GlobeNewswire

Mandalay Resources Corporation ersätter mineraltillgångar- och reserver vid uppdateringen för årsslutet för 2017

Dela

TORONTO, 20 februari 2018 (GLOBENEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation ("Mandalay" eller "Bolaget") (TSX:MND) meddelade i dag sina uppskattningar för mineraltillgångar- och reserver vid årsslutet för 2017. I kategorin bevisad och sannolik reserv (tabell 1), var guldbehållningen ("Au") ungefär samma som föregående år, silverbehållningen ("Ag") minskade med 12 %, antimonbehållningen ("Sb") minskade med 1 %. I kategorin känd och indikerad tillgång (tabell 2), ökade guldbehållningen med cirka 6 %, silverbehållningen minskade med 3 % och antimonbehållningen ökade med 13 %. Alla valutor i detta pressmeddelande avser US-dollar om inget annat är angivet.

Tabell 1: Mineralreserver per den 31 december 2017 och 2016

  2017 2016
  Contained Au (koz) Contained Ag (koz) Contained Sb (kt) Contained Au (koz) Contained Ag (koz) Contained Sb (kt)
Proven 38 292 5.3 55 931 6.4
Probable 735 7,511 12.0 720 7,932 11.1
Proven + Probable 773 7,803 17.2 774 8,864 17.5

Noteringar:

 1. Reserverna finns endast på egendomarna Costerfield, Cerro Bayo och Björkdal.
 2. Se tabellerna 4, 6 och 8 för mer information om bevisade och sannolika reservtonantal samt halter vid varje egendom, inklusive brytgränser för halter och behöriga personer.
 3. Mineralreserver har ännu inte uppskattats för Challacollo.
 4. På grund av avrundning kan totalen skilja sig från summan av delkomponenterna.

Tabell 2: Mineraltillgångar, inklusive mineralreserver per den 31 december 2017 och 2016

  2017 2016
  Contained Au (koz) Contained Ag (koz) Contained Sb (kt) Contained Au (koz) Contained Ag (koz) Contained Sb (kt)
Measured 89 421 12.1 96 1,189 11.4
Indicated 1,274 39,871 23.9 1,190 40,466 20.6
Measured + Indicated 1,315 40,292 36.0 1,286 41,655 32.0
Inferred 419 10,255 4.0 407 10,492 9.2

Noteringar:

 1. Se tabellerna 3, 5, 7 och 9 för mer information om tontal samt halter vid varje egendom.
 2. På grund av avrundning kan totalen skilja sig från summan av delkomponenterna.

Nedan återfinns information om uppskattningar av mineraltillgångar och -reserver på varje egendom. Dessa har utförts eller verifierats av följande oberoende tredje parter: Roscoe Postle Associates Inc. ("RPA") vid Björkdal och SRK Consulting (Australasia) Pty Ltd. ("SRK") vid Costerfield. Mineraltillgångar- och reserver vid Cerro Bayo uppskattades genom att dra av uppskattningarna vid årsslutet för 2016 (verifierade av RPA och publicerade den 23 februari 2017) för att motsvara produktionen fram till driftstoppet den 9 juni 2017. Uppskattningen av mineralresurser vid projektet Challacollo är samma som för 2014.
Uppskattningar av mineraltillgångar- och reserver vid årsslutet för 2017 vid gruvorna Björkdal och Costerfield kommer att dokumenteras fullständigt i oberoende tekniska rapporter som kommer att registreras på www.sedar.com och Mandalays webbplats www.mandalayresources.com inom 45 dagar efter detta pressmeddelande.
Mark Sander, President och CEO för Mandalay, kommenterade, "Vi är nöjda med att kunna rapportera att Mandalay ersatte minskningen under 2017 i sin uppdatering av mineraltillgångarna- och reserverna vid årsslutet för 2017. Uttryckt som totalt antal innehållna guldekvivalenta uns beräknat med rapporterade metallpriser för tillgångar och reserver vid årsslutet för 2017, bevarade Mandalay sitt mineralreservinnehav på precis över 1 miljon innehållna uns. Dessa reserver lades till vårt innehav för en prospekteringskostnad på 29,67 USD per guldekvivalent uns, vilket är betydligt lägre än föregående år."
Betydande reservtillskott omfattar:

 • Vid Costerfield, tillskottet med Brunswick-malmgången till reserver. Bolaget åtog sig att utveckla Brunswick under det fjärde kvartalet förra året och kapitalutvecklingen är på spåret. Utöver det har Mandalay erhållit godkännande från tillsynsmyndigheter för den strömlinjeformade "enskilda arbetsplanen" vid Costerfield. I denna ingår samtliga tillstånd som behövs för gruvans livslängdsplan, däribland Brunswick.
 • Vid Björkdal, tillskottet med de inledande brytbara dagbrottsreserverna vid Norrberget, plus uppskattad ersättning av reserver i det befintliga dagbrottet och underjordsgruvorna såväl som lagret.

Uppdaterade mineraltillgångar och -reserver vid Björkdal år 2017
Under 2017 borrades det 20,9 kilometer av kärnhål och hål med omvänd cirkulation vid Björkdal, vilket uppgick till en totalkostnad på 1,86 miljoner USD. Dessutom slutfördes 5 094 meter med exploatering underjord som kartlades och analyserades noggrant i enlighet med bolagets protokoll för kvalitetskontroll.

Personal anställda hos Mandalay utförde all loggning och provtagning för kärnborrning och omvänd cirkulation, såväl som kartläggning och flisprovtagning under jord och vid dagbrottet. Borrnings och flisprover skickades till CRS Research, Ltd. för analys med pulverise-and-leach-metoden. Prover från prospekteringsborrningen analyserades utanför gruvan vid CRS Research-anläggningen, medan flisproverna antingen analyserades vid CRS-anläggningar eller på plats på analyslaboratoriet vid Björkdal, som CRS Research har drivit för Mandalay sedan mitten av 2016. Mandalays geologer utför en QA/QC-process i vilken råämnen, standardmaterial och provduplikat förs in i provsatser som skickas till analyslabbet.

Mandalays geologer tolkade flera hundra enskilda wirefram-modeller av ådrorna som stämdes av tredimensionellt och användes för att begränsa kvalitetsuppskattningen. Uppskattningen av mineraltillgången utfördes med Geovia Surpac-programvara och man använde sig av metoden inverse distance cubed inom wireframes. Guldprover begränsades till 30 g/t Au för dagbrottet. Däremot användes en begränsning i två stadier för underjordsgruvan, 60 g/t Au för den första omgången och 40 g/t Au för den efterföljande. Uppskattningarna byggde på prover med diamantborr, omvänd cirkulation och fliskanalprover i både dagbrottet och underjordsgruvan.

Norrberget tolkas som en enskild tvåspetsad mineralansamling för vilken en wireframe används för att bestämma kvaliteten. Mineraltillgången uppskattas med metoden inverse distance cubed med Micromine-programvara. Analysproverna begränsades till 24 g/t Au.

I mineraltillgångarna ingår mineralreserver.

Mineraltillgångar under jord uppskattades till en kvalitetsgräns på 0,90 g/t Au med en nominell brytningsbredd på två meter och ett guldpris på 1 400 USD/uns.

Mineraltillgångarna i dagbrottet uppskattas till en kvalitetsgräns på 0,35 g/t Au med ett Whittle-program och vars design baseras på indikerade och antagna mineraltillgångar med ett guldpris på 1 400 USD/uns.

Mineralreserver under jord bygger på gruvdesigner som genererats med uppdaterade tillgångsmodeller med användning av automatisk strossfunktion i Deswik-programvaran. Brytbara strossformer designades baserat på en distribution av antagna tillgångar med en minsta brytningsbredd på 2,5 meter och med en utspädning på 0,5 meter som tillämpades både för häng- och liggväggen. Exploateringen designades sedan och planerades för att komma åt dessa strossar. Brytningsåterhämtningen som användes var 95 % för strossar och 100 % för exploatering. Underjordsreserverna uppskattades med ett guldpris på 1 200 USD/uns.

Mineralreserverna vid dagbrottet uppskattades med Whittle-programvara för att producera en yttre gräns för gruvhålet baserat på antagna mineraltillgångar och till ett guldpris på 1 200 USD/uns. Denna yttre gräns importerades till Deswik-programvara där man skapade brytbara designer med den yttre gränsen från Whittle som vägledning. Mineralreserverna vid dagbrottet vid Björkdal redovisas med en kvalitetsgräns för dagbrottet på 0,40 g/t Au utifrån de brytbara designerna som skapats med Deswik. De rapporterade mineralreserverna har 100 % utspädning med en utspädningsgräns på 0,1 g/t Au för block över 1,0 g/t Au och 100 % vid 0,6 g/t Au för block mellan 0,4 g/t Au och 1,0 g/t Au. En utvinningsfaktor på 100 % tillämpades också. Utspädningen och utvinningsfaktorerna bygger på en avstämning mellan gruvproduktionen och blockmodellen. Mineralreserver vid dagbrottet vid Norrberget har faktorer på 15 % utspädning vid noll halt och 100 % utvinning tillämpades för dem.

Fullständiga uppgifter om metoderna för borrning, provtagning, analyser, tillgångs- och reservuppskattning kommer att publiceras i den tekniska rapporten som kommer att registreras inom 45 dagar efter detta pressmeddelande.

Uppskattningarna för mineraltillgångar och -reserver för Björkdal gäller per den 30 september 2017 och har minskats till den 31 december 2017 för att ge uppskattningen av mineraltillgångar och -reserver vid anläggningen för årsslutet.

Tabell 3: Mineraltillgångar vid Björkdal, inklusive mineralreserver per den 31 december 2017

Category Area Tonnage
(kt)
Au Grade
(g/t)
Contained
Au (koz)
Indicated Resources
  Björkdal Open Pit 3,589 2.08   240
  Björkdal Underground   6,782 3.03   660
  Norrberget Open Pit 144 3.29 15
  Stockpile   2,383 0.64   49
Total Indicated 12,898 2.33 965
 
Inferred Resources
  Björkdal Open Pit  2,368 1.26  96
  Björkdal Underground  2,455 2.34  184
  Norrberget Open Pit  3 4.03 0.5
Total Inferred 4,826 1.81  281

Noteringar:

 1. Mineraltillgångar uppskattas med borrhål och provdata per den 30 september 2017 och minskades med produktionen fram till den 31 december 2017.
 2. För mineraltillgångar följde man CIM-riktlinjer (2014).
 3. I mineraltillgångarna ingår mineralreserver.
 4. Mineraltillgångar uppskattas med hjälp av ett genomsnittligt Au-pris på 1 400 USD/uns och en växelkurs på 8,4 SEK/USD.
 5. Bulkdensiteten är 2,74 t/m3.
 6. Guldprover för dagbrottet begränsades till 30 g/t Au.
 7. Guldprover för underjordsgruvan begränsades till 60 g/t Au för den första sökningsomgången och 40 g/t Au för de efterföljande.
 8. Guldprover vid Norrberget begränsades till 24 g/t Au.
 9. Interpolation skedde med metoden inverse distance cubed och med diamantborr, omvänd cirkulation och fliskanalprover.
 10. Mineraltillgångar vid dagbrottet uppskattas med en brytgräns för halter på 0,35 g/t Au och begränsas av tillgångens design.
 11. Mineraltillgångar under jord uppskattades till en brytgräns för halter på 0,95 g/t Au.
 12. För Björkdal använde man en nominal lägsta brytningsbredd på två meter för att tolka ådror med hjälp av diamantborr, omvänd cirkulation och flisprover under jord.
 13. Rapporterade mineraltillgångar utgörs helt och hållet av tidigare bruten underjordsexploatering och strossning. 
 14. Mineraltillgångar på lager uppskattas till en brytgräns för halter på 0,40 g/t Au och baseras på undersökta volymer som kompletteras av produktionsdata.
 15. Mineraltillgångar som inte är mineralreserver har inte visat på ekonomisk hållbarhet.
 16. Det är möjligt att totalen inte stämmer på grund av avrundning.
 17. Den oberoende behöriga personen för mineralreservuppskattningen vid Björkdal är Reno Pressacco, P.Geo., RPA, som är en behörig person enligt NI 43-101. Den oberoende behöriga personen för mineraltillgångsuppskattningen vid Norrberget är Jack Lunnon, CGeol, RPA, som är en behörig person enligt NI 43-101.

Tabell 4: Mineralreserver vid Björkdal per den 31 december 2017

Category Area Tonnage
(kt)
Au Grade
(g/t)
Contained
Au (koz)
Probable
  Björkdal Open Pit  4,537 1.30  189
  Björkdal Underground  4,321 2.41  334
  Norrberget Open Pit  162 2.80  15
  Stockpile  2,383 0.64  49
Total Probable  11,403 1.60  587

Noteringar:

 1. Mineralreserver uppskattas med borrhål och provdata per den 30 september 2017 och minskade med produktionen fram till den 31 december 2017.
 2. För mineralreserver följde man CIM-riktlinjer (2014).
 3. Mineralreserver för dagbrottet vid Björkdal bygger på gruvdesigner som utförs med en uppdaterad tillgångsmodell som tillämpar en blockutspädning med 100 % vid 0,1 g/t Au för block över 1,0 g/t och 100 % vid 0,6 g/t Au för block mellan 0,4 g/t och 1,0 g/t. Tillämpningen av dessa faktorer för blockutspädning bygger på historiska avstämningsdata. En kvalitetsbrytgräns för halter på 0,4 g/t Au tillämpades. Mineralreserver för dagbrottet vid Norrberget bygger på 15 % utspädning vid noll halt och 100 % utvinning.
 4. Mineralreserver under jord för Björkdal bygger på gruvdesigner som utförts med en uppdaterad tillgångsmodell. Man använde en minsta brytningsbredd på 3,5 meter för strossar (efter utspädning) och 3,8 meter för exploatering. Man spädde ut genom att lägga till 0,5 meter på varje sida av strossarna samt 10 % för utspädning över brytpunkten. Ytterligare utspädning från 10 % till 100 %, lades till på en stross-för-stross-basis beroende på dess närhet till andra strossar. En sammantagen utspädningsfaktor på 14,5 % lades till exploateringen. Gruvutvinningen bedömdes till 95 % för innehållna uns inom strossar och 100 % för exploatering. En kvalitetsbrytgräns för halter på 1,00 g/t Au tillämpades. En ökande brytgräns för halter på 0,4 g/t Au användes för exploateringsmaterial.
 5. Mineraltillgångar på lager uppskattas till en brytgräns för halter på 0,40 g/t Au och baseras på undersökta volymer som kompletteras av produktionsdata.
 6. Mineralreserver uppskattas med hjälp av ett genomsnittligt guldpris på 1 200 USD/uns och en växelkurs på 8,4 SEK/USD.
 7. Ton och guldbehållning avrundas till närmaste tusental.
 8. På grund av avrundning kan totalen skilja sig från summan av delkomponenterna.
 9. Den oberoende behöriga personen för uppskattningar av mineralreserver vid Björkdal är Ian Weir, P.Eng., (för dagbrottsreserver) och David Robson, P.Eng., (för underjordsreserver), som båda är heltidsanställda hos RPA och behöriga personer enligt NI 43-101.
 10. Den oberoende behöriga personen för uppskattningen av mineralreserver vid Norrberget var också Ian Weir, P.Eng., en heltidsanställd hos RPA och behörig person enligt NI 43-101.

Nettoökningen på 14 000 uns guld i den sannolika reserven för 2017 jämfört med 2016, omfattar en minskning på 70 900 gulduns som bröts under 2017. Därför lades totalt 84 900 gulduns till reserverna för 2017 års prospekteringskostnad på 1,86 miljoner USD som rapporterats ovan. Prospekteringskostnaden för att lägga till dessa reserver var 21,96 USD per gulduns.

Uppdaterade mineraltillgångar och -reserver vid Costerfield år 2017
Under 2017 borrade Mandalay totalt 26,4 kilometer med diamantkärna för 4,0 miljoner USD. Av dessa ägnades 5,0 kilometer till nära-gruvmål och 3,2 kilometer till att testa nya mål. De övriga 18,1 kilometerna med kärna informerade om konverteringen av tillgångar tillkategorin indikerad inom Brunswick-malmkroppen. Dessutom slutförde bolaget 5 307 meter av driftförberedelse med gruvprover, i malmgångarna N, Cuffley, NV, K och NE, varav 3 326 meter var i ädelmetaller.

Vid Costerfield registrerade och utvärderade geologer kärnborrningen och de utförde även gruvprover. Samtliga prover skickades för provförberedelse och analys till Onsite Laboratories i Bendigo, Victoria, Australien. Geologisk och metallurgisk personal har implementerat QA/QC-processer som omfattar att man regelbundet skickar in standardreferensmaterial, duplikat och råämnen med borr- och ytprover för analys. Standardreferensmaterialen har certifierats av Geostats Pty Ltd.

En tvådimensionell modellmetod användes för alla modeller förutom för Brunswick där en konventionell tredimensionell metod användes. För tvådimensionella modeller fördes data för kärn- och gruvprover in i programvaran Datamine och sattes samman till verklig åderbredd. Guldackumulering, antimonackumulering och verklig åderbredd uppskattades i en tvådimensionell modell för varje malmgång med metoden ordinary kriging och inverse distance, där datadensiteten inte var tillräcklig för ordinary kriging. Guld och antimonåderkvalitet beräknades tillbaka med hjälp av uppskattade ackumulerade data och verklig åderbredd. Kärnprovdata för Brunswick sattes samman till 1 meter. Guld- och antimonhalter uppskattades med en tredimensionell modell som begränsades med modellerade åderkontakter med ordinary kriging.

Då den verkliga åderbredden är mindre än 1,2 meter, späddes åderhalten ut till en minsta brytningsbredd på 1,2 meter med utspädningshalter på 0 g/t Au och 0 procent Sb. För halter där verklig åderbredd översteg 1,2 meter skedde ingen utspädning. Mineraltillgångar uppskattades till en kvalitetsbrytgräns på 3,5 g/t guldekvivalent ("AuEq") halt (med 1 400 USD/oz Au och 10 000 USD/t Sb), AuEq beräknad med formeln AuEq= Au + (Sb x 1,75) där Sb är i % och Au i gram per ton baserat på 1,2 meter utspädda halter.

Tabell 5: Mineraltillgångar vid Costerfield, inklusive mineralreserver per den 31 december 2017

Category Tonnage
(kt)
Au Grade
(g/t)
Sb Grade
(%)
Contained
Au (koz)
Contained Sb (kt)
Measured 290 9.2 4.2 86 12.1
Indicated 971 5.7 2.5 177 23.9
Measured + Indicated 1,261 6.5 2.9 262 36.0
Inferred 379 6.6 1.1 80 4.0

Noteringar:

 1. Uppskattade mineraltillgångar per den 31 december 2017 och minskade för produktion tills den 31 december 2017.
 2. Mineraltillgångar är angivna enligt CIM-riktlinjer (2014) och omfattar mineralreserver.
 3. Ton avrundas till närmaste tusental; guldbehållning (uns) avrundas till närmaste tusental och antimonbehållning (t) avrundas till närmast hundratal. 
 4. På grund av avrundning kan totalen skilja sig från summan av delkomponenterna.
 5. En kvalitetsbrytgräns på 3,5 g/t Au ekvivalent (AuEq) över en minsta brytningsbredd på 1,2 m tillämpas där AuEq beräknas till ett guldpris på 1 400 USD/uns, antimonpris 10 000 USD/t.
 6. Au-ekvivalentvärdet (AuEq) beräknas med hjälp av följande formel: AuEq = Au g/t + 1.75 * Sb %
 7. Geologiska modeller och provsammansättning utfördes av Cael Gniel och Chris Davis, MAusIMM, som är heltidsanställda hos Mandalay Resources. Modellerna verifierades oberoende av Danny Kentwell FAusIMM, som är heltidsanställd hos SRK Consulting.
 8. Uppskattningen av mineraltillgångar utfördes av Cael Gniel och Chris Davis, MAusIMM, som är heltidsanställda hos Mandalay Resources. Tillgångsmodellerna verifierades av Danny Kentwell FAusIMM, som är heltidsanställd hos SRK Consulting. Danny Kentwell behörig person enligt NI 43-101, är den behöriga personen för tillgången.

Utifrån mineraltillgången utformades en gruvplan som enbart bygger på kända och indikerade tillgångar, och framförallt har man använt metoden strossning med spränghål och cementerad stenfyllning. Man använde en brytgränsen för halter på 4,0 gram per guldekvivalent ton och minsta strossningsbredd på 1,2 meter, med en planerad och ej planerad utspädning vid nollhalt. Au-ekvivalent ("AuEq") halt (med 1 200 USD/uns Au och 8 500 USD/t Sb), beräknas med formeln AuEq= Au + (Sb x 1,7) där Sb är i % och Au i gram per ton.
Den finansiella hållbarheten för bevisade och sannolika mineralreserver bevisades vid metallpriser på 1 200 USD per gulduns och 8 500 USD per ton antimon.

Tabell 6: Mineralreserver vid Costerfield per den 31 december 2017

Category Tonnage
(kt)
Au Grade
(g/t)
Sb Grade
(%)
Contained
Au (koz)
Contained
Sb (kt)
Proven 152 7.3 3.5 36 5.3
Probable 470 5.7 2.5 86 12
Proven + Probable 622 6.1 2.8 122 17.2

Noteringar:

 1. Uppskattade mineralreserver per den 31 december 2017 och minskade för produktion tills den 31 december 2017.
 2. Ton och Au-behållning (uns) avrundas till närmaste tusental; Sb-behållning (t) avrundat till närmaste hundratal. 
 3. Totalen påverkas av avrundningsfel.
 4. Malmgångar har spätts ut till en minsta brytningsbredd på 1,2 m för strossning och 1,8 m för metallexploatering.
 5. En brytgräns för halter på 4,0 g/t Au Eq. tillämpas.
 6. Råvarupriser som tillämpas är; Au-pris på 1 200 USD/uns, Sb-pris på 8 500 USD/t och växelkurs USD:AUD på 0,75.
 7. Au Eq.-värdet beräknas med hjälp av följande formel: Au Eq. = Au g/t + 1.7 * Sb %.
 8. Mineralreserven är en undergrupp, endast en känd och indikerad plan, i en gruvas livslängdsplan som omfattar brytning av kända, indikerade och antagna tillgångar.
 9. Uppskattningen av mineralreserven förbereddes av Chloe Cavill, MAusIMM och Steve Taylor som är heltidsanställda hos Mandalay Resources. Denna verifierades oberoende av Peter Fairfield, FAusIMM, CP (Mining) som är heltidsanställd hos SRK Consulting och som är den behöriga personen enligt NI 43-101.

Nettoökningen på 6 000 uns guld i bevisade och sannolika reserver för 2017 i relation till 2016 består av en total på 68 000 uns guld som minskats från 2016 års reserver. Dessa har uppvägts av tillskottet med 62 000 uns guld som lagts till genom tillgångskonvertering och omvärdering av gruvbrytningen. Nettominskningen på 300 ton i bevisade och sannolika reserver består av 9 500 ton antimon som minskats från 2016 års reserver, vilket vägdes upp av 9 200 ton som lades till genom tillgångskonvertering och omvärdering av gruvbrytningen.

Majoriteten av tillskottet till mineralreserven beror på inkluderingen av Brunswick-malmgången i gruvplanen.

Mineralreservtillskotten på 62 000 uns guld och 9 200 ton antimon uppgår till 112 800 guldekvivalenta uns, beräknat med reservpriset 1 200 per uns guld och 8 500 per ton antimon. Detta tillskott uppnåddes med en genomsnittlig prospekteringskostnad på 35,46 USD per guldekvivalent uns.

Prospektering och uppdaterade mineraltillgångar och -reserver vid Cerro Bayo år 2017
Under 2017 borrade Mandalay totalt 15,4 kilometer med diamantkärna i Cerro Bayo-området för en total kostnad på 1,78 miljoner USD. Borrningen utfördes för (a) konvertering av antagna tillgångar inom de kända fyndigheterna i ådran till indikerade tillgångar, (b) kontroll av ädelmetallerna och förberedelser av arbetet i ådrorna (c) borrtester av mål som är nära gruvan såväl som nya för prospektering i sektorerna Laguna Verde, Cerro Bayo, Brillantes, Antimonio, Elsa och Meseta/Sinter Hill, och (d) nödborrning som svar på kollapsen och översvämningen i Delia NW-gruvan i juni 2017.

Vid Cerro Bayo registrerade och utvärderade geologer kärnborrningen och de utförde även ytprover. Alla prover levererades till laboratoriet som finns på plats vid Cerro Bayo där de bearbetades och analyserades. Geologisk och metallurgisk personal fortsätter med processer för kvalitetssäkring och -kontroll (QA/QC) som omfattar att man regelbundet skickar in standardreferensmaterial, duplikat och råämnen med borrprover för analys. Standardreferensmaterialen har certifierats av CDN Resources Laboratories Ltd.

Bolaget är övertygat om att gruvdriften kommer att återupptas vid Cerro Bayo efter att bolaget är förvissat om att det kan ske säkert och efter att alla tillstånd som behövs för att slutföra gruvans livslängdsplan har erhållits. Geotekniska analyser, gruvplanering och tillståndsbehandling för omstarten pågår och uppskattningar av mineraltillgångar- och reserver kommer uppdateras med resultaten från dessa studier. Till dess bygger de bästa uppskattningarna på uppskattningarna vid årsslutet för 2016, som är fullständigt dokumenterade med en NI 43-101-rapport som publicerade den 31 mars 2017. I dessa uppskattningar har ett avdrag gjorts för produktionen under 2017 och för steriliseringen av en liten volym med mineraltillgångar och -reserver i Delia NW-gruvan (den enda gruvan som inverkades direkt av översvämningen). Det pågående arbetet kan komma att påverkas av uppskattningen av mineralreserver, däribland ändringar av pelarstorlekar eller andra gruvdesignparametrar i vissa områden när det är slutfört.

Tabell 7: Mineraltillgångar vid Cerro Bayo, inklusive mineralreserver per den 31 december 2017

Category Tonnage (kt) Ag Grade (g/t) Au Grade (g/t) Contained Ag (koz) Contained Au (koz)
Measured 47 279 2.15 421 3
Indicated 854 352 3.07 9,671 84
Measured + Indicated 901 348 3.02 10,092 87
Inferred 513 204 2.52 3,355 42

Noteringar:

 1. Uppskattade mineraltillgångar per den 31 december 2016 och minskade för produktion till den 31 december 2017.
 2. Mineraltillgångar är angivna enligt CIM-riktlinjer (2014) och omfattar mineralreserver.
 3. Ton, Ag-behållning och Au-behållning avrundas till närmaste tusental.
 4. På grund av avrundning kan totalen kan skilja sig från summan av delkomponenterna.
 5. När Ag Eq. beräknas med ett Ag-pris på 24 USD/uns och Au-pris på 1 400 USD/uns, tillämpas en brytgräns för halter på 162 g/t Ag Eq. över en minsta brytningsbredd på 1,2 m. Ag Eq.-värdet beräknas med hjälp av följande formel: Ag Eq.=Ag g/t + (58,25 x Au g/t).
 6. Den oberoende behöriga personen för mineraltillgångsuppskattningen vid Cerro Bayo är Rosmery Julia Cardenas Barzola, P.Eng., RPA, som är en behörig person enligt NI 43-101.
 7. Man använde en bulkdensitet på 2,63 t/m3.

Tabell 8: Mineralreserver vid Cerro Bayo per den 31 december 2017

Category Tonnage (kt) Ag Grade (g/t) Au Grade (g/t) Contained Ag (koz) Contained Au (koz)
Proven 40 227 1.72 292 2
Probable 816 286 2.37 7,511 62
Proven + Probable 856 284 2.34 7,803 64

Noteringar:

 1. Uppskattade mineralreserver per den 31 december 2016 och minskade för produktion tills den 31 december 2017.
 2. Mineralreserver är fastställda enligt CIM-riktlinjer (2014).
 3. Ton och Ag-behållning samt Au-behållning avrundas till närmaste tusental.
 4. På grund av avrundning kan totalen skilja sig från summan av delkomponenterna.
 5. Ådror har spätts ut till en minsta brytningsbredd på 2,4 m för strossning och 3,0 m för metallexploatering.
 6. En brytgräns för halter på 219 g/t Ag Eq. tillämpades med denna formel: Ag Eq. = Ag g/t + (66.44 x Au g/t).
 7. Mineralreserver uppskattas med hjälp av ett genomsnittligt långsiktigt Ag-pris på 18 USD/uns och Au-pris på 1 200 USD/uns.
 8. Den oberoende behöriga personen för mineralreservuppskattningen vid Cerro Bayo är Normand Lecuyer, P.Eng., RPA, som är en behörig person enligt NI 43-101.

Nettominskningen för bevisade och sannolika reserver vid Cerro Bayo för årsslutet vid 2017 var 1 miljon silveruns och 8 000 gulduns i jämförelse med årsslutet vid 2016. Denna minskning omfattar gruvproduktionen under 2017 på 0,8 miljoner silveruns och 6 100 gulduns från ådrorna Delia SE, Coyita, Trinidad och Delia NW. Mineraltillgångarna och -reserverna i Delia NW drogs av fullständigt eftersom det är omöjligt att återuppta driften i denna ådra efter översvämningen den 9 juni.

Mineralreserver vid Challacollo 2017
Det utfördes inte någon ny uppskattning av tillgångar och reserver vid Challacollo under 2017. För fullständighetens skull sammanfattas uppskattningen av mineraltillgångarna för 2014 i tabell 9 nedan.

Tabell 9: Mineraltillgångar vid silverprojektet i Challacollo per den 31 december 2017

Category Tonnage (kt) Au Grade
(g/t)
Ag Grade
(g/t)
Au (koz) Ag (koz)
Measured - - - - -
Indicated 4,700 0.32 200 48 30,200
Measured + Indicated 4,700 0.32 200 48 30,200
Inferred 1,600 0.31 134 16   6,900

Noteringar:

 1. Uppskattade mineraltillgångar per den 31 december 2014.
 2. Mineralreserver fastställda enligt CIM-riktlinjer (2014).
 3. På grund av avrundning kan totalen skilja sig från summan av delkomponenterna.
 4. Mineraltillgångar uppskattas till en brytgräns för halter på 60 g/t Ag som tolkat och modellerat med programvaran GEOVIA Surpac.
 5. Man använde en bulkdensitet på 2,45 t/m3 som grund med justeringar som bygger på barium-, bly- och zinkhalter.
 6. Inga begränsningar för Ag-halter har tillämpats på grund av variationen av låga halter. Au-halter har begränsats till 3 g/t.
 7. Det är möjligt att totalen inte stämmer på grund av avrundning.
 8. Uppskattningen av mineraltillgångarna övervakades av Michael Collins, P.Geo., som är heltidsanställd hos Mining Plus och en behörig person enligt NI 43-101.
 9. Mineraltillgångar uppskattas med hjälp av ett Ag-pris på 24 USD/uns och Au-pris på 1 400 USD/uns.

Behörig person:
Alla behöriga personer som återges nedan har läst och godkänt innehållet i detta pressmeddelande som härrör offentliggjorda uppskattningar av mineralresurser och -reserver.
För Björkdal: Uppskattningen av mineraltillgångarna utfördes under uppsyn av Reno Pressacco, P. Geo., anställd hos RPA och oberoende av Mandalay Resources Corporation. Han är en behörig person enligt NI 43-101. Uppskattningen av mineraltillgångarna för Norrberget utfördes under uppsyn av Jack Lunnon, CGeol, anställd hos RPA och oberoende av Mandalay Resources Corporation. Han är en behörig person enligt NI 43-101. Uppskattningen av mineralreserven vid Björkdal utfördes under uppsyn av Ian Weir, P. Eng., (för dagbrottsreserver) och David Robson, P. Eng. (för underjordsreserver). Båda är anställda hos RPA och oberoende av Mandalay Resources Corporation. De är behöriga personer enligt NI 43-101. Uppskattningen av mineralreserven vid Norrberget förbereddes också av Ian Weir, P. Eng., som är en oberoende behörig person som enligt definition NI 43-101.
För Cerro Bayo: Uppskattningen av mineraltillgångarna utfördes under uppsyn av Rosmery Julia Cardenas Barzola, P. Eng., anställd hos RPA och oberoende av Mandalay Resources Corporation. Hon är en behörig person enligt NI 43-101. Uppskattningen av mineralreserverna utfördes under uppsyn av Normand Lecuyer, P. Eng., anställd hos RPA och oberoende av Mandalay Resources Corporation. Han är en behörig person enligt NI 43-101.
För Costerfield: Uppskattningen av mineraltillgångarna utfördes under uppsyn av Danny Kentwell, FAusIMM, anställd hos SRK Consulting och oberoende av Mandalay Resources Corporation. Han är en behörig person enligt NI 43-101. Uppskattningen av mineralreserverna utfördes under uppsyn av Peter Fairfield, FAusIMM, anställd hos SRK Consulting och oberoende av Mandalay Resources Corporation. Han granskade uppskattningen av reserven vid årsslutet för 2016 och har granskat minskningen till årsslutet för 2017. Han är en behörig person enligt NI 43-101.
För Challacollo: Michael Collins, P. Geo., heltidsanställd hos Mining Plus och behörig person enligt NI 43-101 övervakade och ansvarar för uppskattningen av mineraltillgångar, och har godkänt den tekniska och vetenskapliga information i avsnittet om Challacollo i detta pressmeddelande.

För mer information:
Mark Sander
President och Chief Executive Officer
Greg DiTomaso
Director of Investor Relations
Kontakt: 647.260.1566

Om Mandalay Resources Corporation:
Mandalay Resources är ett kanadensiskt företag som arbetar med naturresurser och som har produktionstillgångar i Australien och Sverige samt underhålls- och utvecklingsprojekt i Chile. Bolaget är fokuserat på en förvärvsstrategi och att skapa nödvändig volym genom att lägga till projekt som är i ett långt utvecklat skede eller redan i produktion inom guld, koppar, silver och antimon i Australien, Amerika och Europa för att skapa kortsiktigt kassaflöde och värde för aktieägare.

Framåtblickande uttalanden:
Detta nyhetsmeddelande innehåller "framåtblickande uttalanden" inom betydelsen av tillämpliga värdepapperslagar. Läsare varnas för att inte lägga för stor vikt och tillit till framåtblickande uttalanden. Faktisk utveckling och resultat kan skilja sig från de som uppskattas i dessa uttalanden, vilket bland annat kan bero på förändrade råvarupriser och allmänna ekonomiska och marknadsförhållanden. Faktorerna som identifieras ovan är inte avsedda att utgöra en fullständig lista med faktorer som kan påverka Mandalay. Man finner en beskrivning av ytterligare risker som kan orsaka att den faktiska utvecklingen och resultatet skiljer sig från de som är uppskattade i de framåtblickande uttalandena i detta nyhetsmeddelande under rubriken "Risk Factors" i Mandalays årsredovisning från den 31 mars 2017 av vilken det finns kopia på Mandalays profil på www.sedar.com. Dessutom kan det aldrig garanteras att antagna tillgångar som upptäcks på grund av ytterligare borrning kommer att bli uppgraderade till bevisade eller sannolika reserver. Även om Mandalay har försökt identifiera viktiga faktorer som kan orsaka att faktiska åtgärder, händelser eller resultat skiljer sig väsentligt från de som är beskrivna i de framåtblickande uttalandena, kan det finnas andra faktorer som orsakar att åtgärder, händelser eller resultat inte blir som förväntat, uppskattat eller avsett. Det finns ingen försäkran om att de framåtblickande uttalandena kommer att infrias som faktiska resultat, och framtida händelser kan skilja sig betydligt från de som är förutsedda i dessa uttalanden. Därmed bör läsare inte lägga för stor vikt och tillit till framåtblickande uttalanden.
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Mandalay Resources Corporation via Globenewswire

Om

GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Arcoma AB: Arcoma presenterar på Redeye Life Science Day den 21:a november16.11.2018 12:53Pressmeddelande

16 November Den 21 november presenterar Jesper Söderqvist, VD på Arcoma, den senaste utvecklingen i Arcoma på Haymarket by Scandic i Stockholm. Presentationen "Arcoma, ett tillväxtbolag i en växande marknad" hålls klockan 13:00 och kan följas i livesändning på redeye.se/live/lsday-2018. Presentationen kommer även i efterhand att finnas tillgänglig på www.redeye.se/live/ls-day-2018 samt på Bolagets sida i Redeye Universe (redeye.se/company/Arcoma) Om Arcoma Arcoma, med lång erfarenhet av branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 3 500 av Arcomas röntgensystem installerade

Iconovo: kundprojekt blir framflyttat tre till sex månader8.11.2018 15:45Pressmeddelande

Fortsatt arbete med ett av Iconovos pågående kundprojekt kommer att flyttas fram tre till sex månader. Projektet avser utveckling av produkt anpassad för kund som ska svara för produktion och marknadslansering. Det aktuella arbetet var planerat att ske under fjärde kvartalet men beräknas ske under nästa år, och detta påverkar Iconovos omsättning under 2018 negativt med cirka 2 miljoner kronor. Orsaken är att kunden har beslutat att genomföra en mindre klinisk studie för att verifiera produkten innan nästa steg tas vilken omfattar investeringar i betydande mångmiljonbelopp i produktionskapacitet, baserat på Iconovos utveckling. Studien görs för kundens egna räkning och är inte villkorad av tillsynsmyndigheter. "Detta påverkar vårt resultat på kort sikt, men det faktum att kunden har beslutat att göra en betydande investering i faktisk produktion betyder att vi med stor säkerhet kan se fram emot licensintäkter under en lång tidsrymd framöver i samband med att produkten lanseras på markna

Stillfront Group AB: Inbjudan till Stillfront Groups kvartalsrapport för tredje kvartalet 20187.11.2018 14:34Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE 7 november 2018 Inbjudan till Stillfront Groups kvartalsrapport för tredje kvartalet 2018 Stillfront Groups kvartalsrapport för det tredje kvartalet 2018 kommer att publiceras klockan 07.00 den 22 november 2018. En webbsänd telefonkonferens kommer att hållas klockan 10.00 samma dag där Jörgen Larsson, VD och Sten Wranne, CFO, kommenterar resultatet. Presentationen och rapporten kommer efter presentationen att finnas tillgänglig på www.stillfront.com Webbsändningen nås på adressen: https://tv.streamfabriken.com/stillfront-q3-2018 För att delta via telefon, vänligen ring: SE: +46 8 566 426 63 UK: +44 20 300 898 01 US: +1 8 557 532 235 FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA: Sofia Wretman, IR Phone: +46 708 11 64 30 sofia@stillfront.com OM STILLFRONT Stillfront är en oberoende utvecklare, förläggare och distributör av digitala spel - med visionen att bli en ledande indie-spelutvecklare och förläggare. Stillfront är verksamt genom tio näst intill självständiga dotte

Stillfront Group AB: Invitation to Stillfront Group Q3 presentation7.11.2018 14:34Pressmeddelande

Invitation to Stillfront Group Q3 presentation Stillfront Group interim report for the third quarter 2018 will be published at 07.00 CET on 22 November 2018. A presentation of the report will be held the same day at 10.00 CET via telephone conference or audiocast where Jörgen Larsson, CEO and CFO Sten Wranne are to comment on the report. The presentation can be viewed live at https://tv.streamfabriken.com/stillfront-q3-2018 To participate via phone please call: SE: +46 8 566 426 63 UK: +44 20 300 898 01 US: +1 8 557 532 235 FOR FURTHER INFORMATION, PLEASE CONTACT: Sofia Wretman, IR Phone: +46 708 11 64 30 sofia@stillfront.com ABOUT STILLFRONT Stillfront is a group of independent creators, publishers and distributors of digital games - with a vision to become the leading group of indie game creators and publishers. Stillfront operates through ten near-autonomous subsidiaries: Bytro Labs in Germany, Coldwood Interactive in Sweden, Power Challenge in the UK and Sweden, Dorado Online Games

Modus Therapeutics announces FDA Acceptance of Sevuparin IND for the treatment of sickle cell disease7.11.2018 08:30Pressmeddelande

STOCKHOLM, November 7, 2018. Karolinska Development's portfolio company Modus Therapeutics announces today that the U.S Food & Drug Administration (FDA) has approved the company's Investigational New Drug (IND) application to initiate a Phase I clinical trial with subcutaneous sevuparin for the treatment of sickle cell disease (SCD) FDA has decided to accept Modus Therapeutics' IND application of sevuparin for the treatment of SCD. Sevuparin is an innovative, proprietary modified polysaccharide drug with anti-adhesive, anti-aggregate and anti-inflammatory effects due to its multimodal mechanism of action. It has the potential to restore blood flow and prevent further microvascular obstructions in children and adults with SCD. At present, sevuparin is being evaluated as an intravenous infusion in a Phase II study in SCD patients with ongoing painful crises (also called vaso occlusive crises, VOC). In order to broaden the clinical scope and utility of sevuparin in the treatment of SCD, t

Modus Therapeutics announces FDA Acceptance of Sevuparin IND for the treatment of sickle cell disease7.11.2018 08:30Pressmeddelande

STOCKHOLM, November 7, 2018. Karolinska Development's portfolio company Modus Therapeutics announces today that the U.S Food & Drug Administration (FDA) has approved the company's Investigational New Drug (IND) application to initiate a Phase I clinical trial with subcutaneous sevuparin for the treatment of sickle cell disease (SCD) FDA has decided to accept Modus Therapeutics' IND application of sevuparin for the treatment of SCD. Sevuparin is an innovative, proprietary modified polysaccharide drug with anti-adhesive, anti-aggregate and anti-inflammatory effects due to its multimodal mechanism of action. It has the potential to restore blood flow and prevent further microvascular obstructions in children and adults with SCD. At present, sevuparin is being evaluated as an intravenous infusion in a Phase II study in SCD patients with ongoing painful crises (also called vaso occlusive crises, VOC). In order to broaden the clinical scope and utility of sevuparin in the treatment of SCD, t

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum