Medicortex Finland Oy

Massfinansieringskampanj en lösning för bättre diagnostik av hjärnskador

Dela

Diagnostisering och uppföljning av en traumatisk hjärnskada grundar sig i huvudsak på en bedömning av patientens symptom och följdverkningar. Månget fall förblir odiagnostiserat, eftersom läkarna och skötarna inte har tillgång till en händig och kostnadseffektiv laboratorietest. Det Åbobaserade företaget inom bioteknologibranchen, Medicortex Finland Ab, utvecklar en biokemisk snabbtest, med vars hjälp man kan säkerställa eller utesluta en hjärnskada direkt efter en olyckshändelse. Utvecklingen av testen har framskridit till ett omfattande kliniskt experiment, som finansieras genom en massfinansieringskampanj. Envar kan nu bidra till att lösa ett betydande problem och samtidigt bli aktieägare i bolaget.

Åbo 24.5.2017 Inspirerat av de lovande resultaten från den första kliniska testen , som avslutades i mars, planerar Medicortex Finland Ab att genomföra ett betydligt mera omfattande kliniskt försök. Projektets syfte är att påvisa hjärnskadetestens kliniska prestationsförmåga och att förbereda kommersialiseringen av produkten.

För att finansiera undersökningen har Medicortex lanserat en massfinansieringskampanj i samarbete med finländska Invesdor Ab. Massfinansiering är en offentlig aktie-emission, där allmänheten kan teckna bolagets aktier. Teckningen och betalningen av aktierna sker elektroniskt på den web-baserade tjänsten, som Invesdor tillhandahåller på webadressen www.invesdor.com/medicortex. Aktieemissionen fortgår till och med 10.6. Medicortex kampanj har god medvind, eftersom endast omkring 40 000 euro återstår till att nå minimimålet, och det finns över 40 investerare både från Finland och från utlandet.

Medicortex innovativa hjärnskadetest baserar sig på biomarkörer, som sprids från skadade nervceller till kroppsvätskorna. Medicortex målsättning är att utveckla en lätt användbar test, som använder sig av mänsklig urin eller saliv. “De nedbrytningsprodukter från cellerna, som vi har sökt att påvisa, har aldrig tidigare använts för konstaterande av hjärnskada” konstaterar Adrian Harel, doktor i neurobiologi och verkställande direktör för Medicortex. I början av maj presenterades resultaten av den första kliniska studien på en internationell kongress och presentationen valdes till en av de elva bästa av de sammanlagt 455 studier, som presenterades på kongressen.

En traumatisk hjärnskada, som i sin lindrigaste form är en hjärnskakning, är resultat av en stöt mot huvudet eller en kraftig pendelrörelse av huvudet. En odiagnostiserad och obehandlad hjärnskada kan leda till allvarliga omedelbara följdverkningar och speciellt upprepade hjärnskador ökar risken för kroniska neurologiska sjukdomar.

Docent Mårten Kvist, medicinsk direktör vid Medicortex, konstaterar "Vi planerar entusiastiskt att driva utvecklingsarbetet in i följande kliniska fas. Syftet med en omfattande studie är att övertyga det vetenskapliga samfundet om den kliniska användbarheten av en ny biomarkör samt att påvisa hur testen förmår bestämma hjärnskadans svårighetsgrad. Vi utvecklar den till ett diagnostiskt hjälpmedel för akutvårdspersonalen."

Nyckelord

Kontakter

Dr Adrian Harel - Verkställande direktör
Medicortex Finland Ab
PharmaCity
Österlånggatan 4 B, FI-20520 Åbo, Finland
Tel. +358 (0) 400 488 817
Fax. +358 (0) 2 251 0100
adrian.harel@medicortex.fi
http://www.medicortex.fi

Länkar

Om

Medicortex Finland Oy
Itäinen pitkäkatu 4 B
20520 Turku , Finland

http://www.medicortex.fi

Medicortex Finland Ab är ett bioteknologiföretag, som grundats år 2014 i Åbo. Medicortex utvecklar diagnostiska metoder och nya läkemedel för traumatiska hjärnskador. Företagets kortfristiga målsättning är att validera nya biomarkörer och på basen av dessa utveckla en diagnostisk test, som pålitligt kunde konstatera en hjärnskada och avgöra dess svårighetsgrad. En långfristig målsättning är att på basen av de kemiska molekyler som bolaget patenterat, utveckla ett läkemedel för att stoppa utvecklingen av sekundära skador efter en hjärnskada. Företaget har grundats av doktorn i neurobiologi, Adrian Harel, som vid sidan av sin omfattande vetenskapliga bakgrund också har en långvarig erfarenhet av framgångsrik ledning av företag inom bioteknologibranchen.