett världsomspännande nätverk av distributörer och partners. HMS sysselsätter cirka 700 personer och omsatte 1 972 MSEK under 2021. HMS är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm, i kategorin Large Cap, Information Technology.


Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Electra Gruppen AB (publ) (u.ä.t Elon AB (publ)) offentliggör prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier på Nasdaq Stockholm i samband med apportemission16.5.2022 18:00:00 CEST | Pressmeddelande

ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 Pressmeddelande 2022-05-16 Electra Gruppen AB (publ) (u.ä.t Elon AB (publ)) offentliggör prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier på Nasdaq Stockholm i samband med apportemission Electra Gruppen AB (publ) (u.ä.t Elon AB (publ)) (”Electra” eller ”Bolaget”), offentliggör idag det prospekt som upprättats inför upptagande till handel av de nyemitterade aktierna på Nasdaq Stockholm med anledning av den apportemission genom vilken Electra förvärvar samtliga aktier i Elon Group AB (”Elon”) (”Transaktionen”). Transaktionen beskrivs närmare i Electras pressmeddelande daterat den 7 december 2021. På Electras årsstämma den 28 mars 2022 bemyndigades styrelsen att besluta om apportemissionen för att genomföra Transaktionen. Den 13 maj 2022 beslutade Electras styrelse om apportemission av 9 659 223 aktier till Elon Group Holding. Prospektet som har upprättats med anledning av upptagande till handel av de nyemitterade aktierna i samb

Stockwik förvärvar Cordinator Medical Service16.5.2022 10:00:00 CEST | Pressmeddelande

Solna den 16 maj 2022 PRESSMEDDELANDE Stockwik Förvaltning AB (publ) har ingått avtal om förvärv av Cordinator Medical Service AB (”Cordinator”). Stockwik förvärvar samtliga aktier i Cordinator. Som ett av Östergötlands ledande företag inom sitt verksamhetsområde företagshälsovård och privat sjukvård kompletterar Cordinator på ett utmärkt sätt Stockwiks övriga företag inom segmentet; TEAM Hälsa, Hela Företagshälsovård, Tjugonde Friskvård och Hälsobolaget. Med Cordinators verksamhet i Linköping och Norrköping täcker vi nu en stor del av Sverige. På Cordinators kliniker finns idag ca 30 anställda och konsulter. Verksamheten har bedrivits av Gunilla Rundqvist sedan 2004 med fokus på kvalitet och kundnöjdhet. För den senaste tolvmånadersperioden, per den 30 april 2022, uppgick Cordinators nettoomsättning till 26 MSEK. EBITDA-resultatet uppgick för motsvarande period till knappa 4 MSEK. Transaktionen sker på skuldfri basis till en EBITDA-multipel 6x. BAKGRUND OCH MOTIV Förvärvet av Cordinat

Aino Health (publ): Delårsrapport Januari-Mars 202216.5.2022 08:30:00 CEST | Pressmeddelande

Expansioner av befintliga avtal och nyemission för tillväxt Januari - Mars 2022 • Omsättningen uppgick till 5 424 (5 770) TSEK • Resultatet efter finansiella poster -3 722 (-3 570 ) TSEK • Resultatet per aktie uppgick till -0,1 (-0,2) SEK Det nya året har börjat starkt för Aino med utökat förtroende både från DHL Supply Chain och Centric vilket visar med tidigare och senare expansioner av befintliga avtal att våra kunder har ett starkt förtroende för Aino. Aino har stöttat DHL Supply Chain i Sverige med att skapa ett automatiserat och långsiktigt stöd för deras chefer med målet att öka produktiviteten, minska sjukfrånvaron samt skapa proaktiva dialoger mellan chefer och medarbetare för att öka engagemanget på arbetsplatsen. Expansionen innebär att vår SaaS kommer att inkludera hela den svenska verksamheten. Även Centric väljer att expandera användningen av vår SaaS. Vi har under flera år supporterat Centrics svenska verksamhet och de väljer nu att expandera vår SaaS-lösning även till s

Immunicum AB: Immunicum tillkännager positiva interimsresultat från ADVANCE II-studie i AML-underhållsbehandling16.5.2022 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Analys av primärstudiens effektmått slutfördes med 7 patienter som visade ett mätbar restsjukdom (MRD)-svar, varav 5 patienter konverterade från MRD+ till MRD- och 2 patienter som visade en avsevärd, minst 10-faldig, minskning av MRD efter behandling med DCP-001Efter en medianuppföljningsperiod på 14,3 månader har medianen för återfallsfri överlevnad (RFS) och total överlevnad (OS) ännu inte uppnåtts.Estimerad RFS vid 6 månader baserad på för närvarande tillgänglig data är 83,7% och estimerad 6-månaders OS är 97,0%Immunicum planerar att presentera fler uppdateringar av överlevnadsdata, inklusive RFS och OS, samt immunövervakningsdata under Q4 2022Företaget håller konferenssamtal och webbsändning i dag kl. 14:00 CET (8:00am ET, 1.00pm GMT) Immunicum AB (“Immunicum” publ; IMMU.ST), ett bioläkemedelsföretag fokuserat på behandlingar mot tumörrecidiv och svårbehandlade etablerade tumörer, tillkännagav idag uppdaterade interimsresultat från det pågående ADVANCE II kliniska test som utvärder

Fosielund Holding AB påkallar inlösen av återstående aktier i Hövding Sverige AB (publ)13.5.2022 17:45:00 CEST | Pressmeddelande

Pressmeddelande 13 maj 2022 Ej för offentliggörande, distribution eller publicering, varken direkt eller indirekt, i eller till Storbritannien, USA, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller annan jurisdiktion där offentliggörande, distribution eller publicering skulle vara olaglig eller kräva registrering eller annan åtgärd. Fosielund Holding AB påkallar inlösen av återstående aktier i Hövding Sverige AB (publ) Fosielund Holding AB, org.nr 556140-5167, (”Fosielund Holding”) har idag till styrelsen för Hövding Sverige AB (publ), org.nr 556708-0303, (”Hövding”) påkallat inlösen av återstående aktier i Hövding från de övriga aktieägarna, i enlighet med 22 kap. 1 § aktiebolagslagen. Överenskommelse om inlösen av aktierna har inte kunnat träffas med samtliga övriga aktieägare. Fosielund Holding har därför begärt att tvisten avgörs av skiljemän i enlighet med 22 kap. 6 § aktiebolagslagen. För ytterligare information, vänligen kontakta: Joel Eklund, 040-6701

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum