BIL Sweden

Laddbara bilar nu fem procent av alla personbilar i trafik

Dela

- I oktober minskade nyregistreringarna på personbilsmarknaden för fjärde månaden i rad, efter den återhämtning som präglade det första halvåret. 19 962 nya personbilar registrerades, vilket är en minskning med 29 procent jämfört med oktober förra året. Hittills i år har personbilarna ökat med drygt nio procent jämfört med samma period förra året, men ligger nio procent under 2019 års nivå.

Årets uppgång förklaras av en god återhämtning i ekonomin, men också av att registreringarna drivits upp inför förändringarna inom Bonus-malussystemet och de höjda förmånsvärdena som trädde i kraft under det första halvåret. Den underliggande efterfrågan i konsumentledet är fortsatt stark, men bristen på halvledare och andra komponenter har blivit en hämmande faktor för produktionen. Det skapar långa leveranstider och en osäkerhet kring leveransförmågan. Detta medför att vi justerar ned årets prognos för personbilar från 315 000 till 300 000, säger Jessica Alenius, vice VD för BIL Sweden. 

Varannan personbil var laddbar och var fjärde en elbil

- Andelen laddbara bilar av nyregistreringarna fortsätter att ligga på höga nivåer och svarade för 51 procent i oktober. 23 procent av de totala registreringarna var elbilar. Elbilarna ökade med 96 procent jämfört med samma månad i fjol, samtidigt som laddhybriderna minskade med 29 procent. Hittills i år, januari-oktober, uppgår andelen laddbara bilar till 42,5 procent där elbilarna står för nära 17 procent av nyregistreringarna och laddhybriderna för nära 26 procent. I antal handlar det om drygt 107 100 laddbara bilar. Ökningen av laddbara fordon sker nu primärt hos privatkunder mycket drivet av lanseringar av nya attraktiva modeller i bra prissegment. Dämpningen av laddbara bilar hos företagskunderna har däremot uppkommit, som förväntat, på grund av de förändrade förmånsreglerna som trädde i kraft den 1 juli i år, säger Jessica Alenius.

- Av alla personbilar i trafik, vid utgången av årets tredje kvartal, var drygt fem procent laddbara, varav 1,8 procent elbilar och 3,4 procent laddhybrider. Det kan jämföras med 3,6 procent vid utgången av 2020, fortsätter Jessica Alenius.

Nästa års skärpningar i Bonus-malussystemet ökar osäkerheten

- De skärpningar i Bonus-malussystemet som aviserats för nästa år, har alldeles för kort framförhållning och kommer för tidigt. Den korta framförhållningen på cirka tre månader påverkar kunder som redan ingått avtal och som nu får ändrade förutsättningar, till exempel ingen bonus, vilket är olyckligt. Speciellt nu när det råder långa leveranstider på grund av komponentbrist. Först 2025 väntas prisparitet råda mellan laddbara och konventionella bilar. Skärpningarna handlar om införande av ett bonustak, sänkt bonus och nya bonusgränser för laddhybrider och sänkta malusgränser. Dessa förändringar väntas träda i kraft nästa år, vid olika tidpunkter och från 2023 sänks även bonusen för elbilar. Dessutom kommer de tätt inpå årets förändringar. Att införa justeringar av bonus respektive malus vid olika tidpunkter medför en ryckighet och osäkerhet som främst drabbar kunden. Det finns stor risk att den positiva och snabba omställningstakt som vi nu ser kommer att bromsas upp, säger Jessica Alenius.

En av tio av de nya lätta lastbilarna var eldriven

- I oktober uppgick nyregistreringarna av lätta lastbilar till 2 401, vilket är en minskning med 27 procent jämfört med samma månad i fjol. Hittills under 2021 har antalet nya lätta lastbilar ökat med 30 procent jämfört med samma period förra året, men antalet ligger ca 20 procent under 2019 års nivå. Årets uppgång förklaras till stor del av både en stark återhämtning i ekonomin och ett uppdämt behov hos företagen att förnya vagnparken, säger Jessica Alenius.

- Andelen eldrivna lätta lastbilar uppgick till drygt tolv procent under oktober månad och till drygt sex procent hittills i år. Under årets första tio månader ökade antalet eldrivna lätta lastbilar från 997 i fjol till 1 999 i år. Förklaringen till ökningen är delvis årets bonushöjning i Bonus-malussystemet, men framför allt att flera nya modeller introducerats de senaste månaderna och ökar kundernas valmöjligheter. De föreslagna skärpningarna i Bonus-malussystemet under nästa år kommer återigen att slå särskilt hårt mot lätta lastbilar, där omställningen till elektrifieringen inte kommit lika långt. Vi har sedan Bonus-malussystemet infördes påtalat vikten av att särskilja lätta lastbilar från personbilar som man gör inom EU, då de utför ett annat transportarbete, fortsätter Jessica Alenius.

Minskade registreringar av tunga lastbilar och bussar

- Registreringarna av tunga lastbilar över 16 ton minskade med nära 14 procent i oktober jämfört med samma månad i fjol. Hittills i år uppgår antalet tunga lastbilar till 4 372, vilket är en ökning med åtta procent. Uppgången för tunga lastbilar är också en följd av den starka återhämtningen i svensk ekonomi, säger Jessica Alenius.

- Nyregistreringarna av bussar minskade i september med 48 procent jämfört med samma månad i fjol. Under årets tio första månader registrerades 548 bussar, vilket är 48 procent färre jämfört med samma period 2020. En stor del av bussmarknaden styrs av regionernas upphandling, vilket ger en stor ryckighet beroende på när i tid dessa är planerade. Under perioden januari – oktober har har drygt var fjärde nyregistrering varit en elbuss, avslutar Jessica Alenius.

Sammanfattning av nyregistreringarna i oktober 2021, jämfört med oktober i fjol

 

2021

2020

% 21/20 oktober

% 21/20 YTD

jan-okt.

Personbilar

19 962

28 147

-29,1%

+9,3%

Andel laddbara personbilar

50,9%

36,2%

   

Varav:

       

Laddhybrider

5 579

7 840

-28,8%

+35,5%

  Andel av nyregistreringarna

27,9%

27,9%

   

Elbilar

4 573

2 330

+96,3%

+125,3%

  Andel av nyregistreringarna

22,9%

8,3%

   

Lastbilar, totalt

2 850

3 822

-25,4%

+26,6%

Varav:

       

Lätta lastbilar, upp till 3,5 ton

2 401

3 300

-27,2%

+29,9%

Tunga lastbilar, över 16 ton

409

474

-13,7%

+8,2%

Bussar, totalt

32

62

-48,4%

-48,4%

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Registreringsperioden för oktober omfattar registreringar från 1 till och med 29 oktober. Antalet registreringsdagar är en dag mindre än i fjol. Sifforna i texten är avrundade. Exakta siffror finns i tabellen ovan samt i bilagorna.

BIL Sweden redovisar alltid månadens nyregistreringssiffror den första vardagen i månaden. När den sista dagen eller dagarna i månaden infaller på en helgdag kommer registreringar, som görs de dagarna inte vara med i den månadens nyregistreringssiffror, vilket vanligtvis är ett fåtal. Dessa registreringar räknas i stället in i påföljande månads registreringar.

När ni använder information och statistik från BIL Sweden, vänligen ange källa.

För att läsa pressmeddelandet i sin helhet med fler tabeller, klicka på länken nedan. 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

BIL Sweden
BIL Sweden
Storgatan 19
100 41 Stockholm

08-700 41 00https://www.bilsweden.se/

BIL Sweden är branschorganisationen för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar.

Fordonsindustrin och fordonsbranschen är en av Sveriges viktigaste näringar och utgör en betydelsefull del av Sveriges näringsliv och den påverkar starkt landets ekonomiska utveckling.

• Fordonsindustrin inklusive leverantörer sysselsätter cirka 167 000 personer i Sverige. Bilhandel och bilverkstäder sysselsätter över 40 000 personer. De svenska fordonstillverkarna sysselsätter 190 000 personer globalt, varav 68 000 i Sverige och har en global omsättning på 727 miljarder kronor.

• Fordonsindustrin är Sveriges viktigaste exportnäring med ett exportvärde på 201 miljarder kronor vilket motsvarar drygt 14 procent av den totala svenska varuexporten.

• Fordonsindustrin svarar för nära 14 procent av de totala industriinvesteringarna i maskiner och anläggningar och är en av våra mest FoU-intensiva näringar.

Följ BIL Sweden

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från BIL Sweden

Rekordstark utveckling för laddbara bilar under 2021 trots ett ryckigt fordonsår3.1.2022 09:00:27 CET | Pressmeddelande

Under 2021 återhämtade sig personbilsmarknaden något och antalet nyregistreringar landade på 300 983 personbilar, vilket är en ökning med ca tre procent. Detta trots leveransproblem och förändringar av Bonus-malussystemet och förmånsvärdet för tjänstebilar. De laddbara bilarna ökade starkt och stod för 45 procent av nyregistreringarna jämfört med 32 procent för 2020, antalet uppgick till 135 302. För såväl lätta som tunga lastbilar ökade antalet registreringar efter nedgången under 2020.

Leveransproblem bromsar marknaden även i november1.12.2021 09:00:08 CET | Pressmeddelande

- I november registrerades 21 056 nya personbilar, en minskning med 21 procent jämfört med november förra året. Den återhämtning som präglade personbilsmarknaden under det första halvåret har följts av fem månader med minskade nyregistreringar. Hittills i år har 273 401 nya personbilar registrerats. Det är en ökning med drygt sex procent jämfört med samma period förra året, men är samtidigt elva procent under 2019 års nivå.

Lansering av ny uppdaterad hemsida för BRT14.10.2021 12:18:37 CEST | Pressmeddelande

Idag lanseras officiellt den nya uppdaterade webbsidan brtisverige.nu, Bus Rapid Transit. BRT-systemen finns runt om världen och så även i Sverige. Det blir allt trängre i våra städer. BRT är ett utmärkt transportmedel för att avlasta trängseln. Syftet med hemsidan är att lyfta fram de positiva fördelarna med BRT, fakta, goda exempel och utländska satsningar på kapacitetsstark busstrafik. Webbplatsen ger stöd, inspiration och kunskap om hur system för kapacitetsstark busstrafik, Bus Rapid Transit system (BRT) kan och har utvecklats världen över. Här finns också exempel från Sverige, även om de i nuläget är få. Något som BIL Sweden, branschorganisation för tillverkare och importörer av bilar, lastbilar och bussar samt bransch- och arbetsgivarorganisationen Sveriges Bussföretag vill ändra på.

Fordonsregistreringarna minskade i september1.10.2021 09:00:10 CEST | Pressmeddelande

- I september minskade nyregistreringarna på personbilsmarknaden för tredje månaden i rad, efter den successiva återhämtning som präglade det första halvåret. 22 634 nya personbilar registrerades, vilket är en minskning med drygt 21 procent jämfört med september förra året. Hittills i år uppvisar personbilarna en ökning med nära 15 procent jämfört med samma period förra året, men ligger drygt sex procent under 2019 års nivå. Årets uppgång förklaras av en god återhämtning i ekonomin, men också av att registreringarna drivits upp inför förändringarna inom Bonus-malussystemet och de höjda förmånsvärdena som trädde i kraft under det första halvåret. Den underliggande efterfrågan i konsumentledet är fortsatt stark, men samtidigt har bristen på halvledare och andra komponenter blivit en tydligt hämmande faktor för produktionen. Det skapar en osäkerhet kring leveransförmågan, säger Jessica Alenius, vice VD för BIL Sweden.

Fortsatt dämpad takt på personbilsmarknaden i augusti1.9.2021 09:00:03 CEST | Pressmeddelande

- I augusti fortsatte utvecklingen på personbilsmarknaden att vara mer dämpad jämfört med den starka återhämtning som präglade det första halvåret. 19 808 nya personbilar registrerades i augusti, vilket är en minskning med drygt 22 procent jämfört med samma månad förra året. Hittills i år uppvisar personbilarna en bra återhämtning och ökningen under årets åtta första månader uppgår till ca 21 procent jämfört med samma period förra året, men ligger fem procent under 2019 års nivå. Uppgången förklaras av en god återhämtning i ekonomin, men också av att registreringarna drivits upp inför förändringarna inom Bonus-malussystemet och de höjda förmånsvärdena som trädde i kraft under det första halvåret, säger Jessica Alenius, vice VD för BIL Sweden.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum