Linköpings kommun

Kultur- och fritidsnämnden: Satsning på jämställdhet inom idrotten

Dela

På dagens sammanträde ska kultur- och fritidsnämnden bland annat ta beslut om att avsätta 500 000 kronor för jämställdhet inom idrotten. Andra exempel på ärenden handlar om översyn av föreningsbidrag och en utredning av dansen i Linköping.

Ärende 3: Översyn av föreningsbidrag

Nya bidragsupplägg, möjlighet för fler än föreningar att få kulturbidrag och mer marknadsföring av ungdomschecken. Det är några av förslagen på hur kultur- och fritidsnämndens föreningsbidrag kan utvecklas.

Kultur- och fritidskontoret har genomfört en översyn av kultur- och fritidsnämndens föreningsbidrag. Översynen och dess förslag presenteras i rapporten ”Nuläge, Nyläge och Idé”. På torsdagens sammanträde väntas nämnden ge kontoret i uppdrag att under 2018 återkomma med förslag som stegvis ändrar bidragen enligt översynens inriktning.

Inom fritidsområdet finns förslag på ett nytt bidragsupplägg som främst har tre grundläggande bidragsformer: verksamhetsbidrag, anläggningsbidrag för mötesplatser och utvecklingsbidrag. Verksamhetsbidraget premierar kvantitet och föreningarnas huvudsakliga verksamheter för barn och unga. Bidraget ska ge föreningslivet långsiktiga förutsättningar. Till bidraget tillförs bidragspotten från det rådande lägerbidraget och bidragssummor från det särskilda bidraget som upphör.

I anläggningsbidraget för mötesplatser bakas de nuvarande lokalrelaterade bidragen samman. Till bidraget tillförs även bidragspotten från samlingslokalsbidraget som upphör.

Utvecklingsbidraget premierar kvalitet och vänder sig till föreningar som skapar lite mer än den grundläggande verksamheten. I bidraget hamnar bidragspotterna från de nuvarande bidragen breddmiljonen, tävlingsarrangemangsbidraget och spontanidrottsmedlen, samt bidragssummor från det särskilda bidraget som upphör.

När det gäller stöd till ungdomsverksamhet är förslaget att det varken försvinner eller tillkommer något nytt bidrag. Däremot behöver stagnationen av antalet utbetalda ungdomscheckar motverkas, kanske med mer och smart marknadsföring.

När det gäller kulturområdet föreslås att bidrag även öppnas upp för andra kulturaktörer än föreningar, till exempel enskilda personer och företag. Ett annat förslag är att kulturområdet får ytterligare en bidragsform. Behovet för detta finns när det gäller kulturaktörer som kompletterar eller utökar den verksamhet som bedrivs i kommunal regi och som enligt kultur- och fritidsnämnden är angelägen och till nytta för kommuninvånarna.

– På det här sättet hoppas jag vi kan göra bidragen för föreningsverksamhet enklare och tydligare, så att det blir så mycket och så bra verksamhet som möjligt för pengarna, säger Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

För ytterligare information kontakta Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP), ordförande i kultur- och fritidsnämnden, telefon 0736-00 56 50.


Ärende 1: Ny utredning av dansen i Linköping

En inventering av lokaler, en översyn av bidragsformerna och utveckling av Dansens vecka. Det kan vara några av sätten för att stärka dansen i Linköping. På torsdagen presenteras utredningen för kultur- och fritidsnämnden.

– I utredningen framkommer det tydligt att det finns alldeles för få lokaler, det tror jag är något vi behöver titta vidare på, säger Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Kultur- och fritidskontoret har utrett förutsättningarna och behoven för att utveckla dansen i Linköping, både på professionell nivå och amatörnivå. Utredningen visar bland annat att behovet av fler lokaler är stort. Många Linköpingsbor är engagerade i dansföreningar och föreningslivet ser flera möjligheter till samarbete mellan kommun och föreningar.

Det framgår också att klimatet för professionella dansare i Linköping är bättre än för några år sedan, att det finns ett nätverk och att det inte finns någon konkurrens. Förutom en större scen efterfrågar de professionella dansarna ett stabilare stödsystem för att nå långsiktighet och behålla kompetensen i staden.

Kultur- och fritidskontoret förslår att ett fortsatt arbete för att stärka dansen i Linköping genomförs i fem steg utan inbördes ordning:

1. Genomföra en lokalinventering och se över förutsättningar av antalet
danslokaler i Linköping.
2. Utveckla och stärka arrangörskapet för den professionella dansen
genom Dansnät Sverige.
3. Att stödja professionell dans genom att utöka volymen av residens i
Dansens hus på regional, nationell och internationell nivå och se över bidragsformerna för ett mer långsiktigt stöd.
4. Skapa konkreta marknadsföringsinsatser för att stärka dans på ideell
och professionell nivå (såsom en hemsida för Dans i Linköping/
Dansens hus, likt Elsas hus, Filmsalongerna). Dansens hus finns redan
på Facebook.
5. Utveckla och synliggöra Dansens vecka i Linköping till ett inkluderande och experimentellt evenemang för medborgarna med nationella och internationella inslag.

För ytterligare information kontakta Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP), ordförande i kultur- och fritidsnämnden, telefon 0736-00 56 50.


Ärende 4: Idrott på lika villkor – satsning på jämställdhet

På torsdagens sammanträde tar kultur- och fritidsnämnden beslut om att avsätta 500 000 kronor för jämställdhetssatsningar inom ramen för Breddmiljonen 2017.

– Metoo-rörelsen har tydligt visat att övergrepp på kvinnor grundar sig i en strukturell syn på att kvinnors värde inte är lika högt som mäns. Något vi kan göra för att jämställa kvinnor med män är att uppmuntra alla föreningar i Linköpings kommun att fördela sina resurser jämnt mellan tjejer och killar och för att föreningarna ska klara omställningen skjuter vi nu till medel som bara får gå till tjejers idrottande, säger Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Jämställdhet är tillsammans med inkludering och aktivitet hela livet övergripande områden i det nya idrottspolitiska programmet som håller på att tas fram. Även Riksidrottsförbundet lyfter jämställdhetsarbetet som extra viktigt i den nationella idrottens strategidokument Strategi 2025.

Forskning visar att det idag är fler pojkar och män som idrottar, fler flickor väljer att lämna föreningslivet, det råder en obalans mellan könen när det gäller representation i styrelser, den manliga idrotten ses fortfarande som norm och det statliga och kommunala stödet till idrotten gynnar pojkar och män.

Kultur- och fritidsnämnden föreslås avsätta ytterligare 500 000 kronor till breddmiljonen öronmärkt till dam- och flickidrott. Föreningar som bedriver verksamhet där flickor och kvinnor kan forma sin idrott och sitt deltagande i densamma har möjlighet att söka bidrag för att utveckla sin verksamhet ytterligare.

• Ansökningsperiod 15-20 december 2017.
• Snabb handläggning efter ansökningsperiodens slut med utbetalning före jul.
• Fördelning sker till föreningar som inkommit med ansökan inom angiven tid.

Föreningar kan söka bidrag för alla insatser som bidrar till en ökad
jämställdhet. Bidraget är tillfälligt och upphör efter ansökningsperioden.

För ytterligare information kontakta Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP), ordförande i kultur- och fritidsnämnden, telefon 0736-00 56 50.

Kontakter

Sonja SandbackaTf. Presschef

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0725-967863 sonja.sandbacka@linkoping.se

Claes LundkvistPresskommunikatör

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0727-336477claes.lundkvist@linkoping.se

Om

Linköpings kommun
Linköpings kommun
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se/

Linköping har 157 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.

Följ Linköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun

Så vill Alliansen styra Linköping – nytt partiprogram presenterat23.10.2018 12:20Pressmeddelande

Linköpings kommun står inför stora utmaningar framöver, detta ställer större krav på styrning och uppföljning av resurser, prestationer, resultat och effekter i kommunens verksamheter. Det ställer också krav på prioriteringar, effektivisering och förnyelse av verksamheterna. Kommuninvånarnas skattemedel ska hanteras med respekt och investeras där de gör mest nytta för medborgarna. Alliansens politik fokuserar på ordning och reda i kommunens finanser vilket möjliggör satsningar för att stärka och utveckla välfärdens kärnverksamheter.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum