Maha Energy AB (publ): Investeringsplan och produktionsguidning för 2021

Dela

Maha Energy AB (“Maha” eller “Bolaget”) planerar att avsätta cirka 26 miljoner US-dollar för investeringar i olika kapitalprojekt under 2021 och uppskattar en årlig snittproduktion på 4 000 – 5 000 BOEPD*.  De planerade investeringarna kommer att finansieras genom en kombination av egen kassa och en framtida finansiering. 

Planerade kapitalinvesteringar om cirka 26 miljoner US-dollar under 2021

FältKapitalinvesteringTidpunktBeskrivning/Anledning
TieNy brunn
Tie-3
Q1 (pågående)Upprätthålla Tiefältets produktionsplatå.
TieNy brunn
Tie-4 (AG HZ)
Q2Upprätthålla Tiefältets produktionsplatå.
TieNy brunn
Tie-5
Q3Upprätthålla Tiefältets produktionsplatå.
TieProduktions-
anläggning
Under 2021Färdigställande av uppgraderingsarbete, automatiseringsarbete samt påkoppling av nya produktionsbrunnar.
TartarugaProduktions-
anläggning
Q3Ökning av produktionskapacitet
IB4 nya brunnarQ2–Q3Åtagna produktionsbrunnar
MafraqFörberedelsearbete
LAK RanchInga planerade investeringar under 2021

Planerade investeringar i Tiefältet - Bahia, Brasilien under 2021

Tie-3
Tie-3 är en oljeproduktionsbrunn på Tiefältets västra flank.  Denna brunn var en del av förra årets kapitalinvesteringsprogram, men på grund av operationella förseningar på Tie-2 brunnen så inkluderas denna brunn i 2021 års program. Tie-3 brunnen kommer att omvandlas till en vatteninjiceringsbrunn i framtiden.

Tie-4
Tie-4-brunnen blir Tiefältets första horisontala oljeproduktionsbrunn. Brunnen borras från produktionsplatsen GTE-4 och kommer färdigställas i Agua Grande formationen.  Bolaget inväntar en borrlicens från brasilianska myndigheter och den väntas godkännas under andra kvartalet 2021.

Tie-5
Tie-5-brunnen kommer att borras på södra delen av Tiefältet. Brunnen blir en vatteninjiceringsbrunn för att både bibehålla reservoartrycket och öka utvinningsfaktorn på fältet.

Produktionsanläggning Tie
Produktionsanläggningen på Tiefältet är nästan färdigställd. De tillkommande investeringar som sker på anläggningen inkluderar påkoppling av nya brunnar.  Dessutom planeras automatiseringsarbete samt mindre kompletteringsarbete. 
*  BOEPD: Barrels of Oil Equivilents Per Day (Fat oljeekvivalenter per dag)
Planerade investeringar i Tartarugafältet – Sergipe, Brasilien under 2021
Produktionsanläggning
Beroende på resultaten från den nyligen färdigställda och testade TTG-3 brunnen så planeras endast mindre arbete på Tartarugafältet under 2021. Uppgraderingsarbetet kommer att fortsätta under 2021 så att Tartaruga ska kunna hantera upp till 2 500 fat olja om dagen samt på sikt 2 500 MSCFPD av naturgas.

Planerade investeringar i LAK Ranch –Wyoming USA under 2021

LAK Ranch
Produktionen på LAK Ranchfältet stängdes ned i början av förra året som en konsekvens av effekterna från pandemin. Även om den nyligen slutförda reservutvärderingen av LAK Ranch fortfarande är positiv, om än något lägre än förra året vid nuvarande oljepriser, så ser Maha bättre investeringsmöjligheter i Brasilien, Illinois Basin och Oman. Därför kommer LAK Ranchfältet att förbli nedstängt tills dess att oljepriserna har återhämtat sig.

Planerade investeringar i Illinois Basin (IB) – Illinois och Indiana, USA under 2021

Produktionsbrunnar
Produktionen från IB-området kommer att fortlöpa under 2021. Fyra brunnar är planerade för året för att bibehålla produktionskontrakten med mineralägarna.

Planerade investeringar i Mafraq oljefält, Oman under 2021

Produktionsbrunnar
Inga produktionsbrunnar planeras för 2021.  Dock kommer förberedelsearbeten påbörjas under 2021 så att produktionsbrunnar kan borras i början av 2022.

Produktionsguidning

Bolaget förväntas att färdigställa, om inte hela, så det mesta av det ovannämnda investeringsprogrammet under 2021.  Schemat för investeringarna är beroende på ett antal faktorer som kan komma att påverka tidpunkten för arbetet. Exempelvis påverkar tillgänglighet av borriggar, leveranstider för speciell utrustning samt tidsenligt godkännande av olika licenser och tillstånd. Fortsatta effekter från den pågående pandemin kan också komma att ha en inverkan på investeringsschemat. Dessa faktorer, bland annat, kan komma att påverka produktionen för Bolaget under 2021.

Mot denna bakgrund, beräknar Bolaget att uppnå en årlig snittproduktion (innan royalty och skatt) under 2021 på 4 000 – 5 000 BOEPD* (varav cirka 8 procent är naturgas).  I beräkningen ingår indirekta effekter av Covid-19, som exempelvis begränsad rörelse mellan gränser för personal och utrustning samt svagt oljepris. Allteftersom pandemin lättar förväntar Bolaget en aktivitetsökning som kan komma att påverka produktionskapaciteten positivt. 

Bolaget uppskattar produktionskostnaderna 2021 till 7-8 US-dollar per BOE, inklusive oljetransporter från fält till köpare, baserat på ovan produktionsuppskattning. 

Finansiering av 2021 års kapitalinvesteringar

Den totala planerade kostnaderna för kapitalinvesteringar för Maha är ca. USD 26 miljoner under 2021.  Dessa kostnader kommer att finansieras primärt genom egen kassa, samt en kapitalanskaffning under första halvåret av 2021.

* BOEPD: Barrels of Oil Equivalents Per Day (Fat oljeekvivalenter per dag)

1Normalt uttrycks naturgasproduktion i kubikmeter per dag (m3/dag) eller kubikfot per dag (ft3/dag).  Att konvertera naturgas-volym från kubikfot till fat görs genom att jämföra energivärdet av olja och naturgas per kubikenhet.  I snitt så utgör 6 000 kubikfot lika mycket energi som ett fat olja.  Därför så uttrycker det att 1 fat oljeekvavilent är lika med 6 000 kubikfot naturgas.

Övrigt 

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 februari 2021, kl.22:05 CET.

För mer information, kontakta:        
Jonas Lindvall (CEO)
Tel: +46 8 611 05 11        
jonas@mahaenergy.ca

Victoria Berg (Investor Relations)
Tel: +46 8 611 05 11      
victoria@mahaenergy.ca

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströmsolje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är verksam på fyra oljefält, Tartaruga- och Tiefältet i Brasilien samt LAK Ranch och Illinois Basin i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA och i Rio de Janeiro, Brasilien. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Underskott för staten i april 20217.5.2021 09:30:00 CEST | Pressmeddelande

Underskott för staten i april 2021 Statensbetalningar resulterade i ett underskott på 16,9miljarder kronor i april. Riksgäldens prognosvar ett underskottpå 24,9 miljarder kronor.Statens skatteinkomster var något högre än förväntat samtidigt som Riksgäldens nettoutlåning var lägre. Det primära saldot var 5,4 miljarder kronor högre än prognos. Det beror främst på att skatteinkomsterna var cirka 4 miljarder kronor högre än beräknat. Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter m.fl. var 3,5 miljarder kronor lägre än prognos. Det beror på högre inlåning från ett antal myndigheter. Räntebetalningarna på statsskulden var 0,8 miljarder kronor högre än prognos. För tolvmånadersperioden till och med april 2021 visade statens betalningar ett underskott på 148,1 miljarder kronor. Statsskulden uppgick till 1 226 miljarder kronor i slutet av april. Utfallet för maj 2021 publiceras den 7 juni kl. 09.30. Nya prognoser för 2021 och 2022 publiceras den 27 maj, kl. 09.30. Kontakt Pressfunktionen, 08 613 4

HOYLU MOTTAGER ORDER FRÅN STOR BYGGFIRMA I USA7.5.2021 08:45:00 CEST | Pressmeddelande

Stockholm den 7 maj 2021 – Hoylu, ledande inom visuella samarbetslösningar för distribuerade team, meddelade idag att man fått en order från Barton Malow, (www.bartonmalow.com), ett fullservice entreprenad företag med huvudkontor i Michigan, USA. Ordervärdet uppgår till 340 000 sek och representerar expansionen av Hoylus verksamhet inom byggbranschen med high-end arkitektonisk design och projektledning. För ytterligare information, vänligen kontakta: Stein Revelsby, VD på Hoylu + 1 213 440 2499 e-post: sr@hoylu.com Karl Wiersholm, CFO på Hoylu + 1 425 829 2316 e-post: kw@hoylu.com Om Hoylu Hoylus uppdrag är att göra distansarbete och informationsutbyte enkelt. Genom vår anpassningsbara Connected Workspaces™ levererar vi programvarulösningar till företag, organisationer och individer i praktiskt taget alla branscher som gör det möjligt för alla team, stora som små att arbeta effektivt och säkert i ett intuitivt och enkelt arbetsflöde. För mer information: www.hoylu.com Testa Hoylu grati

Årsstämma i JLT Mobile Computers AB (PUBL)7.5.2021 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Växjö, Sverige, 7:emaj2021 * * * Årsstämma i JLT Mobile Computers AB (publ), hölls torsdagen den 6 maj 2021. Årsstämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vi stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning. Följande huvudsakliga beslut fattades: Årsstämman beslutade att fastställa framlagd resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernen. Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning till aktieägarna om 0,27 kronor per aktie för räkenskapsåret 2020. Avstämningsdag för utdelningen är den 10 maj 2021. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning. I enlighet med valberedningens förslag beslutades att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Ola Blom

VDs anförande i samband med Infant Bacterial Therapeutics årsstämma6.5.2021 18:50:00 CEST | Pressmeddelande

Verkställande direktören Staffan Strömbergs anförande i samband med IBTs årsstämma 2021 kan ses här Om Infant Bacterial Therapeutics AB Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) (“IBT”) är ett läkemedelsföretag med en produkt i klinisk utvecklings fas III, vars vision är att utveckla läkemedel som påverkar spädbarns mikrobiom och därigenom kunna förebygga eller behandla sällsynta sjukdomar som drabbar spädbarn. IBT är för närvarande inriktat på att utveckla läkemedelskandidaten IBP-9414 som syftar till att förebygga nekrotiserande enterokolit (”NEC”) samt att förbättra så kallad feedingtolerance hos för tidigt födda barn. IBP-9414 innehåller Lactobacillus reuteri som aktiv substans, vilket är en human bakteriestam som återfinns naturligt i bröstmjölk. I portföljen finns även ett ytterligare projekt, IBP-1016, för behandling av gastroschisis, en allvarlig och sällsynt sjukdom som drabbar spädbarn. Genom utvecklingen av dessa läkemedel har IBT möjlighet att tillfredsställa medicinska behov

ZetaDisplay tecknar tilläggskontrakt med Swedish Match6.5.2021 16:30:00 CEST | Pressmeddelande

Malmö –ZetaDisplay AB (publ) (Nasdaq Stockholm:ZETA) har tecknat ett tilläggskontrakt inom befintligt ramavtal med Swedish Match. Företaget har varit kund sedan 2015 och avtalet omfattar skärminstallationer under de kommande fem månaderna. Installationerna gäller Swedish Matchs butiksnätverk i Sverige vilket består av shop-in-shop lösningar och flaggskeppsbutiker. Hårdvaruordervärdet uppskattas till 3,8 MSEK som kompletteras med tillkommande årliga SaaS-intäkter om 0,6 MSEK. "Vi är mycket glada över det fortsatta förtroendet från Swedish Match. Vi kommer att leverera ny funktionalitet och avancerade mjukvaruintegrationer vilka är baserade på vår egen CMS-plattform. Digital kommunikation vid beslutsögonblicket har blivit ännu viktigare för dagens detaljhandelsmiljö. Vi är mycket glada över att kunna samarbeta med Swedish Match för att underlätta ett meningsfullt möte med konsumenten i beslutsögonblicket som drivs av kraften i Digital Signage-lösningen", kommenterar VD Per Mandorf. Om Sw

JLT Mobile Computers AB: Delårsrapport januari – mars 20216.5.2021 13:00:00 CEST | Pressmeddelande

Omsättning 29,4 MSEK (26,7)Rörelseresultat 2,0 MSEK (-0,9)Resultat efter skatt 1,7 MSEK (-0,6)Orderingång 28,1 MSEK (29,0) Kommentarer från VD Under perioden tog vi ett viktigt steg mot visionen att öka vårt tjänsteinnehåll och erbjuda mer kompletta produktivitetshöjande lösningar till våra kunder. Som tidigare aviserats (se pressrelease den 10:e februari) etablerade vi JLT Software Solutions, ett helägt dotterbolag för mjukvaruutveckling. En VD är rekryterad och arbetet med att bygga upp en kompletterande affärsverksamhet och ett utvecklingsteam har påbörjats. Syftet med denna satsning är att utveckla unika kundvärden och konkurrensfördelar samt generera nya och återkommande intäkter. För att möta ett växande behov av fordonsmonterade datorer med Android inom lager- och logistiksegmenten har vi under 2020 utvecklat en ny Android-10 baserad fordonsdator, JLT6012A. Under perioden slutförde vi produktionen av den första pilotserien och inledde leveranser till tidiga kunder som nu provkör

HOYLU AB: ANTAL ANVÄNDARE ÖKADE MED 9% I APRIL6.5.2021 08:30:00 CEST | Pressmeddelande

Stockholm, Sverige, 6 maj 2021 – Hoylu, ledande inom visuella samarbetslösningar för distribuerade team, presenterade idag antal användare och Årliga återkommande intäkter (ARR) från och med slutet av april 2021. Rapporten för april 2021 bifogas detta pressmeddelande och finns tillgänglig på bolagets hemsida: (https://www.hoylu.com/investor-relations/financial-reports/). För mer information kontakta: Stein Revelsby, CEO at Hoylu +1 213 440 2499 Email: sr@hoylu.com Karl Wiersholm, CFO at Hoylu +1 425 829 2316 Email: kw@hoylu.com Om Hoylu Hoylus uppdrag är att ge distribuerade team möjlighet att samarbeta enkelt och sömlöst samtidigt som de alltid håller sig synkroniserade. Hoylus Connected Workspaces™ hjälper företag såväl stora som små att driva projekt, program och initiativ över olika tidszoner och kontinenter med samma engagemang och tydlighet som om alla arbetade i samma rum. För mer information: www.hoylu.com Testa Hoylu gratis: https://www.hoylu.com/signup/ Kortnamn: Hoylu Markna

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum