KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NAXS AB (publ)

Dela

Aktieägarna i NAXS AB (publ), org.nr 556712-2972, med säte i Stockholm (”Bolaget” eller ”NAXS”), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 1 juli 2021.

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer NAXS extra bolagsstämma att genomföras genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum; det blir alltså en stämma utan fysiskt deltagande.

NAXS välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid den extra bolagsstämman genom förhandsröstning i den ordning som beskrivs nedan. Information om de vid den extra bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 1 juli 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om den extra bolagsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget begär det.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DELTAGANDE
Aktieägare som önskar delta vid den extra bolagsstämman genom förhandsröstning ska:
dels            vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 22 juni 2021,
dels            senast onsdagen den 30 juni 2021 ha anmält sitt deltagande genom att ha avgett sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken ”Förhandsröstning” nedan så att förhandsrösten är Bolaget tillhanda senast den dagen.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast torsdagen den 24 juni 2021, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

FÖRHANDSRÖSTNING
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid den extra bolagsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.naxs.se. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret måste vara NAXS tillhanda senast onsdagen den 30 juni 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till NAXS AB (publ), Att. Lennart Svantesson, Nybrogatan 8, 114 34 Stockholm. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till info@naxs.se. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Fullmaktsformulär för den som vill förhandsrösta genom ombud finns på Bolagets webbplats, www.naxs.se.

RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation och Bolagets förhållande till andra bolag inom koncernen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till NAXS AB (publ), Att. Lennart Svantesson, Nybrogatan 8, 114 34 Stockholm, eller elektroniskt till info@naxs.se, senast måndagen den 21 juni 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets kontor på Nybrogatan 8, Stockholm, och på Bolagets webbplats, www.naxs.se, senast lördagen den 26 juni 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER
Per dagen för denna kallelse finns totalt 11 152 585 aktier och röster i Bolaget. Bolaget innehar per dagen för denna kallelse inga egna aktier.

FÖRESLAGEN DAGORDNING

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Framläggande och godkännande av dagordning
 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter
 7. Fastställande av antalet styrelseledamöter
 8. Fastställande av arvoden åt styrelse
 9. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Styrelsens förslag
Punkterna 1, 2 och 6: Val av ordförande vid stämman, val av två justeringspersoner, beslut om ansvarsfrihet
Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar enligt följande.

 • Till ordförande på den extra bolagsstämman föreslås advokat Jesper Schönbeck eller den som styrelsen utser vid hans förhinder.
 • Till justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet från den extra bolagsstämman föreslås Amaury de Poret och Thomas Åkerman eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller de som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonernas uppdrag att justera protokollet från den extra bolagsstämman innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blivit rätt återgivna i protokollet från den extra bolagsstämman.  
 • Beslut att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna Tony Gardner-Hillman, Andrew Wignall, Damhnait Ni Chinneide och John Chapman för tiden från årsstämman som hölls den 11 mars 2021 till och med slutet av den extra bolagsstämman den 1 juli 2021.

Majoritetsaktieägarens förslag
Punkterna 7 – 9: Fastställande av antalet styrelseledamöter, fastställande av arvode åt styrelse, val av styrelseledamöter och styrelseordförande.

Majoritetsaktieägaren i bolaget Tomkins Square Park S.à.r.l (”Majoritetsaktieägaren”) föreslår att den extra bolagsstämman beslutar enligt följande.

 • Styrelsen föreslås, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, istället för fyra (4) bestå av fem (5) ordinarie ledamöter och inga suppleanter.
 • Arvode till styrelsen föreslås, för tiden intill slutet av nästa årsstämma vara oförändrad per ledamot (inklusive ordföranden) och, med anledning av att styrelsen utökats till att bestå av fem ledamöter istället för fyra i enlighet med föregående förslag, totalt utökas från 753 750 kronor till totalt 918 750 kronor.
 • Majoritetsägaren föreslår att stämman byter ut styrelsen i sin helhet. Till nya ordinarie ledamöter föreslås, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, nyval av Daniel Gold, Meg Eisner, Synne Syrrist, Nikolai Jebsen och Børge Johansen. Vidare föreslås nyval av Daniel Gold till styrelsens ordförande.

Information om den föreslagna nya styrelsen

Daniel Gold
Daniel Gold (född 1968) har byggt upp och varit en ledande befattningshavare i QVT Financial LP (“QVT”) sedan starten, med början genom handel för egen räkning vid Deutsche Bank A.G. Han är verkställande direktör, och CFO samt Managing Member i QVTs general partner. Daniel Gold var tidigare verkställande direktör för DB Advisors L.L.C. Han grundade också QVT-koncernen på Deutsche Bank strax efter att han började på Deutsche Bank 1992, efter att tidigare ha arbetat som mäklare för egen räkning på Daiwa Securities America och på Bear Stearns & Co. Daniel Gold har en Bachelor of Arts i fysik från Harvard College. Daniel Gold äger inte några aktier direkt i Bolaget, fast har ett ekonomiskt intresse i Majoritetaktiesägarens innehav. Daniel Gold är amerikansk medborgare och bosatt i USA.

Meg Eisner
Meg Eisner (född 1986) är delägare och CFO i QVT. Innan hon började på QVT i 2007 erhöll hon en Bachelor of Arts i International Political Economy med högsta betyg från Fordham University. Meg Eisner äger inte några aktier direkt i Bolaget, men har ett ekonomiskt intresse i Majoritetsägarens aktieinnehav. Meg Eisner har varit ordförande i Bolagets valberedning sedan 2019 som representant för QVT och Majoritetaktiesägaren. Meg Eisner är amerikansk medborgare och bosatt i USA.

Synne Syrrist
Synne Syrrist (född 1972) är en oberoende företagskonsult och har lång erfarenhet som extern styrelseledamot i både privata och publika bolag. Synne Syrrist var tidigare partner och finansanalytiker på First Securities AS. Hon sitter för närvarande i styrelsen för flera publika bolag, inklusive Awilco LNG ASA, Awilco Drilling Ltd. Och Aqualibraemar LOC ASA. Hon har en Master of Science från Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet och har kvalificerat sig som auktoriserad finansanalytiker vid Norges handelshøyskole. Synne Syrrist äger inga aktier i Bolaget. Synne Syrrist är norsk medborgare och bosatt i Norge.

Nikolai Jebsen                
Nikolai Jebsen (född 1984) är en oberoende konsult och investerare. Han var tidigare CFO i Aurora LPG, en börsnoterad leverantör av transporttjänster för gasol, från grundandet av bolaget till dess att bolaget blev uppköpt 2017. Nikolai Jebsen har lång erfarenhet inom aktie- och obligationskapitalmarknaden från sin tid hos Carnegie, Pareto och SEB, samt i att framställa officiell finansiell rapportering. Han har en kandidatexamen i finans från Handelshøyskolen BI. Nikolai Jebsen äger inga aktier i Bolaget. Nikolai Jebsen har dubbelt medborgarskap och är norsk och amerikansk medborgare, bosatt i Norge.

Børge Johansen
Børge Johansen (född 1974) är en oberoende investerare och styrelseledamot av Sector Alarm. Han har också tidigare varit CFO i Aurora LPG. Innan tiden på Aurora var Johansen ansvarig för forskning och investering inom sjöfartssektorn på Oslo Asset Management AS och Carnegie Investment Bank. Han har också flera års erfarenhet av sammanslagning och förvärv av företag och företagsfinansiering från engagemang inom Creo Advisors och Andersen Consulting. Børge Johansen äger inga aktier i Bolaget. Børge Johansen är norsk medborgare och bosatt i Norge.

Majoritetsaktieägaren har informerat Bolaget om att Synne Syrrist, Nikolai Jebsen och Børge Johansen inte är företrädare för QVT eller för Majoritetsaktieägaren, inte får någon form av ersättning eller andra förmåner från QVT (det finns inte heller något löfte om detta) och att det inte finns några familjeband mellan dem och någon av huvudmännen för QVT eller styrelseledamöter i Majoritetsaktieägaren. Var och en av Synne Syrrist, Nikolai Jebsen och Børge Johansen har suttit, sitter och/eller kan i framtiden då och då komma att sitta i styrelsen för andra bolag där QVTs förvaltade fonder har ett betydande aktieinnehav.

QVT anser att Synne Syrrist, Nikolai Jebsen och Børge Johansen är oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning samt oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare (inklusive Majoritetsaktieägaren och QVT).

Majoritetsaktieägarens förslag kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Nybrogatan 8, Stockholm och på Bolagets webbplats www.naxs.se, senast tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

För information om hur dina personuppgifter behandlas se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i maj 2021
Styrelsen för NAXS AB (publ)

Kontaktinformation
Lennart Svantesson, VD
Telefon: +46 733-110 011

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 maj 2021 kl. 16.00 CET.

Detta meddelande och ytterligare information finns tillgänglig på www.naxs.se

NAXS AB (publ)
Org.nr 556712-2972
Nybrogatan 8
114 34 Stockholm
Tel: 0766 40 00 40, E-post: info@naxs.se

NAXS är noterat på NASDAQ Stockholm. NAXS investerar huvudsakligen i private equity-fonder med nordiskt fokus men kan också göra direktinvesteringar i private equity och andra alternativa tillgångar tillsammans med fonder. NAXS kan, i begränsad omfattning, även göra andra typer av investeringar.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Immunicum presenterar data från det kliniska programmet DCP-001 vid European Hematology Association (EHA) 2021 Virtual Congress11.6.2021 09:03:00 CEST | Pressmeddelande

Immunicum presenterar data från det kliniska programmet DCP-001 vid European Hematology Association (EHA) 2021 Virtual Congress - Den pågående ADVANCE-II-studien, som utvärderar DCP-001 hos AML-patienter, närmar sig målet om 20 rekryterade patienter - Immunicum AB (publ; IMMU.ST) presenterar idag kliniska data som visar DCP-001: s förmåga att inducera immunsvar mot ett brett spektrum av tumörassocierade antigener hos patienter med akut myeolisk leukemi (AML), samt prekliniska resultat av förbättrad effekt vid kombination av DCP -001 med etablerade AML-behandlingar, vid EHA 2021 Virtual Congress, som hålls 9–17 juni 2021. Sammanfattningen av dessa presentationer har kommunicerats tidigare. E-posters finns att tillgå på såväl konferensens som företagets webbplats. "De data som presenteras vid EHA-konferensen styrker vår uppfattning om att DCP-001 potentiellt kan förbättra den dåliga behandlingsprognosen för AML-patienter genom varaktig tumörkontroll och förlängd klinisk remission", säger

Bilia expanderar den viktiga däckaffären genom förvärv av City Däck Öresund AB i södra Sverige10.6.2021 12:30:00 CEST | Pressmeddelande

Bilia har idag träffat avtal om att förvärva City Däck Öresund AB, ett bolag som bedriver försäljning av däck och fälgar samt tillhörande tjänster för däck som till exempel däckmontering, däckhotell, däckbyte, fälgrenovering och hjulinställning. Bolaget har agentur för ett däckvarumärke i Sverige. Verksamheten bedrivs på två anläggningar; i Malmö och i Vellinge. Tillträdet sker idag den 10 juni 2021. Verksamheten som förvärvas redovisade för de senaste två åren en genomsnittlig omsättning på cirka 55 Mkr, med en genomsnittlig rörelsemarginal om cirka 12 procent. Antalet anställda är cirka 20 personer. Verksamhetens sysselsatta kapital plus överenskomna övervärden uppgår till 55 Mkr, vilket kommer att öka Biliakoncernens sysselsatta kapital och nettolåneskuld. Per Avander, Bilias VD och koncernchef, kommenterar: ”Jag är glad att Bilia genom förvärvet av City Däck Öresund AB kan expandera den strategiskt viktiga däckaffären till ett för Bilia nytt och bredare kundsegment. Framöver kommer

Karolinska Developments portföljbolag Biosergen tillförs SEK 50 miljoner genom en fulltecknad företrädesemission och förbereder notering10.6.2021 10:48:12 CEST | Pressmeddelande

STOCKHOLM, SVERIGE 10 juni 2021. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar idag att portföljbolaget Biosergen AB har genomfört en fulltecknad företrädesemission av units bestående av en aktie och en teckningsoption. Som del av nästa steg i Biosergens utveckling pågår nu förberedelserna för en notering av bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm vilken förväntas ske den 24 juni 2021. Intäkterna från kapitalresningen kommer att användas för att finansiera starten av bolagets kliniska prövningar av sin antifungala läkemedelskandidat BSG005 med ambitionen att ansöka om marknadsgodkännande i USA och Europa i slutet av 2025. Biosergen utvecklar BSG005, en antifungal läkemedelskandidat som har visat bred potential i flera prekliniska forskningsstudier. Naturligt förvärvade och sjukhusförvärvade systemiska svampinfektioner orsakar årligen fler än 1,5 miljoner dödsfall och behovet av nya och effektiva läkemedel är således stort. Biosergens antifungala läk

Arcoma får första order på nya produkten OMNERA 500A.10.6.2021 10:00:00 CEST | Pressmeddelande

2021-06-10 PRESSRELEASE Arcoma får första order på nya produkten OMNERA 500A. Canon Medical Systems USA lägger första ordern på nya produkten OMNERA 500A. OMNERA 500A är ett nytt röntgensystem utvecklat med fokus på effektiva arbetsflöden, säkerhet och enkelt handhavande. Systemets ergonomiska design förenklar och optimerar snabb positionering och är noggrant framtagen för att underlätta desinficering. OMNERA 500A är utrustad med den senaste skärmtekniken och ett nytt användargränssnitt vilket skapar enkelhet och effektivitet för användaren. Ett nytt väggstativ med motoriserad vinkling vilket förenklar positionering och ett uppdaterat röntgenbord som förbättrar patient- och användarupplevelse. Ordern är lagd av Canon Medical systems USA som är Arcomas partner i USA och kommer levereras i Juni 2021. "Det är glädjande att få igång försäljningen av vår nya produkt OMNERA 500A på den amerikanska marknaden. USA är en stor, viktig och central marknad i vår fortsatta tillväxt. Vi ser nu fram

Systemair AB delårsrapport Q4 2020/2110.6.2021 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Pressmeddelande 10 juni 2021 Fjärde kvartalet, februari – april 2021 Nettoomsättningen ökade med 8,7 procent till 2 208 Mkr (2 031).Den organiska tillväxten uppgick till 17,1 procent (-6,8).Justerat rörelseresultat uppgick till 209 Mkr (94). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 173 Mkr (56) varav nedskrivningar av goodwill uppgick till -36 Mkr (-38).Justerad rörelsemarginalen uppgick till 9,4 procent (4,6).Resultat efter skatt uppgick till 116 Mkr (-2).Resultat per aktie uppgick till 2,22 kr (-0,02).Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 229 Mkr (40). Helåret, maj 2020 – april 2021 Nettoomsättningen minskade med 4,4 procent till 8 519 Mkr (8 915) till följd av Covid-19 pandemin men även valutaeffekter om -7,1 procent.Den organiska tillväxten uppgick till 2,1 procent (1,2).Justerat rörelseresultat uppgick till 723 Mkr (664). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 677 Mkr (626) varav nedskrivningar av goodwill uppgick till -46 Mkr (-38).Justerad rörelsemarginal uppgick ti

Sinch AB (publ): Sinch ingår avtal att förvärva MessageMedia för ökad tillväxt med små och medelstora företagskunder9.6.2021 11:15:00 CEST | Pressmeddelande

Stockholm, Sverige – Sinch AB (publ) – XSTO: SINCH Sinch AB (publ), en ledande global leverantör av molntjänster för kundinteraktion via mobilen, har ingått ett bindande avtal att förvärva MessageMedia, vilket är en ledande leverantör av mobila meddelandetjänster för små och medelstora företag i USA, Australien, Nya Zeeland och Europa. Köpeskillingen uppgår till 1,3 miljarder USD på kassa- och skuldfri basis, varav Sinch betalar 1,1 miljarder USD kontant och resterande del genom 1 128 487 nya aktier i Sinch. Med gårdagens valutakurs där USD/SEK är 8,27 motsvarar detta en sammanlagd köpeskilling om 10 745 miljoner SEK. MessageMedia erbjuder en webbaserad SaaS-mjukvara som gör det enkelt för företag att använda interaktiva meddelandetjänster utan att programmera eller hantera API:er. Marknadsföring och försäljning sker online genom en högautomatiserad och skalbar teknikplattform som är skräddarsydd för att möta behoven hos små och medelstora företag. MessageMedia har över 60 000 företags

Sinch AB (publ): Sinch presenterar förändrad skuldsättningspolicy9.6.2021 11:15:00 CEST | Pressmeddelande

Stockholm, Sverige – Sinch AB (publ) – XSTO: SINCH Styrelsen för Sinch AB (publ) presenterar idag en förändring i företagets skuldsättningspolicy. Den nya policyn är: Sinchs målsättning är att nettoskuldsättningen över tid skall understiga 3,5 gånger justerad EBITDA (mätt på rullande tolv månader). Ordvalet 'över tid' innebär att bolagets skuldsättning tillfälligt kan överstiga det fastlagda målet under en period direkt efter ett företagsförvärv. Före dagens förändring var målsättningen att nettoskuldsättningen över tid skall understiga 2,5 gånger justerad EBITDA (mätt på rullande tolv månader). Sinchs övriga finansiella mål kvarstår oförändrade: Tillväxt i justerad EBITDA per aktie skall vara 20 procent per år.Utdelningspolicy: Styrelsen ser fortsatt goda tillväxtmöjligheter genom förvärv under de närmaste åren och föreslår därför att bolagens vinstmedel främst skall återinvesteras. Oscar Werner, vd, kommenterar den förändrade policyn: "Sinch har gjort en rad framgångsrika förvärv som

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum