Kinnevik: Kallelse till årsstämma

Dela

Aktieägarna i Kinnevik AB (publ) (”Kinnevik”) kallas härmed till årsstämman 2020 måndagen den 11 maj 2020 kl. 10.00 på Hotel At Six, Brunkebergstorg 6 i Stockholm. Registrering för årsstämman kommer att ske från kl. 9.30.

Årsstämman hålls för att:

  • välja totalt sju (7) styrelseledamöter och bland dessa en styrelseordförande för en period om ett år – samtliga nuvarande styrelseledamöter föreslås för omval, Cecilia Qvist föreslås som ny styrelseledamot och Dame Amelia Fawcett föreslås fortsätta som styrelsens ordförande,
  • godkänna nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare,
  • godkänna Kinneviks långsiktiga aktieincitamentsprogram 2020, innefattande bland annat beslut om ändring av Kinneviks bolagsordning och beslut om överlåtelse av incitamentsaktier till deltagarna i programmet,
  • bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av egna aktier,
  • besluta om ändring av bolagsordningen, och
  • behandla övriga frågor som ska tas upp vid en årsstämma enligt aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning eller som i övrigt är lämpliga att behandla vid årsstämman.

Kallelsen, inklusive styrelsens och valberedningens fullständiga förslag och handlingar för årsstämman är bifogade till detta pressmeddelande. Kallelsen finns också tillgänglig på Kinneviks hemsida www.kinnevik.com under rubriken "Bolagsstämma" (som finns under avsnittet "Bolagsstyrning").

Deltagande

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:

  • vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken tisdagen den 5 maj 2020, och
  • anmäla sin avsikt att delta senast tisdagen den 5 maj 2020.

Anmälan kan göras på Kinneviks hemsida www.kinnevik.com under rubriken ”Bolagsstämma” (som finns under avsnittet ”Bolagsstyrning”), på telefon 08 402 91 36 eller per post genom att skicka ett brev till Kinnevik AB, ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare ska i anmälan ange sitt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och eventuella biträden.

Med anledning av utbrottet av det nya coronaviruset och COVID-19 och för Kinneviks aktieägares säkerhet, uppmanar Kinnevik alla aktieägare att inte delta personligen vid årsstämman. Aktieägare ombes istället att delta via ombud eller att rösta på distans genom poströstning. Mer information om fullmaktstjänster och poströstning finns tillgängligt på Kinneviks hemsida www.kinnevik.com under rubriken ”Bolagsstämma” (som finns under avsnittet ”Bolagsstyrning”) senast från och med den 15 april 2020.

Föreslagen dagordning och fullständiga förslag

Styrelsen föreslår följande dagordning till årsstämman 2020:

1.                 Årsstämmans öppnande.

2.                 Val av ordförande vid årsstämman.

3.                 Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.                 Godkännande av dagordning.

5.                 Val av en eller två justeringsmän.

6.                 Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.

7.                  Framläggande av moderbolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

8.                 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

9.                 Beslut om dispositioner beträffande Kinneviks vinst enligt den fastställda balansräkningen.

10.             Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

11.              Bestämmande av antalet styrelseledamöter.

12.             Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn.

13.              Val av styrelseledamöter:

(a)              Susanna Campbell (omval, valberedningens förslag),

(b)              Dame Amelia Fawcett (omval, valberedningens förslag),

(c)              Wilhelm Klingspor (omval, valberedningens förslag),

(d)              Brian McBride (omval, valberedningens förslag),

(e)              Henrik Poulsen (omval, valberedningens förslag),

(f)               Charlotte Strömberg (omval, valberedningens förslag), och

(g)              Cecilia Qvist (nyval, valberedningens förslag).

14.             Val av styrelseordförande.

15.              Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

16.             Beslut om långsiktigt aktieincitamentsprogram för 2020, innefattande beslut om:

(a)              antagande av programmet,

(b)              ändring av bolagsordningen,

(c)              bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av incitamentsaktier,

(d)              bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av incitamentsaktier, och

(e)              överlåtelse av egna incitamentsaktier till deltagarna i programmet.

17.              Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna B-aktier för att täcka kostnader för tidigare beslutade långsiktiga incitamentsprogram.

18.             Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna stamaktier.

19.             Beslut om ändring av bolagsordningen.

20.             Beslut om aktieägaren Thorwald Arvidssons förslag (a)-(e).

21.             Årsstämmans avslutande.

Särskilda åtgärder med anledning av utbrottet av det nya coronaviruset och COVID-19

Den fortsatta spridningen av det nya coronaviruset och COVID-19 är alltjämt svår att med någon säkerhet bedöma. Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande har den svenska regeringen infört restriktioner mot att hålla allmänna sammankomster med fler än 50 personer. Kinnevik värnar om våra aktieägares hälsa och kommer att iaktta vid var tid gällande restriktioner och begränsningar. Om antalet personer på plats vid årsstämman riskerar att överstiga de vid tidpunkten för stämman gällande restriktionerna och begränsningarna av sammankomster, kan Kinnevik komma att flytta fram årsstämman till ett senare tillfälle. Som en försiktighetssåtgärd har Kinnevik även, i samråd med expertis och efter inkomna synpunkter från oroliga aktieägare, beslutat att vidta särskilda åtgärder vid årsstämman 2020. De särskilda åtgärderna inkluderar, bland annat, att Kinneviks VD, Georgi Ganev, styrelseordförande, Dame Amelia Fawcett, och ordförande i valberedningen, Cristina Stenbeck, inte kommer vara på plats för att hålla sina sedvanliga anföranden vid årsstämman samt att ingen förtäring eller dryck kommer att erbjudas.

Kinnevik följer noga effekterna av utbrottet av det nya coronaviruset och COVID-19 i Sverige, och kan i händelse av uppdaterade instruktioner eller rekommendationer från regeringen eller andra relevanta myndigheter komma att besluta om att vidta ytterligare försiktighetsåtgärder i samband med årsstämman 2020. Information och uppdateringar avseende de särskilda åtgärderna finns tillgängligt på Kinneviks hemsida www.kinnevik.com under rubriken ”Bolagsstämma” (som finns under avsnittet ”Bolagsstyrning”).

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations- och IR-chef
Telefon +46 (0)70 762 00 50
Email press@kinnevik.com

Kinnevik är ett sektorfokuserat investmentbolag som brinner för entreprenörskap. Vårt syfte är att förbättra människors liv genom att erbjuda fler och bättre valmöjligheter. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger vi bolag som genom digitalisering och teknisk innovation tillgodoser väsentliga vardagsbehov hos konsumenten. Som aktiva ägare tror vi på att skapa både aktieägarvärde och socialt värde genom att bygga långsiktigt hållbara bolag som bidrar positivt till samhället. Vi investerar i Europa med fokus på Norden, USA och i andra utvalda marknader. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

Bilaga

Om

GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Saniona meddelar utfall i optionsinlösen26.5.2020 18:15:00 CESTPressmeddelande

PRESSMEDDELANDE 26 maj 2020 Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, meddelade idag utfallet i inlösen av teckningsoptioner av serie TO 1, vilka emitterades i samband med Sanionas företrädesemission och riktade emission under det första kvartalet 2020. Under perioden 11 – 25 maj 2020 har innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 kunnat teckna aktier med stöd av teckningsoptioner. Totalt nyttjades 970 797 teckningsoptioner av serie TO 1, vilket motsvarar en nyttjandegrad om 65,61 procent. Saniona tillförs därmed cirka 24,3 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,4 MSEK. Antal aktier och aktiekapital Saniona tillförs cirka 24,3 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 0,4 MSEK. När de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Saniona uppgå till 30 383 316 stycken och aktiekapitalet uppgå till 1 519 165,80 SEK. ”Vi är tacksamma fö

Corline Biomedical AB presenterar på Redeyes Growth Day 202026.5.2020 13:54:48 CESTPressmeddelande

Den 2 juni kl 14.00 presenterar​ ​Henrik Nittmar, VD i Corline Biomedical AB​ den senaste utvecklingen i bolaget på Redeye. Presentationen livesänds och kan följas på https://www.redeye.se/live/growth-day-2020​ där presentationen även i efterhand kommer finnas tillgänglig, s​amt på vår bolagssida i Redeye Universe https://www.redeye.se/company/corline-biomedical. För mer information, vänligen kontakta Henrik Nittmar, VD Telefon: 018-71 30 90 E-post: henrik.nittmar@corline.se Certified Adviser Svensk Kapitalmarknadsgranskning Telefon: 011-32 30 732 E-post: ca@skmg.se Corline Biomedical AB arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Bolaget planerar kliniska studier inom diabetes typ 1 och njurtransplantation, för vilket Corline även har erhållit särläkemedelsstatus (”Orphan Drug”). Inom ramen för helägda dotterbolaget Corline Pharma AB utvärderas in vivo-administrati

Corline Biomedical AB presenterar på Redeyes Temaevent Orphan Drugs26.5.2020 13:49:07 CESTPressmeddelande

Corline Biomedical AB (”Corline”) kommer att presentera sin verksamhet på Redeyes temaevent Orphan Drugs. Presentationen sker kl 11:30 den 27 maj 2020 i Stockholm och livesänds via Redeyes hemsida. Konferensprogrammet och livesändningen görs tillgängliga via Redeyes hemsida https://www.redeye.se/live/orphan-27-maj. För mer information, vänligen kontakta Henrik Nittmar, VD Telefon: 018-71 30 90 E-post: henrik.nittmar@corline.se Certified Adviser Svensk Kapitalmarknadsgranskning Telefon: 011-32 30 732 E-post: ca@skmg.se Corline Biomedical AB arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Bolaget planerar kliniska studier inom diabetes typ 1 och njurtransplantation, för vilket Corline även har erhållit särläkemedelsstatus (”Orphan Drug”). Inom ramen för helägda dotterbolaget Corline Pharma AB utvärderas in vivo-administration av Corlines heparinsubstans och sedan tidigare

ZetaDisplay lanserar teknologi partnerskap med Kastus26.5.2020 09:00:00 CESTPressmeddelande

Malmö –ZetaDisplay AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ZETA) lanserar ett nytt partnerskap med det irländska företaget Kastus® för att tillhandahålla dess patenterade antimikrobiella ytbeläggningsteknik. Den nya tekniken som utvecklats av Kastus® och snart kommer att integreras i ZetaDisplays produktportfölj har visat sig vara effektiv mot bakterier på ytor och kan appliceras på pekskärmar och displayer där flera användare kommer att dela dessa. Oberoende studier har visat upp till 99,99 procent av bakterierna och svampar inklusive antibiotikaresistenta superbakterier som MRSA och E. coli blev blockerade på skärmen. Laila Hede Jensen, Chief Commercial Officer för ZetaDisplay, förklarar: "Vi är i startgropen för att distribuera lösningen globalt som gör det möjligt för handeln, kontor och andra offentliga platser att minska riskerna för medarbetare och besökare som använder dessa lokaler. Ett stort problemområde är pekskärmar och hur de kan skyddas bättre mot överföring av bakterier. Detta nya

CellaVision AB: CellaVision publicerar årsredovisningen för 201926.5.2020 08:20:00 CESTPressmeddelande

Informationen lämnades för offentliggörande den 26 maj 2020, kl 08:20 CET CellaVision meddelar idag att årsredovisningen för 2019 finns tillgänglig på bolagets hemsida www.cellavision.se samt kan läsas via länken nedan. Bolaget har fattat beslut om att endast trycka 2019 års årsredovisning i en mindre upplaga i enlighet med bolagets miljöpolicy. För att begära en tryckt version vänligen kontakta CellaVision via bolagets hemsida. För ytterligare information vänligen kontakta: Zlatko Rihter, VD, CellaVision AB Tel: +46 (0)733-62 11 06 | Epost: zlatko.rihter@cellavision.se Om CellaVision CellaVision är ett innovativt, globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer ledande system för rutinanalys av blod och andra kroppsvätskor inom sjukvården. Analyserna utgör ofta viktigt underlag för snabba och korrekta sjukdomsdiagnoser, tex vid infektioner och allvarliga cancersjukdomar. CellaVisions produkter rationaliserar manuellt laboratoriearbete, säkrar och stödjer effektiva arbetsflöden o

Auriant Mining:s delårsrapport för Q1 2020 och online-konferens den 29 maj 202025.5.2020 12:05:44 CESTPressmeddelande

Auriant Mining AB har nöjet att meddela att Bolagets delårsrapport för Q1 2020 kommer att publiceras på fredagen den 29 maj. Detta kommer att följas av en interaktiv webcast för analytiker och investerare med vd Sergey Ustimenko som kommer att presentera Auriant Mining:s resultat för Q1 2020 samt med en möjlighet att ställa frågor. Evenemanget börjar kl. 13:00 CET (13:00 Stockholm, 14:00 Moskva, 12:00 London). De som vill få en e-postpåminnelse en timme innan evenemanget kan registrera sig genom länken eller öppna följande länk direkt för att delta i online-konferensen fredagen den 29 maj: Link to register on Q1 2020 Interim Report Online Conference För mer information, vänligen kontakta: Sergey Ustimenko, VD Tel: +7 495 109 02 82 E-post: sergey.ustimenko@auriant.com Företagsnamn: Auriant Mining AB Kortnamn: AUR ISIN-kod: SE0001337213 Website: www.auriant.com www.facebook.com/AuriantMining/ Auriant Mining AB (AUR) är ett svenskt gruvbolag med inriktning på prospektering och guldprodukt

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum