GlobeNewswire

Mendus AB: Mendus publicerar prekliniska data som visar signifikanta anti-tumorala synergier mellan intratumoral immunaktivering och inhibition av CTLA-4

Dela
  • Intratumoral injektion av allogena pro-inflammatoriska dendritceller (”ilixadencel”) inducerar en markant ökning av en för övrigt ineffektiv systemisk behandling med anti-CTLA-4 i en etablerad cancermodell in vivo
  • Effekterna visade sig vara T-cells beroende och inducerade en djupgående förändring av tumörens mikromiljö, formationen av immunologiska minnesceller och levererade resultat som indikerar spridning av den terapeutiska effekten perifert via blodbanan och lymfoida organ
  • Botade möss i kombinationsgruppen (7 av 10) kvarstod tumörfria och överlevde i åtminstone 70 dagar och var immuna mot förnyad tumörinplantation

Mendus AB (“Mendus” publ; IMMU.ST), ett bioläkemedelsföretag fokuserat på att förbättra överlevnadsresultat för cancerpatienter med tumörrecidiv genom cellbaserade immunterapier, tillkännagav idag publiceringen av in vivo-data som visar betydande antitumörsynergier mellan Bolagets allogena dendritcellsbaserade immunprimer-program ilixadencel och checkpointhämning via CTLA-4-blockad i den expertgranskade tidskriften Oncoimmunology.

“Dessa prekliniska data understryker rationalen bakom vår immunaktiverare i att spela multipla roller för att övervinna immunsuppression och omkoppla tumörens mikromiljö, i stället för att enbart leverera en enkel inflammatorisk signal” kommenterade Alex Karlsson-Parra, M.D., Ph.D., Chief Scientific Officer på Mendus. "Sammantaget motiverar dessa fynd i tidiga skeden ytterligare klinisk undersökning med vår nuvarande generation av allogena immunprimers och framtida generationens immunprimers hos cancerpatienter som får anti-CTLA-4-behandling och vid indikationer där denna immunologiska checkpoint-strategi tidigare inte har haft någon betydande inverkan på patientresultat."

Cytotoxiskt T-lymfocyt-associerat antigen 4 (CTLA-4) är en hämmande checkpoint-receptor och blockering har potential att släppa "bromsarna" på patienternas endogena immunsystem. US Food and Drug Administration (FDA) godkände den första anti-CTLA-4-antikroppen, ipilimumab (Yervoy®), för behandling av melanom i sen fas 2011 och flera CTLA-4-målprogram är i klinisk utveckling idag. Trots långvariga svar och förbättrad total överlevnad med CTLA-4-blockad hos många patienter, uppskattas det att upp till 80 % fortfarande inte svarar, möjligen tillskrivet brist på redan existerande immunitet. Mendus nuvarande generation av immunprimers, ilixadencel, har utvärderats i ett brett spektrum av tumörer och har visat en utmärkt säkerhetsprofil i alla studier med uppmuntrande tecken på effekt i kombination med andra behandlingsmetoder inklusive checkpoint-hämmaren pembrolizumab och kinashämmare.

I den prekliniska studien som publicerades i dag, transplanterades mössen med den kolorekatala tumörcellslinjen CT-26 under huden och behandlades efteråt med intratumorala injektioner av mus-ilixadencel, anti-CTLA-4 antikroppar intraperitonealt, en kombination eller placebo. Varken ilixadencel eller anti-CTLA-4 som monoterapi hade någon signifikant effekt på tumörprogression eller överlevnad. Däremot, ledde kombinationsbehandling med ilixadencel och anti-CTLA-4 till en signifikant fördröjning av tumörtillväxt och ledde till tumörfrihet hos 7 av 10 möss som levde i mer än 70 dagar utan kvarstående påvisbar tumör. Alla dessa överlevande möss transplanterades på nytt med CT-26 celler och alla rejekterade dessa ny-inokulerade tumörer, något som indikerar uppkomsten av ett immunologiskt minnessvar.

Ett flertal fynd I studien demonstrerade en djupgående förändring av den initialt immunosuppressiva mikromiljön i tumören efter kombinationsbehandlingen med ilixadencel och anti-CTLA-4. Förändringarna i tumörens mikromiljö var synliga i genuppsättnings-analyser av signifikanta signalvägar, inklusive uppreglerade signalvägar som påverkar myeloid vävnad, antigen-presentation, lymfoida organ och regulation av cytokiner/kemokiner. På den cellulära nivån inkluderade förändringarna i kombinationsarmen intratumoral infiltration av immunceller med anti-tumorala funktioner, inklusive endogena dendritceller som uppvisade en hög antigen-presenterande kapacitet och aktiverad fenotyp, makrofager med M1-liknande fenotyp, aktiverade neutrofiler och inflammatoriska monocyter.

Sammantaget så ledde dessa förändringar till en passande mikromiljö i tumören för expansion av CD8+ minnesceller i tumörvävnaden (”tissue-resident memory”) som korrelerade positivt med förhöjda nivåer av potentiellt tumör-reaktiva celler och ”tumör-matchande” CD8+ T celler i perifert blod. Dessutom producerade mjältceller från mössen i kombinationsgruppen signifikant högre mängder gamma-interferon när de stimulerades med ett CT-26-deriverat neoantigen, vilket konfirmerar induktion av tumör-specifika CD8+T celler. Depletion av CD8+ T celler tog helt bort den terapeutiska effekten.


Publikationen med titeln: “Intratumoral administration of pro-inflammatory allogeneic dendritic cells improved the anti-tumor response of systemic anti-CTLA-4 treatment via unleashing a T cell-dependent response” finns tillgänglig via: https://doi.org/10.1080/2162402X.2022.2099642


FÖR MER INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA:

Erik Manting

Chief Executive Officer

E-post: ir@mendus.com


INVESTERARRELATIONER

Julie Seidel

Stern Investor Relations

Telefon: +1 212-362-1200

E-post: julie.seidel@sternir.com


MEDIARELATIONER

Mario Brkulj

Valency Communications

Telefon: +49 160 9352 9951

E-post: mbrkulj@valencycomms.eu


OM MENDUS AB (PUBL)
På Mendus förändrar vi behandlingen av cancer genom att ta itu med tumörrecidiv och förbättra överlevnadsresultaten för cancerpatienter, samtidigt som livskvaliteten bevaras. Vi utnyttjar vår oöverträffade expertis inom allogen dendritcellsbiologi för att utveckla en avancerad klinisk pipeline av nya, lagringsbara, cellbaserade immunterapier som kombinerar klinisk effekt med en godartad säkerhetsprofil. Mendus är baserat i Sverige och Nederländerna och handlas på Nasdaq Stockholm under tickern IMMU.ST. http://www.mendus.com/

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Valberedning inför Industrivärdens årsstämma 20233.10.2022 10:00:00 CEST | Pressmeddelande

Enligt det beslut om valberedningen som fattades vid årsstämman 2011, och som gäller tillsvidare, uppdras åt styrelsens ordförande att ta kontakt med fyra bland de röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per sista bankdagen i augusti, som vardera utser en representant som inte är ledamot i bolagets styrelse att jämte ordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts. Valberedningen utser ordföranden inom gruppen. Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages senast sex månader före nästa årsstämma. Inget arvode ska utgå. I enlighet härmed har valberedningen följande sammansättning: Mats Guldbrand, L E Lundbergföretagen, Bo Damberg, Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse m fl, Jan Svedjebrant, SCA Pensionsstiftelser m fl, Mikael Schmidt, Essity Pensionsstiftelser m fl, samt Fredrik Lundberg, styrelseordförande i Industrivärden. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört,

Två av tre svenskar har ett lyckligt arbetsliv3.10.2022 07:04:36 CEST | Pressmeddelande

Stockholm, Oct. 03, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Isac Hellwig, VD för Kvadrats inkubatorverksamhet Inkubik. Två av tre svenskar trivs på jobbet och tycker att de har ett lyckligt arbetsliv. Högre lön, större frihet och mindre stress skulle göra att ännu fler trivs på jobbet. Det visar en färsk Sifo-undersökning som konsultföretaget Kvadrat har låtit göra. De flesta svenskar är nöjda med både ansvar och arbetsuppgifter på jobbet och bedömer att kan fortsätta arbeta på samma nivå som idag i många år framåt. Egenföretagare är lyckligare än anställda, 72 procent respektive 65 procent svarar att de har ett lyckligt arbetsliv. Det visar Sifo-undersökningen som tillfrågat över 1 000 tjänstemän och 550 egenföretagare. Samtidigt svarar var femte svensk att de inte har ett hållbart arbetsliv. En av tre anställda (32 procent) och 23 procent av egenföretagarna är stressade på jobbet. För att kunna få ett ännu bättre arbetsliv är det högre lön som står högst (enligt 26 procent) på önskelistan. På andra

Sinch tillkännager Softbanks avyttring av hela sin ägarandel i Sinch29.9.2022 18:56:08 CEST | Pressmeddelande

Den nuvarande aktieägaren SoftBank avser att sälja hela sin ägarandel i Sinch till Neqst D2 och Sinchs medgrundare/tillförordnade vd Johan Hedberg. Sinch AB (publ) (“Sinch” eller ”Bolaget”) har meddelats att den nuvarande aktieägaren Softbank säljer sin andel i Bolaget till Neqst D2 och Sinchs medgrundare/tillförordnade vd Johan Hedberg. Andelen i Bolaget som avyttras uppgår till cirka 5,01 procent av de utestående aktierna och efter försäljningen äger SoftBank inga aktier i Sinch. När transaktionen har slutförts kommer Neqst D2, som redan är Bolagets största aktieägare, att inneha cirka 18,6 procent av Bolagets utestående aktier. Transaktionen kommer att offentliggöras genom ett flaggningsmeddelande och kommer att rapporteras till Finansinspektionens insynsregister. För mer information, vänligen kontakta Ola Elmeland Investor Relations Director Mobile: +46 721 43 34 59 E-mail: investors@sinch.com Thomas Heath Chief Strategy Officer & Head of Investor Relations Mobile: +46 722 45 50 55

Elanders – nya inringningsdetaljer för telefonkonferens i samband med delårsrapport januari-september 202229.9.2022 14:00:00 CEST | Pressmeddelande

Elanders publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2022 måndagen den 17 oktober kl. 13:00 (svensk tid), följt av telefonkonferens kl. 15:00 (svensk tid) med vd och koncernchef Magnus Nilsson samt ekonomidirektör Andréas Wikner. Vi bjuder in fondförvaltare, analytiker och media att delta i telefonkonferensen. En uppdatering har skett avseende inringningsdetaljerna till telefonkonferensen. Var vänlig använd ett av telefonnumren nedan och ring in 5-10 minuter före starttid för att ansluta till telefonkonferensen: Sverige: +46 (0) 8 5051 0086 Tyskland: +49 (0) 211 8822 8324 Storbritannien: +44 (0) 33 0551 0211 USA: +1 646 843 4609 Kod: 1948496# Agenda 14.50 Konferensnumret öppnas 15.00 Genomgång av delårsrapporten 15.20 Frågestund 16.00 Avslutning Under telefonkonferensen kommer en presentation att hållas. För att få tillgång till denna presentation, vänligen klicka på följande länk: https://www.elanders.com/sv/presentationer För mer information, kontakta Magnus Nilsson, verkställande

Inbjudan till HMS Networks telefonkonferens för det tredje kvartalet 202229.9.2022 11:30:00 CEST | Pressmeddelande

HMS Networks AB (publ) offentliggör sin rapport för det tredje kvartalet 2022 onsdagen den 19 oktober 2022 kl. 07.30. Samma dag kl. 09.00 arrangeras en telefonkonferens för press och aktiemarknad, där VD och koncernchef Staffan Dahlström samt finanschef Joakim Nideborn presenterar rapporten. Presentationen hålls på engelska och följs direkt via telefon eller via internet. De bilder som används under presentationen kommer att finnas tillgängliga på HMS webbplats före telefonkonferensen. För att delta i telefonkonferensen, ring in eller följ webbpresentationen via länken nedan. SE: +46 8 505 583 50 UK: +44 33 3300 9034 US: +1 646 722 4904 Länk till webbsändningen Presentation och inspelning av telefonkonferensen kommer sedan att finnas tillgängligt på HMS webbsida. https://www.hms-networks.com/sv/aktieagare För mer information, kontakta: Staffan Dahlström, VD HMS, +46 (0)35 17 29 01 Joakim Nideborn, Finanschef HMS, +46 (0)35 710 6983 HMS Networks AB (publ) är en marknadsledande leverantö

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum