Majblommans Riksförbund

Majblommans goda exempel på barnvänliga rutiner och institutioner i svenska kommuner 2018

Dela

I samband med årets granskning vill Majblomman uppmärksamma kommuner som ligger i framkant när det gäller att motverka barnfattigdom och värna barns rättigheter. Därför vill vi (utan rangordning) framhålla ett antal handfasta åtgärder och institutioner från norr till söder.

I Västerås jobbar Förebyggandecentrum sedan 2003 framgångsrikt med utbildning av barnpiloter. Titeln ges till människor i olika yrken och sektorer där barns rättigheter är särskilt relevanta. Yrkesmässigt kan barnpiloterna vara allt från lärare och socialarbetare till tandläkare och fritidspolitiker. De tas ut och utbildas av Förebyggandecentrum och arbetar ytterst med stöd av FN:s barnkonvention. Barnpiloterna informerar, diskuterar och bevakar dagligen barns rättigheter främst på sitt expertområde men också i andra sammanhang.

På Förebyggandecentrum arbetar även Västerås kommuns Barnombud, sedan 1999. Barnombudet Sara Holm Stålhand har en övergripande och samordnande funktion när det gäller alla de områden som berör barns rättigheter i kommunen. Hon har 20 års erfarenhet av jobbet som till stor del handlar om att nätverka, träffa barn i olika sammanhang och inte minst besöka skolor för att hindra och förebygga mobbning. Barnombudet finns också till för enskilda barn som behöver råd och stöd.

Majblomman ser Västerås som föredöme när det gäller att öka kunskapen om barns rättigheter, förutsättningar och behov. Barnpiloterna och barnombudet är goda exempel på hur kommuner kan omsätta principer och visioner i praktiken, och säkerställa genomslag för skrivningar och beslut om barns rättigheter i skolan och på fritiden.

Örebro kommun har med hjälp av forskare vid universitetet upprättat en potent handlingsplan mot barnfattigdom. Man har tidsbestämda mål och arbetar systematiskt med uppföljning. Det yttersta målet är att barnfattigdomen ska var halverad 2020. Örebro ingår också i Partnerskapet för barns rättigheter i praktiken för kommuner som samarbetar för att förbättra barns livsvillkor.

Majblomman förordar att kommuner formaliserar sina mål och visioner för barn genom konkreta handlingsplaner och riktlinjer. För att säkerställa genomslaget vill Majblomman också se tydliga mål uppföljande åtgärder, så att dokument och skrivningar ges verkligt genomslag. Örebro kommuns sätt att arbeta är ett strålande riktmärke. Kommunen utsågs till Bästa Barnkommun 2015.

Botkyrka kommun har en handfast metod mot avgifter i skolan. Lagen ger alla elever rätt till kostnadsfri utbildning, men ett undantag tillåter obetydliga belopp vid enstaka tillfällen. Många svenska skolor arbetar med dolda avgifter, och uppmanar barn att ta med lunch på utflykter eller att hyra skridskor idrottsdagar. Därför delar Botkyrka kommun ut en extra, öronmärkt skolpeng som ska användas till typiskt dolda kostnader,. Om det sedan visar sig att en skola uppmanar barnen att ta med matsäck eller betala för utrustning så har kommunen möjlighet att dra in den öronmärkta skolpengen.

Gotlands kommun står för en annan klok och effektiv metod för att undvika dolda avgifter. I stället för att uppmana barn att ta med egen lunch på skolresor, kontaktas skolan på den ort barnen ska besöka. Eleverna som är på skolresa blir lunchgäster för dagen i värdskolans matsal.

Majblomman förespråkar ett undantagslöst förbud mot kostnader i skolan i stället för det undantag som i dag finns gällande ”obetydliga belopp” vid ”enstaka tillfällen”. Avgifter i alla former gör skolans kompensatoriska uppdrag omöjligt. Botkyrkas och Gotlands handfasta lösningar är värda att framhållas så att fler kommuner kan inspireras. Gotland var den första kommun som mottog utmärkelsen Bästa Barnkommun, år 2010. Botkyrka fick samma pris 2017. (Gotland har inte svarat 2018)

Stadsdelen Angered, Göteborgs kommun har, på initiativ av och tillsammans med en grupp ungdomar, tillsatt referensgruppen ”Unga stadsutvecklare”. Stadsutvecklarna arbetar för barns och ungas medverkan till beslut om utvecklingen av Angered. Gruppen har arbetat heltid under tre sommarlovsveckor i tre år, och lyckats göra barn och ungas perspektiv relevant i förvaltningen.

Majblomman betraktar stadsdelen Angered som en förebild vad gäller ung påverkan, och efterlyser mer inflytande från barn över kommunala beslut om sådant som berör dem. Det gäller inte minst fritidsverksamhet. Att erbjuda relevanta, meningsfulla aktiviteter för alla barn efter skolan och på skolloven är en värdefull social investering ur både enskilt och samhälleligt perspektiv.

Luleå kommun satsar sedan länge på kostnadsfria aktiviteter för barn både på skolloven, fritiden och under terminerna. Man har innovativa samarbeten med föreningslivet, som ideella organisationen Vilda Kids som anordnar vildmarksaktiviteter. Andra exempel som visar på kommunens bredd vad gäller aktiviteter är en författarskola och en öppen arena i samarbete med Fritidsbanken där barn kan låna utrustning. Dessutom har skolorna i Luleå en arsenal av främst skidor och skridskor till utlåning, så att alla kan vara med på friluftsagar. Kommunen jobbar målmedvetet med kommunikation kring sitt utbud av kostnadsfria aktiviteter, inte minst via socialtjänsten. Kulturskolan i Luleå är en av få i landet som är avgiftsfri, vilket betyder att barns olika förutsättningar hemma blir mindre avgörande för att de ska vara med i kulturskolan. Detta är av flera starka skäl till att Majblomman valt att utse Luleå till Bästa Barnkommun, innevarande år.

Luleå satsar även stort på barns välfärd via socialtjänsten. Barnfamiljer med försörjningsstöd får ett extra tillskott utöver riksnormen, inför sommar- och jullovet. Majblomman erfar att detta gör skillnad för barn i ekonomisk utsatthet. Här kan även nämnas

Borlänge kommuns socialtjänst, som ger familjer med långvarigt försörjningsstöd extra stöd till barnens fritidsaktiviteter. ”Borlängemodellen” är givetvis också ett värdefullt grepp, enligt Majblomman.

Västra Götaland och kommunerna i regionen delar sedan flera år ut kostnadsfria färdbevis för äldre skolbarn (år 6 – 9) inför sommarlovet. Biljetterna gäller på all kollektivtrafik under skolloven, inklusive Styrsöbolagets båtar i Göteborgs skärgård. Kommunen ändrar rutterna under sommaren för att fler ska få tillgång till skärgården. Projektet är ett tidsbegränsat samarbete mellan regionen och alla dess kommuner, och omfattar 100.000 skolbarn. Majblomman betraktar satsningen på äldre skolbarns rörlighet som mycket lovvärd och efterlyser liknande initiativ över hela landet. Det är avgörande för barn och ungdomar att kunna ta sig till aktiviteter, vänner och upplevelser utan att familjens ekonomi är ett hinder.

Läs mer om Majblommans granskning av Sveriges kommuners arbete mot barnfattigdom i årets granskning "Andra tycker jag är konstig".

Bilder

Dokument

Om

Majblommans Riksförbund
Majblommans Riksförbund
Kungsgatan 28
411 19 Göteborg

031-606890http://www.majblomman.se

Majblomman är en ideell organisation som verkar för barns rättigheter i Sverige sedan år 1907. Varje vår säljer barn över hela landet majblommor. Insamlingen går till barn som lever i ekonomisk utsatthet i Sveriges alla kommuner.