Kinnevik sätter klimatmål som en del i sin strategi för hållbar affärsutveckling

Dela

Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik”) meddelade idag att bolaget har satt klimatmål i linje med Parisavtalet för att minska utsläppen av växthusgaser betydligt från Kinneviks egen organisation och från portföljen. Klimatmålen är en del av Kinneviks strategi för hållbar affärsutveckling vilken är baserad på FN:s Globala mål. Strategin innefattar även målen för mångfald och inkludering som meddelades för ett år sedan.

Kinnevik är övertygade om att hållbar affärsutveckling är en förutsättning för att kunna bygga långsiktigt framgångsrika bolag. Agenda 2030 och FN:s mål för hållbar utveckling (de ”Globala målen”) utgör basen för Kinneviks hållbarhetsstrategi vilken innefattar tre dimensioner av hållbar utveckling: ekonomi, samhälle och klimat.

Klimatförändringarna har redan fått skadliga konsekvenser för samhällen och den globala ekonomin och Kinnevik vill öka sin ambitionsnivå betydligt inom detta område. För att driva den förändring vi vill se inom Kinnevik och i våra portföljbolag har vi satt två klimatmål för att minska utsläppen av växthusgaser i linje med Parisavtalet och 1,5-gradersambitionen.

  • Netto noll utsläpp av växthusgaser från Kinneviks egen verksamhet och affärsresor från 2020 och framåt
  • 50% minskning av växthusgasintensitet i Kinneviks portfölj år 2030 jämfört med 2020

Det första målet innebär att Kinnevik ska minska sitt eget utsläpp av växthusgaser till så nära noll som möjligt och kompensera för utsläpp relaterade till affärsresor och andra oundvikliga utsläpp för att uppnå netto noll utsläpp. Kompensationen kommer att ske genom så kallad koldioxidavskiljning och permanent lagring, en ny teknik som möjliggör att koldioxid avskiljs från luften och lagras under mark. Det andra målet innebär att alla portföljbolag ska sätta relevanta klimatmål för deras verksamhet och värdekedjor i linje med de åtgärder som behövs för att begränsa ökningen av den globala medeltemperaturen till 1,5˚C jämfört med förindustriella nivåer. Eftersom många av våra bolag befinner sig i stark tillväxt så kommer deras utsläpp att mätas i relation till utvecklingen av relevanta ekonomiska och fysiska nyckeltal.

“Som aktiv ägare är det Kinneviks ansvar att sätta hållbar affärsutveckling högst upp på agendan hos våra portföljbolag och säkerställa att de tar tillvara på möjligheterna som kommer av detta. Vi är övertygade om att för att vara ett långsiktigt framgångsrikt bolag måste man vara en del av lösningen, inte problemet, och jag ser fram emot att arbeta tillsammans med våra bolag för att fortsätta driva vår hållbarhetsagenda”, sade Kinneviks Styrelseordförande Dame Amelia Fawcett.

Förra året antog Kinnevik ett ramverk för mångfald och inkludering med fyra övergripande mål för att driva social förändring inom ramen för vår hållbarhetsstrategi. Vi har aktivt drivit denna agenda under året och gjort tydliga framsteg inom Kinnevik och i våra portföljbolag:

  • Rekryterat två nya medlemmar till Kinneviks ledningsgrupp, Erika Söderberg Johnson som CFO och Anna Stenberg som CPO, vilket gör att ledningsgruppen nu består av 43% kvinnor
  • Genomfört en översyn av Kinneviks organisation ur ett mångfalds- och inkluderingsperspektiv vilket innefattar individuella intervjuer, enkäter till alla anställda och utbildningar i omedveten partiskhet
  • Infört mångfalds- och inkluderingsaspekter i alla delar av investeringsprocessen, från urval och utvärdering av nya investeringsmöjligheter till den pågående utvecklingen av våra bolag
  • Kontinuerligt arbetat för att diversifiera och utöka vår pipeline av potentiella investeringsmöjligheter
  • Inkluderat de fyra övergripande målen för mångfald och inkludering i Kinneviks mål för 2020 vilket knyter dem våra anställdas ersättning

Vi satte även ett mål om att 10% av den årliga investeringsbudgeten ska reserveras för investeringar i bolag som grundats eller leds av kvinnor. Vi har utvärderat ett antal bolag som grundats eller leds av kvinnor och vi hoppas kunna rapportera framsteg på denna målsättning inom en snar framtid.

“Våra klimat- och mångfaldsmål utgör en stor möjlighet för Kinnevik och våra bolag att säkerställa att vi fortsätter vara konsumenternas första val. Vi är övertygade om att bolag som bedriver verksamhet på ett ansvarsfullt och hållbart sätt kommer kunna erbjuda bättre produkter och rekrytera de bästa medarbetarna och därmed också prestera bättre än sina konkurrenter i det långa loppet”, sade Kinneviks vd Georgi Ganev.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations- och IR-chef
Telefon +46 (0)70 762 00 50
Email press@kinnevik.com

Kinnevik är ett sektorfokuserat investmentbolag som brinner för entreprenörskap. Vårt syfte är att förbättra människors liv genom att erbjuda fler och bättre valmöjligheter. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger vi bolag som genom digitalisering och teknisk innovation tillgodoser väsentliga vardagsbehov hos konsumenten. Som aktiva ägare tror vi på att skapa både aktieägarvärde och socialt värde genom att bygga långsiktigt hållbara bolag som bidrar positivt till samhället. Vi investerar i Europa med fokus på Norden, USA och i andra utvalda marknader. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

Bilaga

Om

GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Bergman & Beving AB: Aktierelaterat incitamentsprogram25.9.2020 11:00:00 CESTPressmeddelande

Pressmeddelande Aktierelaterat incitamentsprogram Det av årsstämman 2020 beslutade aktierelaterade incitamentsprogrammet som omfattar cirka 20 ledningspersoner om maximalt 244 000 köpoptioner på återköpta aktier av serie B har fulltecknats. Köpoptionerna kommer att överlåtas till ett pris av 4,96 SEK per köpoption vilket motsvarar marknadsvärdet enligt en extern oberoende värdering utförd i enlighet med Black-Scholes-modellen. Lösenkursen för köpoptionerna uppgår till 99,50 SEK motsvarande 120 procent av den genomsnittliga aktiekursen under mätperioden 27 augusti – 9 september 2020. Varje köpoption berättigar till förvärv av en återköpt aktie av serie B under perioden från och med den 11 september 2023 till och med den 7 juni 2024. Stockholm den 25 september 2020 Bergman & Beving AB (publ) För ytterligare information kontakta: Peter Schön, CFO, Bergman & Beving AB (publ), telefon 070-339 89 99 Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande de

Valberedning inför Industrivärdens årsstämma 202125.9.2020 10:00:00 CESTPressmeddelande

Enligt det beslut om valberedningen som fattades vid årsstämman 2011, och som gäller tillsvidare, uppdras åt styrelsens ordförande att ta kontakt med fyra bland de röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per sista bankdagen i augusti, som vardera utser en representant som inte är ledamot i bolagets styrelse att jämte ordföranden utgöra valberedning för ti-den intill dess att ny valberedning utsetts. Valberedningen utser ordföranden inom gruppen. Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages senast sex månader före nästa årsstämma. Inget arvode ska utgå. I enlighet härmed har valberedningen följande sammansättning: Mats Guldbrand, L E Lundbergföretagen, Stefan Nilsson, Handelsbankens Pensionsstiftelse m fl, Mikael Schmidt, SCA och Essity Pensionsstiftelser m fl, Bo Damberg, Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse m fl samt Fredrik Lundberg, styrelseordförande i Industrivärden. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arb

Helsingfors universitetssjukhus inleder pilotstudie med Nexstims NBT®-system för ett nytt protokoll för behandling av kronisk smärta25.9.2020 08:50:00 CESTPressmeddelande

Företagsmeddelande, Insiderinformation, Helsingfors, 25 September 2020 kl 9.50 (EEST) Helsingfors universitetssjukhus inleder pilotstudie med Nexstims NBT®-system för ett nytt protokoll för behandling av kronisk smärta Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”bolaget”) meddelar att Helsingfors universitetssjukhus inleder en pilotstudie med Nexstims NBT®-system för det kortare iTBS-protokollet för behandling av behandlingsresistent neuropatisk smärta. Förkortat iTBS (accelerated iTBS) innebär behandling med transkraniell magnetstimulering (TMS), där patienten ges magnetstimulering flera gånger om dagen under enskilda dagar. Vid vanlig smärtbehandling med TMS behandlas patienten en gång per dag i flera veckor. I pilotstudien vid Helsingfors universitetscentralsjukhus utreds effekten av iTBS-protokollet på 5–10 patienter med vårdresistent kronisk neuropatisk smärta som inte tidigare fått lindring med serier av 10 Hz TMS-behandling av motoriska hjärnbarken. Behandlingarna av fo

Företagsakuten förlängs till 31 december 202024.9.2020 13:45:00 CESTPressmeddelande

Företagsakuten förlängs till 31 december 2020 Regeringen har beslutat att förlänga Företagsakuten. Företagsakuten är ett kreditgarantiprogram som infördes för att dämpa de ekonomiska skadeverkningarna av coronakrisen. Utformningen av garantiprogrammet är densamma som tidigare och innebär att Riksgälden kan ställa ut kreditgarantier för utlåning till i första hand små och medelstora företag i Sverige som drabbats ekonomiskt av coronaviruset men som för övrigt är livskraftiga. Riksgälden ställer ut garantin till banker och kreditinstitut som i sin tur lånar ut till företagen. Företag kan nu ansöka om lån inom garantiprogrammet fram till den 31 december 2020 genom att vända sig till sin långivare/bank. En lista på anslutna banker och kreditinstitut finns på Riksgäldens webbsida. Staten garanterar upp till 70 procent av lånebeloppet. Fram till och med vecka 38 (18 september) hade 615 lån till ett värde av 2,2 miljarder kronor beviljats inom Företagsakuten. För mer information se Riksgälden

Saniona meddelar utfall i optionsinlösen23.9.2020 19:00:00 CESTPressmeddelande

PRESSMEDDELANDE 23 september 2020 Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, meddelade idag utfallet i inlösen av teckningsoptioner av serie TO 2, vilka emitterades i samband med Sanionas företrädesemission och riktade emission under det första kvartalet 2020. Under perioden 7 – 21 september 2020 har innehavare av teckningsoptioner av serie TO 2 kunnat teckna aktier med stöd av teckningsoptioner. Totalt nyttjades 1 329 141 teckningsoptioner av serie TO 2, vilket motsvarar en nyttjandegrad om cirka 90 procent. Saniona tillförs därmed cirka 33,2 MSEK (3,6 MUSD) före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,4 MSEK. Antal aktier och aktiekapital Saniona tillförs cirka 33,2 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 0,4 MSEK. När de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Saniona uppgå till 62 372 831 stycken och aktiekapitalet uppgå till 3 118 641,

De oberoende Morningstar-jämförelser placerar Aktias fonder i topp23.9.2020 05:00:00 CESTPressmeddelande

Aktias fonder får toppbetyg i Morningstars jämförelser och är i särklass jämfört med andra fondbolag i Finland. Genomsnittet för Aktias fonder var 4,20 stjärnor i augusti 2020 medan den näst bästa i jämförelsen hade i genomsnitt 3,77 stjärnor. I jämförelsen som baserar sig på Morningstars ratingar beaktas det fondandelsslag som fått flest stjärnor för varje fond. ”Vi är mycket glada över att vårt fruktbara och långsiktiga arbete syns så här tydligt. I Morningstars jämförelser kan man vara framgångsrik endast om man har haft mycket goda långsiktiga resultat”, säger portföljförvaltare Jetro Siekkinen, som ansvarar för Aktias placeringsverksamhet. ”Framgången är ett starkt bevis på en resultatrik aktiv portföljförvaltning, vilket syns framför allt i utvecklingen av våra kunders placeringar.” Morningstar är en oberoende aktör som analyserar och jämför placeringsmarknader och placeringsprodukter. Den kategoriserar fonderna i olika grupper enligt deras egentliga innehåll, till exempel enligt

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum