Linköpings kommun

Kultur- och fritidsnämnden: Så kan Linköpings militärhistoria visas upp

Dela

En utredning om hur Linköpings militärhistoria kan visas upp är ett av ärendena på eftermiddagens sammanträde med kultur- och fritidsnämnden. Andra exempel på ärenden gäller samordnad idrottsanläggning i Stångebro/Kallerstad, en ny utredning om Tinnerbäcksbadet, och det nya kulturpolitiska programmet som är färdigt att skickas på remiss.

Ärende 8: Så kan Linköpings militärhistoria visas upp

På torsdagens sammanträde presenteras en utredning om hur Linköpings militärhistoria kan visas för allmänheten. Utredningen innehåller bland annat förslag på placering och ett utställningskoncept.

Kultur- och fritidsnämnden har tidigare beviljats stöd från Westman-Wernerska stiftelsen för att flytta byggnaderna Röda magasinet (Garnisonsmuseet) samt Ryttartorpet till Friluftsmuseet Gamla Linköping. I oktober 2015 skickade kultur- och fritidsnämnden en fråga till stiftelsen om att få använda en del av beviljade medel till en utredning av hur militärhistorien ska visas och berättas, samt till flytt av Ryttartorpet.

Nämnden för Westman-Wernerska stiftelsen beviljade användning av fondmedel till flytt av Garnisonsmuseet i enlighet med vad som presenterades för nämnden under förutsättningen att hela projektet genomförs. Om flytten av Röda magasinet och Ryttartorpet inte kan genomföras i sin helhet ska hela utbetalningen återgå till stiftelsen.

Flytten av Ryttartorpet är klar och ett återställande av byggnaderna pågår. Projektet beräknas vara klart under juni 2018. Därefter kan byggnaderna tas i bruk och en utställning görs i de fyra byggnaderna som nu är placerade i Vallaskogen, mellan friluftsmuseets stadskvarter och Valla gård.

Utredningen om militärhistoria är genomförd och presenteras nu för kultur- och fritidsnämnden. Utredningen omfattar olika lokal- och placeringsalternativ, ett utställningskoncept, ett förslag till en digital stadsvandring - ”Spår i staden”, en militär hinderbana, samt investerings- och driftkalkyler. Utredningen har genomförts av Friluftsmuseet Gamla Linköping i nära samverkan med en referensgrupp. Det framtagna utställningskonceptet utgår från frågan om hur militärens närvaro har påverkat staden.

Två olika lokalalternativ för en militärhistorisk utställning presenteras. Det ena är flytt av Röda magasinet och det andra är en nyproduktion av en så kallad lägerhydda (se kartor i ärendets utredning via länk nedan). I utredningen finns också ett förslag till användning av Röda magasinet som föremålsmagasin om byggnaden blir kvar på Garnisonsområdet.

Ett antal kalkyler har tagits fram, både för investering och drift. När det gäller byggnader är det Kulturfastigheter AB som gör investeringen och kultur- och fritidsnämnden har en hyresnivå att ta ställning till. I kalkylerna för byggnader har återstående medel från Westman-Wernerska stiftelsen lagts in i investeringskalkylen för flytt av Röda magasinet, men inte i nyproduktion av en lägerhydda. Förutom byggkostnaden tillkommer även utställningsproduktionen och produktion av en digital utställning som investering.

Beroende på vilken byggnad som väljs finns det en hyreskostnad, samt drift av den nya verksamheten militärhistoria, vilket även gäller det digitala alternativet. För år 1 och 2 tillkommer projekteringskostnader av engångskaraktär (projektledning, framtagande av pedagogiska program med mera).

Se sammanställning av kalkyler i ärendets utredning via länk nedan.

Ärende 9: Utredning om Tinnerbäcksbadets framtid

Hur ska Tinnerbäcksbadets område och verksamhet utvecklas inför framtiden? En ny utredning kan ge svar på det.

På torsdagens sammanträde beslutar kultur- och fritidsnämnden om att genomföra en utredning om Tinnerbäcksbadets utveckling. Även kommunstyrelsen ska godkänna att utredningen genomförs.

– Nu gäller det att vi tar ett helhetsgrepp på Tinnerbäcksbadet så att det blir så bra som möjligt för så många som möjligt, säger Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Just nu pågår det flera utredningar och projekt som berör Tinnerbäcksbadets hela område, badsjön och 50-metersbassängen. Det finns då ett behov av att utreda hur badet bör utvecklas både som simsportarena och som miljö för motionssim, simträning, simskolor, vattenlek och rekreation.

I tävlingsprogrammet för den nya simhallen framhölls vikten av att se helheten mellan en ny simhall och Tinnerbäcksbadet. Hur Tinnerbäcksbadet ska utvecklas behöver därför skyndsamt göras tydligt.

Förslaget är att utredningen sker i nära samarbete med Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och Lejonfastigheter AB. Som en del i utredningsarbetet behöver också en dialog föras med allmänhet, simsportföreningar och andra intressegrupper.

Ärende 10: Samordnad idrottsanläggning i Stångebro/Kallerstad

Behovet av idrottsanläggningar i Linköping är stort. En ny utredning visar olika möjligheter för en samordnad idrottsanläggning i Stångebro/Kallerstad. Rekommendationen är att den byggs på fastigheten Paddan, i närheten av Gumpekullarondellen.

Den nya utredningen presenteras för kultur- och fritidsnämnden på torsdagens sammanträde. Därefter ska den även presenteras för kommunstyrelsen. Utredningen omfattar delar som lokalisering, finansiering, ägande, drift och innehåll.

Det finns flera alternativ till placering, men lokaliseringsutredningen rekommenderar att Paddan (se karta i ärendets utredning via länk nedan) undersöks vidare som ett första alternativ. Det finns flera orsaker till detta, till exempel att platsen är lättillgänglig. Samtidigt är platsen svår att använda för bostadsbebyggelse med tanke på krav på riskavstånd från Kallerstadsleden.

Föreningslivet och kommunen har behov av en multihall med tre fullstora planer och med mindre ytor för bland annat dans, rehab och fysträning.

– Om det finns mindre ytor går det till exempel att värma upp eller varva ner där. Då behöver föreningarna inte hyra de stora planerna lika länge. Det blir billigare för dem, samtidigt som fler kan använda de stora planerna. Vi behöver också få till ytterligare en hemmaarena med god läktarkapacitet för våra elitlag, då alla inte får plats att spela sina matcher i Sporthallen, säger Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Frågan om upphandling, finansiering, ägande och drift av multihallen är komplicerad. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen kan se flera alternativ men rekommenderar att först välja lokalisering och anpassa upphandlingsprocessen efter det. Beroende på val av upphandlingsprocess kan en multihall finansieras och ägas antingen genom Lejonfastigheter AB eller genom privata finansiärer. Kultur- och fritidsförvaltningen kan hyra hela eller delar av en anläggning. Det möjliggör att anläggningen kan innehålla kommersiella lokaler som finansieras på annat sätt.

Driften kan handlas upp som för de flesta av dagens idrottsanläggningar, enligt lag om offentlig upphandling. Det möjliggör drift i såväl förenings- som företagsregi. Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) är en aktuell, möjlig och önskvärd samarbetsform för idrottsverksamhetens genomförande, där målet är att genom partnerskap lösa komplexa samhällsutmaningar. IOP är i de flesta fall inte möjlig för drift och skötsel av en idrottsanläggning.
(Se även illustration i ärendets utredning via länk nedan).

Det är svårt att så här tidigt ge en rättvis bild av ekonomin. Baserat på preliminära underlag från den pågående projekteringen av Nya Vasahallen är det troligt att hyreskostnaden för en multihall landar på cirka 15–21 miljoner kronor beroende på utförande. Projektkostnaden motsvarar ungefär 170–215 miljoner kronor beroende på utförande.

För att få fram en mer kvalificerad kalkyl och komma vidare behöver kommunen först välja ett av lokaliseringsalternativen och därefter utreda val av process för upphandling. Parallellt kan Kultur- och fritidsförvaltningen utarbeta ett detaljerat funktions- och lokalprogram. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen kan påbörja planarbetet. Om planprocessen tar två år kan en multihall stå klar tidigast 2022.


Ärende 11: Kulturpolitiskt program på remiss

Ett nytt förslag till kulturpolitiskt program är färdigt att skickas på remiss. Programmet tar bland annat fasta på det livslånga lärandet och vikten av en jämlik tillgång till kulturen.

Kommunstyrelsen beslutade 2016 att ta fram ett nytt kulturpolitiskt program. ”Låt oss prata kultur! – kulturpolitiskt program för Linköpings kommun” ska vara grunden för en långsiktig kulturpolitik som bidrar till allas möjlighet att uppleva delaktighet i kulturlivet. Det ska också stödja konstnärlig förnyelse och kulturell mångfald, och främja ett levande kulturarv för både samtiden som framtiden.

– Liksom i det idrottspolitiska programmet handlar det om att ge möjligheter för ett livslångt lärande inom kulturen. Även om vi har ett stort fokus på barn och unga så är kulturen viktig hela livet. Andra frågor handlar om hur vi kan stötta Linköpings kreativa aktörer bättre och skapa en jämlik tillgång till kultur. Det ska finnas mötesplatser och en mångfald av möjligheter, säger Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Vid torsdagens sammanträde fattar kultur- och fritidsnämnden beslut om att skicka det kulturpolitiskt program på remiss. Remissinstanserna ska lämna svar senast den 31 maj 2018. Även kommunstyrelsen ska godkänna att programmet skickas på remiss.

Handlingar för kultur- och fritidsnämndens sammanträde – länk till sammanträdesportalen:

https://sammantraden.linkoping.se/committees/kultur-och-fritidsnamnden/kultur-och-fritidsnamndens-sammantrade-66175

Kontakter

Sonja SandbackaTf. Presschef

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0725-967863 sonja.sandbacka@linkoping.se

Claes LundkvistPresskommunikatör

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0727-336477claes.lundkvist@linkoping.se

Om

Linköpings kommun
Linköpings kommun
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se/

Linköping har 158 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.

Följ Linköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun

Heltidsaktivering för försörjningsstödsmottagare10.5.2019 14:00:00 CESTPressmeddelande

Trots långvarig högkonjunktur har utanförskapet bitit sig fast hos tusentals Linköpingsbor. Allians för Linköping fortsätter därför att investera för att fler ska få möjlighet till jobb och sysselsättning och har gett i uppdrag till Utbildningskontoret och Social- och omsorgsförvaltningen att utreda hur Linköpings kommun kan införa krav på heltidsaktivering för personer som har försörjningsstöd.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum