Region Örebro län

Korta nyheter från regionstyrelsen

Dela

Regionövergripande åtgärder i syfte att nå ekonomi i balans, regiondirektörens redovisning av uppdrag

Regiondirektören har lämnat en redovisning av uppdraget att ta fram regionövergripande ekonomiska åtgärder för att nå en ekonomi i balans. Redovisningen innehåller förslag på åtgärder på kort respektive lång sikt. De kortsiktiga åtgärderna bedöms kunna ge en positiv ekonomisk effekt om 25 miljoner kronor för 2019-2020 och de långsiktiga åtgärderna syftar till att fullt ut genomförda reducera kostnaderna med 100 miljoner kronor per år. Regionstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen och uppdrar åt regiondirektören att vidta föreslagna åtgärder.

Fortfarande stora underskott i periodrapport november

Helårsprognosen för Region Örebro län ligger fortfarande på 60 miljoner kronor i november månads periodrapport. Men verksamheterna har fortfarande stora underskott. Verksamheternas helårsprognoser räknas samman till -287 miljoner kronor, varav hälso- och sjukvårdsnämnden prognostiserar -450 miljoner kronor i helårsresultat 2019. Att hälso- och sjukvårdsnämndens prognos har förbättrats sedan föregående prognos beror på att statsbidrag är överförda från regionstyrelsen till nämnderna. Regionstyrelsen beslutar att godkänna periodrapporten per november 2019.

Fördelning av medel för äldresatsning

Länets vårdcentraler tilldelas sex miljoner kronor för att vidareutveckla en effektiv och lättillgänglig vård av äldre. Satsningen ska bland annat resultera i att minst en vårdcentral i respektive länsdel får en äldremottagning. Pengarna i satsningen ska också användas till att utveckla samarbetet mellan Region Örebro län och kommunerna kring äldre invånares hälsa och hemsjukvård.

Återrapportering av uppdrag 20: Revidering av krav- och kvalitetsbok i syfte att ge utrymme för fler alternativa utförare

I regionfullmäktiges beslut om ”Verksamhetsplan och budget 2019” finns ett utredningsuppdrag som lyder: ”Regionstyrelsen får i uppdrag att arbeta fram en revidering av krav- och kvalitetsboken i syfte att ge utrymme för fler alternativa utförare.” Vid regionstyrelsen sammanträde återrapporterades utredningsuppdraget, och ett antal förslag som kan skapa förutsättningar att attrahera flera alternativa utförare till att ansöka om Hälsoval, primärvård, redovisades.

Revidering av krav- och kvalitetshandbok för Hälsoval 2020

Krav- och kvalitetsboken för Hälsoval primärvården år 2020 anger förutsättningar för att bli godkänd att bedriva primärvårdsverksamhet i Region Örebro län. De revideringar som presenterades vid regionstyrelsens sammanträde var bland annat en omfördelning av vissa budgetposter samt vissa redaktionella ändringar i syfte att förtydliga och förenkla Krav- och kvalitetsboken.

Revidering av förfrågningsunderlag gällande psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem)

Region Örebro län har sedan 2014 ett vårdvalssystem för psykoterapi. Förfrågningsunderlaget beskriver uppdrag och anger ekonomiska ramar för psykoterapi inom LOV. En revidering har gjorts av förfrågningsunderlaget. Regionstyrelsen beslutar att godkänna den reviderade versionen av Förfrågningsunderlag Psykoterapi inom LOV Örebro län. Den reviderade versionen gäller från och med 1 januari 2020.

Fördelning av föreningsbidrag och projektstöd till länets funktionshinderorganisationer

Ett förslag till fördelning av föreningsbidrag samt projektstöd till länets funktionshinderföreningar för år 2020 har tagits fram. Enligt förslaget kommer hälften av föreningar att få en höjning av bidraget. Medel till de höjda bidragen kommer dels från outnyttjade projektmedel och dels från medel som inte har fördelats som tidigare år. Regionstyrelsen beslutar att godkänna förslaget om fördelning av föreningsbidrag till en summa av 2 806 000 kronor till funktionshinderorganisationerna.

Upphandling av vårdavtal specialiserad öppenvård

Region Örebro län har för närvarande ett vårdavtal med Capio läkargruppen om specialiserad öppenvård för motsvarande 80 miljoner kronor per år. Uppdraget gäller främst dagkirurgi och mottagningsbesök, men verksamheten erbjuder postoperativa slutenvårdsplatser vid behov. Regionstyrelsen beslutar att upphandla vårdtjänster inom den specialiserade öppenvården, när nuvarande avtal upphör, för 82,5 miljoner kronor. Målsättningen är att avtalet om vårdtjänster ska gälla från den 1 april 2022.

Förlängt förordnande som regiondirektör

Regionstyrelsen har beslutat att ge nuvarande regiondirektör, Rickard Simonsson, ett förlängt förordnande till och med 2023-12-31. Regionstyrelsens ordförande får, efter hörande av regionstyrelsens presidium, uppdraget att upprätta anställningsavtal för Rickard Simonsson.

Nyckelord

Kontakter

Om

Region Örebro län
Region Örebro län
Eklundavägen 1
701 16 Örebro

http://www.regionorebrolan.se

Region Örebro län - Tillsammans skapar vi ett bättre liv

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Följ Region Örebro län

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Örebro län

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum