Umeå kommun

Miljö-och hälsoskydsnämndens delårsrapport

Dela

– Pandemin har präglat året för oss alla. Miljö-och hälsoskydds verksamhet har ställt om till digitala arbetssätt i den mån det varit möjligt. Det är glädjande att se att vi trots alla utmaningar har lyckats genomföra våra olika uppdrag på ett bra sätt, säger Andreas Sjögren, ordförande för Miljö-och hälsoskyddsnämnden.

Miljö-och hälsoskydd kan delårsrapportera följande mellan januari och augusti 2021:

• I vår kundundersökning Insikt, ser vi att verksamheten fortsatt får ett gott betyg. Inom området Miljöskydd ser vi en stor förbättring där resultatet för NKI (nöjdkundindex) har ökat till 81 vilket motsvarar ett mycket högt betyg.

• Två externt finansierade projekt har slutredovisats under perioden bland annat Sharing City Umeå, ett projekt med syfte att testa olika arbetssätt och metoder för delningsekonomi. Det andra är Klimatneutrala Umeå, där kommunen tillsammans med andra aktörer arbetat med en färdplan för hur Umeå kan bli klimatneutralt redan till 2030. Det projektet löper vidare i en ny projektform under hösten.

• Två andra projekt har även påbörjats under perioden. Dels ett digitaliseringsprojekt med syfte att bland annat utveckla nämndens e-tjänster, dels ett projekt om social hållbarhet tillsammans med budget- och skuldrådgivning som ska rikta sig till barnfamiljer och unga vuxnas privatekonomi.

• Verksamheten har även varit delaktig i framtagandet av ett åtgärdsprogram för de lokala miljömålen. En prioriterad uppgift där arbetet fortsätter under hösten.

• Miljö- och hälsoskyddsnämnden har en budget i balans. Vi redovisar ett resultat på +0,5 mnkr för perioden. Intäkterna är 3,3 mnkr högre än budget och kostnaderna är 2,8 mnkr högre. Avvikelserna beror till övervägande del på de externfinansierade projekt som bedrivs inom nämnden som tillsammans påverkar de redovisade intäkterna positivt med 3,6 mnkr och kostnaderna med 3,0 mnkr. I prognosen för helåret beräknas effekten på resultatet från dessa projekt tills vidare bli noll. Ett antal större projekt avslutas under hösten/vintern 2021 då alla kostnader slutredovisas och granskas av finansiärerna.

För mer information:

Andreas Sjögren, S
Ordförande
Miljö-och hälsoskyddsnämnden
070-330 53 68
andreas.sjogren@umea.se

Maja Westling, C
Vice ordförande
Miljö-och hälsoskyddsnämnden
070-772 88 76
maja.westling@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum