Ekapaif AB

Kallelse till bolagsstämma i Northern CapSek Ventures AB (publ)

Dela

Aktieägare i Northern CapSek Ventures AB kallas till årsstämma fredagen den 8 februari 2019 kl. 11.00-12.00 på IHM, Fabriksgatan 25 i Gårda, Göteborg. Inregistrering sker vid ankomst.

Deltagande och anmälan
Den som önskar deltaga ska vara införd i aktieboken. Ingen anmälan krävs.

Förslag till dagordning

1. Årsstämmans öppnande och val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövande om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om följande:
a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
b) Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
8) Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor
9) Val av styrelse och revisor.
10) Beslut om nyemission samt bemyndigande för styrelsen att besluta om ytterligare nyemission.
11) Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 1
Styrelsen föreslår att Hans-Peder Loid väljs till stämmoordförande.

Punkt 4
Styrelsen föreslår att Bo Steiner väljs till justeringsman.

Punkt 7 b
Styrelsen föreslår att bolagets resultat överförs i ny räkning.

Punkt 8
Styrelsen förslår att arvode till styrelseledamöter utgår med 2 prisbasbelopp samt till styrelsens ordförande med 3 prisbasbelopp.

Punkt 9
Valberedningen föreslår till styrelse från slutet av årsstämman till årsstämman 2020: Nyval av Peter Wendel (ordförande), Lennart Bergström (ledamot), Bo Steiner (suppleant).

Till revisor föreslås Ulf Johansson Längvik vid Frejs Revisorer AB.

Punkt 10
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en kontant nyemission om 25 000 aktier till en teckningskurs om 40 kronor per aktie, samt ett bemyndigande om ytterligare kontant nyemission och/eller apportemission upp till 125 000 aktier till en teckningskurs om lägst 40 kronor per aktie.

Övrigt
Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att hållas tillgänglig hos bolaget på Vallgatan 27, Göteborg, på bolagets hemsida (www.capsek.se), och skickas till de aktieägare som begär det senast två veckor före stämman. Dessa handlingar kommer även att läggas fram på stämman.

Nyckelord

Kontakter

Om

Ekapaif AB
Ekapaif AB

Box 111 57 Göteborg

031-20 90 00http://www.ekapaif.se

Om Northern CapSek Ventures AB
CapSek är ett nystartat investmentbolag med säte i Göteborg som ägs av Ekapaif. Bolaget kommer i huvudsak investera i onoterade techbolag som antingen står inför en börsintroduktion eller en fortsatt tillväxtresa fram till en kapital B-runda.

Om Ekapaif AB
Ekapaif driver alternativa investeringsfonder och investerar i techbolag, främst i regionerna runt Göteborg, Malmö och Oslo. Ekapaif är via styrelsearbetet en aktiv ägare som arbetar med finansieringsstrukturen och värdebyggandet i portföljbolagen.

Följ Ekapaif AB

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Ekapaif AB

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum