GlobeNewswire

Mendus AB: Mendus publicerar prekliniska data som visar signifikanta anti-tumorala synergier mellan intratumoral immunaktivering och inhibition av CTLA-4

Dela
  • Intratumoral injektion av allogena pro-inflammatoriska dendritceller (”ilixadencel”) inducerar en markant ökning av en för övrigt ineffektiv systemisk behandling med anti-CTLA-4 i en etablerad cancermodell in vivo
  • Effekterna visade sig vara T-cells beroende och inducerade en djupgående förändring av tumörens mikromiljö, formationen av immunologiska minnesceller och levererade resultat som indikerar spridning av den terapeutiska effekten perifert via blodbanan och lymfoida organ
  • Botade möss i kombinationsgruppen (7 av 10) kvarstod tumörfria och överlevde i åtminstone 70 dagar och var immuna mot förnyad tumörinplantation

Mendus AB (“Mendus” publ; IMMU.ST), ett bioläkemedelsföretag fokuserat på att förbättra överlevnadsresultat för cancerpatienter med tumörrecidiv genom cellbaserade immunterapier, tillkännagav idag publiceringen av in vivo-data som visar betydande antitumörsynergier mellan Bolagets allogena dendritcellsbaserade immunprimer-program ilixadencel och checkpointhämning via CTLA-4-blockad i den expertgranskade tidskriften Oncoimmunology.

“Dessa prekliniska data understryker rationalen bakom vår immunaktiverare i att spela multipla roller för att övervinna immunsuppression och omkoppla tumörens mikromiljö, i stället för att enbart leverera en enkel inflammatorisk signal” kommenterade Alex Karlsson-Parra, M.D., Ph.D., Chief Scientific Officer på Mendus. "Sammantaget motiverar dessa fynd i tidiga skeden ytterligare klinisk undersökning med vår nuvarande generation av allogena immunprimers och framtida generationens immunprimers hos cancerpatienter som får anti-CTLA-4-behandling och vid indikationer där denna immunologiska checkpoint-strategi tidigare inte har haft någon betydande inverkan på patientresultat."

Cytotoxiskt T-lymfocyt-associerat antigen 4 (CTLA-4) är en hämmande checkpoint-receptor och blockering har potential att släppa "bromsarna" på patienternas endogena immunsystem. US Food and Drug Administration (FDA) godkände den första anti-CTLA-4-antikroppen, ipilimumab (Yervoy®), för behandling av melanom i sen fas 2011 och flera CTLA-4-målprogram är i klinisk utveckling idag. Trots långvariga svar och förbättrad total överlevnad med CTLA-4-blockad hos många patienter, uppskattas det att upp till 80 % fortfarande inte svarar, möjligen tillskrivet brist på redan existerande immunitet. Mendus nuvarande generation av immunprimers, ilixadencel, har utvärderats i ett brett spektrum av tumörer och har visat en utmärkt säkerhetsprofil i alla studier med uppmuntrande tecken på effekt i kombination med andra behandlingsmetoder inklusive checkpoint-hämmaren pembrolizumab och kinashämmare.

I den prekliniska studien som publicerades i dag, transplanterades mössen med den kolorekatala tumörcellslinjen CT-26 under huden och behandlades efteråt med intratumorala injektioner av mus-ilixadencel, anti-CTLA-4 antikroppar intraperitonealt, en kombination eller placebo. Varken ilixadencel eller anti-CTLA-4 som monoterapi hade någon signifikant effekt på tumörprogression eller överlevnad. Däremot, ledde kombinationsbehandling med ilixadencel och anti-CTLA-4 till en signifikant fördröjning av tumörtillväxt och ledde till tumörfrihet hos 7 av 10 möss som levde i mer än 70 dagar utan kvarstående påvisbar tumör. Alla dessa överlevande möss transplanterades på nytt med CT-26 celler och alla rejekterade dessa ny-inokulerade tumörer, något som indikerar uppkomsten av ett immunologiskt minnessvar.

Ett flertal fynd I studien demonstrerade en djupgående förändring av den initialt immunosuppressiva mikromiljön i tumören efter kombinationsbehandlingen med ilixadencel och anti-CTLA-4. Förändringarna i tumörens mikromiljö var synliga i genuppsättnings-analyser av signifikanta signalvägar, inklusive uppreglerade signalvägar som påverkar myeloid vävnad, antigen-presentation, lymfoida organ och regulation av cytokiner/kemokiner. På den cellulära nivån inkluderade förändringarna i kombinationsarmen intratumoral infiltration av immunceller med anti-tumorala funktioner, inklusive endogena dendritceller som uppvisade en hög antigen-presenterande kapacitet och aktiverad fenotyp, makrofager med M1-liknande fenotyp, aktiverade neutrofiler och inflammatoriska monocyter.

Sammantaget så ledde dessa förändringar till en passande mikromiljö i tumören för expansion av CD8+ minnesceller i tumörvävnaden (”tissue-resident memory”) som korrelerade positivt med förhöjda nivåer av potentiellt tumör-reaktiva celler och ”tumör-matchande” CD8+ T celler i perifert blod. Dessutom producerade mjältceller från mössen i kombinationsgruppen signifikant högre mängder gamma-interferon när de stimulerades med ett CT-26-deriverat neoantigen, vilket konfirmerar induktion av tumör-specifika CD8+T celler. Depletion av CD8+ T celler tog helt bort den terapeutiska effekten.


Publikationen med titeln: “Intratumoral administration of pro-inflammatory allogeneic dendritic cells improved the anti-tumor response of systemic anti-CTLA-4 treatment via unleashing a T cell-dependent response” finns tillgänglig via: https://doi.org/10.1080/2162402X.2022.2099642


FÖR MER INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA:

Erik Manting

Chief Executive Officer

E-post: ir@mendus.com


INVESTERARRELATIONER

Julie Seidel

Stern Investor Relations

Telefon: +1 212-362-1200

E-post: julie.seidel@sternir.com


MEDIARELATIONER

Mario Brkulj

Valency Communications

Telefon: +49 160 9352 9951

E-post: mbrkulj@valencycomms.eu


OM MENDUS AB (PUBL)
På Mendus förändrar vi behandlingen av cancer genom att ta itu med tumörrecidiv och förbättra överlevnadsresultaten för cancerpatienter, samtidigt som livskvaliteten bevaras. Vi utnyttjar vår oöverträffade expertis inom allogen dendritcellsbiologi för att utveckla en avancerad klinisk pipeline av nya, lagringsbara, cellbaserade immunterapier som kombinerar klinisk effekt med en godartad säkerhetsprofil. Mendus är baserat i Sverige och Nederländerna och handlas på Nasdaq Stockholm under tickern IMMU.ST. http://www.mendus.com/

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

PolyPlank AB: Delårsrapport januari-juni 202212.8.2022 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

Vd har ordet Omsättningen för Q1 & Q2 uppgår till 17,6 MSEK (fg år 14,4) för moderbolaget, en förbättring mot förra året med 22%. Bolagets långsiktiga försäljningsarbete har trots covidpandemin gett en positiv trend på omsättningen som framgår av nedanstående graf (rullande 12 månader). Genomsnittlig nettoomsättning för första halvåret 2022 per månad är 2,9 MSEK mot 2,4 MSEK fg år. Det framgår av grafen omsättningens nedgång och den därpå följande uppgången. Se grafen i bifogad pdf. Resultatet tyngs fortfarande av extrakostnaderna för maskinhaverierna med 2,4 MSEK för Q1 & Q2. Den nya Formsprutan är nu i drift sedan den 11 april men med ca 60% kapacitet. Vi har fått vänta ända fram tills nu på semestern för att få en ny tork samt ett kylningsaggregat som krävs för att kunna köra 100%. Därefter skall den största delen av extrakostnaderna försvinna fr.o.m. 1 augusti. Det vi sett så här långt av den nya investeringen är mycket positivt Efterdyningarna efter Covidpandemin lever kvar. Krige

NEXSTIM ABP:S HALVÅRSRAPPORT 1/1–30/6 2022 (OREVIDERAD)12.8.2022 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Företagsmeddelande, Helsingfors, 12 augusti 2022 klockan 9.00 (EEST) NEXSTIM ABP:S HALVÅRSRAPPORT 1/1–30/6 2022 (OREVIDERAD) NEXSTIM GÖR SITT BÄSTA HALVÅR NÅGONSIN MÄTT I OMSÄTTNING OCHRÖRELSEVINST Siffrorna inom parentes hänvisar till motsvarande period föregående år, om inget annat anges. Sammanfattning av januari–juni 2022 Bolagets omsättning ökade med 129,6 procent och uppgick till 6,8 miljoner euro (3,0)Omsättningen i jämförbara valutakurser ökade med 110,3 procent.Försäljningen av utrustning uppgick till 1,8 miljoner euro (1,6), ökning 11,1 procent. Omsättningen från fortlöpande verksamheter uppgick till 1,5 miljoner euro (1,4), ökning 9,0 procent. Licensieringsverksamhetens andel var 3,5 miljoner euro (0,0)Omsättningen för diagnostikverksamheten (NBS) ökade med 19,3 procent under första halvåret och uppgick till 2,1 miljoner euro (1,8)Omsättningen för terapiverksamheten (NBT®) ökade med 290,4 procent under första halvåret och uppgick till 4,7 miljoner euro (1,2), inklusive licen

Inbjudan till presentation av Copperstone Resources delårsrapport för andra kvartalet 202211.8.2022 11:01:32 CEST | Pressmeddelande

Kiruna 11 augusti, 2022 Copperstone Resources delårsrapportför januari – juni2022 offentliggörs torsdagen den 18augusti2022 klockan 07:30. En livesänd presentation hålls samma dag klockan 09:30i Infront Direkt Studios regi. Rapporten presenteras av VD Anna Tyni och arbetande styrelseordförande Jörgen Olsson. Presentationen kommer att hållas på svenska och inkluderar även en efterföljande frågestund. Datum: Torsdag den 18 augusti Tid: Rapporten publiceras 07:30 och den livesända presentationen startar 09:30 Den livesända presentationen nås via länken nedan: https://www.youtube.com/watch?v=BLI41Jl7YEw Delårsrapport, presentationen och en inspelad version av presentationen kommer också att finns tillgängliga på företagets hemsida: https://copperstone.se/sv/ För mer information, vänligen kontakta Anna Tyni (VD) anna.tyni@copperstone.se eller info@copperstone.se. OM COPPERSTONE RESOURCES Copperstone Resources AB är ett bolag som nu skalar upp till att bli ett modernt och ansvarsfullt produc

Corline Biomedical AB:Tilläggsavtal med Kardium säkrar finansieringen under utvecklingsfasen11.8.2022 10:46:39 CEST | Pressmeddelande

Corline Biomedical AB (”Corline” eller ”bolaget”) och Kardium har kommit överens om ett tilläggsavtal till det befintliga licens- och leveransavtal bolagen tecknade i september 2020. Kardium förbinder sig nu att göra kvartalsvisa betalningar till Corline motsvarande ca 3,7 MSEK årligen, för att säkerställa de order som Kardium lägger hos Corline, både vad gäller coating-reagenser och tjänster. Tilläggsavtalet innebär vidare att Kardium bär kostnaden för en årlig grundavgift (”maintenance fee”) om 130 000 USD som skall täcka resursuppbyggnaden i Corline. Avtalet gäller retroaktivt från den 1 april 2022. Kardium utvecklar en ny form av ablationskateter, the Globe® Mapping and Ablation system, som används för att behandla förmaksflimmer genom att förändra elektriska signaler i sektioner av hjärtat. 37 miljoner människor i världen lider av förmaksflimmer och genom ablationsbehandling minskar risken för ventrikelflimmer och plötsligt hjärtstopp hos denna patientgrupp. Kardium säljer idag en

JLT Mobile Computers AB (publ) släpper delårsrapport för perioden januari-juni 202211.8.2022 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Växjö, Sverige, 11:e augusti 2022 * * * JLT Mobile Computers, ledande leverantör av stryktåliga datorer för krävande miljöer, släpper idag sin delårsrapport för perioden januari-juni 2022. JLT har under kvartalet en fortsatt stark orderingång som slutade på 45 MSEK (55), en minskning jämfört med det rekordhöga andra kvartalet 2021, men en ökning på 3% sett till hela första halvåret jämfört med motsvarande period föregående år. Omsättningen för kvartalet ökade med 18% jämfört med föregående år. JLT upprätthåller alltså en god faktureringsnivå trots den pågående komponentbristen, detta genom att låta kundåtaganden och leveranser få högsta prioritet vilket emellertid leder till extrakostnader i logistikkedjan som påverkar bruttomarginalen negativt. Under kvartalet har dessutom en del större affärer med lägre bruttomarginal levererats och fakturerats. Sammantaget har bruttomarginalen under kvartalet minskat till 39%, att jämföra med 42% samma period föregående år. Efter att restriktionerna

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum