Linköpings kommun

Kultur- och fritidsnämnden: Renovering av fotbollsplan i Ekängen

Dela

På dagens sammanträde behandlar kultur- och fritidsnämnden bland annat renovering av fotbollsplan i Ekängen och remiss av nytt förslag på idrottspolitiskt program. Andra exempel på ärenden handlar om insatser för att förkorta etableringstiden för ensamkommande ungdomar samt nya utredningar om Kulturskolan och filmen i Linköping.

Ärende 10: Renovering av fotbollsplan i Ekängen

Fotbollsplanen i Ekängen är i behov av renovering. Nu beslutar kultur- och fritidsnämnden om att rusta upp och förädla planen till en 9-spelsplan.

Ekängen har idag en fotbollsplan där det bedrivs organiserad föreningsverksamhet. Fotbollsplanen är en 7-spelsplan som är i stort behov av renovering och upprustning. Då anläggandet av en fullstor konstgräsplan kommer att dröja flera år väntas kultur- och fritidsnämnden på torsdagen besluta om att rusta upp och förädla nuvarande plan till en 9-spelsplan.

– Det här är en start på hur vi kan utveckla möjligheterna i Ekängen, säger Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Kultur- och fritidsnämnden avsätter max 800 000 kronor för att rusta upp och förädla fotbollsplanen. Planen beräknas kunna tas i drift i maj 2018.

Kultur- och fritidskontoret väntas också få i uppdrag av nämnden att utreda möjligheten och hantera uppförandet av ett nytt elljusspår i Ekängen.

Ärende 9: Idrottspolitiskt program på remiss

Kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen ska besluta om att skicka förslag på idrottspolitiskt program på remiss. På torsdagens sammanträde tar kultur- och fritidsnämnden sitt beslut.

Kommunstyrelsen beslutade i maj 2016 att ta fram ett nytt idrottspolitiskt program. Programmet har titeln ”Aktiv hela livet” och fokuserar på folkhälsa och fysisk aktivitet. Genom bred samverkan går det att främja fysisk aktivitet och rörelse för alla under hela livet.

Vid torsdagens sammanträde tar kultur- och fritidsnämnden sitt beslut om att skicka programmet på remiss. Enligt förslaget ska remissinstanserna lämna svar senast under februari 2018.

Ärende 13: Korta etableringstiden för ensamkommande ungdomar

En delredovisning av budgetuppdraget att korta etableringstiden för ensamkommande ungdomar är framtagen. Uppdraget rör flera nämnder och nu tar kultur- och fritidsnämnden sitt beslut om att godkänna delredovisningen. Samtidigt äskar nämnden 2,6 miljoner kronor för 2018.

I samband med budgetberedningen i mars 2017 gavs omsorgsnämnden, socialnämnden, barn- och ungdomsnämnden och bildningsnämnden i uppdrag att redovisa åtgärder för att förkorta etableringstiden för ensamkommande ungdomar. Budgetuppdraget har påbörjats genom en samverkansgrupp. I arbetsgruppen finns tjänstepersoner från alla berörda förvaltningar samt kultur- och fritidsförvaltningen och Leanlink.

Alla nämnder gör olika insatser för etablering och integration av de ensamkommande och nyanlända ungdomarna. Det senaste året har endast tio ensamkommande barn kommit till Linköpings kommun. Utöver dessa har 170 nyanlända barn kommit genom den nya anvisningslagen. Bilden är att budgetuppdragets fokus behöver breddas till en vidare målgrupp: nyanlända barn och ungdomar.

I en delredovisning av budgetuppdraget redovisas pågående åtgärder för att korta etableringstiden för ensamkommande ungdomar. Flera pågående åtgärder saknar finansiering under 2018. Redovisningen innehåller även förslag på utökning av pågående insatser och nya åtgärder. Kultur- och fritidsnämnden äskar 2,6 miljoner kronor för sin del av åtagandena från uppbokade medel avseende ersättningar från Migrationsverket för ensamkommande barn i bokslutet 2016.

När det gäller kultur- och fritidsnämndens pågående insatser är till exempel en utredning gjord om hur föreningslivet kan stödja nyanlända. En modell är framtagen som implementeras i föreningarna.

– Vi har planer på bättre samordning och stöd för hur vi välkomnar människor med annan bakgrund i föreningarna, säger Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Ett annat exempel på pågående insatser är att alla nyanlända barn på mottagningsenheten Adjunkten får möjlighet att delta i workshops kring musik, dans, bild, form och drama på Kulturskolan.

Förslag på nya insatser fokuserar bland annat på svenska språket som verktyg för personlig utveckling och integration, till exempel genom sagor, teater, författarkvällar och skrivarkurser.

Ärende 5 och 6: Nya utredningar om Kulturskolan och filmen i Linköping

På kultur- och fritidsnämndens sammanträde presenteras nya utredningar om Kulturskolans framtid och om filmen i Linköping.

Till grund för utredningen ”Framtidens Kulturskola i Linköping” ligger bland annat workshops och en enkätundersökning. Utredningen har identifierat ett antal utvecklingsområden för att nå en bredare och mer inkluderande kulturskola. Det handlar till exempel om att en långsiktig satsning för att nå nya målgrupper och öka jämlikheten. En kommunikationsresurs kan utveckla kulturskolans identitet och anpassa information till olika målgrupper. Ett närmare samarbete med grundskolan kan anpassa undervisningstiden till att bli en del av elevens skoldag. Och med ökad tillgänglighet till digitala hjälpmedel kan undervisningen moderniseras.

– Här finns också ett intressant förslag om inkomstbaserad avgift, som i barnomsorgen. Det kan ge fler möjligheten att vara med i verksamheten, säger Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Rapporten ”Filmen i Linköpings kommun” har tagits fram med bland annat intervjuer och studier av undersökningar och utbudsbeskrivningar. I rapporten finns tre förslag för framtiden. Det första är att fortsätta att bedriva kompletterande filmvisningsverksamhet genom konceptet Linköpings filmsalonger i SF:s biograf. Det andra förslaget är en biografsalong inhyst i området Skylten, som ska rustas upp till ett kulturellt centrum. Här finns förutsättningar att skapa en samlad verksamhet för att se, samtala om och själv skapa film. Det tredje förslaget är en mer omfattande satsning med tre salonger och mediepedagogisk verksamhet i ett filmhus.

– Det finns ett stort intresse för film i Linköping och vi satsar på att utveckla filmen, säger Cecilia Gyllenberg Bergfasth.

I internbudgeten för 2018 lägger kultur- och fritidsnämnden 500 000 kronor på att filmen i Linköping ska fortsätta att utvecklas. Planen är att bygga ett filmcenter. Tack vare ett samarbete med Svenska filminstitutet behöver kommunen bara stå för halva kostnaden för byggnationen. Satsningen ska bland annat ge möjligheter för mer skolbio, filmvisningar genom föreningar och filmskapande.                        

Kontakter

Sonja SandbackaTf. Presschef

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0725-967863 sonja.sandbacka@linkoping.se

Claes LundkvistPresskommunikatör

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0727-336477claes.lundkvist@linkoping.se

Om

Linköpings kommun
Linköpings kommun
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se/

Linköping har 157 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.

Följ Linköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum