NASDAQ OMX

Karolinska Development publicerar delårsrapport för januari - september 2017 och redovisar positivt kvartalsresultat

Dela

STOCKHOLM den 31 oktober 2017. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) publicerar idag sin delårsrapport för januari - september 2017. Detta är första gången sedan 2014, då Karolinska Development implementerade sin nya strategi, som bolaget uppvisar ett positivt kvartalsresultat.  Bolaget kommer att hålla en telekonferens och webbpresentation den 31 oktober klockan 14.00 CET - se ytterligare information nedan. Den fulla rapporten är tillgänglig på bolagets hemsida.

"Det är glädjande att Karolinska Development börjar se effekterna av det strategiskifte som genomfördes under 2014. Vi har levererat ett positivt kvartalsresultat och våra portföljbolag står välrustade för att exploatera de fas II-resultat som förväntas bli tillgängliga under 2018. Under det gånga kvartalet har värdet av Karolinska Developments portfölj ökat med SEK 229 miljoner, främst till följd av det positiva utfallet i Umecrine Cognitions fas Ib-studie och börsintroduktionen av Xspray Pharma", säger Viktor Drvota, VD, Karolinska Development.

Höjdpunkter under tredje kvartalet 2017

 • Karolinska Development uppvisar ett positivt kvartalsresultat för första gången sedan bolagets strategiskifte 2014.
 • Karolinska Development redovisar ökningen av värdet på innehavet i Umecrine Cognition som en följd av bolagets positiva fas 1b-data (oktober 2017).
 • Umecrine Cognition presenterade positiva fas 1b-data för sin läkemedelskandidat GR3027, vilken utvecklas för behandling av hepatisk encefalopati (september 2017).
 • BioArctic meddelade att man avser genomföra en notering av bolagets B-aktier på Nasdaq First North Stockholm (september 2017).
 • Xspray Pharma AB noterades på Nasdaq First North Stockholm. När Karolinska Development i september 2015 avyttrade sitt innehav i Xspray till nya ägare säkrade man samtidigt rätten att vid en börsnotering erhålla 3,74 procent av antalet aktier efter noteringen genom ett så kallat earn-out agreement. Baserat på aktiekursen den 30 september 2017 motsvarar värdet av dessa aktier, samt Karolinska Development's andel av KCIF Co-Investment Fund KB's andel, SEK 16,2 miljoner, vilket resulterar i en motsvarande ökning av Karolinska Developments portföljvärde (september 2017).
 • Aprea Therapeutics inkluderade den första patienten i en fas Ib/II-studie med läkemedelskandidaten APR-246 i patienter med platinumresistent höggradig serös äggstockscancer (HGSOC) (augusti 2017).
 • Karolinska Development utsåg Fredrik Järrsten till Finanschef. Fredrik Järrsten tillträder tjänsten under senare delen av 2017. Han ersätter Christian Tange, som efter fyra år på Karolinska Development har valt att ta sig an andra utmaningar. Tange blir kvar i bolaget under en period efter det att Järrsten har tillträtt för att säkra en ordnad överlämning (augusti 2017).

Väsentliga händelser efter bokslutsdagen

 • Aprea Therapeutics erhöll den sista tranchen om SEK 188 miljoner i den totala finansieringen om SEK 437 miljoner från 2016. Aprea meddelar också att bolaget inkluderat den första patienten i fas Ib/II-studie i esofagus cancer (oktober 2017).

 • Umecrine Cognition meddelade att man säkrat finansiering om SEK 20 miljoner för en explorativ fas IIa-studie med bolagets läkemedelskandidat GR3027 inom ytterligare ett indikationsområde; idiopatisk hypersomni. (oktober 2017).
 • BioArctic noterades på Nasdaq First North Stockholm. Baserat på erbjudet pris vid noteringen den 12 oktober värderas Karolinska Developments innehav till SEK 48 miljoner, vilket motsvarar 80 gånger investeringen (oktober 2017).
 • Karolinska Development och KCIF Co-Investment Fund KB avyttrade sina innehav i Xspray Pharma AB vilket inbringade totalt SEK 13,3 miljoner till Karolinska Development (oktober 2017).

Finansiell sammanfattning

 • Karolinska Development uppvisar ett positivt kvartalsresultat för första gången sedan bolagets strategiskifte 2014. Nettovinsten uppgick till SEK 194,1 miljoner (förlust med SEK 17,9 miljoner under tredje kvartalet 2016). Vinsten per aktie var SEK 3,0 (SEK -0,3 under tredje kvartalet 2016).
 • Resultatet av förändringen i portföljens verkliga värde uppgick till SEK 212,2 miljoner. Ökningen beror huvudsakligen på uppvärderingen av innehavet i Umecrine Cognition till följd av de positiva resultaten från den fas Ib-studie som presenterades under kvartalet, samt på börsintroduktionen av Xspray Pharma.
 • Portföljens totala verkliga värde uppgick till SEK 674,0 miljoner i slutet av september 2017, en ökning från SEK 445,0 miljoner i slutet av juni 2017.
 • Omsättningen uppgick till SEK 0,5 miljoner under tredje kvartalet 2017 (SEK 0,4 miljoner under tredje kvartalet 2016).
 • Karolinska Developments investeringar i portföljbolag under det tredje kvartalet uppgick till SEK 17,1 miljoner. De totala investeringarna i portföljbolagen, tillsammans med andra specialiserade life science-investerare, under tredje kvartalet uppgick till SEK 21,4 miljoner.
 • Likvida medel minskade med SEK 23,7 miljoner under tredje kvartalet och uppgick till SEK 165,4 miljoner per den 30 september 2017.
 • Moderbolagets egna kapital uppgick till SEK 235,1 miljoner i slutet av september 2017.

Telekonferens och Webbpresentation

Bolaget håller en telekonferens och webbpresentation 31 oktober klockan 14.00 CET. Vänligen ring in på något av följande telefonnummer några minuter före telefonkonferensens start:

 • Från Sverige: +46 (0) 8 505 564 74
 • Från USA: +1 855 753 22 30
 • Från Storbritannien: +44 (0) 20 336 453 74

Webbpresentationen kan samtidigt nås från:
https://edge.media-server.com/m6/p/95yxnc6z

Presentatör: Viktor Drvota, VD.


För ytterligare information, vänligen kontakta
:

Viktor Drvota, VD, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

Christian Tange, finansdirektör, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 712 14 30, e-mail: christian.tange@karolinskadevelopment.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB
Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom sektorn, För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av professionella life science-investerare.

Karolinska Developments portfölj består av nio bolag inriktade på att utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.  

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till ett starkt globalt nätverk.

För mer information: www.karolinskadevelopment.com.

Denna information är sådan information som Karolinska Development AB (publ) (Nasdaq Stockholm: KDEV) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom Viktor Drvota för offentliggörande den 31 oktober klockan 08:00. 
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Karolinska Development AB (publ) via Globenewswire

Om

NASDAQ OMX
NASDAQ OMXFölj NASDAQ OMX

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från NASDAQ OMX

BIMobject AB: Kallelse till extra bolagsstämma den 5 september 2018. Patrick Söderlund och Hjalmar Winbladh föreslås som nya styrelseledamöter i BIMobject AB. Split 2:1 föreslås.15.8.2018 15:30Pressmeddelande

Aktieägare representerande cirka 49 procent av rösterna i BIMobject AB har meddelat att de föreslår att Hjalmar Winbladh och Patrick Söderlund väljs till nya styrelseledamöter vid en extra bolagsstämma onsdagen den 5 september 2018. Ben O'Donnell lämnar sitt uppdrag som styrelseledamot i samband med den extra bolagsstämman. Styrelsen kommer därefter att bestå av Stefan Larsson (VD), Anders Wilhjelm (ordförande), Johannes Reischböck, Philippe Butty, Hjalmar Winbladh och Patrick Söderlund. Vidare föreslås ändrad ersättning till styrelsen. Nytt arvode utgår med 800 000 kronor, fördelat mellan styrelseordförande och Söderlund om 400 000 kronor vardera. Styrelsen föreslår även att stämman beslutar om aktieuppdelning av befintliga utestående aktier i förhållande 2:1. Patrick Söderlund, född 1973 och svensk medborgare, är Chief Design Officer samt Executive Vice President på Electronic Arts. I denna roll leder han utvecklingen av bolagets tekniska innovationer och bolagets marknadsföringsteam

BIMobject AB: Notice to attend Extraordinary General Meeting on September 5, 2018. Patrick Söderlund and Hjalmar Winbladh proposed as new Board Members in BIMobject AB. A split 2:1 is proposed.15.8.2018 15:30Pressmeddelande

Shareholders representing approximately 49 percent of the votes in BIMobject AB have announced that they propose that Hjalmar Winbladh and Patrick Söderlund are appointed new Board Members at an Extraordinary General Meeting to be held on Wednesday September 5, 2018. Ben O'Donnell resigns as Board Member in connection with the Extraordinary General Meeting. The Board will thereafter be composed of Stefan Larsson (CEO), Anders Wilhjelm (Chairman), Johannes Reischböck, Philippe Butty, Hjalmar Winbladh and Patrick Söderlund. Furthermore, a change in remuneration to the Board is proposed. The new Board fee totals SEK 800,000 and is to be divided between the Chairman and Söderlund with SEK 400,000 each. The board also proposes that the General Meeting resolves to split the company's shares 2:1. Patrick Söderlund, born in 1973 and a Swedish citizen, is Chief Design Officer and Executive Vice President at Electronic Arts. In his present role he manages the development of technology innovation

BIMobject AB: Offentliggörande av delårsrapport april - juni 201815.8.2018 08:00Pressmeddelande

Den fullständiga rapporten finns även tillgänglig på bolagets hemsida (info.bimobject.com). Andra kvartalet 2018 Faktureringen ökade med 83 procent och uppgick till 33 MSEK (18). Koncernens nettoomsättning ökade med 75 procent och uppgick till 28 MSEK (16). Fördelning mellan projekt och webservices (prenumerationer) var 40/60 procent (60/40). Bruttomarginalen ökade till 86 procent (81). Koncernens rörelseresultat förbättrades och uppgick till -15 MSEK (-17). Resultat per aktie uppgick till -0,29 SEK (-0,31) före utspädning. Kassaflödet från löpande verksamheten uppgick till -18 MSEK (-15). Ackumulerat antal användare ökade och uppgick till cirka 845 000. Ackumulerat antal nedladdningar uppgick till 25,5 miljoner. Antalet tillverkare uppgick till 1230. Styrelsen beslutade att påbörja processen för notering av bolaget vid Nasdaq Stockholm. Viktiga händelser andra kvartalet BIMobject ingår samarbete med Pipe Retail Solution för att effektivisera digital butiksplanering. BIMobject tecknar

BIMobject AB: Interim Report April - June 201815.8.2018 08:00Pressmeddelande

Second quarter 2018 Billing increased by 83 percent to SEK 33 (18) million. The Group's net sales increased by 75 percent to SEK 28 (16) million. The distribution between projects and web services (subscriptions) was 40/60 (60/40) percent. The gross margin increased to 86 (81) percent. The Group's operating profit improved to SEK -15 (-17) million. Basic earnings per share amounted to SEK -0.29 (-0.31). Cash flow from operating activities was SEK -18 (-15) million. The accumulated number of users increased to approximately 845,000. The accumulated number of downloads amounted to 25.5 million. The number of manufacturers was 1,230. The Board decided to initiate the process of listing the Company on Nasdaq Stockholm. Significant events during the second quarter BIMobject forms strategic partnership with Pipe Retail Solution to streamline digital planning of retail spaces. BIMobject signs Letter of Intent with leading US 3D media company Matterport. CEO's comments EQT Ventures' investment

Immunicum AB (publ) to Present Preclinical Data on Ilixadencel in Combination with CPIs and Immune Enhancers at ESMO 2018 Congress13.8.2018 08:00Pressmeddelande

Press Release 13 August 2018 Immunicum AB (publ) to Present Preclinical Data on Ilixadencel in Combination with CPIs and Immune Enhancers at ESMO 2018 Congress Immunicum AB (publ; IMMU.ST) announced today that the company will present a poster on its lead development candidate, ilixadencel, at the European Society for Medical Oncology (ESMO) 2018 Congress, held October 19-23, 2018 in Munich, Germany. Immunicum will announce the complete data through a press release following the presentation. The poster abstract will also be published in the ESMO 2018 Congress Abstract Book, a supplement to the official ESMO journal, Annals of Oncology. Poster Information: Title: Intratumoral administration of pro-inflammatory allogeneic, "off-the-shelf", dendritic cells in combination with anti-PD-1 or anti-CD137 has a synergistic anti-tumor effect Presentation Number: 440P Presenter: Dr. Alex Karlsson-Parra, Chief Scientific Officer Date & Time: Monday, October 22, 2018; 12.45 - 13.45 CET Location: H

Immunicum AB (publ) presenterar prekliniska data för ilixadencel i kombination med checkpointhämmare och immunaktiverare på 2018 års ESMO-kongress13.8.2018 08:00Pressmeddelande

Pressmeddelande 13 augusti 2018 Immunicum AB (publ) presenterar prekliniska data för ilixadencel i kombination med checkpointhämmare och immunaktiverare på 2018 års ESMO-kongress Immunicum AB (publ; IMMU.ST) tillkännagav idag att bolaget kommer att presentera en poster om sin ledande produktkandidat, ilixadencel, på 2018 års kongress för European Society for Medical Oncology (ESMO) , som hålls den 19-23 oktober 2018 i München i Tyskland. Immunicum kommer att offentliggöra fullständiga data i ett pressmeddelande som följer efter presentationen. En sammanfattning av postern kommer också att publiceras i ESMO 2018 Congress Abstract Book, ett komplement till ESMO:s officiella årsbok, Annals of Oncology. Posterinformation: Titel: Intratumoral administration of pro-inflammatory allogeneic, "off-the-shelf", dendritic cells in combination with anti-PD-1 or anti-CD137 has a synergistic anti-tumor effect (Intratumoral administration av pro-inflammatoriska allogena dendritiska celler som kan lagr

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum