Maha Energy AB (publ): Investeringsplan och produktionsguidning för 2021

Dela

Maha Energy AB (“Maha” eller “Bolaget”) planerar att avsätta cirka 26 miljoner US-dollar för investeringar i olika kapitalprojekt under 2021 och uppskattar en årlig snittproduktion på 4 000 – 5 000 BOEPD*.  De planerade investeringarna kommer att finansieras genom en kombination av egen kassa och en framtida finansiering. 

Planerade kapitalinvesteringar om cirka 26 miljoner US-dollar under 2021

FältKapitalinvesteringTidpunktBeskrivning/Anledning
TieNy brunn
Tie-3
Q1 (pågående)Upprätthålla Tiefältets produktionsplatå.
TieNy brunn
Tie-4 (AG HZ)
Q2Upprätthålla Tiefältets produktionsplatå.
TieNy brunn
Tie-5
Q3Upprätthålla Tiefältets produktionsplatå.
TieProduktions-
anläggning
Under 2021Färdigställande av uppgraderingsarbete, automatiseringsarbete samt påkoppling av nya produktionsbrunnar.
TartarugaProduktions-
anläggning
Q3Ökning av produktionskapacitet
IB4 nya brunnarQ2–Q3Åtagna produktionsbrunnar
MafraqFörberedelsearbete
LAK RanchInga planerade investeringar under 2021

Planerade investeringar i Tiefältet - Bahia, Brasilien under 2021

Tie-3
Tie-3 är en oljeproduktionsbrunn på Tiefältets västra flank.  Denna brunn var en del av förra årets kapitalinvesteringsprogram, men på grund av operationella förseningar på Tie-2 brunnen så inkluderas denna brunn i 2021 års program. Tie-3 brunnen kommer att omvandlas till en vatteninjiceringsbrunn i framtiden.

Tie-4
Tie-4-brunnen blir Tiefältets första horisontala oljeproduktionsbrunn. Brunnen borras från produktionsplatsen GTE-4 och kommer färdigställas i Agua Grande formationen.  Bolaget inväntar en borrlicens från brasilianska myndigheter och den väntas godkännas under andra kvartalet 2021.

Tie-5
Tie-5-brunnen kommer att borras på södra delen av Tiefältet. Brunnen blir en vatteninjiceringsbrunn för att både bibehålla reservoartrycket och öka utvinningsfaktorn på fältet.

Produktionsanläggning Tie
Produktionsanläggningen på Tiefältet är nästan färdigställd. De tillkommande investeringar som sker på anläggningen inkluderar påkoppling av nya brunnar.  Dessutom planeras automatiseringsarbete samt mindre kompletteringsarbete. 
*  BOEPD: Barrels of Oil Equivilents Per Day (Fat oljeekvivalenter per dag)
Planerade investeringar i Tartarugafältet – Sergipe, Brasilien under 2021
Produktionsanläggning
Beroende på resultaten från den nyligen färdigställda och testade TTG-3 brunnen så planeras endast mindre arbete på Tartarugafältet under 2021. Uppgraderingsarbetet kommer att fortsätta under 2021 så att Tartaruga ska kunna hantera upp till 2 500 fat olja om dagen samt på sikt 2 500 MSCFPD av naturgas.

Planerade investeringar i LAK Ranch –Wyoming USA under 2021

LAK Ranch
Produktionen på LAK Ranchfältet stängdes ned i början av förra året som en konsekvens av effekterna från pandemin. Även om den nyligen slutförda reservutvärderingen av LAK Ranch fortfarande är positiv, om än något lägre än förra året vid nuvarande oljepriser, så ser Maha bättre investeringsmöjligheter i Brasilien, Illinois Basin och Oman. Därför kommer LAK Ranchfältet att förbli nedstängt tills dess att oljepriserna har återhämtat sig.

Planerade investeringar i Illinois Basin (IB) – Illinois och Indiana, USA under 2021

Produktionsbrunnar
Produktionen från IB-området kommer att fortlöpa under 2021. Fyra brunnar är planerade för året för att bibehålla produktionskontrakten med mineralägarna.

Planerade investeringar i Mafraq oljefält, Oman under 2021

Produktionsbrunnar
Inga produktionsbrunnar planeras för 2021.  Dock kommer förberedelsearbeten påbörjas under 2021 så att produktionsbrunnar kan borras i början av 2022.

Produktionsguidning

Bolaget förväntas att färdigställa, om inte hela, så det mesta av det ovannämnda investeringsprogrammet under 2021.  Schemat för investeringarna är beroende på ett antal faktorer som kan komma att påverka tidpunkten för arbetet. Exempelvis påverkar tillgänglighet av borriggar, leveranstider för speciell utrustning samt tidsenligt godkännande av olika licenser och tillstånd. Fortsatta effekter från den pågående pandemin kan också komma att ha en inverkan på investeringsschemat. Dessa faktorer, bland annat, kan komma att påverka produktionen för Bolaget under 2021.

Mot denna bakgrund, beräknar Bolaget att uppnå en årlig snittproduktion (innan royalty och skatt) under 2021 på 4 000 – 5 000 BOEPD* (varav cirka 8 procent är naturgas).  I beräkningen ingår indirekta effekter av Covid-19, som exempelvis begränsad rörelse mellan gränser för personal och utrustning samt svagt oljepris. Allteftersom pandemin lättar förväntar Bolaget en aktivitetsökning som kan komma att påverka produktionskapaciteten positivt. 

Bolaget uppskattar produktionskostnaderna 2021 till 7-8 US-dollar per BOE, inklusive oljetransporter från fält till köpare, baserat på ovan produktionsuppskattning. 

Finansiering av 2021 års kapitalinvesteringar

Den totala planerade kostnaderna för kapitalinvesteringar för Maha är ca. USD 26 miljoner under 2021.  Dessa kostnader kommer att finansieras primärt genom egen kassa, samt en kapitalanskaffning under första halvåret av 2021.

* BOEPD: Barrels of Oil Equivalents Per Day (Fat oljeekvivalenter per dag)

1Normalt uttrycks naturgasproduktion i kubikmeter per dag (m3/dag) eller kubikfot per dag (ft3/dag).  Att konvertera naturgas-volym från kubikfot till fat görs genom att jämföra energivärdet av olja och naturgas per kubikenhet.  I snitt så utgör 6 000 kubikfot lika mycket energi som ett fat olja.  Därför så uttrycker det att 1 fat oljeekvavilent är lika med 6 000 kubikfot naturgas.

Övrigt 

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 februari 2021, kl.22:05 CET.

För mer information, kontakta:        
Jonas Lindvall (CEO)
Tel: +46 8 611 05 11        
jonas@mahaenergy.ca

Victoria Berg (Investor Relations)
Tel: +46 8 611 05 11      
victoria@mahaenergy.ca

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströmsolje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är verksam på fyra oljefält, Tartaruga- och Tiefältet i Brasilien samt LAK Ranch och Illinois Basin i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA och i Rio de Janeiro, Brasilien. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca

Bilaga


Om

GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Substansvärdet per den 28 februari 20211.3.2021 10:00:00 CETPressmeddelande

Den 28 februari 2021 var substansvärdet 299 kronor per aktie. Sista stängningskurs den 26 februari 2021 var 300,00 kronor för A-aktien och 278,90 kronor för C-aktien. Stockholm den 1 mars 2021 AB INDUSTRIVÄRDEN (publ) För ytterligare information kontakta: Sverker Sivall, Kommunikations- och hållbarhetschef, telefon 08-666 64 00 Lämnad för publicering den 1 mars 2021, kl. 10:00. Bilaga Substansvarde_210301_sve

Rättelse: Terranet Bokslutskommuniké 2020 med MAR märkning samt bifogad Bokslutskommuniké26.2.2021 15:12:54 CETPressmeddelande

Terranet Holding AB utfärdar en rättelse av dagens pressmeddelande gällande bolagets Bokslutskommuniké för 2020, som publicerades kl. 08:45 2021-02-26. Rättelsen avser att pressmeddelandet saknade MAR-närkning samt Bifogad Bokslutskommuniké. Till Bokslutskommuniké: http://bit.ly/3krV31C Se video om VoxelFlow här: https://bit.ly/2ZUWah7 Om Terranet Terranet utvecklar programvara för radiobaserade lösningar och tredimensionell bildanalys för avancerade förarstöd och autonoma fordon (ADAS och AV). I linje med Sveriges historia när det gäller att föra innovativa säkerhetsåtgärder till bilindustrin, är Terranet banbrytande genom sin säkerhetsteknik VoxelFlow™ för ADAS- och AV-industrier med sitt huvudkontor i Lund, Sverige och dess kontor i Kiev, Ukraina och iStuttgart, Tyskland. Terranet Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (Nasdaq: TERRNT-B.ST). https://terranet.se/sv/ Pär-Olof Johannesson, CEO parolof.johannesson@terranet.se +46 70 332 32 62 Michaela B

Karolinska Development utser Johan Dighed till vice vd26.2.2021 14:39:18 CETPressmeddelande

STOCKHOLM, SVERIGE 26 februari 2021. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar idag att Johan Dighed har utsetts till vice vd. Han tillträder positionen omgående och kommer vid sidan av sina nya arbetsuppgifter även fortsättningsvis att inneha sin nuvarande roll som bolagets chefsjurist. Johan Dighed anställdes som chefsjurist på Karolinska Development i maj 2020. Han kom då närmast från SEB där han innehaft ett flertal positioner inom divisionen för stora företag och finansiella institutioner bl.a. som chefsjurist för SEB:s dotterbolag SEB AG. Dessförinnan arbetade han på den internationella advokatbyrån Baker & McKenzie samt inom det svenska domstolsväsendet. ”Jag är glad över att Johan Dighed har accepterat utnämningen som vice vd. I sin nya och utvidgade roll kommer vi att kunna dra än mer nytta av hans gedigna affärsmässiga kompetens, ledarskap och erfarenhet av finansieringsfrågor”, kommenterar Karolinska Developments vd, Viktor Drvota. För ytterligare informati

Bokslutskommuniké 2020 och Terranets höjdpunkter under året, bolaget beskriver nya milstolpar för året framåt 202126.2.2021 08:46:10 CETPressmeddelande

Lund, Sverige, 26 februari 2021 - Terranet AB (Terranet / företaget), (Nasdaq: TERRNT-B.ST), utvecklare av avancerat förarstöd och banbrytande 3D-sensorstekniken VoxelFlow™, presenterade idag sin Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2020. Terranets höjdpunkter under 2020 och de senaste veckorna: Göran Jansson, ingenjör från KTH Royal Institute of Technology och styrelseledamot vid International Bateson Institute, utnämndes till Terranets styrelseordförande.Terranet fick en inköpsorder på 31 000 EUR från Mercedes-Benz efter fortsättningen av ett Memorandum of Understanding (MoU) undertecknat av både Terranet och Mercedes-Benz för prototyp demonstration, produktutveckling och industrialisering av avancerade förarstöd (ADAS och antikollisions lösningar).Mangold Fondkommission publicerade en ny analys av Terranet och satte en köprekommendation och ett 12-månaders riktpris på 2,50 SEK.Terranet skapade ett partnerskap med det ledande svensk-finska konsult- och ingenjö

Corline Biomedical AB publicerar bokslutskommuniké för 202026.2.2021 08:45:00 CETPressmeddelande

Corline Biomedical AB (”Corline”) publicerar härmed bokslutskommuniké för det fjärde kvartalet och räkenskapsåret 2020. Nedan följer en kort sammanfattning av bokslutskommunikén. Fullständig bokslutskommuniké finns tillgänglig på Corlines hemsida (www.corline.se) samt som bifogad fil. VD Henrik Nittmar kommenterar ”När nuvarande kunders produkter med CHS-yta erhåller kommersiellt godkännande uppskattar Corline den årliga potentialen till 85 MSEK på några års sikt. Med årets framgångar i ryggen inom medicinteknik är målet utstakat att ytterligare öka affärspotentialen genom fler kundprojekt och avtal.” Väsentliga händelser under det fjärde kvartalet Leverans- och supportavtal tecknas i oktober med det amerikanska bolaget Imperative Care för användning av Corlines antitrombotiska ytbehandling CHS™ för produkter inom strokevård. Totalt försäljningsvärde uppgår under första fasen till ca 7 MSEK. En fullt ut lanserad produkt bedöms generera en årlig intäkt för Corline på 35 MSEK.I november

Antal aktier och röster i Active Biotech26.2.2021 08:30:00 CETPressmeddelande

Antalet aktier och röster i Active Biotech har förändrats på grund av den nyligen genomförda företrädesemissionen. Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 217 854 720 aktier och röster i Active Biotech. För ytterligare information, vänligen kontakta: Hans Kolam, CFO Tel: 046 19 20 44 E-mail: hans.kolam@activebiotech.com Active Biotech AB Box 724, 220 07 Lund Tfn 046-19 20 00 Fax 046-19 11 00 Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 februari 2021, kl.08.30. Active Biotech Active Biotech AB (publ) (NASDAQ Stockholm: ACTI) är ett bioteknikföretag som använder sin omfattande kompetensbas och projektportfölj för att utveckla unika immunmodulerande behandlingar för specialiserade onkologi- och immunologiska indikationer med stort medicinskt behov och betydande kommersiell potential. Efter beslut om en ny inriktning av forsknings- och utv

NEXSTIM ABP:S BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 202026.2.2021 08:00:00 CETPressmeddelande

Företagsmeddelande, Helsingfors den 26 februari 2021 kl. 9.00 NEXSTIM ABP:S BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2020 Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”bolaget”) rapporterar i dag om bokslutet för hela räkenskapsperioden 2020 (1/1–31/12 2020) samt andra halvåret 2020 (1/7–31/12 2020). Viktiga händelser, juli–december 2020 Bolaget fortsatte åtgärderna för att minimera effekterna av covid-19-pandemin och fokuserade på att generera lönsam ökning av omsättningen. Med tanke på den svåra affärsmiljön gjorde bolaget utmärkta framsteg genom att sälja nio nya NBS-system, varav tre levererades till USA och sex till EU och den övriga världen. Sammanlagt tre nya NBT®-system installerades på olika anläggningar i USA och Europa för behandling av egentlig depression (MDD). Halvåret 1/7–31/12 2020 var bolagets bästa andra halvår någonsin, mätt i omsättning och rörelseresultat. Omsättningen uppgick till 2,5 miljoner euro (H2 2019: 2,1 mn euro) och rörelseresultatet till -1,5 miljoner euro (H2 2019: -3,

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum