Kulturprojekt i Malmö, Göteborg och Uppsala får EU-bidrag i extra utlysning

Dela

3 svenska projekt för unga får totalt cirka 6 miljoner kronor (597 743 euro) i bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Pengarna kommer från EU-programmet Erasmus+ och utgör en del av den extra ansökningsrunda som EU-kommissionen lät utlysa gentemot kultursektorn med anledning av coronapandemin.

Foto: MUCF
Foto: MUCF

Den extra ansökningsrundan (runda 4, 2020) påbörjades i oktober 2020. Beslut om fördelning av medel fattades av MUCF i februari 2021. Totalt fick myndigheten in 15 ansökningar och fördelar nu cirka 6 miljoner kronor (597 743 €) till 3 projekt i Malmö, Göteborg och Uppsala.

Projekt Erasmus+ Ung och Aktiv, Strategiska partnerskap

MUCF har beviljat medel till följande 3 projekt:

  • Tillt AB i Göteborg kommer genom projektet OCEA(n)RT att engagera ungdomar genom att genomföra bildkonstverkstäder i Sverige, Grekland, Cypern och Spanien. Det övergripande syftet är att uppmuntra deltagarna att agera som ”havsaktivister” för att kommunicera ökningen av plastföroreningar i havet efter Covid-19-pandemin. Riktade spridningsaktiviteter kommer dessutom att genomföras i Belgien och Storbritannien. Aktiviteterna pågår från 1 april 2021 till och med 31 mars 2023 och innefattar framtagandet av en handbok om OCEA(n)RTs-metoden för ungdoms- och miljöorganisationer samt kreatörer och kulturpedagoger; ett kompetensutvecklingsprogram om OCEA(n)RTs-metoden för ungdomsarbetare; en verktygslåda för policy- och påverkansarbete för ungdoms- och miljöorganisationer, kreatörer och pedagoger samt för folkbildningen och föreningslivet som vill främja liknande mål kring ungas delaktighet och kreativitet i hållbart utvecklingsarbete. Projektet kommer även att genomföra 5 informationsdagar och en slutlig konferens. Projektet kommer att möjliggöra kunskapsutveckling för ungdomsarbetare, erbjuda kreativa processer för att öka ungas delaktighet samt främja klimatmål i linje med EU:s Green Deal och SDG14: Life Below Water. Tillt AB beviljas 281 315 kronor.
  • Föreningen Stapelbädden (STPLN) i Malmö kommer med sitt projekt Post Social Media Club utforska alternativa framtidsscenarier genom att undersöka och formulera sociala mediers påverkan på samtiden och spekulera i det post-sociala medielandskapet. Projektet kommer att tillämpa Spekulativ Design som är en relativt ny praktik för att lägga möjliga (till skillnad från troliga) hypoteser under luppen. En metod att gestalta och samtala om vilken framtid vi vill ha och därmed bättre förstå vad samtiden kräver. Från 1 mars 2021 till 31 oktober 2021 kommer 25 unga européer med blandade erfarenheter att arbeta tillsammans. Deltagarna kommer dels att delta i en serie “design master classes”, dels samlas för ett veckolångt interdisciplinärt produktions-hackaton, för att slutligen skapa fem parallella utställningar och workshops på temat Post Social Media i sina respektive länder. Projektet leds av STPLN (Sverige) i samarbete med fyra andra kreativa center: VOLUMES (Frankrike), Nova Iskra (Serbien), Atölye (Turkiet) och BIOS (Grekland). Föreningen Stapelbädden (STPLN) beviljas 53 894 kronor.
  • Folkuniversitetet Stiftelsen Kursverksamheten vid Uppsala universitet ska genomföra projektet iCREATE som syftar till att förstärka ungdomars entreprenörsanda inom den kulturella och kreativa sektorn. Projektet erbjuder ungdomar en skräddarsydd utbildning anpassad efter individens behov. Från mars 2021 till februari 2023 kommer sex organisationer från fem olika EU-länder att samarbeta för att realisera projektets olika delar. Den första fasen i projektet består av en undersökning från alla länderna för att kartlägga ungdomars behov inom entreprenörskap och den kulturella sektorn. Utifrån den undersökningen kommer projektet att utveckla ett skräddarsytt utbildningsramverk samt skapa en MOOC (storskalig, öppen och nätbaserad kurs). Syftet med dessa aktiviteter är att ungdomar ska kunna förbättra sina kunskaper om hur man startar eget företag inom den kulturella och kreativa sektorn. Den sista aktiviteten i projektet består av en guide som visar ett företags livscykel. Projektet kommer att utbilda 15 lärare i de olika utbildningsmaterialen. Vidare ska dessa lärare involvera och utbilda minst 120 aspirerande unga entreprenörer inom den kulturella och kreativa sektorn. Stiftelsen kursverksamheten vid Uppsala universitet beviljas 262 534 kronor.

FAKTA/OM Erasmus + och MUCF:s roll

Erasmus+ är EU-kommissionens program för att främja internationella samarbeten inom utbildning, ungdom och sport. MUCF har hand om ungdomsdelen. Syftet är att deltagarna ska upptäcka och bli medvetna om sociala och kulturella skillnader, lära av varandra, utveckla sin entreprenörsanda och sin känsla av europeiskt medborgarskap.
Läs mer om EU-programmet Erasmus+

I och med årsskiftet 2020/2021 avslutades programperioden 2014–2020 och en ny sjuårig programperiod för Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren inleddes.
Läs mer om Ny programperiod för EU-programmen

Nyckelord

Bilder

Foto: MUCF
Foto: MUCF
Ladda ned bild

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Liedbergsgatan 4
352 30 Växjö

010 160 10 00https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

143 organisationer har sökt bidrag till insatser för socialt särskilt utsatta under coronapandemin8.4.2021 11:28:18 CEST | Pressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har fått in totalt 143 ansökningar om statsbidrag för insatser för socialt särskilt utsatta människor under coronapandemin från civilsamhällets organisationer. - Totalt har organisationerna sökt för drygt 200 miljoner kronor. Vi har 58 miljoner kronor att fördela, så behovet är stort, säger Marie Pettersson Hallberg, chef på avdelningen för statsbidrag. Det var i december 2020 som regeringen presenterade en satsning på 60 miljoner kronor till civilsamhällets organisationer. Satsningen riktar sig till organisationer som bedriver verksamhet för människor som befinner sig i socialt särskilt utsatta situationer under pandemin. Det kan exempelvis vara hemlösa, EU-migranter och personer som har svårt att tillgodogöra sig samhällsinformation. Satsningen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna och är en utökning av satsningen på 50 miljoner kronor som gjordes under våren 2020. Förordningen trädde i k

MUCF välkomnar nytt uppdrag: ”Det behövs fler mötesplatser för unga hbtqi-personer”24.3.2021 15:33:15 CET | Pressmeddelande

Regeringen har beslutat att ge myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, ett nytt uppdrag att fördela projektbidrag till ideella organisationer som gör insatser som främjar mötesplatser för unga hbtqi-personer. Bidraget som ska delas ut under 2021 är på 2,4 miljoner kronor. MUCF välkomnar regeringens beslut om nytt bidrag till mötesplatser för unga hbtqi-personer. - Det behövs fler mötesplatser för den här gruppen av unga, och vi är glada över uppdraget. Vi vet att unga hbtqi-personer upplever olika hinder under sin fritid, känner större otrygghet, utsätts för mer våld, har sämre sociala skyddsnät än andra unga och att det finns en utbredd psykisk ohälsa. Vi har länge lyft frågan om behovet av fler mötesplatser för just denna grupp av unga. Satsningen är också ett led i att uppnå målet goda levnadsvillkor för alla unga, säger generaldirektör Lena Nyberg. Behov av fler mötesplatser MUCF har sedan 2019 i uppdrag av regeringen att stärka förutsättningarna att skapa mötespla

Nytt bidrag för att hjälpa socialt särskilt utsatta under pandemin - MUCF ska fördela 58 miljoner16.3.2021 07:20:00 CET | Pressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har på nytt fått i uppdrag av regeringen att fördela statsbidrag till civilsamhället under coronapandemin. Totalt rör det sig om 58 miljoner kronor. - Vi är stolta över att återigen få uppdraget och vi vet att det här är pengar som kan göra verklig nytta. Vi kommer att fördela bidraget så snabbt som möjligt till organisationer som arbetar med människor i socialt särskilt utsatta situationer under Coronapandemin, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg. Satsningen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna och är en utökning av satsningen om 50 miljoner kronor som gjordes under våren 2020. Statsbidraget kan sökas av ideella föreningar och vissa trossamfund som bedriver verksamhet som riktar sig till människor som befinner sig i socialt särskilt utsatta situationer. Syftet är att kunna förstärka organisationernas befintliga verksamhet samt möta ett ökat behov av hjälp- och stödinsatser under coro

Ny rapport: Många hinder för unga utrikes födda kvinnor på arbetsmarknaden14.3.2021 08:00:00 CET | Pressmeddelande

Unga utrikes födda kvinnor, framförallt de från länder utanför Europa, har en svagare position på den svenska arbetsmarknaden än andra jämnåriga. De upplever diskriminering och bemöts fördomsfullt av arbetsgivare. Kvinnor som bär slöja är särskilt utsatta. Det visar en ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. I dag yrkesarbetar 52 procent av unga utrikes födda kvinnor i åldern 20–29 år, för jämnåriga utrikes födda män gäller 67 procent. Motsvarande siffor för inrikes födda kvinnor är 73 procent och 79 procent för män. Rapporten visar att unga utrikes födda kvinnor (175 000 i åldern 16 ̶ 29) möter en rad olika hinder och svårigheter i arbetslivet. De har svårt att matcha krav på goda språkkunskaper, arbetslivserfarenhet, referenser och utbildning. - Coronapandemin har inneburit svårigheter för alla unga att få ett första jobb eller praktikplats. Nuvarande arbetsmarknadsläge riskerar att särskilt drabba unga utrikes födda kvinnor, säger MUCF:s generaldirek

Ny rapport visar: Goda levnadsvillkor för många unga – men inte för alla10.3.2021 07:30:00 CET | Pressmeddelande

Många unga har goda levnadsvillkor. Men det finns skillnader mellan olika grupper av unga, och det finns områden av ungas liv där levnadsvillkoren behöver förbättras. • Arbetslösheten bland unga ökar som en konsekvens av pandemin. • En stor andel unga, framförallt tjejer, upplever symptom på psykisk ohälsa. • Unga upplever en ökad otrygghet i skolan. • Unga är underrepresenterade bland förtroendevalda på alla nivåer. Det visar en ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Pandemin och dess restriktioner har påverkat ungas liv i stor utsträckning, till exempel genom en ökad arbetslöshet, förändrade förutsättningar för studier och svårigheter att utöva fritidsaktiviteter. Flera undersökningar visar också att vissa grupper haft svårare att ta till sig undervisningen på distans. Det gäller exempelvis nyanlända unga, unga som studerar på gymnasiesärskola, unga med funktionsvariationer och de som tillhör socioekonomiskt svaga grupper. MUCF har i uppdrag av reger

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum