Maha Energy AB (publ) (”Maha” eller ”Bolaget”) meddelar start för borrning på Tie-4 och ger en operativ uppdatering

Dela
  • Maha Energy AB påbörjade sin första horisontalborrning med ett nytt sänkbart pumpsystem på Tie-fältet sent den 9 juli 2021. Därmed är två nya teknologier som Bolaget identifierat för det produktiva Tie-oljefältet i Brasilien under implementation.
  • På Illinois Basin (”IB”) oljefältet har Maha redan borrat klart 5 oljebrunnar och det pågår borrning på ytterligare 7 oljebrunnar. Alla oljebrunnar kommer att bli högtrycksstimulerade och arbetsprogrammet för samtliga 12 oljebrunnar förväntas bli klart i slutet av september.
  • Tie-3-brunnen som nyligen stimulerades med saltsyra är tillbaka i produktion och visar goda tecken på utökad produktionsvolym.
  • Produktionsvolymerna under andra kvartalet var lägre än beräknat på grund av både planerade och oplanerade driftstörningar i produktionen på Tie-fältet. Den tidigare uppskattade årliga snittproduktionen på 4 000 - 5 000 BOEPD1 kvarstår. Den nyligen borrade oljebrunnen Tie-2 fortsätter att producera över förväntan och den högre produktionen från både Tie-4 och IB förväntas kompensera den lägre produktionen under andra kvartalet.

Tie-4
Borrningen av Tie-4, som är en så kallad horisontalbrunn, påbörjades sent på fredagen den 9 juli 2021. Maha har avtalat om en garanterad borrning plus upp till sex betingade borrningar med Faxe-2, en elektrisk-hydraulisk borrigg. Tie-4 är den fjärde brunnen som Maha borrar på Tie-fältet sedan det förvärvades från Gran Tierra under 2017.

Detta blir den första av två horisontalborrningar som ska utföras på Tie-fältet under 2021.  Brunnen kommer att förses med en upp till 600 meter lång horisontalsektion genom den mycket produktiva Agua Grande (”AG”) reservoaren. Det beräknas ta cirka 75 dagar att borra och färdigställa brunnen.  Då ett horisontalhål normalt producerar mer olja jämfört med ett vertikalt hål i Tie-fältet kommer brunnen förses med en ny typ av elektrisk nedsänkbar pump (”ESP”) som kan hantera högre oljevolymer än den sedvanliga jetpumpen. Det är första gången som Maha både borrar horisontalt och installerar en ESP på Tie-fältet vilket betonar möjligheterna med förbättrade utvinningstekniker på en befintlig anläggning. 

Den andra horisontalbrunnen Tie-6 kommer borras i den något djupare Sergireservoaren efter att Tie-5, som är en vatteninjektionsbrunn på fältets södra del, borrats. Vatteninjektionsbrunnen kommer borras direkt efter horisontalborringen på Tie-4.

Tie-3
Hybridbrunnen Tie-3 som både är en oljeproduktions- och vatteninjektionsbrunn, borrades och färdigställdes tidigare under andra kvartalet. Analyser av produktionen indikerade att AG-reservoaren kunde ha skadats under borrningen och saltsyra pumpades ner i reservoaren för att öka produktionen. Saneringen av reservoaren omkring borrhålet skedde under första veckan av juli och preliminära testvolymer indikerar en produktionsförbättring på cirka 40 procent. Tie-3 flödar fritt 170 BOPD1 och volymerna förbättras stadigt varje dag allteftersom hålet rensas från vatten och arbetsvätskor. 

Enligt plan ska både Tie-2 och -3 förses med pump för att maximera produktionsvolymerna. En ny jetpump, som beställdes under 2020, är nu på plats och när den är färdiginstallerad under sommaren förväntas produktion från Tie-3 öka med ytterligare cirka 40 procent.

Illinois Basin
Borrprogrammet fortlöper i Illinois Basin och 5 oljebrunnar har redan borrats och i den sjätte pågår borrning. Totalt ska 12 oljebrunnar borras i under sommaren. Alla oljebrunnar måste stimuleras med högtrycksvätska. Bolaget har avtal med två borriggar för att få dessa brunnar borrade så snart som möjligt. Varje brunn tar ungefär en vecka att borra och sedan ytterligare en vecka att stimulera. Efter stimulationsarbetet krävs omkring 2 veckor av ”avvattning” innan oljan framträder. Initiala produktionsvolymer för en brunn i Illinois Basin ligger mellan 50 - 75 BOPD1.

Under borrprogrammet har några befintliga brunnar tvingats att stängas ned vilket gör att Illinois Basin temporärt producerade i snitt 210 BOPD1 under första halvåret.

Driftstörningar under andra kvartalet
Två signifikanta driftstörningar reducerade produktionen från Tie-fältet under andra kvartalet.  Den första nedstängningen var oplanerad och skedde den 5 maj i samband med ett åskoväder som orsakade regionsomfattande störningar i elnätet. Även om elen kom tillbaka efter 6 timmar så skadades den viktiga Tie-2-brunnen så pass mycket att det krävdes en rigg för att återställa full produktion.

Den andra nedstängningen skedde den 11 juni och var planerad för att uppgradera viss gashanteringsutrustning och varade i 14 timmar. Även om detta var planerat så krävdes en acceleration av ett riggarbete för att omvandla Tie-1 brunnen till ett pumpsystem som störde produktionsvolymerna. Tie-1 var tidigare en kombination av friflödande och pumpad produktion.

Ovan riggarbeten ledde, direkt och indirekt, till en minskad produktion om cirka 570 BOPD i april samt cirka 600 BOPD i maj. Tie-1 pumpas nu av en dedikerad ny quintiplex-jetpump och mötte produktionsmålet för juni månad.

Den 15 juni var allt återställt på Tie-fältet och alla brunnar producerar nu enligt produktionsprognoserna.

Kommande milstolpar
För att nå produktionsplatå på Tie-fältet krävs att horisontalbrunnen Tie-4 färdigställs. Bolaget meddelar nu att borrstarten på Tie-4 äntligen har skett efter förseningar på grund av borrningsproblem på Tie-2 och Tie-3 samt ett utdraget underhållsarbete på Faxe-2 riggen. Eftersom ett horisontalhål förväntas producera höga volymer olja så har Maha valt att använda en ESP för att hantera de förväntande högre oljevolymerna. Den nya pumpen ska enligt plan levereras under fjärde kvartalet i år. Till dess att pumpen installerats kommer Tie-4 produceras under självtryck.

Den tidigare uppskattade årliga snittproduktionen på 4 000 - 5 000 BOEPD kvarstår med nuvarande förutsättningar.

1 BOEPD: Barrels of Oil Equivalents Per Day. (Fat olje-ekvivalenter per dag) Producerad och såld naturgas konverteras till olja genom att 6,000 kubik fot gas räknas som ett fat olja.  
  BOPD: Barrels of Oil Per Day. (Fat olja per dag)

Övrigt

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 juli 2021, kl.19:15 CET.

För mer information, kontakta:        
Jonas Lindvall (CEO)
Tel: +46 8 611 05 11        
jonas@mahaenergy.ca

Victoria Berg (Investor Relations)
Tel: +46 8 611 05 11      
victoria@mahaenergy.ca

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströmsolje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är verksam på fyra oljefält, Tartaruga- och Tiefältet i Brasilien samt LAK Ranch och Illinois Basin i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA och i Rio de Janeiro, Brasilien. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Stockwik tillträder Sundisol22.10.2021 16:00:00 CEST | Pressmeddelande

Stockwik Förvaltning AB (publ) har per idag den 22 oktober 2021 tillträtt Sundisol Aktiebolag och den fastighet från vilken Sundisols verksamhet bedrivs. Samtliga aktier i Sundisol och fastighetsbolaget har förvärvats. Tillträdet är i enlighet med det avtal om förvärv som ingicks och offentliggjordes den 20 oktober 2021. Sundisol är ett bolag med inriktning på installation av akustikplattor och undertak. Sundisol är beläget i Sundsvall och omfattar 11 anställda. Verksamheten har bedrivits sedan 1973. Sundisols omsättning och EBITDA-resultat uppgick för den senaste tolvmånadersperioden per 30 september 2021 till drygt 23,4 MSEK respektive 3,8. Fastighetsbolagets hyresintäkter och EBITDA-resultat uppgick för den senaste tolvmånadersperioden per 30 september 2021 till 0,7 MSEK respektive 0,6. Köpeskillingen för Sundisol uppgår till 17,0 MSEK på skuldfri basis vilket beräknas motsvara en multipel om 4,1x EV/EBITDA, varav 15 MSEK erläggs kontant och 2 MSEK genom revers med 3 års löptid och

Styrelsen i HMS Networks AB (publ) har beslutat att utnyttja bemyndigande om återköp av aktier22.10.2021 14:42:18 CEST | Pressmeddelande

Styrelsen i HMS Networks AB (publ) ("HMS") har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 23 april 2021 fattat beslut om förvärv av egna aktier på Nasdaq Stockholm. Förvärv av egna aktier ska genomföras inom ramen för ett återköpsprogram vilket syftar till att säkerställa HMS åtaganden att leverera prestationsaktier enligt HMS Aktiesparprogram 2022-2025. Återköpen får inledas den 25 oktober 2021 och kommer att ske vid ett eller flera tillfällen intill årsstämman 2022. Återköpen kommer att ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares och förvaltas av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) som fattar handelsbeslut vad avser de tidpunkter då återköpen sker oberoende av HMS. Återköp kommer ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Återköp får ske av högst 81 000 aktier. Betalning av aktierna kommer att erläggas kontant. Rapportering kommer

Delårsrapport 2021, Januari - September22.10.2021 14:00:00 CEST | Pressmeddelande

Kvartalet Tredje kvartalets omsättning uppgick till 472 MSEK (345), motsvarande en ökning med 37%. Valutaeffekter har påverkat koncernens omsättning negativt med 7 MSEK Orderingången uppgick till 669 MSEK (336), motsvarande en ökning med 99% Rörelseresultatet uppgick till 101 MSEK (77), motsvarande en rörelsemarginal på 21,5% (22,3) Resultat efter skatt uppgick till 84 MSEK (61) och vinst per aktie till 1,81 SEK (1,33) Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 148 MSEK (116) Förvärv har skett av 60% av aktierna i Owasys Advanced Wireless Devices S.L. Första nio månaderna Nettoomsättningen för de första nio månaderna uppgick till 1 401 MSEK (1 061), vilket motsvarar en ökning med 32%. Valutaeffekter har påverkat koncernens omsättning negativt med 69 MSEK Orderingången uppgick till 1 839 MSEK (1 039), motsvarande en ökning med 77% Rörelseresultatet uppgick till 336 MSEK (213), motsvarande en rörelsemarginal på 24,0% (20,0) Resultat efter skatt uppgick till 276 MSEK (163) och

AB Traction: Delårsrapport januari - september 202122.10.2021 13:00:00 CEST | Pressmeddelande

Perioden juli - september Resultatet efter skatt uppgick till 198 (270) Mkr, vilket fördelar sig på: Aktiva noterade innehav 119 (164) MkrOnoterade innehav 30 (42) Mkr Finansiella placeringar 50 (67) MkrResultat per aktie uppgick till 13,36 (18,26) krSubstansvärdet per aktie ökade med 6 (11) procentAvkastningen på aktiva noterade innehav uppgick till cirka 8 procent Perioden januari - september Resultatet efter skatt uppgick till 858 (-226) Mkr, vilket fördelar sig på: Aktiva noterade innehav 534 (-82) MkrOnoterade innehav 81 (30) Mkr Finansiella placeringar 248 (-166) MkrResultat per aktie uppgick till 58,01 (-15,25) krSubstansvärdet per aktie uppgick till 253 (183) kr/aktie Substansvärdet per aktie ökade med 30 (-8) procent justerat för lämnad utdelningAvkastningen på aktiva noterade innehav uppgick till cirka 48 procent Händelser efter rapportperiodens utgång Värdeförändring inklusive erhållen utdelning på noterade aktieinnehav efter kvartalets slut uppgår till 220 Mkr per den 21 ok

PolyPlank AB: Delårsrapport januari-september 202122.10.2021 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

Vd har ordet Tack vare en lyckad företrädesemission har vi haft möjlighet att göra nödvändiga maskin- och marknadsinvesteringar. På marknadssidan jobbar vi med en helt ny ”profilering” av företaget och riktade insatser på specifika kundgrupper. Detta planeras för lansering under Q1 2022. För övrigt har vi på grund av ”svallvågorna” under och efter Covid 19 befunnit oss i en helt ny situation. Orderingången under Q1-Q3 är ”All time high”. Orderingången 43% (10,7 MSEK) bättre än motsvarande period 2020 (35,4 MSEK 2021 mot 24,7 MSEK 2020) Orderstocken är ”All time high”. Orderstocken är 126% (15,3 MSEK) bättre än motsvarande period 2020 (27,4 MSEK 2021 mot 12,1 MSEK 2020) Offertstocken är ”All time high”. Offertstocken är 81% (49,6 MSEK) bättre än motsvarande period 2020 (110,5 MSEK 2021 mot 60,9 MSEK 2020) Vi kan härmed konstatera att vi har en helt annan ställning på marknaden är någonsin innan. Vi har blivit erkända som ett seriöst företag med kvalitetsprodukter som är de mest miljövän

JLT Mobile Computers AB: Delårsrapport januari – september, 202122.10.2021 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

JLT Mobile Computers AB: Delårsrapport januari – september, 2021 Orderingång 117,9 MSEK (82,4)Nettoomsättning 99,0 MSEK (81,5)Rörelseresultat 7,9 MSEK (2,5)Resultat efter skatt 6,6 MSEK (1,9) Kommentarer från VD Återhämtningen efter 2020 års nedgång har stärkts under tredje kvartalet. Orderingången under kvartalet ökade med 43% och faktureringen med 35% jämfört med samma period 2020. I början av tredje kvartalet vann JLT en stor affär värd drygt 11 MSEK hos en av Nordamerikas största transportföretag. Vidare har vi lyckats parera den rådande globala komponentbristen. Tack vare en rad förebyggande insatser har inverkan på vår leveranskapacitet varit minimal även under tredje kvartalet. För hela perioden januari till september har orderingången ökat med 43% och faktureringen med 21%. I mitten av september lanserade vi den fordonsmonterade datorn JLT6012A, en Android-version av vår populära modell JLT6012. Android är världens vanligaste operativsystem för konsumentprodukter och har snabbt

NAXS Delårsrapport januari – september 202121.10.2021 23:45:00 CEST | Pressmeddelande

Nio månader 2021 Resultat efter skatt uppgick till 107,7 (-6,0) MSEK.Resultatet per aktie uppgick till 9,66 (-0,54) SEK.Substansvärdet uppgick till 764 MSEK (68,49 SEK per aktie) per den 30 september 2021, jämfört med 679 MSEK (SEK 60,87 per aktie) per den 31 december 2020. Nettokassan uppgick till 265 MSEK (23,74 SEK per aktie) per den 30 september 2021, jämfört med 219 MSEK (19,65 SEK per aktie) per den 31 december 2020.Årsstämman 2021 beslutade att lämna en utdelning om 3,00 SEK per aktie. Tredje kvartalet 2021 Resultat efter skatt uppgick till 26,6 (55,0) MSEK.Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 2,39 (4,93) SEK. VD-kommentar NAXS positiva utveckling fortsatte under tredje kvartalet 2021 då substansvärdet ökade med 4,1% och med 18% över en tolvmånadersperiod. Under tredje kvartalet har underliggande fonder förvärvat 5 nya portföljbolag och undertecknade eller genomförde 3 exit. Lennart Svantesson Ekonomisk översikt 2021 1/1–30/92020 1/1–30/9Resultat efter skatt, TSEK107 69

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum