GlobeNewswire

Kallelse till extra bolagsstämma i Elon AB (publ)

Dela

ELON AB (publ) orgnr. 556065-4054

Pressmeddelande 2022-05-31

Kallelse till extra bolagsstämma i Elon AB (publ)

Aktieägarna i Elon AB (publ), org.nr 556065-4054, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 22 juni 2022 klockan 10.00 i bolagets lokaler på Hammarby Kaj 14 i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

  • dels vara registrerad i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 14 juni 2022,
  • dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast torsdagen den 16 juni 2022.

Anmälan om deltagande kan göras skriftligen till adress Elon AB (publ), Hammarby Kaj 14, 120 30 Stockholm, via e-post: info@elongroup.se eller per telefon 0480-58 400. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Förutom att anmäla sig måste aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, begära att föras in i aktieboken i eget namn (så kallad rösträttsregistrering). Detta innebär att aktieägare i god tid före avstämningsdagen behöver meddela sin önskan härom till förvaltaren. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast torsdagen den 16 juni 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på bolagets hemsida, www.elongroup.se.

Antal aktier och röster

I bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 14 860 343 aktier. Det totala antalet röster uppgår till 14 860 343. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  3. Val av en eller två justeringsmän.
  4. Godkännande av dagordning.
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  6. Beslut om incitamentsprogram för VD och övriga ledande befattningshavare.
  7. Beslut om vinstutdelning genom efterutdelning.
  8. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman
Styrelsen föreslår styrelseordföranden Fredrik Johansson som ordförande vid stämman.

Punkt 6 – Beslut om införande av incitamentsprogram för VD och övriga ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om införande av ett incitamentsprogram genom att bolaget genomför en emission av teckningsoptioner och godkänner överlåtelse av dessa till VD och övriga ledande befattningshavare och nyckelpersoner i bolaget och dess dotterbolag på i huvudsak följande villkor.

Riktad emission av teckningsoptioner
Högst 630 000 teckningsoptioner ska ges ut.
Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt endast tillkomma Elon AB (publ), org.nr 556065-4054. Avsikten är att teckningsoptionerna ska överlåtas till VD och övriga ledande befattningshavare och nyckelpersoner i bolaget och dess dotterbolag enligt nedan. Skälet till att emissionen föreslås ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är emissionen utgör ett led i införande av incitamentsprogrammet, varigenom ledande befattningshavare ges möjlighet till en positiv utveckling i bolaget. Förekomsten av ett sådant program bedöms öka möjligheten att attrahera och behålla kvalificerade medarbetare. Teckningsoptionerna ges inte ut mot betalning.

Teckning av teckningsoptionerna ska ske på särskild teckningslista senast den 1 juli 2022. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.

Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs som motsvarar 120 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under de tio (10) handelsdagar som närmast föregår bolagsstämman. Teckningskursen ska avrundas till närmaste tiotal öre, varvid fem öre ska avrundas uppåt. Vid teckning av aktier ska den del av teckningskursen som överstiger de tidigare aktiernas kvotvärde tillföras den fria överkursfonden.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under följande perioder:

a)   tio handelsdagar från och med dagen efter offentliggörande av bolagets delårsrapport för perioden 1 mars – 30 juni 2025, dock tidigast den 18 augusti 2025 och senast den 15 september 2025; och

b)   tio handelsdagar från och med dagen efter offentliggörande av bolagets delårsrapport för perioden 1 juli – 30 september 2025, dock tidigast den 1 november 2025 och senast den 15 december 2025.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner ska ske med hänsyn till vid var tid gällande insiderlagstiftning. Om optionsinnehavare är förhindrad att teckna aktier under teckningsperioden på grund av bestämmelser i vid var tid gällande insiderlagstiftning ska styrelsen äga rätt att medge att sådan optionsinnehavare istället får teckna aktier så snart denne inte längre är förhindrad att göra det, dock senast 30 kalenderdagar efter sådant hinder har upphört.

Innehavare av teckningsoptionerna ska ha rätt att vid aktieteckning med utnyttjande av teckningsoptionerna begära att en alternativ lösenmodell tillämpas i enlighet med de fullständiga villkoren. Vid tillämpning av den alternativa lösenmodellen ska teckningskursen för varje aktie motsvara aktiens kvotvärde och teckningsoptionerna berättiga till ett omräknat, som utgångspunkt lägre, antal aktier. Teckningsoptionerna ska dock inte berättiga till mer än en (1) aktie per teckningsoption med förbehåll för eventuell omräkning i enlighet med de fullständiga optionsvillkoren.

Aktie som tillkommit på grund av nyteckning medför rätt till vinstutdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktieteckning verkställts och aktien upptagits i aktieboken genom registrering hos Euroclear Sweden AB.

Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för aktieteckning kommer bolagets registrerade aktiekapital att öka med 1 575 000 kronor.

Teckningsoptionerna ska omfattas av fullständiga villkor enligt särskild bilaga.

Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till VD och övriga ledande befattningshavare och nyckelpersoner i bolaget och dess dotterbolag

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman beslutar att godkänna att bolaget överlåter högst 630 000 teckningsoptioner enligt följande.

(a)   Kategori 1 (VD, vice VD, CFO): högst 125 000 optioner ska kunna överlåtas till respektive individ inom gruppen;

(b)   Kategori 2 (övriga medlemmar i ledningsgruppen): högst 30 000 optioner ska kunna överlåtas till respektive individ inom gruppen; och

(c)   Kategori 3 (andra nyckelpersoner): högst 20 000 optioner ska kunna överlåtas till respektive individ inom gruppen.

En teckningsberättigad kan teckna ett lägre antal teckningsoptioner än vad denne har rätt att teckna enligt ovan. Erbjudna optioner som inte förvärvas enligt ovan ska kunna överlåtas till andra deltagare i optionsprogrammet. Optionerna ska fördelas mellan de deltagare som anmält intresse för att förvärva ytterligare optioner pro rata i förhållande till antal förvärvade optioner.

Med anställd jämställs person som har träffat anställningsavtal men ännu inte tillträtt sin anställning.

Vid överlåtelse ska för teckningsoptionerna erläggas marknadsmässig premie beräknad enligt Black & Scholes optionsvärderingsmodell. Överlåtelse ska vara villkorad av att överlåtelse lagligen kan ske samt att förvärvaren ingår ett s.k. hembudsavtal med bolaget, enligt vilket förvärvaren är förpliktad att erbjuda bolaget, eller den bolaget anvisar, att förvärva teckningsoptionerna i vissa situationer.

Bindande anmälan om att förvärva teckningsoptioner ska vara Bolaget tillhanda senast den 27 juni 2022. Överlåtelse av teckningsoptioner till anvisade personer ska ske under tiden från och med registreringen av teckningsoptionerna till och med den 8 juli 2022. Styrelsen ska emellertid ha rätt att förlänga denna period.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Tidigare aktierelaterade incitamentsprogram och utspädning

Bolaget har för närvarande inget utestående aktierelaterat incitamentsprogram.
Baserat på vid tidpunkten för kallelsen antal utestående aktier kommer ett fullt utnyttjande av teckningsoptionerna i det föreslagna incitamentsprogrammet att innebära en utspädningseffekt motsvarande ca 4,1 procent av såväl aktierna som rösterna i bolaget.

Kostnader för incitamentsprogrammet och påverkan på nyckeltal

Incitamentsprogrammet är förenat med kostnader för värdering, rådgivningstjänster samt kostnader för registrering och praktisk hantering av programmet. Bolaget bedöms inte belastas med några kostnader för sociala avgifter eller motsvarande. Löpande administrationskostnader och andra kostnader är marginella. Incitamentsprogrammet förväntas få marginell effekt på Bolagets nyckeltal.

Förslagets beredning

Förslaget har beretts av ersättningsutskottet och styrelsen i samråd med externa rådgivare. Det slutliga förslaget har lagts fram av styrelsen.

Punkt 7 – Beslut om vinstutdelning genom efterutdelning

Styrelsen föreslår en efterutdelning till bolagets aktieägare om 2 kronor per aktie, totalt 29 720 686 kronor, med avstämningsdag måndagen den 27 juni 2022. Under förutsättning att bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag, beräknas utdelningen kunna utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg ca tre bankdagar efter avstämningsdagen, dvs. torsdagen den 30 juni 2022.

Per den 31 december 2021 uppgick moderbolagets fria egna kapital till 50 671 355 kronor. Vid årsstämman den 28 mars 2022 beslutades att dela ut 3 kronor per aktie motsvarande 15 603 360 kronor. Några ytterligare beslut om värdeöverföringar har inte fattats. Det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § aktiebolagslagen uppgår således till 35 067 995 kronor.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkt 6 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Upplysningar på bolagsstämman

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Tillhandahållande av handlingar

Styrelsens fullständiga förslag samt styrelsens yttrande enligt 14 kap. 8 § och 18 kap. 4 § aktiebolagslagen och redogörelse enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen, revisorsyttrande enligt 14 kap 8 § samt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen, årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2021, finns tillgängliga hos bolaget på adress Hammarby Kaj 14 i Stockholm samt på bolagets hemsida www.elongroup.se, senast tre veckor före stämman, dvs. senast onsdagen den 1 juni 2022. Kopior av handlingarna sänds kostnadsfritt till aktieägare som så begär med angivande av postadress och kommer även att finnas tillgängliga vid bolagsstämman.

__________________
Stockholm i maj 2022
Elon AB (publ)
Styrelsen

Denna information är sådan som Elon AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades, genom Anneli Sjöstedts försorg, för offentliggörande den 31:a maj 2022 kl. 15.00.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Saniona tillkännager positiva topline-resultat från Fas 1-studien med SAN71130.6.2022 16:00:00 CEST | Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE 30 juni 2022 Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling, meddelar idag att bolaget framgångsrikt har slutfört den kliniska prövningen i Fas 1 med SAN711, som är positionerad för behandling av neuropatiska smärttillstånd. Data från studien visar att SAN711 är säker och väl tolererad i alla doskohorter, och har en gynnsam absorptions- och distributionsprofil. Inga allvarliga biverkningar förekom och alla deltagare slutförde studien. Långvarig dosering med SAN711 vid en väl tolererad dosnivå om 0,8 mg två gånger dagligen medförde en receptorbeläggning över 24 timmar på mellan 50 och 72 procent, vilket bedöms leda till önskade farmakologiska effekter. Med resultaten från Fas 1-studien ligger vägen öppen för fortsatt klinisk utveckling av SAN711. Fas 1-studien inkluderade 66 friska frivilliga försökspersoner. Det primära målet med studien var att fastställa säkerhet och tolerabilitet för SAN711, vilket utvärderades genom engångsdosering med do

Inbjudan till HMS Networks telefonkonferens för det andra kvartalet 202229.6.2022 10:40:00 CEST | Pressmeddelande

HMS Networks AB (publ) offentliggör sin rapport för det andra kvartalet 2022 torsdagen den 14 juli 2022 kl. 07.30. Samma dag kl. 09.00 arrangeras en telefonkonferens för press och aktiemarknad, där VD och koncernchef Staffan Dahlström samt finanschef Joakim Nideborn presenterar rapporten. Presentationen hålls på engelska och följs direkt via telefon eller via internet. De bilder som används under presentationen kommer att finnas tillgängliga på HMS webbplats före telefonkonferensen. För att delta i telefonkonferensen, ring in eller följ webbpresentationen via länken nedan. SE: +46 8 505 163 86 UK: +44 20 319 84884 US: +1 412 317 6300 Pinkod: 5161489# Länk till webbsändningen Presentation och inspelning av telefonkonferensen kommer sedan att finnas tillgängligt på HMS webbsida. https://www.hms-networks.com/sv/aktieagare För mer information, kontakta: Staffan Dahlström, VD HMS, +46 (0)35 17 29 01 Joakim Nideborn, Finanschef HMS, +46 (0)35 710 6983 HMS Networks AB (publ) är en marknadsled

Elanders publicerar datum för delårsrapport januari-juni 2022 och telefonkonferens28.6.2022 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

Elanders publicerar delårsrapport för andra kvartalet 2022 tisdagen den 12 juli kl. 07:30 (svensk tid), följt av telefonkonferens kl. 09:30 (svensk tid) med vd och koncernchef Magnus Nilsson samt ekonomidirektör Andréas Wikner. Vi bjuder in fondförvaltare, analytiker och media att delta i telefonkonferensen. Se nedan detaljer för att delta i konferensen. Använd länken ”CLICK TO JOIN” nedan, 5-10 minuter före starttid, för att ansluta till telefonkonferensen. Du kommer att bli ombedd att ange telefonnummer och registreringsinformation. Vårt konferenssystem kommer därefter att ringa upp dig på det telefonnummer du anger och placera dig i telefonkonferensen. Observera att länken blir aktiv först 15 minuter före evenemanget. CLICK TO JOIN Använd länken ovan för det enklaste sättet att ansluta till telefonkonferensen eller använd ett av telefonnumren nedan: Sverige: +46 (0)8 5664 2754 Tyskland: +49 (0)69 22222 5195 Storbritannien: +44 (0)330 165 3641 USA: +1 646-828-8082 Kod: 767304 Agenda

Karolinska Developments portföljbolag Svenska Vaccinfabriken presenterar vetenskapliga framsteg vid internationell konferens27.6.2022 16:24:57 CEST | Pressmeddelande

STOCKHOLM, SVERIGE 27 juni 2022. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar idag att portföljbolaget Svenska Vaccinfabriken har presenterat prekliniska studiedata som indikerar att bolagets terapeutiska vaccinkandidat SVF-001 har potential att framkalla ett immunsvar i en preklinisk sjukdomsmodell av hepatit B. Resultaten presenterades den 25 juni vid EASL International Liver CongressTM 2022. Svenska Vaccinfabriken utvecklar terapeutiska proteiner och DNA-vacciner mot bland annat hepatit B. Terapeutiska vacciner har, till skillnad från förebyggande vacciner, potential att bota redan infekterade patienter. Kroniska infektioner orsakade av hepatit B-virus (HBV) är en viktig underliggande faktor till svåra leversjukdomar och cancer. Idag lever fler än 250 miljoner människor världen över med kronisk hepatit B och på grund av bristen på botemedel är behovet av effektiva behandlingar mycket stort. Ett vanligt kännetecken för kroniska hepatitinfektioner är virusets förmåga at

Arcoma vinner viktig upphandling i Finland. (MAR)27.6.2022 13:00:00 CEST | Pressmeddelande

2022-06-27 PRESSRELEASE Arcoma vinner viktig upphandling i Finland. Arcoma AB har vunnit viktig upphandlingpå upp till 6Arcoma Precision i5-system till ”HUS Medical Imaging Center” i Finland.Tre av systemen kommer att installeras under 2022 och kontraktet har en option på ytterligare tre system för installation under 2023. Det totala ordervärdet är upp till cirka 7,5MSek, beroende på tillval och optioner. Upphandlingen är vunnen av Lifemed Medical Systems som är Arcomas distributör och samarbetspartner i Finland och slutkunden är ”HUS Medical Imaging Center” som är en del av Helsingfors universitetssjukhus. "Vi är mycket glada över denna möjlighet att leverera dessa system till HUS, tillsammans med vår partner Arcoma. Ergonomi, patientsäkerhet och bra bildkvalitet var nyckelfaktorerna i detta anbud och Precision i5 är en perfekt lösning för att möta dessa behov ”, säger Mikko Isoviita, Sales Manager Lifemed Medical Systems. "Det är mycket glädjande att vi genom Lifemed vunnit denna upp

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum