Läkemedelsverket

Läkemedelsverkets årsredovisning för 2020 lämnad till regeringen

Dela

Läkemedelsverket har lämnat in sin årsredovisning för 2020 till regeringen. Verksamheten har i hög grad präglats av den pågående coronapandemin, vilket har påverkat bland annat uppdrag, arbetsmiljö och arbetssätt.

2020 inleddes med att den nya okända sjukdomen covid-19 snabbt spreds över världen, och i mars klassificerades utbrottet som en pandemi. Läkemedelsverket har haft en central roll under hela pandemin då tillgång till säkra och effektiva läkemedel samt medicintekniska produkter varit avgörande för hälso- och sjukvårdens förmåga. I slutet av året kunde det första vaccinet mot covid-19 godkännas inom EU, vilket var resultatet av en kraftsamling från många aktörer.

- Vi har haft en viktig funktion i pandemiarbetet, och samtidigt lyckats upprätthålla den ordinarie verksamheten utan större inskränkningar, säger vikarierande generaldirektör Joakim Brandberg. När jag blickar tillbaka på förra året så blir jag oerhört stolt över våra medarbetare och det som vi har åstadkommit tillsammans.

Pandemin sammanföll med att regeringen beslutade att Läkemedelsverket från den 1 mars 2020 skulle vara en bevakningsansvarig myndighet. Den nya rollen innebär ett tydligare och mer omfattande ansvar för beredskapsplanering och vid krissituationer.

De strikta regler och rekommendationer som utfärdats kring resor, både inom och utom Sverige, har inneburit att Läkemedelsverkets fälttillsyn har varit reducerad under 2020. Det bedöms inte ha medfört några ökade risker för patientsäkerheten, men det är angeläget att inspektionsverksamheten kan komma igång så snart som möjligt. Reserestriktionerna har också inneburit att stora delar av det internationella arbetet under året har skett på distans.

Under 2020 har Läkemedelsverket tilldelats 26 utredningsuppdrag inom EU-samarbetet. Detta innebär att Sverige är den tredje mest anlitade EU-medlemslandet för utredningar av läkemedel inför godkännanden.

Verksamhetens kostnader uppgick till 945 miljoner kronor under året vilket är en ökning med 5 procent jämfört med föregående år. Personalkostnaden var den enskilt största posten på 82 procent av de totala kostnaderna. Myndighetens ekonomiska resultat visar ett underskott på cirka 40 miljoner kronor.

Läkemedelsverket har under 2020 haft 865 anställda, motsvarande 791 årsarbetskrafter. Könsfördelningen bland anställda är 31 procent män och 69 procent kvinnor, och i chefsbefattning är 28 procent män och 72 procent kvinnor. Personalomsättningen under 2020 uppgick till 6,3 procent.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Läkemedelsverket
Läkemedelsverket
Dag Hammarskjölds väg 42, Box 26
751 03 Uppsala

https://lakemedelsverket.se/

Godkännanden och tillsyn av läkemedel, naturläkemedel, mediciner, kosmetika och medicintekniska produkter

Läkemedelsverket är en myndighet under regeringen med uppdrag att främja den svenska folk- och djurhälsan.

Målsättningen är att den enskilde patienten och hälso- och sjukvården ska få tillgång till säkra och effektiva läkemedel. Dessa ska vara av god kvalitet, med positiv nytta/riskbalans och ska användas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.

Till vårt ansvarsområde hör även att främja säkerheten och kvaliteten för kosmetika och hygienprodukter samt ansvara för tillsyn av tillverkare och produkter inom det medicintekniska området. Vi ger också tillstånd till och utövar tillsyn över apoteksverksamheten i Sverige. Utöver detta ska Läkemedelsverket även stödja forskning och innovation inom våra ansvarsområden. Giftinformationscentralen och Läkemedelsupplysningen är en del av Läkemedelsverket.

Verksamheten är i huvudsak avgiftsfinansierad, men finansieras även genom statliga anslag och bidrag.

Följ Läkemedelsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Läkemedelsverket

Säkerhetsutredningen av AstraZenecas covid-19-vaccin18.3.2021 20:21:24 CET | Pressmeddelande

Nyttan med AstraZenecas vaccin mot covid-19 överväger riskerna. Den slutsatsen drar den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA efter att under de senaste dagarna utrett en signal om blodpropp, inklusive mycket sällsynta fall av blodpropp i kombination med låga halter av blodplättar, och ibland blödning. Orsakssamband med vaccinet kan inte fastslås, men det kan finnas en koppling. Därför fortsätter utredningen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum