Brå

Lagföring, kriminalvård och återfall i brott

Dela

Idag publiceras den slutliga officiella statistiken över antalet lagföringsbeslut och kriminalvård 2016, samt återfall i brott 2010 (slutlig) och 2014 (preliminär). Statistiken beskriver händelser i rättskedjans senare del och påverkas därmed av inflödet från myndigheter tidigare i rättskedjan, som polis och åklagare.

Lagföringsbeslut

 • År 2016 fattades 98 400 lagföringsbeslut (fällande domslut i tingsrätten och lagföringsbeslut hos åklagare), vilket är en minskning med 8 procent eller 8 310 färre beslut jämfört med 2015.
 • Av samtliga lagföringsbeslut avsåg 17 procent (17 100 beslut) kvinnor och 83 procent (81 400 beslut) män.
 • Samtliga typer av lagföringsbeslut minskade jämfört med 2015. Domsluten minskade med 5 procent till 56 700 domslut, strafföreläggandena med 7 procent till 29 300 beslut och åtalsunderlåtelserna med 22 procent till 12 500 beslut.
 • Antalet domslut med huvudpåföljden fängelse minskade med 3 procent till 10 400 domslut jämfört med 2015. Sammantaget gäller minskningen fängelsedomar med kortare strafftider på upp till och med högst 6 månader. Utdömda strafftider på över 6 månader till högst ett år respektive över ett år ökade däremot med 2 respektive 9 procent, i jämförelse med 2015. Förändringarna innebar att den totala utdömda strafftiden (straffmassan) ökade med 6 procent till 99 500 månader under 2016, jämfört med 2015.
 • Även antalet domslut med andra huvudpåföljder minskade. Domslut där huvudpåföljden var böter minskade med 3 procent till 27 600 beslut. Domslut med huvudpåföljd villkorlig dom minskade med 8 procent till 8 860 beslut och domslut där huvudpåföljden var skyddstillsyn, minskade med 5 procent till 5 380 beslut.

Kriminalvård

Anstalt

 • År 2016 intogs 8 500 personer i kriminalvårdsanstalt, vilket är en minskning med 1 procent jämfört med året innan. Av de som intogs i anstalt 2016 hade mer än hälften (60 procent) dömts för narkotikabrott, tillgreppsbrott eller brott mot liv och hälsa som huvudbrott.
 • Av de personer som intogs i anstalt under 2016 var cirka 8 procent kvinnor och 92 procent män. Jämfört med 2015 har andelen kvinnor ökat med 2 procentenheter.

Frivård

 • År 2016 påbörjade 9 440 personer frivårdspåföljder med övervakning, vilket gäller personer som dömts till skyddstillsyn eller villkorligt frigivits från anstalt. Det är en minskning med 6 procent jämfört med 2015.
 • Av de som påbörjade frivårdspåföljder med övervakning 2016 var cirka 12 procent kvinnor och 88 procent män.

Återfall i brott

Preliminär statistik 2014 (återfall inom ett år)

 • Av samtliga personer med en ingångshändelse 2014, återföll 25 procent i brott inom ett år. Den totala återfallsandelen uppvisar totalt sett mycket små förändringar över tid.
 • Bland dem med fängelse som mest ingripande påföljd, har det dock skett en minskning sedan 2005. Bland de frigivna från anstalt har andelen som återfaller i brott minskat från 53 procent 2005 till 47 procent 2014 (−6 procentenheter).

Slutlig statistik 2010 (återfall inom upp till tre år)

 • Av samtliga personer med en ingångshändelse 2010 återföll 40 procent i brott inom tre år. Bland kvinnorna återföll 28 procent och bland männen 43 procent.
 • Den totala återfallsandelen visar på små förändringar över tid, den har varierat mellan 40–42 procent under perioden 2003–2010.
 • Av de personer som hade fängelse som mest ingripande påföljd i ingångshändelsen 2010, har dock återfallsandelen minskat med 6 procentenheter jämfört med 2003. Störst var minskningen för dem med en utdömd strafftid på mer än ett år och högst två år. I denna kategori minskade återfallsandelen med 11 procentenheter jämfört med 2003.
 • Andelen som återfaller i brott har även minskat i flertalet andra påföljdskategorier sedan 2003 (avser mest ingripande påföljd i ingångshändelsen). Det gäller bland annat för personer med ingångshändelserna åtalsunderlåtelse (−7 procentenheter) respektive sluten ungdomsvård (−6 procentenheter).
 • För personer med böter respektive intensivövervakning med elektronisk kontroll (IÖV) som mest ingripande påföljd i ingångshändelsen 2010, har dock andelen som återfaller ökat med 1 procentenhet respektive 3 procentenheter, jämfört med 2003.

För mer information

 • Katja Hatschek (lagföringar): 08-527 58 421, katja.hatschek@bra.se
 • Oskar Lindström (kriminalvård): 08-527 58 543, oskar.lindstrom@bra.se
 • Erik Holmberg (återfall): 08-527 58 514, erik.holmberg@bra.se

Definitioner/avgränsningar

 • Statistiken över lagföringsbeslut redovisar det årliga antaletfällande domslut i tingsrätten samt beslut om att meddela åtalsunderlåtelse (att åklagaren beslutar att inte åtala trots att den misstänkte bedöms vara skyldig till brottet) eller godkända strafförelägganden.
 • Statistiken över kriminalvård redovisar det årliga antalet personer intagna i kriminalvårdsanstalt, inskrivna i häkte samt övervakade inom kriminalvårdens frivårdsorgansation.
 • Statistiken över återfall i brott redovisar det årliga antalet och andelen personer som återfallit i nya lagförda brott efter en ingångshändelse. Ingångshändelsen utgör starttidpunkten från vilken återfall i nya brott följs upp. Uppföljningstiden är tre år i den slutliga statistiken, och ett år i den preliminära statistiken.
 • Ingångshändelse: när en person friges från anstalt, skrivs ut från sluten ungdoms­vård eller avslutar en intensivövervakning med elektronisk kontroll (fotboja), samt när ett domslut rörande andra icke frihets­berövande påföljder (t.ex. skyddstillsyn, villkorlig dom, böter, ungdomstjänst) träder ikraft.
 • Statistik över lagföringsbeslut, intagna i kriminalvård respektive återfall i brott presenteras i tabeller tillsammans med texter som sammanfattar de viktigaste resultaten och ger stöd i hur statistiken bör tolkas. Sammanfattningarna ger beskrivande redogörelser av nivåer och förändringar i statistiken, men innehåller inte några analyser av tänkbara orsaker bakom förändringarna. Statistiken kan användas som ett underlag för vidare analys av utvecklingen på dessa områden.

Nyckelord

Dokument

Om

Brå
Brå
Tegnérgatan 23
111 40 Stockholm

08-527 58 400

Brottsförebyggande rådet (Brå) är en myndighet som verkar för att brottsligheten ska minska och tryggheten öka i samhället genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete. Brå producerar även den officiella kriminalstatistiken, utvärderar reformer, bedriver forskning och stödjer lokalt brottsförebyggande arbete. www.bra.se

Följ Brå

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Brå

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum