Umeå kommun

Klart för detaljplan i Stöcke

Dela

Kommunfullmäktige antar detaljplanen för del av Stöcke 10:14 med flera fastigheter och godkänner även ett exploateringsavtal med Spacemark Exploatering AB.

– Det här är en detaljplan som har tagits fram av en privat exploatör och exploateringsavtalet är tecknat för att säkra ett effektivt och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Avtalet innebär bland annat att exploatören åtar sig att bygga ut en ny lokalgata och de anläggningar som behövs för att kunna bebygga området. Exploratören ska även bilda samfällighetsförening med mera för förvaltning av anläggningarna, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för avstyckning av tomter för bostadsändamål. Syftet är också att anpassa bebyggelsen till omgivande landskap och byggnadskultur samt ta hänsyn till rekreationsvärden. Vidare syftar planen även till att säkerställa en godtagbar dagvattenhantering och tillskapa säkra trafikmiljöer.

I samråds- och granskningsskedet har Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, berörda sakägare, kommunala och statliga instanser haft möjlighet att framföra synpunkter på förslaget.

Kvarstående synpunkter finns fortfarande om att dagvattenhanteringen inte är tillräcklig samt att föreslagna lösningar skulle kunna placeras på annat ställe. Därutöver anser även en sameby att detaljplanen påverkar deras bedrivande av rennäring.

Detaljplanen anses följa översiktsplanens intentioner. Skälet till att den överlämnas till kommunfullmäktige för antagande beror på att verksamhetsområdet för vatten och spillvatten förutsätts utökas till att omfatta hela planområdet.

Mer information:
Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum