NASDAQ OMX

Kommuniké från årsstämma i Velcora Holding AB

Dela

Årsstämma har hållits i Velcora Holding AB, org.nr. 556830-4033, ("Velcora" eller "Bolaget") varvid aktieägarna bl.a. fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkning
Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning i Velcora samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Resultatdisposition
Stämman beslutade att behandla årets resultat i enlighet med styrelsens förslag, så att i ny räkning överförs årets förlust om 15,5 miljoner kronor.

Ansvarsfrihet
Stämman beslutade att bevilja envar av styrelseledamöterna (inklusive suppleanter) och den verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under 2015.

Arvodering samt av val av styrelse och revisor
Stämman beslutade att för bokslutsåret 2016 (1 jan - 31 dec) ska Peter Schmid erhålla 210 000 kronor exklusive mervärdeskatt (140 000 kronor på årsbasis för 1 jan - 30 jun och 280 000 kronor på årsbasis för 1 jul - 31 dec), Lennart Sundén ska erhålla 140 000 kronor exklusive mervärdesskatt i styrelsearvode och att Björn Leidelöf ska erhålla 70 000 kronor exklusive mervärdesskatt (140 000 kronor på årsbasis för 1 jul - 31 dec), i övrigt föreslås att inget arvode utgår till övriga delar av styrelsen. Arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade att Göran Wallenius, Lennart Sundén, Andreas Bruzelius och Ulrik Smith omväljs och Björn Leidelöf väljs som ny styrelseledamot samt att Peter Schmid väljs till styrelseordförande för tiden intill nästa årsstämma. Christoffer Wallenius och Kristoffer Stensholt Feet valdes till styrelsesuppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Stämman omvalde KPMG AB med Håkan Olsson Reising som huvudansvarig revisor till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Bemyndigande om emission av aktier och konvertibler
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler, medförande sådan ökning av bolagets aktiekapital och antalet aktier som kan ske utan ändring av bolagets bolagsordning. Emissionerna skall ske i anslutning till förvärv samt riktade till nyligen tillträdda medarbetare. Emissionerna får, under beaktande av aktieägaravtalet, ske med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare och betalning ska kunna ske antingen kontant och/eller genom apport, kvittning eller eljest med villkor. Bemyndigandet omfattar alla befintliga aktieslag.

Tumba i juni 2016
Velcora Holding AB
Styrelsen

För ytterligare information, besök www.velcora.se eller kontakta ;

Richard Tuck CEO
Velcora Holding AB (publ)
Box 120
14722 Tumba
Tel +46708784301
www.velcora.se
Richard.tuck@roplan.com
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Velcora Holding AB via Globenewswire

HUG#2023955

Om

NASDAQ OMX
NASDAQ OMXFölj NASDAQ OMX

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från NASDAQ OMX

Bergman & Beving AB: Share-based incentive scheme25.9.2018 10:00Pressmeddelande

Press Release Share-based incentive scheme The share-based incentive scheme resolved by the 2018 Annual General Meeting where 16 members of senior management were offered to acquire up to 210,000 call options on repurchased class B shares has been fully subscribed. The call options will be transferred at a price of SEK 7.10 per call option, equivalent to the market value according to an external independent valuation, applying the Black-Scholes-model. The redemption price of the call options amounts to SEK 117.90, equivalent to 120 percent of the volume-weighted average of the paid market price for the shares during the period from 24 August to 7 September 2018, inclusive. Each call option entitles the holder to acquire one repurchased class B share during the period from 13 September 2021 to 10 June 2022, inclusive. Stockholm den 25 September 2018 Bergman & Beving AB (publ) Contact information Peter Schön, CFO, Bergman & Beving AB, Tel: +46 70 339 89 99 The information was submitted f

Bergman & Beving AB: Aktierelaterat incitamentsprogram25.9.2018 10:00Pressmeddelande

Pressrelease Aktierelaterat incitamentsprogram Det av årsstämman 2018 beslutade aktierelaterade incitamentsprogrammet som omfattar 16 ledningspersoner om maximalt 210 000 köpoptioner på återköpta aktier av serie B har fulltecknats. Köpoptionerna kommer att överlåtas till ett pris av 7,10 SEK per köpoption vilket motsvarar marknadsvärde enligt en extern oberoende värdering utförd i enlighet med Black-Scholes-modellen. Lösenkursen för köpoptionerna uppgår till 117,90 SEK motsvarande 120 procent av den genomsnittliga aktiekursen under mätperioden 24 augusti - 7 september 2018. Varje köpoption berättigar till förvärv av en återköpt aktie av serie B under perioden från och med den 13 september 2021 till och med den 10 juni 2022. Stockholm den 25 september 2018 Bergman & Beving AB (publ) För ytterligare information kontakta: Peter Schön, CFO, telefon 070-339 89 99 Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 september 2018 kl. 10:00 CET. Ber

Karolinska Development's portfolio company Asarina Pharma is listed on Nasdaq First North24.9.2018 08:00Pressmeddelande

STOCKHOLM, 24 September 2018. Karolinska Development's portfolio company Asarina Pharma will today be listed on Nasdaq First North in Stockholm. In connection with the listing, Asarina Pharma is issuing 6.8 million shares. The issue price of SEK 21 gives Asarina Pharma a pre money valuation of SEK 172 million. Conditioned that the over-allotment option of an additional 0.35 million shares is fully exercised, Asarina Pharma will be provided with a total of SEK 150.2 million before issue costs. Asarina Pharma is a Swedish biotech company focused on chronic diseases associated with the menstrual cycle. The portfolio company is developing the drug candidate sepranolone as a treatment for premenstrual dysphoric disorder (PMDD) and premenstrual migraine. A Phase IIb study is currently underway in PMDD with expected completion by the end of 2019. Furthermore, Asarina Pharma is planning a clinical Phase IIa study in menstrual migraine for the first half of 2019. Karolinska Development is a pas

Karolinska Development's portfolio company Asarina Pharma is listed on Nasdaq First North24.9.2018 08:00Pressmeddelande

STOCKHOLM, 24 September 2018. Karolinska Development's portfolio company Asarina Pharma will today be listed on Nasdaq First North in Stockholm. In connection with the listing, Asarina Pharma is issuing 6.8 million shares. The issue price of SEK 21 gives Asarina Pharma a pre money valuation of SEK 172 million. Conditioned that the over-allotment option of an additional 0.35 million shares is fully exercised, Asarina Pharma will be provided with a total of SEK 150.2 million before issue costs. Asarina Pharma is a Swedish biotech company focused on chronic diseases associated with the menstrual cycle. The portfolio company is developing the drug candidate sepranolone as a treatment for premenstrual dysphoric disorder (PMDD) and premenstrual migraine. A Phase IIb study is currently underway in PMDD with expected completion by the end of 2019. Furthermore, Asarina Pharma is planning a clinical Phase IIa study in menstrual migraine for the first half of 2019. Karolinska Development is a pas

Immunicum AB (publ) Announces Appointment of Pawel Kalinski and Inge Marie Svane to Scientific Advisory Board17.9.2018 08:00Pressmeddelande

Press Release 17 September 2018 Immunicum AB (publ) Announces Appointment of Pawel Kalinski and Inge Marie Svane to Scientific Advisory Board Immunicum AB (publ; IMMU.ST) announced today the appointment of leading oncology experts to its Scientific Advisory Board with the addition of Pawel Kalinski, MD, PhD, Vice Chair for Translational Research within the Department of Medicine at Roswell Park Comprehensive Cancer Center, and Inge Marie Svane, MD, PhD, Professor, Head of the Clinical Cancer Research programme, Faculty of Health Sciences, University of Copenhagen, Director, Centre for Cancer Immunotherapy (CCIT), and consultant in Oncology, Herlev University Hospital. Both Scientific Advisory Board members will serve as a strategic resource to Immunicum as the company continues to advance the clinical development of its lead product, ilixadencel. "We are honored to have such highly specialized experts in the field of immuno-oncology and cell therapy join our Scientific Advisory Board a

Immunicum AB (publ) meddelar att Pawel Kalinski och Inge Marie Svane har valts in i det vetenskapliga rådet17.9.2018 08:00Pressmeddelande

Pressmeddelande 17 september 2018 Immunicum AB (publ) meddelar att Pawel Kalinski och Inge Marie Svane har valts in i det vetenskapliga rådet Immunicum AB (publ; IMMU.ST) meddelade i dag att två ledande immun-onkologiska experter har valts in i bolagets vetenskapliga råd för att fungera som strategiska resurser för Immunicum under bolagets fortsatta kliniska utveckling av sin ledande produkt, ilixadencel. Pawel Kalinski, MD, PhD, vice ordförande för translationell forskning vid den medicinska institutionen vid Roswell Park Comprehensive Cancer Center, och Inge Marie Svane, MD, PhD, professor, chef för det kliniska cancerforskningsprogrammet på medicinska fakulteten vid Köpenhamns universitet, chef för Center för cancerimmunterapi (CCIT) samt överläkare inom onkologi, Herlevs universitetssjukhus har valts in i rådet. - Vi är hedrade att ha experter med specialistkompetens inom området immunonkologi och cellterapi i vårt vetenskapliga råd, vilka kan erbjuda ytterligare vägledning när det

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum