GlobeNewswire

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I POLYPLANK AB (PUBL)

Dela

Aktieägarna i PolyPlank AB (publ), org.nr 556489-7998, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 25 april 2023 kl 13,00 på bolagets kontor, Storgatan 123, Färjestaden, Öland.

Rätt att delta på stämman

För att äga rätt att delta på årsstämman skall aktieägare, dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 17 april 2023, och dels anmäla sitt deltagande på årsstämman senast den 21 april 2023. Anmälan kan göras per post till bolagets adress PolyPlank AB, Storgatan 123, 386 35 Färjestaden, per telefon 0485-664485 eller via e-post till ir@polyplank.se. Vid anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, registrerat aktieinnehav samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst två). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, måste för att äga rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt inregistrera sina aktier i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan registrering, s.k. rösträttsregistrering, måste vara verkställd 17 april 2023, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Ombud m m

En aktieägare som inte är personligen närvarande vid årsstämman får utöva sin rösträtt vid årsstämman genom ett ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär för detta ändamål på bolagets hemsida, www.polyplank.se. Fullmakten i original bör i god tid före årsstämman skickas till bolaget under ovanstående adress. Företrädare för juridisk person skall också skicka in en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar.

Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande till årsstämman skall ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid årsstämman genom ett ombud. Inskickat fullmaktsformulär gäller inte som anmälan till årsstämman.

Förslag till dagordning:
1.     Årsstämmans öppnande
2.     Val av ordförande för årsstämman
3.     Upprättande och godkännande av röstlängd
4.     Val av sekreterare och en eller två justeringsmän
5.     Godkännande av dagordning
6.     Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
7.     Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8.     Beslut om
a)     fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b)     disposition av bolagets vinst eller förlust enligt fastställd Balansräkning
c)     ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
9.     Fastställelse av arvoden till styrelsen och revisorer
10.     Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
11.     Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande och revisor
12.     Beslut om val av ledamöter till valberedning
13.     Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen.
14.     Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner
15.     Årsstämmans avslutande

Förslag till beslut
Punkt 2
Valberedningen föreslår ordförande Henrik von Heijne som ordförande för årsstämman.

Punkt 4
Valberedningen föreslår Marina Abrahamsson som sekreterare och Jörgen Dahl som justeringsman för årsstämman.

Punkt 8 b
Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret 2022.

Punkt 9
Valberedningen föreslår att ett och en tredjedels basbelopp skall utgå vardera till samtliga styrelseledamöter samt två basbelopp till styrelsens ordförande, att revisorernas arvode föreslås utgå enligt principen löpande räkning.

Punkt 10
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av tre ordinarie ledamöter och en suppleant samt att ett revisionsbolag utses till revisor.

Punkt 11
Valberedningen föreslår omval av ordinarie styrelseledamöterna Henrik von Heijne, Annika Fernlund och Lars Junelind samt omval av suppleanten Jörgen Dahl. Till styrelsens ordförande föreslås Henrik von Heijne. Valberedningen föreslår omval av revisor och att till revisor utses det registrerade revisionsbolaget BDO Mälardalen AB. BDO Mälardalen AB har låtit meddela att man utsett auktoriserad revisor Jörgen Lövgren till huvudansvarig revisor.

Punkt 12
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att välja följande att ingå i valberedningen, Mette Wichman och Annika Fernlund. Mette Wichman är föreslagen som sammankallande. Styrelsen föreslår att arvodet till valberedningen skall utgå med ett basbelopp att dela på.

Punkt 13
För att möjliggöra föreslaget bemyndigande om emissioner i bolaget enligt punkt 14 föreslår styrelsen följande ändring av bolagsordningen.

Nuvarande lydelse:

Ӥ4
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 250 000 och högst 5 000 000 kronor.

§5
Antal aktier skall vara lägst 100 000 000 och högst 400 000 000 aktier.”

Föreslagen lydelse:

Ӥ4
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 000 000 och högst 8 000 000 kronor.

§5
Antal aktier skall vara lägst 162 500 000 och högst 650 000 000 aktier.”.

Punkt 14
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ge styrelsen bemyndigande att, längst fram till och med nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning får även ske genom apport eller kvittning.

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra företagsförvärv samt att kunna stärka Polyplanks ekonomiska ställning vid behov, innefattande t.ex. att kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler mot betalning genom kvittning av fordringar mot bolaget. Emission ska ske på marknadsmässiga villkor med eventuellt avdrag för sådan marknadsmässig rabatt som styrelsen bedömer fordras för att emissionen skall kunna genomföras.

Upplysningar och antal aktier och röster
För giltigt beslut enligt punkt 13 krävs att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. För giltigt beslut enligt punkt 14 krävs att det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Aktieägare har rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2022 finns tillgänglig hos bolaget och kommer att skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress.

I bolaget finns 399 491 645 aktier och röster.

Färjestaden i mars 2023.
POLYPLANK AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Vd                Cay Strandén
Telefon                 070 586 92 57

Email                cay@polyplank.se

PolyPlank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser. PolyPlanks produkter har en rad. fördelar gentemot alternativen, exempelvis har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas, vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre materialkostnad sett över tiden.
PolyPlanks aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market under beteckningen POLY. Aktiens ISIN-kod är SE0005569290. Nordic CertifiedAdviser AB är bolagets CertifiedAdviser,www.certifiedadvisers.com, de kan nås på info@certifiedadviser.se och telefon +46 70 551 67 29.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

JLT Mobile Computers gör strategiskt förvärv – går in som delägare i sin australiensiska säljpartner26.5.2023 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

JLT förvärvar 33% av aktierna i Control Synergi, JLT:s återförsäljare i Australiensedan tjugo år, och skapar därmed nya expansionsmöjligheter på den australiensiska marknaden. Växjö, Sverige, 26:e maj2023 * * * JLT Mobile Computers, ledande leverantör av stryktåliga datorer för krävande miljöer, har förvärvat 33% av aktierna i sin australiensiska säljpartner, Control Synergy, med option att förvärva resterande aktier i bolaget om fem år. Huvudsakliga effekter av förvärvet Skapar expansionsmöjligheter i Australien, och på sikt i övriga APACHöjer servicenivån på den australiensiska marknadenUtökar kunskapsutbyte för att driva tillväxtFörbättrar möjligheter för kundnära produkt- och tjänsteutveckling Nya expansionsmöjligheter och höjd servicenivå Under de senaste 20 åren har Control Synergy framgångsrikt byggt upp försäljningen av JLT:s produkter i Australien. Genom förvärvet skapas nya expansionsmöjligheter, framför allt inom gruvsegmentet, men även andra segment såsom transport, lager o

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HOYLU AB (PUBL)25.5.2023 08:30:00 CEST | Pressmeddelande

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HOYLU AB (PUBL) Styrelsen i Hoylu AB (publ), org. nr 559084-6381 ("Bolaget") kallar härmed till årsstämma i Bolaget att hållas klockan 10.00, den 26 juni 2023 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Sveavägen 20, Stockholm. Inregistrering inleds från klockan 09.45. DELTAGANDE En aktieägare som vill delta på årsstämman ska: vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 15 juni 2023, och anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den 19 juni 2023, helst före kl. 16.00. Anmälan att delta på årsstämman ska ske via e-post till bolagsstamma@hoylu.com eller via post till Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB, Att: Hoylu AGM, Sveavägen 20, Box 140 55, 104 40 Stockholm. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och an

Aktia emitterade en säkerställd obligation på 500 miljoner euro24.5.2023 15:15:00 CEST | Pressmeddelande

Aktia Bank Abp Pressmeddelande 24.5.2023 kl. 16.15 Aktia emitterade en säkerställd obligation på 500 miljoner euro Aktia Bank Abp emitterade tisdagen den 23 maj 2023 en ny säkerställd obligation (covered bond) på 500 miljoner euro, som förfaller till betalning i maj 2027. Lånet prissattes 17 räntepunkter över swap-räntorna (MS +17). Aktias föregående motsvarande obligation emitterades i januari i fjol. Den slutliga orderboken innehöll teckningsanbud till ett värde av över 1,25 miljarder euro från mer än 50 olika investerare. Över hälften av anbuden kom från tyskspråkiga Europa. Cirka en tredjedel av anbuden kom från Norden, varav över hälften från finländska investerare. Teckningsanbud mottogs också bland annat från Nederländerna, Frankrike, Italien och Storbritannien. Emissionen ordnades av Danske Bank, DZ Bank, Erste Group, LBBW och Nordea. ”Jag är väldigt nöjd med emissionens slutresultat. Emissionen övertecknades med 2,5 gånger och prissattes konkurrenskraftigt, vilket är ett mycke

Elisa tar över en del av Aktias IT- och nätadministrationstjänster23.5.2023 08:15:00 CEST | Pressmeddelande

Aktia Bank Abp / Elisa Abp Pressmeddelande Publicering: 23.5.2023 kl. 9.15 Elisa tar över en del av Aktias IT- och nätadministrationstjänster Aktia Bank Abp och Elisa Abp har undertecknat ett avtal om ett långvarigt partnerskap, genom vilket Elisa i fortsättningen kommer att svara för en del av Aktias IT- och nätadministrationstjänster. Avtalet träder i kraft 1.6.2023 och har ingåtts för de fem följande åren, varefter avtalet kan förlängas. Samarbetet stöder Aktias strategiska mål på att vara den ledande kapitalförvaltarbanken i Finland. I och med ändringen övergår 22 arbetsuppgifter inom Aktias IT-tjänster och nätadministration till Elisa. De experter som ansvarar för dessa uppgifter övergår i samband med affärsöverlåtelsen som gamla anställda till Elisa Abp:s tjänst från och med 1.6.2023. ”Partnerskapet med Elisa utgör en del av genomförandet av Aktias IT-strategi. Det tryggar tillgången till och kompetensen hos kritisk IT-arbetskraft samt säkerställer å sin sida att Aktias tjänster

Aktia och Käärijä uppmuntrar barn och unga att lära sig mer om ekonomi19.5.2023 15:45:00 CEST | Pressmeddelande

Aktia Bank Abp Pressmeddelande 19.5.2023 kl. 16.45 Aktia och Käärijä uppmuntrar barn och unga att lära sig mer om ekonomi Aktia inleder ett samarbete med Käärijä, eller Jere Pöyhönen, som vann silvermedaljen i årets Eurovision.Avsiktenär att förbättra barns och ungdomars ekonomiska kunskaper. Goda kunskaper i ekonomi ärviktig medborgarkunskap som ökar jämlikheten i samhället. Att man redan som barn och ung får färdigheter i att använda och hushålla med pengar skapar en stark grund för hela livet. De praktiska ekonomikunskaperna lär man sig bäst i vardagen genom att öva på att använda pengar, och inlärningsprocessen kan vara intressant och rolig. Som kapitalförvaltarbank vill Aktia skapa välfärd för finländare och hela samhället. ”Goda kunskaper i ekonomi är viktig medborgarkunskap som ökar jämlikheten i samhället. Grunden för att kunna hantera och utveckla den egna ekonomin skapar man redan i barndomen, eftersom den förståelse man får då bidrar till att forma den egna relationen till p

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum