Stockholms stad

Krisledningsnämnden – beslut fattade den 16 september 2020

Dela

Med anledning av coronaviruset och sjukdomen covid-19 har finansborgarrådet, i samråd med äldre- och trygghetsborgarrådet och socialborgarrådet, idag sammankallat Stockholms stads krisledningsnämnd som bland annat fattat beslut om att upphäva besöksstoppet vid stadens vård- och omsorgsboenden, vissa LSS-boenden samt vissa boenden inom socialpsykiatrin. Besöksstoppet upphör den 30 september 2020.

Besöksstoppet vid stadens vård- och omsorgsboenden hävs

Krisledningsnämnden beslutar att nämndens tidigare beslut den 18 mars 2020 om besöksstopp vid stadens vård- och omsorgsboenden ska upphöra att gälla den sista september. Beslutet innebär även att besöksstopp på stadens servicehus upphör.

Samtidigt hävs besluten om besöksstopp på vissa LSS-boenden (i kraft sedan den 19 mars) samt på vissa boenden inom socialpsykiatrin (i kraft sedan den 27 mars).

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen anser inte längre att ett besöksförbud är nödvändigt och har föreslagit att besöksförbudet i särskilda boendeformer för äldre ska upphöra att gälla vid utgången av september 2020.

Krisledningsnämnden har också upphävt följande beslut

• Beslut fattat den 27 mars om möjlighet att kunna frångå köregler för akuta platser på vård- och omsorgsboende. Då det funnits tillgång till både korttidsplatser och permanenta platser har beslutet aldrig behövts tillämpas.

• Beslut fattat den 27 mars som innebär att akuta hemtjänstinsatser ska kunna hanteras av alla utförare. Det finns inte längre något behov att kunna prioritera bland hemtjänstinsatser då tillgången till personal inom hemtjänsten nu är god. Beslutet har använts ett fåtal gånger.

• Beslut fattat den 1 april om möjlighet till korttidsplaceringar på vård- och omsorgsboende. Beslutet har inte behövts tillämpas. Det har funnits tillräckligt med korttidsplatser och det finns god tillgång till korttidsplatser framöver.

Förlängning av två beslut till den 31 december 2020

För att snabbt kunna hantera en ökad smittspridning har krisledningsnämnden förlängt två tidigare beslut till den 31 december 2020.

• Beslut fattat den 10 juni om förstärkningsteam inom hemtjänst under pågående pandemi. Personer med misstänkt eller konstaterad covid-19 har erbjudits och fått hjälp från förstärkningsteam. Förstärkningsteamen kan ha bidragit till minskad smittspridning inom hemtjänsten. Krisledningsnämnden har fattat beslutet för att dels säkerställa fortsatta åtgärder för minskad smittspridning, dels för att underlätta för personal- och verksamhetsplanering.

• Beslut fattat den 10 juni om åtgärder för att minska smitta inom vård- och omsorgsboenden. Beslutet gäller särskilda korttidsplatser för personer med konstaterad covid-19. Platserna har troligtvis lett till en minskning av antalet smittade på de särskilda boendena. Behovet av korttidsplatser har nu minskat, men det finns en åtgärdsplan för att snabbt kunna öppna platser igen vid en eventuell ökning av antalet smittade.

Två beslut kvarstår och följer inriktningen på nationell nivå

• Beslut fattat den 19 mars om att tillfälligt ändra riktlinjerna för försörjningsstöd så att kravet på läkarintyg efter fem dagar slopas.

• Beslut fattat den 15 april om evakueringsboende med korttidskontrakt för riskgrupper.

Följande beslut kvarstår då de grupper som omfattas fortfarande påverkas av konsekvenserna av den pågående pandemin

• Beslut fattat den 25 mars om att underlätta för det lokala näringslivet genom möjlighet att bevilja anstånd/förlänga betalningstider.

• Beslut fattat den 27 mars som innebär att staden ska samarbeta med regionen för att bereda utskrivningsklara äldre vård och omsorg.

• Beslut fattat den 27 mars om tillfälligt utökad personlig assistans enligt LSS.

Du hittar samtliga beslut som krisledningsnämnden fattat i Stockholms stads pressrum.

Kontaktpersoner

För finansborgarrådet, Edward Tovi, 076-122 92 02
För socialborgarrådet, Erika Larsson 076-122 98 74
För äldre- och trygghetsborgarrådet, Maria Tiger Bodlund, 076-122 99 14

Om krisledningsnämnden

Krisledningsnämnden utgörs av borgarråden och dess huvuduppgift är att fatta strategiska beslut vid extraordinära händelser. Krisledningsnämnden har möjlighet att ta över hela eller delar av andra nämnders ansvarsområden för att kunna omfördela resurser och effektivisera hanteringen.

Om

Stockholms stad
Stockholms stad
Ragnar Östbergs plan 1
105 35 Stockholm

08 508 290 00http://start.stockholm

I Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Du möter oss i skolan, på äldreboenden, i parken, när du ska söka bygglov eller går till simhallen för att träna. Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker och organiseras i stadens förvaltningar och bolag.

Stockholms stad är en organisation med decentraliserat ansvar. Det betyder att besluten ofta fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.

Följ Stockholms stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum