Läkemedelsverket

Läkemedelsverkets årsredovisning för 2019 lämnad till regeringen

Dela

Verksamhetsåret har, utöver Läkemedelsverkets ordinarie arbete inom olika ansvarsområden, präglats av Brexit, restnoterade läkemedel, utveckling av kunskapsstyrningen och arbetet med att införa flera omfattande EU-förordningar. Myndighetens ekonomiska resultat visar en god balans mellan kostnader och intäkter.

Inom läkemedelsområdet har Läkemedelsverket bibehållit en fortsatt stark position i EU-samarbetet, med en ökning av utredningsuppdrag inom framförallt läkemedelssäkerhet till följd av bland annat Brexit.

Läkemedelsverket har varit drivande i införandet av den nya förordningen för veterinärmedicinska läkemedel, och varit mycket aktivt i EU-samarbetet med de två förordningarna för medicintekniska produkter som börjar gälla i maj 2020 respektive 2022.

- Vårt ambitiösa arbete i EU-nätverken ger oss möjlighet att påverka hur produkter och verksamheter regleras, men det är också viktigt för att vi ska upprätthålla vår kompetens, Då kan vi utföra våra uppdrag på bästa möjliga sätt och ge rätt stöd till både svensk hälso- och sjukvård och aktörer inom life science, säger generaldirektör Catarina Andersson Forsman. 

Flera stora frågor under året

Under året har Läkemedelsverket avrapporterat 18 regeringsuppdrag, varav ett flertal har berört förändringar på apoteksmarknaden.

Tillsammans med en rad andra myndigheter har Läkemedelsverket samverkat i arbetet med omorganisationen av kunskapsstyrningsstrukturen som pågår inom svensk hälso- och sjukvård och omsorg.

Restnoterade läkemedel har under varit en stor fråga, både i Sverige och inom EU. Vid sidan av det regeringsuppdrag som Läkemedelsverket fick under hösten har myndigheten hanterat över 900 anmälda restnoteringar från tillverkare.

Ett kunskapscentrum för läkemedel i miljön har under året etablerats för att kunna samla svenska aktörer och utgöra en plattform för dialog och samarbete inom området. I strävan mot att nå miljö- och hållbarhetsmålen har myndig­heten genomfört åtgärder inom prioriterade områden.

-Jag är stolt över allt som vi har åstadkommit under 2019 och ser fram emot att få fortsätta med många av de här frågorna även under detta år. Vi påminns varje dag om att vi i en komplex värld spelar en viktig roll för att bidra till bättre hälsa för djur och människor, säger Catarina Andersson Forsman.

Ekonomi i balans

Läkemedelsverkets intäkter uppgick under året till 900,6 miljoner kronor, vilket är en ökning med 6% jämfört med föregående år. Merparten av intäkterna består av avgiftsintäkter, 75%. Utöver det finansierades verksamheten med anslagsmedel som uppgick till 15% av totala intäkter, och till en mindre del av bidrag, 10%.

Verksamhetens kostnader uppgick till 900,1 miljoner kronor, vilket är en ökning med 5% jämfört med 2018. Personalkostnaden var den enskilt största posten, 82% av de totala kostnaderna. Årets finansiella resultat blev ett överskott på 0,5 miljoner kronor.

-Vi har en ekonomi i god balans, vilket är betryggande. Eftersom en stor del av intäkterna utgörs av avgifter kan vi aldrig förutsäga exakt hur mycket medel vi kommer att ha att röra oss med under ett år, säger Catarina Andersson Forsman. 

Läkemedelsverket har under 2019 haft 857 anställda, motsvarande 775 årsarbetskrafter. Könsfördelningen bland anställda är 29% män och 71% kvinnor, och i chefsbefattning är 28% män och 72% kvinnor. Personalomsättningen under 2019 uppgick till 7,1%.

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Länkar

Om

Läkemedelsverket
Läkemedelsverket
Dag Hammarskjölds väg 42, Box 26
751 03 Uppsala

https://lakemedelsverket.se/

Godkännanden och tillsyn av läkemedel, naturläkemedel, mediciner, kosmetika och medicintekniska produkter

Läkemedelsverket är en myndighet under regeringen med uppdrag att främja den svenska folk- och djurhälsan.

Målsättningen är att den enskilde patienten och hälso- och sjukvården ska få tillgång till säkra och effektiva läkemedel. Dessa ska vara av god kvalitet, med positiv nytta/riskbalans och ska användas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.

Till vårt ansvarsområde hör även att främja säkerheten och kvaliteten för kosmetika och hygienprodukter samt ansvara för tillsyn av tillverkare och produkter inom det medicintekniska området. Vi ger också tillstånd till och utövar tillsyn över apoteksverksamheten i Sverige. Utöver detta ska Läkemedelsverket även stödja forskning och innovation inom våra ansvarsområden. Giftinformationscentralen och Läkemedelsupplysningen är en del av Läkemedelsverket.

Verksamheten är i huvudsak avgiftsfinansierad, men finansieras även genom statliga anslag och bidrag.

Följ Läkemedelsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Läkemedelsverket

Endast symtomlindrande effekter av värk- och febernedsättande läkemedel vid covid-1916.3.2020 17:24:24 CETPressmeddelande

I samband med utbrottet av covid-19 har det uppkommit frågor om användning av värk- och febernedsättande läkemedel (till exempel ibuprofen, naproxen och paracetamol). Tillgängliga vetenskapliga data ger inte stöd för vare sig gynnsamma eller skadliga effekter specifikt på sjukdomsförloppet vid covid-19 infektion. Det är viktigt att följa de rekommendationer som ges i informationen i läkemedelsförpackningen (bipacksedel).

Tillfällig återkallelse av Esmya när säkerhetsgranskning pågår16.3.2020 13:13:07 CETPressmeddelande

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har påbörjat en säkerhetsgranskning av Esmya efter rapporter om leverskador. Läkemedlet ges till kvinnor med svåra symtom av myom, godartade tumörer i livmodern. Patienter rekommenderas att sluta ta läkemedlet under tiden som granskningen pågår och inga nya patienter ska påbörja behandling med läkemedlet som återkallas i hela EU under granskningen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum