Kallelse till Elanders årsstämma 2021

Dela

Aktieägarna i Elanders AB (publ) kallas till årsstämma som hålls onsdagen den 28 april 2021, kl. 15.00.

Av hänsyn till den pågående pandemin har Elanders styrelse beslutat att vidta försiktighetsåtgärder i samband med årsstämman på det sättet att deltagare endast kommer att delta i stämman på distans via dator eller annan internetansluten enhet eller genom att poströsta på sätt som närmare beskrivs nedan. Detta innebär att stämman kommer att genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående.

RÄTT ATT DELTA
Rätt att delta i stämman har den som upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 20 april 2021. Dessutom måste aktieägare anmäla sitt deltagande till årsstämman enligt nedan.

 • Den som väljer att delta i, och rösta på, årsstämman online (dvs. elektroniskt deltagande) måste anmäla sig till stämman senast torsdagen den 22 april 2021.
 • Den som väljer att förhandsrösta anmäler sig genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna i avsnittet ”Poströstning” nedan så att förhandsrösten är Elanders tillhanda senast tisdag 27 april 2021.

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering, som kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering), begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast torsdagen den 22 april 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

I Elanders finns totalt 35 357 751 aktier, varav 1 814 813 A-aktier med tio röster per aktie och 33 542 938 B-aktier med en röst per aktie. Aktierna berättigar till sammanlagt 51 691 068 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

ANMÄLAN
Den som önskar delta i stämman ska anmäla sig till stämman på något av följande sätt:

 • genom inlämnande av poströstningsformulär, se nedan för mer information,
 • via Elanders hemsida www.elanders.com,
 • skriftligen per post till Elanders AB (publ), ”Årsstämma 2021”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller
 • per telefon till 08-402 91 33.

Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Anmälda stämmodeltagare kommer per post att erhålla ett deltagarkort med uppgifter för att kunna delta digitalt på distans.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande som utvisar behörig firmatecknare bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis eller motsvarande bör i god tid före stämman insändas till bolaget på adress enligt ovan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.elanders.com och kan även beställas från bolaget på ovan angivna adress.

POSTRÖSTNING
Aktieägare kan utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand via poströstning. Vid poströstning ska ett särskilt formulär användas som finns tillgängligt på www.elanders.com. Vid behov kan detta formulär skickas i pappersformat till aktieägare som så önskar. Separat anmälan behöver inte göras vid enbart poströstning utan det ifyllda och underskrivna formuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret kan skickas via e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com alternativt postas i original till Elanders AB (publ), ”Årsstämma 2021”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. För att gälla som anmälan måste det ifyllda formuläret vara Elanders tillhanda senast tisdagen den 27 april 2021. Formuläret kan också skrivas under elektroniskt med BankID på webbplatsen https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy. För att gälla som anmälan måste elektronisk underskrift vara registrerad senast tisdagen den 27 april 2021.

Om aktieägaren är en juridisk person ska formuläret skrivas under av behörig firmatecknare. Registreringsbevis eller annan behörighetshandling ska biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Om aktieägaren företräds av ombud ska fullmakt biläggas formuläret (se mer under ”Anmälan” ovan).

Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig. Ytterligare anvisningar framgår av poströstningsformuläret.

DIGITAL NÄRVARO
Aktieägare som vill delta digitalt måste anmäla detta senast torsdagen den 22 april 2021. För aktieägare som vill företrädas av ombud som deltar digitalt ska detta anmälas inom motsvarande tid och på det sätt som anges ovan. Deltagarkort kommer att skickas ut löpande per post till aktieägare och ombud efter mottagen anmälan om digital närvaro (och eventuella tillhörande behörighetshandlingar). På deltagarkortet finns instruktioner om hur inloggning sker till stämman och hur aktieägare kan göra inlägg och rösta. Aktieägare som är fysiska personer kan välja att istället få deltagarkortet via e-post genom att anmäla sig via hemsidan https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy, identifiera sig med BankID och uppge sin e-postadress.

Deltagande via digitalt förfarande administreras av Euroclear Sweden och dess underleverantör Lumi. För att möjliggöra att stämman hålls genom elektronisk uppkoppling har styrelsen med stöd av de tillfälliga lagregler som gäller under 2021 beslutat att även den som inte är aktieägare kan följa förhandlingarna vid stämman.

För att delta i stämman, gå in på Lumis webbplats https://web.lumiagm.com. Denna webbplats kan nås genom de flesta webbläsare, till exempel Internet Explorer (version 11), Edge, Google Chrome, Firefox och Safari från en dator, laptop eller annan internetansluten enhet som surfplatta eller smartphone. Deltagare kan även använda Lumis årsstämmoapp (”Lumi AGM” tillgänglig via Apple App Store eller Google Play Store).

Vid inloggning ska mötes-ID 147-384-315 anges. Därefter ska deltagaren uppge det användarnamn och lösenord som finns på deltagarkortet. Åtkomst till stämman via webbplatsen och appen är tillgänglig från kl 14.30 den 28 april 2021. Deltagare måste ha loggat in till årsstämman senast kl 15.00 den 28 april 2021 för att delta i och rösta vid stämman. Mer detaljerad information om hur deltagande på distans fungerar, innefattande bland annat röstningsförfarandet finns tillgänglig på www.elanders.com.

För att delta i stämman på distans måste deltagaren på eget ansvar tillse att denne har fungerande internetanslutning under hela årsstämman. Elanders har noggrant förberett för att möjliggöra deltagande och röstning online. Det kan dock ändå inte uteslutas att någon teknisk komplikation medför att funktionen brister. Om så sker kommer stämman att genomföras med bortseende från röster online som annars hade avgivits och även om deltagande online i övrigt inte fungerade som avsett. Det är därför viktigt att observera att den som vill vara helt säker på att kunna rösta på årsstämman bör välja att förhandsrösta. Se ytterligare information under ”Poströstning” ovan.

Aktieägare som så önskar kan poströsta och delta digitalt på distans (utan att rösta) under stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av två justerare
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Verkställande direktörens redogörelse
 8. Redogörelse för det arbete som bedrivits i styrelsen och styrelsens utskott
 9. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 10. Beslut om
  a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  b) disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
  c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer
 12. Beslut om
  a) fastställande av arvoden till styrelsen
  b) fastställande av arvoden till revisorn
 13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
  a) omval av Carl Bennet;
  b) omval av Dan Frohm;
  c) omval av Erik Gabrielson;
  d) omval av Cecilia Lager;
  e) omval av Anne Lenerius;
  f) omval av Magnus Nilsson;
  g) omval av Johan Stern;
  h) omval av Caroline Sundewall;
  i) nyval av Eva Elmstedt; och
  j) omval av Carl Bennet som styrelseordförande
 14. Val av revisor
 15. Beslut avseende valberedning
 16. Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport
 17. Stämmans avslutande

RÖSTLÄNGD (PUNKT 3)
Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av Euroclear Sweden AB, baserat på bolagsstämmoaktieboken, mottagna anmälningar och poströster samt digitalt närvarande aktieägare, ombud och biträden, och som kontrollerats av justeringspersonerna.

UTDELNING (PUNKT 10 b)
Styrelsen föreslår en utdelning för verksamhetsåret 2020 om 3,10 (0) kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås fredagen den 30 april 2021. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg onsdagen den 5 maj 2021. Sista dag för handel med bolagets aktier inkluderande rätt till utdelning är onsdagen den 28 april 2021.

STYRELSE M M (PUNKT 2 och 11 – 14)
Valberedningen, som består av Carl Bennet (Carl Bennet AB), ordförande, Hans Hedström (Carnegie Fonder), Carl Gustafsson (Didner & Gerge Fonder) samt Fredrik Karlsson (Svolder), föreslår:

 • att till ordförande vid stämman utses Carl Bennet,
 • att styrelsen ska bestå av nio ledamöter utan suppleanter,
 • att arvodet till styrelsens ledamöter ska uppgå till 4 119 000 kronor (4 322 000 kronor föregående år), att fördelas sålunda att till styrelsens ordförande utgår 760 000 kronor (730 000) och till övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget utgår 380 000 kronor (365 000) vardera, att ersättning till ordförande i revisionsutskottet utgår med 154 000 kronor (148 000), att ersättning till övriga ledamöter i revisionsutskottet utgår med 77 000 kronor (74 000) per ledamot, att ersättning till ordförande i ersättningsutskottet utgår med 80 000 kronor (76 000) samt att ersättning till övriga ledamöter i ersättningsutskottet utgår med 40 000 kronor (38 000) per ledamot,
 • att omval sker av styrelseledamöterna Carl Bennet, Dan Frohm, Erik Gabrielson, Cecilia Lager, Anne Lenerius, Magnus Nilsson, Johan Stern och Caroline Sundewall samt att nyval sker av Eva Elmstedt. Pam Fredman och Linus Karlsson har avböjt omval,
 • att till styrelsens ordförande omväljs Carl Bennet,
 • att bolaget ska ha en revisor utan suppleanter,
 • att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert, och
 • att omval sker av bolagets revisor PricewaterhouseCoopers AB.

Ledamot som föreslås för nyval

Eva Elmstedt, f. 1960
Kandidatexamen i både ekonomi och datavetenskap från Handelshögskolan i Stockholm samt USA.
Andra uppdrag: Styrelseordförande i Proact IT Group samt ledamot i styrelserna för Addtech, Arjo, Semcon och Smart Eye.
Aktieinnehav (eget och närståendes): 1 500 B-aktier.

Förslaget avseende revisor överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation.

För ytterligare information om de föreslagna styrelseledamöterna, se valberedningens förslag som finns tillgängligt på bolagets hemsida.

VALBEREDNING (PUNKT 15)
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att:

 • uppdra åt styrelsens ordförande att sammankalla en valberedning inför årsstämman 2022 bestående av styrelsens ordförande samt en representant för envar av bolagets fyra största aktieägare per den 31 augusti 2021,
 • uppdra åt styrelsens ordförande att, i samråd med representanterna för bolagets fyra största aktieägare, avgöra om någon representant i valberedningen för de mindre aktieägarna ska utses,
 • för det fall någon av de fyra största aktieägarna skulle avstå från sin rätt att utse en representant i valberedningen ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa fyra aktieägare, har det största aktieägandet i bolaget,
 • för det fall en ägarrepresentant inte längre företräder aktuell aktieägare eller annars lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, aktieägaren ska beredas tillfälle att utse en ny representant till ledamot i valberedningen,
 • för det fall en ägarrepresentant representerar en aktieägare som sålt hela eller huvuddelen av sitt aktieinnehav i Elanders, valberedningen får besluta att ledamoten ska frånträda och, om valberedningen finner det lämpligt, erbjuda annan representant för större aktieägare plats i valberedningen, samt
 • valberedningen ska fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

HANDLINGAR
Årsredovisning, styrelsens ersättningsrapport samt fullständigt beslutsunderlag i övrigt hålls tillgängligt hos bolaget på Flöjelbergsgatan 1C i Mölndal och på dess hemsida, www.elanders.com, senast tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Bolagsstämmoaktieboken kommer att tillhandahållas hos bolaget på adress enligt ovan.

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Elanders har organisationsnummer 556008-1621 och säte i Mölndals kommun.

Mölndal i mars 2021

Styrelsen för Elanders AB (publ)

Bilaga


Om

GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Kallelse till årsstämma i Eolus Vind AB (publ)16.4.2021 08:30:00 CEST | Pressmeddelande

Hässleholm den 16 april 2021 Aktieägarna i Eolus Vind AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 19 maj 2021. Styrelsen har beslutat att årsstämman ska hållas enbart genom poströstning med stöd av de tillfälliga lagregler som gäller under år 2021. Detta innebär att årsstämman kommer att genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Aktieägares utövande av rösträtt på årsstämman kan därför endast ske genom att aktieägare poströstar i den ordning som föreskrivs nedan. Ett anförande där verkställande direktören Per Witalisson kommenterar Eolus verksamhet samt adresserar eventuella inkomna frågor kommer att läggas ut på Eolus hemsida www.eolusvind.com den 19 maj 2021. Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs den 19 maj 2021 när utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt. Rätt till deltagande Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 10 maj 2021, dels anm

Infant Bacterial Therapeutics erhåller ytterligare patentskydd i Kina15.4.2021 19:00:00 CEST | Pressmeddelande

Infant Bacterial Therapeutics AB (IBT) tillkännager idag att det Kinesiska patentmyndigheten har beslutat utfärda ett godkännande av IBTs patentansökan: “A method of activating lactic acid bacteria”, vilket omfattar formuleringar av Lactobacillus reuteri inklusive IBP-9414. IBP-9414 är den läkemedelskandidat IBT utvecklar i fas III för förebyggande av nekrotiserande enterokolit hos prematura spädbarn och för förbättrat födointag hos dessa barn. Uppfinningen omfattar ett unikt sätt att aktivera bakterien och patentansökningar behandlas samtidigt i flera viktiga framtida marknader, inklusive USA och EU. IBT har sedan tidigare erhållit motsvarande patentskydd i Japan. Patentet styrker det existerande skyddet för IBTs läkemedelskandidat IBP-9414 för vilken både särläkemedelsstatus och dataskydd för biologiska produkter beviljats i USA och EU. Det kinesiska patentet sträcker sig till 2036 och IBP-9414 avses att marknadsföras i Kina när marknadsgodkännande erhållits. “Vi är mycket glada över

Nexstim Abp: Kallelse till årsstämm15.4.2021 11:00:00 CEST | Pressmeddelande

Företagsmeddelande, Helsingfors 15 april 2021 kl. 12.00 (EEST) Nexstim Abp: Kallelse till årsstämma Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”bolaget”) bjuder in till bolagets årsstämma den 11 maj 2021 klockan 12.00 (EEST). Årsstämman ordnas undantagsvis utan närvaro av aktieägarna eller deras ombud på Nexstims huvudkontor, Elimägatan 9 B (innergården), 4 våningen, 00510 Helsingfors. Bolagets styrelse har beslutat om undantagsarrangemangen för årsstämman med stöd av lagen om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, som riksdagen antog den 15 september 2020. För att begränsa spridningen av pandemin med covid-19 ordnas årsstämman utan att aktieägarna eller deras ombud är fysiskt närvarande på stämman. Detta är nödvändigt för att stämman ska kunna genomföras på ett förutsebart sätt och med hänsyn till aktieägarnas, bolagets medarbetares och andra berörda parters hälsa och säkerhet. Aktieägarna och ombuden kan delta i stämman och utöva sina rättigheter endast genom att rösta på

Saniona presenterar prekliniska resultat för SAN903 på ASPETs årsmöte för experimentell biologi 202114.4.2021 14:00:00 CEST | Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE 14 april 2021 Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, meddelar idag att bolagets vetenskapliga team kommer att presentera prekliniska resultat för SAN903 i en modell av idiopatisk lungfibros vid American Society of Pharmacology and Experimental Therapeutics (ASPET) årsmöte för experimentell biologi (EB) 2021, som kommer att hållas digitalt 27–30 april 2021. SAN903 är en ny first-in-class-hämmare av den kalciumaktiverade kaliumjonkanalen KCa3.1. Jonkanalen återfinns i immunceller och fibroblaster där den reglerar spridningen, migrationen och frisättandet av cytokiner och kollagen. Tidigare studier har indikerat att hämning av KCa3.1 kan minska inflammation och fibros i samband med olika sjukdomar. Saniona utvärderar för närvarande SAN903 i prekliniska modeller av ett flertal sällsynta inflammatoriska och fibrotiska sjukdomar och räknar med att inleda kliniska studier under första halvåret 2022. Vid ASPE

Formpipe och Danska Landbrugsstyrelsen avser att teckna ett avtal värt cirka 50 Miljoner DKK14.4.2021 09:06:00 CEST | Pressmeddelande

Mjukvaruföretaget Formpipe Software och Danska Landbrugsstyrelsen har enats om att teckna ett avtal avseende vidareutveckling av den lösning som Formpipe utvecklat för Landbrugsstyrelsens räkning sedan flera år. Avtalet kommer att löpa under två år och värdet uppskattas till cirka 50 miljoner DKK. Inom ramen för avtalet förvärvar Landbrugsstyrelsen rätten att upphandla fortsatt drift och utveckling av systemet via tredje part efter juni 2023. ”Vi har ett mycket bra samarbete med Landbrugsstyrelsen sedan många år då vi tillsammans arbetat med att utveckla det system som vår kund använder för att administrera utbetalningar av EU-bidrag till Danmarks jordbrukare. Att vi nu enats om att teckna det här avtalet innebär att samarbetet kommer att fortsätta ytterligare minst två år, vilket givetvis är mycket glädjande”, säger Christian Sundin, VD på Formpipe. Avtalet är föremål för sedvanlig avtalsspärr inom ramen för de regler som gäller vid en offentlig upphandling, vilket innebär att det kan

Elanders publicerar datum för delårsrapport januari-mars 2021 och telefonkonferens14.4.2021 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

Elanders publicerar delårsrapport för första kvartalet 2021 onsdagen den 28 april kl. 07:30 (svensk tid), följt av telefonkonferens kl. 09:30 (svensk tid) med vd och koncernchef Magnus Nilsson samt ekonomidirektör Andréas Wikner. Vi bjuder in fondförvaltare, analytiker och media att delta i telefonkonferensen. Se nedan detaljer för att delta i konferensen. Använd länken ”CLICK TO JOIN” nedan, 5-10 minuter före starttid, för att ansluta till telefonkonferensen. Du kommer att bli ombedd att ange telefonnummer och registreringsinformation. Vårt konferenssystem kommer därefter att ringa upp dig på det telefonnummer du anger och placera dig i telefonkonferensen. Observera att länken blir aktiv först 15 minuter före evenemanget. CLICK TO JOIN Använd länken ovan för det enklaste sättet att ansluta till telefonkonferensen eller använd ett av telefonnumren nedan: Sverige: +46 (0)8 5033 6546 Tyskland: +49 (0)69 2222 10763 Storbritannien: +44 (0)330 336 9401 USA: +1 929-477-0630 Kod: 111145 Agend

Immunicum AB (publ) inleder forskningssamarbete med Icahn School of Medicine vid Mount Sinai14.4.2021 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Pressmeddelande 14 april 2021 Immunicum AB (publ) inleder forskningssamarbete med Icahn School of Medicine vid Mount Sinai Immunicum AB (publ; IMMU.ST) tillkännagav idag inledandet av ett forskningssamarbete med Nina Bhardwaj, M.D., Ph.D., chef för immunterapi och medicinsk chef för vaccin och cellterapi på The Tisch Cancer Institute, Icahn School of Medicine vid Mount Sinai i New York City. Dr. Bhardwaj är ledande inom sitt område och hennes forskning har inneburit ett betydande bidrag till området för mänskliga dendritceller. Hennes translationella forskning har resulterat i utvecklingen av receptoragonist- och dendritcellbaserade vacciner för behandling av såväl cancer som infektionssjukdomar. Hon har även bedrivit banbrytande studier gällande neoantigenvacciner vid The Tisch Cancer Institute. Immunicum och Icahn Mount Sinai kommer, som en del av samarbetet, att undersöka bolagets allogena dendritiska cellterapikandidater i syfte att få ytterligare inblick i dess interaktioner med,

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum